1. Līgumā lietotie termini

1.1. Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu
saņemšanu no SIA „BITE Latvija” (turpmāk tekstā – Bite).
1.2. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumus.
1.3. Klients – gan Abonents, gan Lietotājs.
1.4. Līgums – ar SIA „BITE Latvija” noslēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu un visi tā
pielikumi.
1.5. Pakalpojumi – balss telefonijas, īsziņu (SMS) un/vai datu pārraides pakalpojumi Bites tīklā.
1.6. Pievienotās vērtības pakalpojumi – pakalpojumi, kurus sniedz citas personas, bet kurus Klientam
nodrošina SIA „BITE Latvija”.
1.7. Testa SIM karte – SIM karte ar pieslēguma numuru un konkrēto tarifu plānu, ko Bite ir piešķīrusi Klientam
bezatlīdzības lietošanā uz testa periodu.
1.8. Testa ierīce – Nomaksas līgumā norādītā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, dators, rūteris vai
modems), kas ir iedota Klientam kopā ar Bites Testa SIM karti.
1.9. Testa periods – periods, kura laikā Klientam tiek nodrošināta iespēja bez maksas lietot Testa SIM karti
un/vai Testa ierīci.
 

2. Kādus pakalpojumus Bite sniedz?

2.1. SIA „BITE Latvija” sniedz Klientam pakalpojumus, kas ļauj sazināties gan Latvijā, gan ārvalstīs.

3. Kas ir nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumus?

3.1. Lai noslēgtu Abonenta līgumu, noteikti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (derīga ir tikai pase, vai
personas apliecība). Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.
3.2. Ja Klients vēlas, viņš var mainīt tarifu plānu, papildpakalpojumus, rēķinu saņemšanas veidu, kā arī datus par
sevi (adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni), vienkārši piezvanot Bites klientu atbalsta komandai pa tālruni
1601, nosūtot e-pastu no Līgumā reģistrētās e-pasta adreses uz info@bite.lv, nosūtot īsziņu no telefona
numura (tikai fiziskas personas) vai norādot vajadzīgās izmaiņas pašapkalpošanās portālā www.manabite.lv.
Šādi sniegta informācija ir uzskatāma par rakstveida iesniegumu, ja tā ļauj identificēt Klientu. Tarifu plāna
maiņa pašapkalpošanas portālā www.manabite.lv var tikt ierobežota, ja Abonents saņem atlaidi Bites
pakalpojumam un/vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu uz noteiktu laika periodu un kopā
ar noteiktu tarifu plānu.

4. Kad varēs sākt izmantot pakalpojumus?

4.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts pieslēguma numurs un izsniegta SIM karte. Pakalpojumus var
sākt izmantot uzreiz pēc SIM kartes aktivizēšanas, ko Bite veiks 1 (vienas) darbadienas laikā pēc Līguma
noslēgšanas. Ja Klients izvēlas pārnākt pie Bites ar savu numuru no cita operatora, tad numuru aktivizēs 1
(vienas) darba dienas laikā no dienas, kad numurs tiks saglabāts Bites tīklā. Gadījumā, ja Abonents noslēdz
Līgumu, bet numurs netiek saglabāts Bites tīklā 14 dienu laikā no noslēgšanas dienas, līgums tiek izbeigts,
iestājoties visām sekām, kas izriet no šī Līguma, tajā skaitā, bet ne tikai, tiek izbeigts ar Līgumu saistītais
Nomaksas, Subsīdijas vai jebkādi citi ar šo Līgumu saistītie līgumi, kā arī piešķirtās atlaides ir jāatmaksā, ja
tādas tika paredzētas kādā no iepriekš minētājiem līgumiem.
4.2. Iegādājoties Bites priekšapmaksas karti (turpmāk tekstā – Bites Karte), pakalpojumus var izmantot uzreiz
pēc kartes aktivizēšanas. Aktivizējot Bites Karti, Lietotājs piekrīt Bites līguma noteikumiem un apņemas tos
ievērot.
4.3. Bites Kartei aktivizētie tarifu plāni un papildpakalpojumi automātiski tiek pagarināti uz katru nākamo
uzskaites periodu.
4.4. Bites Kartes kontā esošo naudu var izmantot tikai pakalpojumu lietošanai.
4.5. Ja 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Bites Kartes kredīta derīguma termiņa beigām tā netiek atjaunota, Bitei ir
tiesības atkārtoti izmantot Bites Kartei piesaistīto numuru pēc saviem ieskatiem.

5. Kādi ir tarifi un kā saņemt rēķinu?

5.1. Visu par pakalpojumu tarifiem un papildu pakalpojumiem, tajā skaitā – par viesabonēšanas pakalpojuma
tarifiem un pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, var uzzināt www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā
Bites salonā visā Latvijā.
5.2. Klients var bez maksas mainīt izvēlēto tarifu plānu un pievienotos papildpakalpojumus. Izmaiņas stāsies
spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu. Bites Kartei šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties, esot
pietiekamam kredīta atlikumam.
5.3. Par izmantotajiem Bites un Pievienotās vērtības pakalpojumiem Abonents saņem ikmēneša rēķinu ar
norādītu tā samaksas termiņu. Maksu par viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izmantoti ārzemēs, var
aprēķināt un nosūtīt līdz aiznākamā mēneša rēķinam.
5.4. Bites pakalpojumu lietošanas apjoma uzskaites periods ir kalendārais mēnesis, bet Bites Kartei – 30
(trīsdesmit) dienas. Kad noslēgts Pakalpojumu līgums vai pasūtīts papildpakalpojums, tā lietošanas apjoms
un maksa pirmajā mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli atlikušajam uzskaites periodam, izņemot šā Līguma
5.2. punktā noteikto kārtību. Sākot lietot Bites Karti, pakalpojums ir pieejams lietošanai pilnā apjomā un par
pilnu maksu uz nākamajām 30 (trīsdesmit) dienām.
5.5. Maksa par tarifu plānu vai papildpakalpojumu abonēšanu tiek aprēķināta iegādes brīdī un attiecināta uz
nākamo uzskaites periodu. Rēķinā var tikt iekļautas cenas par trešo personu sniegtiem pakalpojumiem. Ja
Līgums tiek pārtraukts pirms abonēšanas termiņa beigām, rēķina summa netiek samazināta proporcionāli
tarifu plāna vai papildpakalpojumu atlikušajam izmantošanas periodam. Ja Klients lieto juridiskajām
personām izstrādātos individuālos pakalpojumus, maksu par pakalpojumiem var aprēķināt atbilstoši
izlietojumam, nevis uz katru nākamo uzskaites periodu.
5.6. Ja Bite piemēro atlaidi Bites pakalpojumam vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, Bite
ir tiesīga piemērot papildu nosacījumus attiecībā uz Abonenta piesaisti pie konkrētā tarifu plāna un/ vai
Bites pakalpojumu līguma termiņu.
5.7. Abonents var izvēlēties, kā saņemt rēķinu – pa pastu, e-pastu vai citā Bites apstiprinātā veidā (piem.
internetbankā). Pa pastu nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā
izsūtīšanas. Ja Abonents izvēlas rēķinu saņemt pa e-pastu, ar to viņš vienlaicīgi atsakās no rēķina piegādes
pa pastu un tā piegādes izdevumu segšanas. Pa e-pastu nosūtīts rēķins ir uzskatāms par saņemtu otrajā
darba dienā pēc tā izsūtīšanas. Ja Abonents izvēlas rēķinu saņemt citā Bites apstiprinātā veidā (piem.
internetbankā), Bite var piemērot maksu par rēķina piegādi.

6. Ko apņemas Bite?

6.1. Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti Bites tīkla darbības zonā. Ar informāciju par Bites tīklu un pakalpojumu
kvalitāti, kā arī kvalitāti ietekmējošiem faktoriem var iepazīties www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā
Bites salonā. Kvalitātes parametri norādīti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu
regulēšanas komisijas noteikumiem.
6.2. Nodrošināt Klientam iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas, zvanot pa tālruni 1601, no plkst. 8.00 līdz
22.59, bet laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.59 – pieteikt sakaru traucējumus.
6.3. Nodrošināt, ka pa tālruni 1601 tiek pieņemti ziņojumi par pakalpojumu kvalitātes problēmām 24 (divdesmit
četras) stundas diennaktī.
6.4. Nodrošināt kompensāciju proporcionāla mēneša maksas samazinājuma apmērā par laika periodu, kad Bites
vainas dēļ pakalpojumus nav bijis iespējams izmantot vispār. Gadījumus, ja pakalpojumi nav atbilduši tādai
kvalitātei, kādu Bite ir noteikusi publiski sniegtajā informācijā www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites
salonā, Bite izskata individuāli. Kompensācijā netiks iekļauta negūtā peļņa vai citi netiešie zaudējumi.
6.5. Nodrošināt Klienta datu konfidencialitāti, izņemot, ja to izdošanu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti,
vai datu nodošanu trešajām personām ir pieprasījis vai atļāvis pats Klients.
6.6. Mainīt Klienta pieslēguma numuru vienīgi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai pēc
Klienta pieprasījuma.
6.7. Sniegt Klientam bez maksas sīku sarunu izdruku pēc pieprasījuma portālā www.manabite.lv.
6.8. 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņot Klientam par izmaiņām Bites līguma noteikumos, izņemot gadījumus,
ja tiek veiktas Klientam labvēlīgas izmaiņas, vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas normatīvo aktu
rezultātā.
6.9. Piemērot atlaidi pakalpojumam un/ vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu, ja tāda ir
paredzēta Līgumā ar Abonentu.

7. Ko apņemas Klients?

7.1. Sniegt precīzus un patiesus datus par sevi, slēdzot Līgumu.
7.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām datos, kas sniegti, slēdzot Līgumu.
7.3. Bites tīklā lietot tikai tādas iekārtas, kas ir legālas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Klientam ir jāatlīdzina
nodarītie zaudējumi Bitei vai trešajām personām. Klients apņemas ievērot, kā arī regulāri iepazīties ar
aktuāliem Godīgas lietošanas politikas (GLP) noteikumiem, kas ir pieejami www.bite.lv. GLP noteikumi
paredz gadījumus, kad Klientam var tikt piemēroti datu apjoma ierobežojumi, var tikt mainīts ātrums un citi
pakalpojuma kvalitātes parametri.
7.4. Nekavējoties paziņot, zvanot pa tālruņiem 1601 vai +37125851601 vai apmeklējot jebkuru Bites salonu, ja
SIM karte vai Ierīce ir bojāta, pazaudēta vai nozagta un Klients vēlas to bloķēt. Taču zaudējumus, kas
Klientam būs radušies līdz SIM kartes deaktivizācijai, Bite nekompensēs un tos būs pienākums segt
Klientam.
7.5. Samaksāt rēķinu līdz tajā vai atgādinājuma paziņojumā norādītajam samaksas termiņam. Ja līdz atgādinājumā
norādītajam termiņam rēķins netiek samaksāts, Abonents piekrīt, ka parāda atgūšanas procesā Bite ir
tiesīga datus par parādu un Abonentu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos
noteiktajā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datubāzēs, kā arī nodot parādu atgūšanas
pakalpojumu sniedzējam parāda atgūšanai.
7.6. Uzņemties pilnu atbildību par rīcību pašapkalpošanās portālā, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli.
Klientam ir pienākums nodrošināt lietotājvārda un paroles drošību.
7.7. Abonents apņemas veikt piešķirtās atlaides atmaksu, ja, slēdzot šo Līgumu, tam tika piešķirta atlaide Bites
pakalpojumam un/ vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem uz noteiktu laika periodu un
kopā ar noteiktu tarifu plānu, un Abonents tos nav izmantojis attiecīgo periodu un kopā ar noteiktu tarifu
plānu.
7.8. Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents
apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu.

8. Kā saņemt informāciju?

8.1. Paziņojumi, informācija un brīdinājumi tiks nosūtīti īsziņā uz Klienta tālruņa numuru, elektroniski vai drukātā
veidā uz norādīto rēķina saņemšanas adresi. Šādi nosūtīta informācija tiks uzskatīta par atbilstoši paziņotu.
Informācijas nosūtīšanai var izmantot arī automātisko balss paziņojumu. Papildu informāciju var saņemt
www.bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai pa bezmaksas tālruni 1601.

9. Vai Klientu dati ir drošībā?

9.1. Klientu dati (personas, noslodzes, saglabājamie un atrašanās vietas dati) tiks apstrādāti tikai tādā apmērā
un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas tiesību akti.
9.2. Klients piekrīt, ka visu Līguma darbības laiku Bitei ir tiesības pārbaudīt tā parādvēsturi attiecīgajās
datubāzēs, nodot datus apstrādei tās operatoriem, kā arī trešajām personām, ja šāda nodošana nepieciešama
pakalpojumu sniegšanai.

10. Kas ir kredītlimits?

10.1. Kredītlimits ir Bites noteikts pakalpojumu sniegšanas apmērs, kas izteikts naudā un ko sasniedzot, Bitei ir
tiesības ierobežot Abonentam pakalpojumu saņemšanu, bet tas nav Bites pienākums. Kredītlimits nav Bites
izmaksu kontroles pakalpojums, proti, neparedz obligātu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai
ierobežošanu, to sasniedzot. Ja Klients vēlas patstāvīgi kontrolēt savas izmaksas, tam ir iespēja pieslēgt
papildu pakalpojumu – Izmaksu kontroles rīku. Detalizēta informācija par minētā pakalpojuma
noteikumiem ir pieejama www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā visā Latvijā.
10.2. Kredītlimitā tiek ieskaitīta pašreizējā rēķina par pakalpojumiem summa.
10.3. Ja Abonents ir laicīgi samaksājis 3 (trīs) Bites rēķinus, kredītlimitu var palielināt pēc Klienta pieprasījuma un
Bites izvērtējuma. Informācija par kredītlimitu ir pieejama Līgumā, pa tālruni 1601 vai pašapkalpošanās
portālā www.manabite.lv.

11. Kas ir avanss?

11.1. Avanss ir maksājums, ko Bite var lūgt iemaksāt pirms pakalpojumu lietošanas sākšanas vai citos gadījumos
kā saistību izpildes papildu garantiju. Pēc 3 (trim) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem avansa
maksājums tiek izmantots kā samaksa par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem.
11.2. Ja Bites Kartes lietotājs noslēdz Bites pieslēguma Abonenta līgumu, no Bites Kartes kontā esošās avansa
summas kā avansa maksājumu norēķiniem saskaņā ar jauno noslēgto Abonenta līgumu var pārnest ne
vairāk kā 15,00 EUR (piecpadsmit euro) (neizmantoto Bites Kartes avansa summu nevar saņemt atpakaļ
skaidrā naudā, tāpēc pārējā avansa daļa līdz Abonenta līguma noslēgšanai jāizmanto samaksai par
pakalpojumiem no Bites Kartes konta).

12. Kad pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt vai ierobežot?

12.1. Bite var bez brīdinājuma pārtraukt un/vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosūtīt rēķinu par
nomaksā vai saskaņā ar Nomaksas līgumu iegādātās Ierīces atlikušo vērtību šādos gadījumos:
12.1.1. Klients vai Valsts policija lūdz bloķēt SIM karti un/vai Ierīci. Ja to pieļaus Latvijas Republikas normatīvie akti,
tad pēc Klienta lūguma gan SIM kartes, gan Ierīces darbība tiks atjaunota, bet, ja Bite nesaņems lūgumu par
SIM kartes atjaunošanu 1 (vienu) mēnesi pēc Klienta iesniegtā bloķēšanas lūguma, Bite uzskatīs Līgumu par
izbeigtu.
12.1.2. Līgumā ir norādīti neprecīzi dati. Pakalpojumu sniegšana tiks atjaunota pēc precīzu datu saņemšanas.
12.1.3. Pakalpojumu saņemšanai tiek lietotas tādas Ierīces, ko Latvijā nav atļauts lietot.
12.1.4. SIM karte, pieslēguma numurs, cita identifikācijas moduļa karte vai pakalpojumi bez Bites piekrišanas tiek
izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus vai pārraidītu signālus tālāk citām personām, par to saņemot atlīdzību.
12.1.5. Numurs ir izmantots pretlikumīgi citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai Bites
tīklā vai Klienta ierosinātas sakaru plūsmas novirzīšanai caur Bites tīklu uz citiem tīkliem, tādējādi radot
traucējumus Bites tīklam, citiem Klientiem vai citiem tīkliem.
12.1.6. Klients izmanto pakalpojumu pārkāpjot Bite Pakalpojumu Godīgas Lietošanas Politiku (turpmāk tekstā –
GLP), kas publicēta www.bite.lv, un ar ko Klients apņemas iepazīties un to ievērot.
12.2. Ja Abonents ir laicīgi samaksājis vismaz 5 (piecus) rēķinus un nav pārkāpis Bites līguma noteikumus un/vai
Nomaksas līguma noteikumus, pēc Abonenta lūguma Bite var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu līdz 3 (trim)
mēnešiem viena gada laikā. Ja Klientam ir noslēgts Nomaksas līgums, tā darbības termiņš netiek apturēts.
Ja šo 3 (triju) mēnešu laikā Bite nesaņems lūgumu par SIM kartes atjaunošanu, Bite uzskatīs Nomaksas
līgumu par lauztu.
12.3. Pakalpojumu lietošanu var ierobežot un pēc tam pārtraukt, ja Klients pēc samaksas atgādinājuma un
brīdinājuma nav samaksājis parādu. Šajā gadījumā Bitei ir tiesības bloķēt Klienta Ierīci saskaņā ar Nomaksas
līguma noteikumiem.
12.4. Lai atjaunotu pakalpojumu, kas tika pārtraukts saskaņā ar 12.punktā norādītiem iemesliem, Klientam ir
jāsazinās ar Bites komandu par tālruni 1601 vai jāvēršas jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

13. Kad Līgumu var izbeigt?

13.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Bite saņems Abonenta iesniegumu par Līguma izbeigšanu, Līgums
tiks pārtraukts. Pēc Līguma pārtraukšanas Klients saņems rēķinu par izmantotajiem pakalpojumiem un
iegādātās Ierīces atlikušo vērtību.
13.2. Abonentam ir tiesības izbeigt šo Līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viņš ir saņēmis informāciju
par izmaiņām noteikumos, kas ir Abonentam nelabvēlīgas. Ja Bite maina papildpakalpojumu sniegšanas
noteikumus, Abonents ir tiesīgs izbeigt papildpakalpojumu lietošanu, bet ne Līgumu.
13.3. Atteikšanās kārtība neattiecas uz izmaiņām Pievienotās vērtības pakalpojumos un gadījumiem, ja Latvijas
Republikā tiek grozīti tiesību akti, kas uzliek atbilstošus pienākumus vai ierobežojumus. Šādos gadījumos
Bite var mainīt līgumu noteikumus bez iepriekšējas informēšanas. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no
pienākuma norēķināties par iegādāto Ierīci.
13.4. Ja Klients pārkāpj šā Līguma un/vai Nomaksas līguma noteikumus, Bitei ir tiesības izbeigt šo Līgumu un/vai
Nomaksas līgumu un pārtraukt sniegt pakalpojumus. Šādā gadījumā Bitei nav pienākums atlīdzināt
Klientam nekādus zaudējumus un/ vai kompensācijas.
13.5. Ja Abonentam saskaņā ar Līgumu tika piemērota atlaide tarifu plānam vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar
konkrētu Bites pakalpojumu, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai tarifu plāna maiņas gadījumā
Bite ir tiesīga pieprasīt, bet Abonentam ir pienākums atmaksāt pakalpojumam un/ vai ierīcei piešķirtās
atlaides atmaksu saskaņā ar Līgumu.

14. Kur meklēt risinājumu?

14.1. Ja Klientam ir iebildumi vai problēmas, lūdzam vērsties pie Bites klientu atbalsta komandas, zvanot pa
bezmaksas tālruni 1601. Ja ir kādas nopietnākās problēmas, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@bite.lv vai Bites
biroja adresi: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005. Klienta iesniegums tiks noteikti izskatīts, un atbilde uz Klienta
kā patērētāja rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritīs
garākam termiņam, kā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības
izskatīt pretenzijas un sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji
vienoties, Klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā vai Patērētāju tiesību
aizsardzības centrā.

15. Testa periods

15.1. Bite var vienoties ar Abonentu par Testa SIM kartes un/vai Testa ierīces piešķiršanu, lai Abonents varētu
pārbaudīt Bites sniegto pakalpojumu kvalitāti. Testa SIM karte un/vai Testa ierīce tiek izsniegta bez maksas.
Testa SIM kartei un/vai Testa ierīcei uz Testa periodu tiek pieslēgts konkrēts tarifu plāns, kas būs spēkā pēc
Testa perioda beigām, ja Abonents neizmantos 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības. Bites
pakalpojumiem Testa periodā tiek piemērota 100% atlaide.
15.2. Testa periods ir 14 dienas, skaitot no līguma parakstīšanas dienas vai Ierīces saņemšanas dienas (ja ierīces
saņemšana notiek vēlāk nekā līguma parakstīšana). Abonents ir tiesīgs izmantot Testa SIM karti un/vai
Testa ierīci pakalpojumiem Latvijas teritorijā.
15.2.1. Ja Testa perioda laikā Abonents grib atteikties no Bites pakalpojumiem, Abonents nosūta Bitei iesniegumu
par pakalpojumu atvienošanu. Abonents var iesniegumu iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu:
info@bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai pa bezmaksas tālruni 1601, iepriekš identificējot
sevi.
15.2.2. Ja Abonents Testa periodā nav nosūtījis Bitei iesniegumu par vēlēšanos atvienot pakalpojumu, uzskatāms,
ka Abonents ir piekritis šā Bites līguma nosacījumiem, tas kļūst par pastāvīgo Bites Klientu un stājas spēkā
Testa periodā aktīvais tarifu plāns. Uz Abonentu ir attiecināmi Bites līguma noteikumu 5. punktā iekļautie
nosacījumi pēc Testa perioda beigām.
15.2.3. Abonentam mainot tarifu plānu Testa perioda laikā, 100% atlaide Testa periodā tiek atcelta un ir piemērojami
standarta pakalpojumu tarifi.
15.3. Abonents var saņemt Testa SIM karti kopā ar Testa ierīci.
15.3.1. Ja Testa SIM karte ir saņemta kopā ar Testa ierīci, jāņem vērā Nomaksas līguma noteikumi par kārtību, kādā
var atteikties no Testa ierīces.
15.3.2. Abonents var atteikties no Testa ierīces, vienlaikus saglabājot Testa SIM karti, kas pēc Testa perioda beigām
kļūst par pastāvīgo pieslēgumu, ja Abonents nav izmantojis 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma iespējas.
15.3.3. Saņemot Testa ierīci, Testa SIM kartei tiek pieslēgts Nomaksas līgumā noteiktais Bites pakalpojums un
tarifu plāns.

Izdrukas versija

Bite vienmēr ir rūpējusies ne tikai par saviem klientiem, bet arī par to, lai darba process būtu efektīvs un ilgtspējīgs. Mūsu mērķis ir attīstīt uzņēmumu tā, lai tajā būtu labvēlīgi un droši gan darba, gan dzīves vides apstākļi. 
Lai darba process būtu maksimāli energoefektīvs, bet rezultāts – konkurētspējīgs,

Bite apņemas:

 • izvēlēties maksimāli energoefektīvus darba rīkus un servisus
 • ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
 • nepārtraukti tiekties uz vēl energoefektīvāku darba procesu un rezultātu
 • pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi
 • nodrošināt gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas, gan vides un enerģētikas likumdošanas prasību ievērošanu un izpildi pēc labākās sirdsapziņas

 Tāpat, lai nepārtraukti paši uzlabotu un pilnveidotu energo pārvaldības sistēmu, Bite:

 • informēs darbiniekus, ņems vērā to ieteikumus un zināšanas enerģētikas jautājumu risināšanā
 • nepārtraukti uzlabos darbinieku zināšanas šajā jomā, kā arī izglītos par labas un energoefektīvas darba prakses īstenošanu
 • nodrošinās nepieciešamo informāciju un citus resursus, kas nepieciešami izvirzīto mērķu sasniegšanai
 • regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīs jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā
 • integrēs energopolitiku ikvienā Bites darbības virzienā

Ikvienam interesentam Bites energopolitika ir brīvi pieejama – atliek vien jautāt!

Dokumenta orģināla kopija.

 

 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivēsi papildpakalpojumu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Tarifu plānos un papildpakalpojumos ir iekļautas sarunu minūtes un SMS uz Bite, LMT, Tele2, Lattelecom tīkliem un interneta lietošana, atrodoties Latvijā.
 • Mūsu uzskaites vienība ir 1 sekunde.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. 
 • Mēs esam godīgi pret saviem klientiem un gribam, lai arī mūsu klienti būtu godīgi pret mums un citiem klientiem. Tāpēc mums ir Bites pakalpojumu godīgas lietošanas politika. Lai viss patiešām būtu godīgi.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.
 • Cenas norādītas ar PVN 21%.

BITE1

Ar pieslēgšanas maksu - 1,99 EUR, Tu uz 30 dienām iegūsi:

neierobežotus zvanus un īsziņas Bites tīklā,

zvani un SMS uz LMT, Tele2 un Lattelecom Tev maksās tikai 0,04 EUR par minūti vai sms.

Vairs nekāda sms sūtīšana, lai aktivizētu internetu. Spied interneta pogu savā telefonā un lieto megapriekus. Drošībai iesakām Bites Megaprieku kontroles rīku!

Līdz 100 MB mēnesī - 1,42 EUR

Līdz 500 MB mēnesī - 3,56 EUR

Līdz 2 GB mēnesī - 6,40 EUR

Līdz 6 GB mēnesī - 9,96 EUR

Līdz 10 GB mēnesī - 12,09 EUR

Pēc tam - 0,04 EUR/MB

BITE2

Ar pieslēgšanas maksu - 3,99 EUR, Tu uz 30 dienām iegūsi:

neierobežotus zvanus un īsziņas Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīklos.

Vairs nekāda sms sūtīšana, lai aktivizētu internetu. Spied interneta pogu savā telefonā un lieto megapriekus. Drošībai iesakām Bites Megaprieku kontroles rīku!

Līdz 100 MB mēnesī - 1,42 EUR

Līdz 500 MB mēnesī - 3,56 EUR

Līdz 2 GB mēnesī - 6,40 EUR

Līdz 6 GB mēnesī - 9,96 EUR

Līdz 10 GB mēnesī - 12,09 EUR

Pēc tam - 0,04 EUR/MB

Lai pieslēgtu Bite 2, paņem līdzi pasi, personas apliecību (eID) vai vadītāja apliecību un nāc uz kādu no Bites saloniem vai piesakies internetā. 

 

BITE KARTE

 • Tarifu plānos un papildpakalpojumos ir iekļautas sarunu minūtes un SMS uz Bite, LMT, Tele2, Lattelecom tīkliem un interneta lietošana, atrodoties Latvijā.
 • Mūsu uzskaites vienība ir 1 sekunde.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. 
 • Tāpat arī maksa par zvaniem un īsziņām uz citu valstu numuriem un mobilajiem sakariem, atrodoties ārzemē,s tiek aprēķināta un pieskaitīta atsevišķi, atbilstoši mūsu tarifiem.
 • Bite 1 un Bite 2 tarifu plānos iekļautās vienības Tu vari izmantot 30 dienas no aktivācijas brīža, un tie automātiski tiek pagarināti vēl uz 30 dienām, ja Tavā Bites Kartes kontā ir nepieciešamā naudas summa.
 • Ja Tavs kredīts ir nepietiekams, lai pagarinātu izvēlēto tarifu plānu, Tev būs spēkā Starta tarifi: 0,11 EUR/min uz Bite, LMT, Tele2, Lattelecom tīkliem, 0,06 EUR par 1 SMS uz visiem tīkliem Latvijā, 0,06 EUR par 1 MB. Tomēr Tu vienmēr vari atkārtoti pieslēgt kādu no tarifu plāniem. Lai to izdarītu, sūti sms ar tekstu B1 vai B2 uz numuru 1600. Lai pieslēgtu tarifu plānu Bite 2, ir nepieciešama reģistrācija. To savukārt var vienkārši izdarīt jebkurā mūsu salonā vai piezvanot un piesakoties 1601.
 • Mainot savu tarifu plānu uz mazāku vai lielāku, jaunais tarifu plāns stāsies spēkā nekavējoties. Iepriekšējā tarifu plāna neiztērētās vienības tiks dzēstas.
 • Ja gribi atteikties no sava pašreizējā tarifu plāna, vari to atslēgt, sūtot SMS ar tekstu STOP B 1 vai STOP B 2 uz numuru 1600. Ņem vērā, ka pēc SMS nosūtīšanas tarifu plāns atslēgsies uzreiz un Tev tajā pašā brīdī būs Starta tarifi.
 • Ja šobrīd Tu izmanto kādu citu tarifu plānu, lai pieslēgtu Bite 1, sūti SMS ar tekstu B 1 uz 1600. Lai pieslēgtu Bite 2, sūti SMS ar tekstu B 2 uz 1600. Atceries, ka lai pasūtītu Bite 2 tarifu plānu, ir nepieciešama reģistrācija. To var vienkārši izdarīt kādā no mūsu saloniem.

 

Operatora maiņas noteikumi

Tu vari kļūt par Bites klientu, saglabājot savu esošo telefona numuru!

Mobilā telefona numura saglabāšana ir pakalpojums, kas ļauj mobilo pakalpojumu abonentam  vienkārši un bez maksas pāriet no viena operatora uz citu ar sev piederošo numuru.

Numura saglabāšanas pakalpojums starp mobilo un fiksēto sakaru operatoriem vēl nav pieejams.

Tas vienkārši ir ērti. Ja vēlies nomainīt  savu operatoru, numuru mainīt nemaz nevajag! Numurs nemainās – nekādas problēmas nerodas. Pie tam šis pakalpojums ir bezmaksas.

Kas to var izdarīt?

Visi LMT, Tele2 un Triatel klienti, gan ar pastāvīgo pieslēgumu, gan priekšapmaksas, var brīvi pāriet uz Biti, saglabājot savu esošo numuru

 

Kā pāriet uz Bites tīklu?

Tas ir ļoti vienkārši, jo Bite par visu parūpēsies Tavā vietā.

Zvani uz 25851601 un pāris dienu laikā ieradīsimies pie Tevis ar līgumu un jauno SIM karti. Vai nāc uz jebkuru salonu, kur Tu varēsi iesniegt pieteikumu par numura saglabāšanu. Līdzi jāņem: personu apliecinošs dokuments.

Ja Tev ērtāk ir līgumu saņemt mājās vai darbā, zvani mums 25851601 un mēs bez maksas piegādāsim līgumu jebkurā vietā Latvijā Tev izdevīgā laikā.

Pēc līguma un pieteikuma parakstīšanas Tev tiks izsniegta SIM karte, un numurs pārnāks Bites tīklā 2. darba dienā pēc dokumentu parakstīšanas dienas. 

Bite sazināsies ar Tavu pašreizējo operatoru un, ievērojot stingri noteiktus termiņus, apstiprinās numura saglabāšanas pieteikumu vai noraidīs to. Tev nekas cits nav jādara – Bite parūpēsies par visām juridiskajām prasībām.

Ja vēlies ko sīkāk uzzināt par numura saglabāšanu pie Bites, piezvani Klientu atbalsta komandai uz +371 25851601.

1.    Līgumā lietotie termini 
1.1.    Abonents – fiziska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu (balss pārraides, īsziņu, datu pārraides u.c.) saņemšanu no SIA „BITE Latvija”. 
1.2.    Bite – SIA „BITE Latvija”. 
1.3.    Bites līguma noteikumi – noteikumi, kas izriet no līguma ar Abonentu, vai Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi (sk. www.bite.lv). 
1.4.      Klients – Abonents/Lietotājs (persona, uz kuras vārda tiek noslēgts Nomaksas vai Testa Nomaksas līgums). 
1.5.    Lietotājs – fiziska persona, kas izmanto Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumus. 
1.6.    Līgums – Nomaksas līgums vai Testa Nomaksas līgums un šie noteikumi. 
1.7.    Ierīce – Līgumā norādītā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, dators, rūteris vai modems), kas iegādāta uz nomaksu.
1.8.         Testa ierīce – Līgumā norādītā ierīce, kas iedota Klientam bezatlīdzības lietošanā kopā ar Bites tarifu plānu uz testēšanas periodu.
 2.    Par ko ir šis Līgums? 
2.1.    Uz Nomaksas līguma vai Testa Nomaksas līguma pamata un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Bite pārdod, bet Klients iegādājas Ierīci uz nomaksu. Nomaksas līguma ietvaros Klients var iegādāties tikai jaunas ierīces. Sk. 3.4.punktu attiecībā uz Testa nomaksas līgumu. 
2.2.    Visu Līguma darbības laiku Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar Līgumā norādīto Bites tarifu plānu un elektronisko sakaru pakalpojumu saskaņā ar Bites līguma noteikumiem, ja vien Bite un Klients nav rakstveidā vienojušies par citiem noteikumiem. 
2.3.    Ierīce var būt tehniski piesaistīta lietošanai Bites tīklā. Ja Bite piemēro atlaidi ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, Bite ir tiesīga piemērot papildu nosacījumus attiecībā uz Abonenta piesaisti pie konkrētā tarifu plāna un/ vai Bites pakalpojumu līguma termiņu.
3.    Kas ir Ierīces un Bites pakalpojumu Testa periods? 
3.1.     Bite var vienoties ar Abonentu, ka, pirms Ierīce kopā ar Bites tarifu plānu tiek iegādāta, Abonentam tiek nodrošināta iespēja bez atlīdzības pārbaudīt Ierīci un Bites sniegto pakalpojumu kvalitāti. Abonents var iegādāties vienu Testa ierīci reizi sešos mēnešos ar vienu Bites tarifu plānu, ja vien Bite un Klients nav rakstveidā vienojušies par citiem noteikumiem. 
3.2.     Testa ierīces un Bites pakalpojumu testēšanas periods tiek noteikts ne ilgāks par 14 (četrpadsmit) dienām, kura laikā Klients ir tiesīgs atdot Testa ierīci un atteikties no Bites pakalpojumiem.
3.3     Saņemot Testa ierīci no Bites, tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Klientam ir  tiesības norādīt uz ierīces vizuāliem un/ vai tehniskiem defektiem pieņemšanas-nodošanas aktā, saņemot ierīci. Ja pieņemšanas-nodošanas aktā netiek norādīti ierīces defekti, tiek pieņemts, ka ierīce tika iedota klientam ideālā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī. Abonents apņemas izturēties pret Testa ierīci saudzīgi un saskaņā ar Ierīces lietošanas noteikumiem.
3.4.     Testa ierīce var būt jauna vai lietota. Neatkarīgi no tā, vai Testa ierīce ir jauna vai ir lietota iepriekš, Bite nodrošina tai divu gadu garantiju, skaitot no Testa ierīces iegādes dienas (sk. Līguma noteikumu 5.2.2. punktu).
3.5.     Testa ierīci var atdot tajā Bites salonā, kurā tika noslēgts Līgums un saņemta Testa ierīce. Nododot Testa ierīci, Abonentam ir jāuzrāda pieņemšanas-nodošanas akts, kas tika tam izsniegts Testa ierīces saņemšanas laikā. Bitei ir tiesības atteikt Testa ierīces saņemšanu, ja netiek uzrādīts pieņemšanas-nodošanas akts. Abonents apņemas Testa ierīci atdot tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā Abonents to ir saņēmis no Bites (t. sk. kopā ar iepakojumu un citiem piederumiem, kas bija Testa ierīces komplektācijā tās saņemšanas brīdī). Nododot Testa ierīci Bites salonā, tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts, kurā tiek sīki aprakstīts atdotās Testa ierīces tehniskais un vizuālais stāvoklis, ko iepriekš novērtē Bites darbinieks.
3.6.     Ja Testa ierīce tiek atdota bojātā veidā, t.i., tehniski bojāta vai ar vizuāliem defektiem (piem., skrāpējumi utt.), vai ir bojāts iepakojums, Bitei ir tiesības atteikt ierīces saņemšanu, un šādā gadījumā  Abonentam iestājas pienākums atpirkt Testa ierīci par cenu, kas ir norādīta Līgumā. 
3.7.     Ja Abonents 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža neatdod Ierīci Līguma noteikumu 3.5. punktā norādītajā Bites salonā vai savam biznesa menedžerim, tiek uzskatīts, ka Abonents ir pieņēmis lēmumu paturēt Ierīci un apņemas ievērot šos Līguma noteikumus un Bites līguma noteikumus.
4.     Kādas ir līdzēju saistības? 
4.1.    Bite apņemas: 
4.1.1.    Pēc Līguma noslēgšanas nodot Klientam Ierīci iepakojumā, kopā ar visiem nepieciešamajiem piederumiem. 
4.1.2.    Ja Klients un Bite vienojas par Klienta saistību nodošanu trešajai personai, šā Līguma 4.1.1. punktā minētā Ierīce tiek nodota tādā stāvoklī, kādā tā atrodas pie Klienta saistību nodošanas brīdī, un nedz saistību nodevējam, nedz pārņēmējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret Biti saistībā ar Ierīces stāvokli. Ierīces nodošanas iespējas trešajai personai nav attiecināmas uz Testa ierīces Testa periodu (sk. Līguma noteikumu 3. punktu). 
4.1.3.    Iestājoties šo noteikumu 4.1.2. punktā minētajiem apstākļiem, saistību termiņš saistību pārņēmējam tiek attiecīgi samazināts par tādu laika posmu, kādu saistību nodevējs ir lietojis Ierīci uz noslēgtā Līguma pamata. 
4.1.4.    Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt pretenzijas par Ierīces kvalitāti un ekspluatācijas traucējumiem un nodrošināt to izskatīšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.1.5.    Izrakstīt Klientam ikmēneša rēķinu Ierīces nomaksas veikšanai ar tajā norādītu samaksas termiņu saskaņā ar Līgumu. 
4.1.6.    Nodrošināt Klientam iespēju iegādāties vienu Ierīci, kurai ir pieslēgts viens elektronisko sakaru pakalpojums ar vienu pieslēguma numuru. Abonentam ir iespējas iegādāties līdz 5 (piecām) Ierīcēm, tomēr Bite patur tiesības atteikties pārdot katru nākamo Ierīci līdz iepriekšējo saistību izpildei. 
4.1.7.     Piecu darbdienu laikā nogādāt Abonentam pavadzīmi par Testa ierīci, ja iestājies Līguma noteikumu 3.7. punktā norādītais termiņš un Abonents nav atdevis Testa ierīci Bitei. 
4.1.8.     Piemērot atlaidi ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu, ja tāda ir paredzēta Līgumā ar Abonentu.
4.2.    Klients apņemas: 
4.2.1.    Izpildīt šā Līguma un visu tā pielikumu noteikumus. 
4.2.2.    Veikt pirmo iemaksu par Ierīci, ja tāda ir paredzēta, kā arī noteiktajā laikā veikt visus maksājumus, kas izriet no šā Līguma un Bites līguma noteikumiem. 
4.2.3.    Veikt avansa maksājumu Līgumā noteiktajā kārībā, ja avansa maksājums tajā ir paredzēts.
4.2.4.    Nodrošināt Līgumā norādītā numura/tarifu plāna un elektronisko sakaru pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un Bites līguma noteikumiem visā to darbības laikā. 
4.2.5.    Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā nokārtot visas no tā izrietošās saistības. 
4.2.6.    Veikt piešķirtās atlaides atmaksu, ja, slēdzot Bites pakalpojumu līgumu, tam tika piešķirta atlaide ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu.
5.    Kā notiek norēķini? 
5.1.    Ierīces iegādes brīdī Klients veic Līgumā norādīto pirmo iemaksu un avansa maksājumu, ja tas ir paredzēts saskaņā ar Līgumu. 
5.1.1.     Ja Klients saņem Testa ierīci un neatsakās no tās pēc Testa perioda beigām, pirmā iemaksa par Ierīci jāmaksā pēc īpašumtiesību iegūšanas uz Ierīci (sk. Līguma noteikumu 5.2.2. punktu).  
5.2.    Īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu atbilstoši tālāk aprakstītajai kārtībai: 
5.2.1.     Ja Līgums paredz pirmās iemaksas veikšanu vai avansa maksājumu, tad, izpildot minētās prasības, īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu.
5.2.2.  Ja Līguma ietvaros tiek paredzēts Ierīces testēšanas periods (sk. 3. punktu), īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu, saņemot Līguma noteikumu 4.1.7. punktā norādīto pavadzīmi. 
5.3.    Bite izraksta Klientam ikmēneša rēķinu par Ierīci, un Klients to noteiktajā laikā samaksā. Abonentam ikmēneša maksa par Ierīci tiek iekļauta ikmēneša rēķinā par pakalpojumiem, kas tiek izrakstīts saskaņā ar Bites līguma noteikumiem. 
5.3.1.      Bite var piemērot Īpašo atlaidi Abonenta Interneta tarifu plānam, ja Klients slēdz Līgumu uz noteiktu laika periodu, pieslēdzot konkrētu tarifu plānu. Mainot tarifu plānu, Bite ir tiesīga mainīt Īpašās atlaides apmēru vai vispār to atcelt. 
5.4.    Visi norēķini par Ierīci tiek veikti saskaņā ar Līguma un/vai Bites līguma, un/vai to pielikumu noteikumiem. 
5.5.    Bitei ir tiesības pieprasīt Klientam veikt avansa maksājumu pirms Ierīces iegādes. Pēc 3 (trim) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem un/vai Ierīci avansa maksājums tiek izmantots samaksai par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem vai maksājumu par Lietotāja iegādāto Ierīci segšanai. 
5.6.    Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, vienojoties un pilnībā nokārtojot saistības ar Biti. Līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Klients pilnībā sedz Ierīces atlikušo vērtību. Ierīces atlikušo vērtību aprēķina, reizinot ikmēneša maksu par Ierīci ar atlikušo Līguma darbības termiņa mēnešu skaitu. 
5.7.     Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu.
6.    Kāds ir Līguma termiņš? 
6.1.    Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz Klients nosedz tajā norādītās Ierīces pilno cenu saskaņā ar Līguma termiņu un/vai Bites līguma noteikumiem. 
6.2.    Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja Klients saskaņā ar Līguma noteikumu 3.5. punktu atdod Testa ierīci. Ja Bitei ir pretenzijas attiecībā uz atdotās Testa ierīces stāvokli (sk. 3.6. punktu), Klientam ir pienākums atpirkt Testa ierīci par pilnu cenu, kas ir norādīta Līgumā. 
6.3.         Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Klients sedz Ierīces atlikušo vērtību un iesniedz Bitei Klienta iesniegumu par Ierīces atlikušās vērtības pirmstermiņa segšanu. Ierīces atlikusī vērtība ir aprēķināma, reizinot ikmēneša nomaksas maksājuma apmēru ar mēnešu skaitu, kas ir atlicis līdz Līguma termiņa beigām. 
6.4.    Klients piekrīt, ka, ja nav izpildītas saistības, kas izriet no šā Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem, kā dēļ ir izveidojušās neizpildītas saistības, parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Klientu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datubāzēs. Šādā gadījumā Klientam tiek nosūtīts rēķins par Ierīces atlikušo vērtību. Bitei ir tiesības bloķēt Ierīci un izbeigt Līgumu pēc Bites iniciatīvas, pamatojoties uz šā Līguma noteikumu pārkāpumu. 
6.5.    Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, kas izriet no šā Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem. 
6.6.     Ja Klientam saskaņā ar Līgumu tika piemērota atlaide ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, līguma par Bites pakalpojumiem pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai tarifu plāna maiņas gadījumā Bite ir tiesīga pieprasīt, bet Abonentam ir pienākums atmaksāt ierīcei piešķirtās atlaides atmaksu saskaņā ar šo līgumu vai Bites pakalpojumu līgumu.
7.    Kādi ir papildnoteikumi? 
7.1.    Ja Klients nav izpildījis saistības, kas izriet no Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem, Bitei ir tiesības nodot parāda piedziņas izpildi parādu piedziņas komercsabiedrībai. 
7.2.    Visi strīdi, kas izriet no Līguma vai kāda no tā pielikumu noteikumu pārkāpumiem, tiek risināti tajos noteiktajā kārtībā, bet, ja tas nav iespējams, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.3.    Iebildumu vai problēmu gadījumā Klientam ir iespēja vērsties Bites Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa bezmaksas tālruni 1601, bet nopietnu sarežģījumu gadījumā – rakstīt uz e-pastu info@bite.lv vai Bites biroja adresi: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005. Klienta iesniegums tiks izskatīts un atbilde uz Klienta kā patērētāja rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritīs garākam termiņam, nekā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības izskatīt pretenzijas un sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. 
7.4.    Līgums ir spēkā, līdz Bite un Klients pilnībā nokārto no tā izrietošās savstarpējās saistības. Klientam šā Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Bites līguma noteikumi. 
7.5.    Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina tajā sniegtās informācijas patiesumu un to, ka ir iepazinies un piekrīt Līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

1. Līgumā lietotie termini

1.1 Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no mums.

1.2 Bite – SIA „BITE Latvija”.

1.3 Klients – Abonents/lietotājs (persona, uz kuras vārda tiek noslēgts Subsīdijas līgums).

1.4 Subsīdijas līgums – Subsīdijas līgums un šie noteikumi.

1.5. Ierīce – Subsīdijas līgumā noradītā sakaru ierīce, kas iegādāta uz Subsīdijas līguma un šo noteikumu pamata

 

2. Par ko ir šis Subsīdijas līgums?

2.1. Uz Subsīdijas līguma pamata un šajos noteikumos noteiktajā kartībā Bite pārdod, bet Klients iegādājas, Sakaru ierīci, kuras vērtību daļēji subsidē Bite.

2.2. Visu Subsīdijas līguma darbības laiku Sakaru ierīce ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar tajā norādīto numuru saskaņā ar Bites līguma noteikumiem un Subsīdijas līguma noteikumiem, ja vien Bite un Klients nav rakstiski vienojušies par citiem noteikumiem.

2.3. Sakaru ierīce var būt tehniski piesaistīta lietošanai Bites tīklā visu Subsīdijas līguma darbības laiku.

 

3. Kādas ir Līdzēju saistības?

3.1. Bite apņemas:

3.1.1. Pēc Subsīdijas līguma noslēgšanas un vienreizējas maksas par Sakaru ierīci saņemšanas nodot Klientam Sakaru ierīci tās oriģinālajā iepakojumā.

3.1.2. Gadījumā, ja Klients un Bite vienojas par Klienta saistību nodošanu trešajai personai, šī Subsīdijas līguma 3.1.1. punktā minētā Sakaru ierīce tiek nodota tādā stāvoklī, kādā tā atrodas pie Klienta  saistību nodošanas brīdī, un ne saistību nodevējam, ne pārņēmējam nav tiesību celt pretenzijas pret Biti saistībā ar Sakaru ierīces stāvokli.

3.1.3. Iestājoties šī Subsīdijas līguma 3.1.2. punktā minētajiem apstākļiem, saistību termiņš saistību pārņēmējam tiek attiecīgi samazināts par tādu laika posmu, kādu saistību nodevējs ir lietojis Sakaru ierīci uz noslēgtā Subsīdijas līguma pamata.

3.1.4. Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt pretenzijas par Sakaru ierīces kvalitāti un ekspluatācijas traucējumiem un nodrošināt to izskatīšanu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

3.1.5. Subsidēt Klientam ikmēneša maksu par Sakaru ierīci saskaņā ar Subsīdijas līguma noteikumiem.

3.1.6. Nodrošināt Klientam iespēju iegādāties vienu Sakaru ierīci ar vienu pieslēguma numuru.

3.2. Klients apņemas:

3.2.1. Izpildīt šā Subsīdijas līguma un visu tā pielikumu noteikumus.

3.2.2. Veikt vienreizējo maksu par Sakaru ierīci, kā arī noteiktu laiku izmantot Bites pakalpojumus saskaņā ar Subsīdijas līgumu un šiem noteikumiem.

3.2.3. Veikt avansa maksājumu šajā Subsīdijas līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2.4. Nodrošināt Subsīdijas līgumā norādītā numura izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un Bites līguma noteikumiem visā to darbības laikā.

3.2.5. Subsīdijas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā nokārtot visas no tā izrietošās saistības.

 

4. Kā notiek norēķini?

4.1. Sakaru ierīces iegādes brīdī Klients veic Subsīdijas līgumā norādīto vienreizējo maksu un avansa maksājumu, ja to nosaka Subsīdijas līguma noteikumi.

4.2. Izpildot Subsīdijas līguma noteikumu 4.1. punktu, īpašumtiesības uz Sakaru ierīci pāriet Klientam.

4.3. Katru mēnesi līdz Subsīdijas līguma termiņa beigām Bite subsidē daļu no  Sakaru ierīces vērtības, kas noteikta Subsīdijas līgumā.

4.4. Bitei ir tiesības pieprasīt Klientam veikt avansa maksājumu pirms Sakaru ierīces iegādes. Pēc 3 (trīs) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem avansa maksājums tiek izmantots samaksai par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem.

4.5. Klientam ir tiesības izbeigt Subsīdijas līgumu pirms termiņa, vienojoties un pilnībā nokārtojot saistības ar Biti. Subsīdijas līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Klients pilnībā sedz neizmantotās subsīdijas atlikumu. Neizmantotās subsīdijas atlikumu aprēķina, reizinot ikmēneša subsīdiju ar atlikušo Subsīdijas līguma darbības termiņa mēnešu skaitu.

5. Kāds ir Subsīdijas līguma termiņš?

5.1. Subsīdijas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā visu Subsīdijas līgumā norādīto termiņu.

5.2. Subsīdijas līgumu var izbeigt pirms termiņa, sedzot neizmantotās subsīdijas atlikumu sekojošos gadījumos:

5.2.1. Klients vēlas brīvprātīgi nokārtot savas saistības pret Biti, iesniedzot Bitei Klienta parakstītu iesniegumu par neizmantotās subsīdijas atlikuma segšanu.

5.2.2. Klients ir pārkāpis Subsīdijas līguma vai Bites līguma noteikumus, un Subsīdijas līgums tiek izbeigts pēc Bites iniciatīvas, bet Klientam tiek piestādīts rēķins par neizmantotās subsīdijas atlikušo vērtību.

5.3. Subsīdijas līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, kas izriet no šī Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

6. Kādi ir papildnoteikumi?

6.1. Klients piekrīt, ka, ja nav izpildītas saistības, kas izriet no Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem, kā rezultātā ir izveidojušās neizpildītas saistības, parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Klientu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datu bāzēs. Šādā gadījumā Klientam tiek piestādīts rēķins par Sakaru ierīces atlikušo vērtību. Bitei ir tiesības bloķēt Sakaru ierīci un izbeigt Subsīdijas līgumu pēc Bites iniciatīvas, pamatojoties uz šo Subsīdijas līguma noteikumu pārkāpumu.

6.2. Visi strīdi, kas izriet no Subsīdijas līguma vai kāda no tā pielikumu noteikumu pārkāpumiem, tiek risināti tajos noteiktajā kārtībā, bet, ja tas nav iespējams, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3. Iebildumu vai problēmu gadījumā Klientam ir iespēja vērsties Bites Biznesa klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot uz tālruni 22550000, rakstot uz info@bite.lv vai griežoties mūsu birojā Uriekstes ielā 2a, Rīgā, LV-1005. Klienta iesniegums tiks izskatīts un atbilde uz Klienta rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritis garākam termiņam, kā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības izskatīt iesniegumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klientam ir tiesības vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

6.4. Subsīdijas līgums ir spēkā, līdz Bite un Klients pilnībā nokārtojuši no tā izrietošās savstarpējās saistības. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Bites līguma noteikumi.

6.5. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina tajā sniegtās informācijas patiesumu un to, ka ir iepazinies un piekrīt Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

Ja mēs ļautu mūsu mobilajam internetam vaļu, tas skrietu, skrietu, skrietu, un nav ne jausmas, kur beigu beigās atdurtos.

Tādēļ tieši tāpat, kā tiek regulēts ātrums autovadītājiem, esam pieregulējuši arī mobilā interneta pārraides ātrumu, lai Tu būtu informēts, ar ko vari rēķināties dažādās situācijās.   

4G+ mobilais tīkls 
Maksimālais pieļaujamais ātrums ir līdz 300 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 80 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais – 15 Mbit/s. 

4G mobilais tīkls 
Maksimālais pieļaujamais ātrums ir līdz 150 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 30 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais – 15 Mbit/s. 

Šādi ātruma rādītāji liek Tev aizmirst par tādiem terminiem kā uzkāršanās vai nevilkšana, jo ļauj gan apskatīt, gan pievienot vēlamo informāciju praktiski vienā acumirklī. 

3G mobilais tīkls 
Maksimālais pieļaujamais 3G ātrums ir līdz 42 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 6 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 5,8 Mbit/s, vidējais – 1 Mbit/s. 

Lai Tevi nebiedē fakts, ka 3G mobilajā tīklā cipariņi ir vismaz uz pusi mazāki, ar šādu ātrumu interneta dzīlēs nirsti kā zivs ūdenī un darbojies bez liekas aizķeršanās.   

Visā mūsu tīklā mēs nodrošinām minimālo garantēto augšupielādes un lejupielādes GPRS ātrumu – 9,6 Kbit/s. Izmantojot 4G tīklu – 256 Kbit/s.  

!! To gan liec aiz auss, ja Tev būs izdevies iztērēt visu savā tarifu plānā iekļauto interneta apjomu, interneta ātrumu samazināsim līdz 64 Kbit/s. 

!!! Ja gadījumā kādreiz nesanāks iekļauties Bezgalīgs interneta apjoms tarifu plāna minētajos noteikumos, internets Tev būs pieejams ar ātrumu 512Kbit/s.

Kad BITE samazina interneta ātrumu?  

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, atceries, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus saskaņā ar Godīgas lietošanas politikas noteikumiem, lai:

* izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu;
* nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.);
* samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi. Šādā gadījumā ierobežojumi būs īslaicīgi un pēc iespējas tiks organizēti tā, lai Tu tos nepamanītu, vai, ja arī pamanīsi, tad īslaicīgi un pēc iespējas saudzīgākā apmērā.

 

Un vēl gribējām Tev pateikt, ka ne jau tikai signāls, pārklājums vai bāzes stacijas tehniskie parametri var ietekmēt interneta ātrumu, esam noteikuši pāris faktoru, kuri var stāties patiesajam ātrumam ceļā: 

 • dažādas ēku īpatnības, piemēram, ēku sienu biezums, stāvu skaits, pat ēkas celtniecībā izmantotie materiāli u. tml.;
 • pagrabi un telpas, kas atrodas tuvāk pazemei, ir paši īstākie ātruma “nedraugi”; 
 • tāpat iesakām Tev apskatīties, kādas ir Tavas apkārtējās vides reljefa īpatnības. Kalni, nenormāli biezi meži, daudz lapu koku vai platu gravu – jo specifiskākā vietā dzīvo, jo lielāka varbūtība, ka ātrumam kas varētu sākt nepatikt, bet, protams, šis apgalvojums nav akmenī cirsts; 
 • protams, laikapstākļi ļoti ietekmē interneta ātrumu.  
 • atceries, ka arī vietās, kur kopā sanāk vairāki simti un tūkstoši cilvēku, iespējams, sāk veidoties tīkla pārslodze, jo visi gribam sociālajos tīklos padalīties ar savu iemīļotāko dziesmu vai Instagram bildi, kad dubļu peļķē peldas puspliks aģents;
 • diemžēl notiek arī tā, ka Tavas izmantotās ierīces funkcionālās īpašības ir tās, kas stājas ātrumam pretī. 

Ja esi manījis vēl kādas īpašības, kas stājas ātrumam pretī, droši dod mums ziņu, lai varam šo informāciju pārbaudīt un pabrīdināt arī pārējos. 

 

Kas ir Deezer un ar ko to ēd?

1.1.  Deezer Premium+ (turpmāk tekstā - Deezer) ir S A Blogmusik pakalpojums mūzikas straumēšanai, ko BITE kā starpnieks piedāvā saviem abonentiem (fiziskām un juridiskām personām) sakaru pakalpojumu sniegšanas ietvaros.

1.2.  Deezer var pieslēgt laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2016. gada 10. novembrim, izmantojot uz to brīdi spēkā esošu cenu piedāvājumu un kādu no BITE piedāvātajiem tarifu plāniem vai pieslēgšanas veidiem.

1.3.  Deezer var lietot laika posmā no 2014. gada 10. novembra līdz 2017. gada 10. novembrim.

1.4.  Pakalpojums tiek piedāvāts Bites abonentiem (fiziskām un juridiskām personām):

-       Izvēloties tādu Tarifu plānu, kurā Deezer ikmēneša maksa par 12 mēnešiem no tarifu plāna aktivizēšanas brīža  ir iekļauta tarifu plāna maksā (turpmāk tekstā – Iekļautais pakalpojums);

-       Lietojot ar saderīgo tarifu plānu, pieslēdzot pakalpojumu atsevišķi par noteiktu ikmēneša maksu (turpmāk tekstā – Maksas pakalpojums).

 

Par ko pārliecināties pirms sākt lietot?

2.1.  Deezer strādā gandrīz visās modernajās ierīcēs jeb viedtālruņos, tomēr, pirms sākt lietošanu, pārliecinies, vai tava ierīce to atbalsta.

2.2.  Deezer lietošanai ir nepieciešams internets. Ja lieto mobilo internetu, tad šeit un citos saistītajos dokumentos atrunātajos gadījumos par to būs jāmaksā.

2.3.  Maksa par datu pārraidi, ja tāda ir noteikta, tiks veikta Bites līgumā atrunātajā kārtībā.

 

Kā sākt lietot?

3.1.  Ja vēlies izmantot pakalpojumu, tam piesakies Bites salonos, pašapkalpošanās portālā, zvanot uz zvanu centru vai sūtot īsziņu “Deezer [e-mail]”  uz 1600. Pirms pasūti – pārliecinies, ka Tavs tarifu plāns ir saderīgs ar Deezer.

3.2.  Neatkarīgi no tā, vai Tu lieto Iekļauto vai Maksas pakalpojumu, lai sākt lietot Deezer, ir jāizveido konts interneta vietnē.

3.3.  Lai varētu uzsākt lietot Deezer, pēc konta izveidošanas Tev jāseko interneta vietnē izvietotajai instrukcijai.

 

Lietošanas nianses

4.1.  Ja lieto Iekļauto pakalpojumu, tad Deezer uzskatāms par aktīvu no brīža, kad pieslēdz tarifu plānu.

4.2.  Ja lieto Maksas Pakalpojumu,  tad Deezer uzskatāms par aktīvu no brīža, kad izveido kontu 3.1. punktā noteiktajā kārtībā.

4.3.  Iekļautā un Maksas pakalpojuma termiņa tecējums sākas dienā, kad Deezer ir uzskatāms par aktīvu.

4.4.  Ja lieto iekļauto pakalpojumu, tad, beidzoties 12 mēnešu bezmaksas periodam, Deezer automātiski pārslēgsies uz maksas versiju. Brīdināsim Tevi, pirms tas notiks, un dosim iespēju atkāpties no šādām izmaksām, bet, nesaņemot ziņas pēc bezmaksas perioda beigām, papildu  maksa par Deezer 6.1. punktā noteiktajā apmērā tiks pieskaitīta tavam ikmēneša rēķinam.

4.5.  Pārslēdzoties uz Deezer maksas versiju 4.4. punktā noteiktajā kārtībā, datu pārraides tarifikācija netiks veikta arī turpmāk, līdz iestāsies 1.3. punktā minētais termiņš.

4.6.  Iestājoties 1.3. punktā minētajam termiņam, šie noteikumi zaudē spēku un Bite ir tiesības vienpusējā kārtā tos mainīt, par būtiskām izmaiņām vai pakalpojuma izbeigšanos paziņojot Abonentam 30 dienas pirms attiecīgā notikuma. Jebkurā gadījumā Bite patur tiesības vienpusējā kārtā grozīt šos noteikumus, par to paziņojot Abonentam 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu spēkā stāšanās laika.

4.7.  Ja no tarifu plāna, kurā Deezer ikmēneša maksa ir iekļauta, pārslēdzies uz tarifu plānu, kurā tāda nosacījuma nav, turpmāk maksa par Deezer tiks aprēķināta 4.4. punktā noteiktajā kārtībā līdz brīdim, kamēr no pakalpojuma neatteiksies.

4.8.  Pārslēdzoties no viena tarifu plāna, kurā Deezer ikmēneša maksa 12 mēnešu garumā ir iekļauta cenā, termiņš bezmaksas periodam netiks uzskaitīts no jauna.

4.9.  Iekļauto pakalpojumu var izmantot tikai 1 reizi, proti, izlietojot 12 mēnešu bezmaksas periodu, to nebūs iespējas atjaunot uz iepriekšējiem noteikumiem.

4.10.Deezer nav pieejams Bites kartes lietotājiem. Deezer ir pieejams ar sekojošiem tarifu plāniem: Piektdiena, Pērkons, Tandēms.

 

Kā atslēgt?

5.1.  Deezer tiek atslēgts neatkarīgi no pakalpojuma veida šādos gadījumos:

5.1.1.       Kad iestājas 1.3. punktā atrunātais termiņš.

5.1.2.       Kad tiek pārtaukts līgums par mobilo sakaru pakalpojumu sniegšanu ar Bite līguma noteikumos noteiktajos gadījumos.

5.1.3.       Mainot tarifu plānu uz tādu, ar kuru Deezer piedāvājums nav pieejams.

5.1.4.       Atsakoties no Deezer pašam Bites tirdzniecības vietās, pašapkalpošanās portālā, zvanot uz zvanu centru vai sūtot SMS “Stop Deezer” uz 1600.

5.1.5.       Atsakoties no Deezer pēc 12 mēnešu bezmaksas perioda beigām.

5.1.6.       Pārkāpjot Deezer lietošanas noteikumus, ko apņemies ievērot, izveidojot kontu pakalpojuma saņemšanai, kā rezultātā pakalpojuma sniedzējs liedz tam pieeju.

 

Cik tas maksā un kam maksāt?

6.1.  Deezer uzskaites periods ir viens mēnesis, proti, no kārtējā mēneša datumam līdz nākamā mēneša tam pašam datumam.

6.2.  Deezer ikmēneša maksa Bites klientiem ir noteikta 4,99 € apmērā.

6.3.  Deezer ikmēneša maksa par iepriekšējo mēnesi tiek iekļauta pakalpojumu rēķinā, ko Bite piestāda saviem klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem.

6.4.  Maksa par Deezer tiek aprēķināta arī tad, ja aktivizētu pakalpojumu nebūsi lietojis.

Informācija atjaunota 14.03.2016.

 

Domēna vārda nosaukums  Interneta protokola (IP) adrese Inspekcijas lēmuma numurs un datums
10bet.com 185.11.124.6

 

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 59-Blok,  2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 541-Blok

192.230.64.6
192.230.65.6
11bets10.com 94.125.59.123 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 509-Blok
12bets10.com 94.125.59.44 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 520-Blok
150poker.com 78.110.26.84 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 246-Blok. 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 446-Blok
217.168.166.142
18bet.com 78.137.115.181 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 210-Blok
1bet.com 70.38.102.220 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 211-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 699-Blok
103.25.198.124
80.69.77.156
1bet2bet.com 5.152.196.226 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 310-Blok
1bets10.com 94.125.59.175 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
1crystalcasino.com 104.24.116.125
104.24.117.125
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
1livecasino.com 31.3.242.235 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.eu 31.3.242.235 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.net 31.3.242.235 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.org 31.3.242.235 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1triobet.com 91.198.207.68 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
1xbet.com 190.121.210.7 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
190.105.194.58
1x-bet.com 213.202.218.201 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
185.26.97.230
1-x-bet.com 89.163.157.44 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
1xbet.mobi 78.140.130.243 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
21gc-it.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandc.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grand-casino.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.net 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinoit.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-it.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-italia.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinos.com 77.81.242.142 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21nova.com 5.135.118.195 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 144-Blok
5.135.118.67
37.59.128.194
95.131.190.22
21prive.com 190.105.194.30 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 200-Blok
46.165.210.250
24hbet.com 80.85.110.186 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 293-Blok
85.119.122.90
24hcasino.com 80.85.110.18 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 160-Blok
85.119.122.86
24hpoker.com 80.85.110.173 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 161-Blok
85.119.122.77
2bets10.com 94.125.59.175 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
2triobet.com 91.198.207.69 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
32red.com 174.35.7.96 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 106-Blok
174.35.7.197
212.188.185.233
32redbingo.com 212.188.185.234 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 108-Blok
32redpoker.com 217.158.122.102 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 107-Blok
32redsport.com 212.188.185.226 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 109-Blok
347bet.com 78.110.26.101 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 254-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 445-Blok
217.168.166.152
365sb.com

103.11.213.64

103.11.213.69

103.11.213.98

103.11.213.107

103.11.213.137

103.11.213.145

103.11.213.177

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 828-Blok
377bet.com 109.205.93.171 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 188-Blok, 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 646-Blok
109.205.94.22
3bets10.com 94.125.59.175 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
3triobet.com 91.198.207.63 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 372-Blok
4bets10.com 94.125.59.175 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
5bets10.com 94.125.59.175 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
50starscasino.com

107.6.165.75

107.6.183.147

198.20.124.75

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 811-Blok
6bets10.com 94.125.59.198 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
70bet.com 217.168.166.158 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 471-Blok
710games.com 37.114.79.200 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 230-Blok
710live.eu 37.114.79.204 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 231-Blok
777azino.com
104.31.82.218
104.31.83.218
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
777azino.net
104.28.29.85
107.28.28.85
5.45.71.80
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
777azino.org
104.28.0.107
104.28.1.107
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
77jackpot.com
72.55.159.73
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 734-Blok
7bets10.com 94.125.59.199 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
7red.com 185.31.93.68 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 167-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 697-Blok
190.105.194.15
190.121.210.39
7redvip.com 190.105.194.15 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok
7sultans.eu 193.169.206.129 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 222-Blok
193.169.206.146
7sultanscasino.com 193.169.206.146 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 93-Blok
193.169.206.173
888.com 213.52.252.81 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 10-Blok
888casino.com 213.52.252.59 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 33-Blok
888games.com 213.52.252.94 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 8-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 62-Blok
213.52.255.136
213.52.255.138
213.52.252.232
888ladies.com 213.52.252.179 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 51-Blok
888play.com 78.110.17.139 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 9-Blok
888poker.com 213.52.252.82 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 32-Blok
888sport.com 213.52.252.250 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 34-Blok
8bets10.com 94.125.59.88 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
90dakika.com 104.28.30.105 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 466-Blok
104.28.31.105
999vegas.com 78.129.232.174 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 400-Blok
9bets10.com 94.125.59.48 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 417-Blok
acelivecasino.com 198.135.249.123 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 514-Blok
aces.com 185.28.72.7 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 584-Blok
185.28.72.43
action24.com 104.20.6.15
104.20.7.15
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 730-Blok
afroditecasino.com 217.168.171.3 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 390-Blok
alibabacasino.com 37.114.77.12 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 140-Blok
allaustraliancasino.com 149.126.77.21 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 304-Blok
185.11.125.21
199.83.132.21
allbritishcasino.com 149.126.77.135 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 302-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 510-Blok
185.11.125.135
199.83.132.135
199.83.133.135
192.230.66.135
192.230.77.135
allirishcasino.com 149.126.77.92 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 303-Blok
185.11.125.92
199.83.128.92
199.83.129.92
alljackpots.co.uk 193.169.207.242 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok
alljackpotscasino.com

193.169.207.242

193.169.207.255

 

2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 781-Blok

allsllot.com 64.34.230.130 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslost.com 64.34.230.130 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
all-slot.com 64.34.230.130 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslot.net 193.169.207.241 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslots.net 64.34.230.149 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslots777.com 64.34.230.149 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
193.169.207.241
allslotscasino.com 64.34.230.149

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 36-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok,

2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok,

2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 743-Blok

174.35.6.19
174.35.6.21
174.35.6.22
174.35.6.78
151.249.90.216
193.169.207.241
174.35.6.20

174.35.6.8

193.169.207.240

allslotscasinos.net 193.169.207.241 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslotsfree.com 64.34.230.149 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotsind.com 64.34.230.149 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotswin.com 64.34.230.149 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
almightyvikings.com
185.2.101.52
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 767-Blok
alwaysvegas.co.uk 52.17.1.137 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
alwaysvegas.eu 52.17.1.137 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
annacasino.com 109.205.93.205 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 380-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 604-Blok
109.205.94.25
arberiapoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
argocasino.com 51.254.48.121 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 716-Blok
artemisbet.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet.net

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet1.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet10.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet100.com 109.205.93.136 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet2.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet20.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet200.com 109.205.93.136 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
109.205.93.100
artemisbet200.net 109.205.93.136 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet30.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet300.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet40.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet50.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet60.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet70.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet80.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet90.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
atlanticcasinoclub.com 190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 671-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 842-Blok

190.121.210.30
190.105.195.103
104.24.24.3
104.24.25.3
atlantic-casino-club.com
104.25.192.9
104.25.193.9
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 850-Blok
azino777.com
104.24.118.93
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.24.119.93
azino777.net
5.45.68.10
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azino777.org
104.27.166.192
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.27.167.192
azinomobile.com
5.45.75.148
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.net
5.45.75.148
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.org
104.28.30.79
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.28.31.79
b-bets.com
190.121.210.24
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 758-Blok
95.211.214.112
bestbet.com 78.110.20.88 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 203-Blok
bestbettoday.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 788-Blok
bestcasino.com 78.110.20.86 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
78.110.20.87
bestlotto.com 78.110.20.86 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
best-vabank.com 88.208.6.81 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 270-Blok
bestvulkan.com 162.159.253.76 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 279-Blok
162.159.253.75
162.159.254.75
162.159.255.75
162.159.252.76
78.140.175.219
bet2412.com 37.114.79.210 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 209-Blok
bet3000.com 94.125.57.225 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 193-Blok
213.202.244.110
bet365.com 5.226.176.16 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 14-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 73-Blok
5.226.176.13
bet610.com 78.110.26.83 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 245-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 444-Blok
217.168.166.141
betadonis60.com

109.205.94.49

50.63.202.6

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 665-Blok,

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok

betadonis77.com 109.205.94.49 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok
betandgirls.com 85.17.144.164 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 449-Blok
betat.ru 95.131.233.164 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 591-Blok
104.27.186.133
104.27.187.133
betatcasino.com 213.171.204.104 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 149-Blok, 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 487-Blok
95.131.233.164
198.41.184.44
198.41.185.44
bet-at-home.com 80.243.162.175 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 28-Blok
betchain.com 146.185.164.49 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 722-Blok
betchan.com
178.62.219.90
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 752-Blok
betblu.com 190.105.194.30 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 527-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
betcityru.com 88.150.189.226 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 48-Blok
88.150.226.210
88.150.233.131
88.150.233.133
88.150.233.134
88.150.247.19
88.150.247.21
88.150.247.3
88.150.247.4
88.150.247.5
88.243.186.114
109.73.76.146
betclic.com 94.125.61.194 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 146-Blok
94.125.61.207
betcris.com 186.5.161.10 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 123-Blok
betfair.com 84.20.200.28 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 17-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 43-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 50-Blok
84.20.200.9
67.211.111.93
84.20.200.150
84.20.200.199
84.20.200.205
84.20.200.214
84.20.200.229
84.20.200.53
84.20.200.63
betfred.com 195.244.208.158 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 26-Blok
bethard.com 194.103.137.182 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 724-Blok
betibet.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 789-Blok
betin.com 46.165.211.154 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 153-Blok
80.92.117.132
190.105.194.32
betmira.com 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
bet-monkey.com 185.36.237.71 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 644-Blok
betn1.com 95.131.232.115 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 335-Blok
betncatch.com
109.205.94.51
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 840-Blok
betngo.com 162.13.150.220 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 320-Blok, 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 519-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 651-Blok
95.138.174.9
54.76.198.33
54.229.51.171
193.33.139.153
134.213.145.197
betraiser.com 186.190.245.14 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 566-Blok
betrealm.com 82.103.129.49 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 378-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 493-Blok
109.73.64.36
betrillion.com 95.131.232.116 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
betrilyon.com 95.131.232.116 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
bet-ru.biz 193.105.200.195 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.com 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.com 193.105.200.196 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.info 193.105.200.197 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.net 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.org 193.105.200.196 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.org 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.ru 193.105.200.195 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.biz 193.105.200.197 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.com 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.info 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.net 193.105.200.195 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.org 193.105.200.196 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bets10.com 94.125.59.55 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
betsafe.com 94.125.62.195 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 5-Blok, 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 521-Blok
94.125.59.85
betsafe1.com 94.125.62.195 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 47-Blok
94.125.59.95
betsafe10.com 94.125.59.116 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 447-Blok
betsafe100.com 94.125.59.2 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 521-Blok
betsafe12.com 94.125.59.39 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 462-Blok
betsafe15.com 94.125.59.74 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 483-Blok
betsafe2.com 94.125.59.103 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 301-Blok
betsafe22.com 94.125.59.57 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 505-Blok
betsafe23.com 94.125.59.8 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 573-Blok
betsafe25.com 94.125.59.17 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 599-Blok
betsafe26.com 94.125.59.22 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 617-Blok
betsafe27.com 94.125.59.23 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 649-Blok
betsafe28.com 94.125.59.27 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 667-Blok
betsafe29.com 94.125.59.28 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 677-Blok
betsafe3.com 94.125.59.96 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 267-Blok
betsafe30.com 94.125.59.31 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 694-Blok
betsafe31.com 94.125.59.46 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 713-Blok
betsafe32.com 94.125.59.57 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 729-Blok
betsafe33.com 94.125.59.8 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 745-Blok
betsafe34.com 94.125.59.81 2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 755-Blok
betsafe35.com
94.125.59.57
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 771-Blok
betsafe36.com 94.125.59.8 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 783-Blok
betsafe37.com
94.125.59.81
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 795-Blok
betsafe38.com
94.125.59.57
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 803-Blok
betsafe39.com
94.125.59.8
2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 817-Blok
betsafe4.com 94.125.59.101 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 280-Blok
betsafe5.com 94.125.59.112 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe55.com 94.125.59.77 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 497-Blok
betsafe6.com 94.125.59.111 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 316-Blok
betsafe7.com 94.125.59.114 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe8.com 94.125.59.111 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe99.com 94.125.59.5 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 540-Blok
betspin.com 198.41.189.46 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 702-Blok
198.41.188.46
betsson.com 94.125.62.166 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 19-Blok
94.125.62.178 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 76-Blok
94.125.59.72 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 273-Blok
bettap.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 790-Blok
betvictor.com 204.74.99.100 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 37-Blok
212.22.225.203
betvillafortuna.com 200.124.146.209 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 374-Blok
betvoyager.com 186.190.245.13 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 554-Blok
betway.com 78.24.210.187 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 4-Blok
94.125.56.254

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 70-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 858-Blok

94.125.56.96
94.125.56.97
109.202.114.68
betwingame.com 88.208.34.75 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 324-Blok
bgo.com 88.81.157.252 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 104-Blok
88.81.157.253
bigbetworld.com 185.27.57.15 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 777-Blok
bigombet.com 78.110.26.98 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 253-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 452-Blok
217.168.166.150
bingo.com 78.24.214.166 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 182-Blok
185.9.101.78
bingoers.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 791-Blok
bingohour.com 190.105.194.30 2015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 536-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
blingcity.com 104.20.74.12 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 701-Blok
104.20.73.12
blingcity.com
104.20.74.12
104.20.73.12
2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 701-Blok
boylebingo.com 88.208.203.130 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylecasino.com 88.208.203.116 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.48
boylegames.com 88.208.203.121 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylepoker.com 88.208.203.127 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylesports.com 88.208.203.50 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.39
46.18.112.44
britscasino.com 78.129.232.174 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 401-Blok
brpokerclube.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
buckandbutler.com 54.72.140.43 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 685-Blok
bulldog777.com 190.105.194.17 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 196-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
bwin.com 195.72.134.116 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 12-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 42-Blok, 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 369-Blok
195.72.134.135
195.72.135.135
195.72.134.143
195.72.135.152
195.72.134.228
195.72.135.55
195.72.135.59
195.72.135.65
195.72.134.75
195.72.134.97
cabaretcasino.com 78.24.210.162 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
cabaretclub.com 78.24.210.162 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
cabaretclubcasino.com 78.24.210.162 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok
23.229.53.27
23.229.46.83
cabaretclubcasino.org 23.229.46.83 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok
camelcasino.com 37.114.79.197 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 214-Blok
capitanbet.com 78.110.26.72 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 242-Blok
captainwin.com 46.165.211.153 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 696-Blok
190.105.194.21
caratbingo.com 92.243.12.114 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 463-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 501-Blok
92.243.16.143
caribiccasino.com

109.205.94.30

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 727-Blok

caratcasino.com 95.85.31.120 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 169-Blok, 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 461-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 500-Blok
92.243.12.114
92.243.16.143
carnivalcasino.com

107.6.165.75

107.6.183.147

198.20.124.75

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 812-Blok

cashmio.com

cashmio.net

cashmio.org

130.255.160.247

130.255.160.247

130.255.160.247
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 836-Blok
casholotcasino.com 52.17.1.137 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 538-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
casino.com 80.85.64.141 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 16-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 74-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 473-Blok, 2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 829-Blok, 2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 868-Blok
80.85.64.217
80.85.64.152
149.126.72.198
149.126.72.204
192.230.66.204
80.85.64.150
85.159.124.65
199.83.130.213
casino440.com 200.124.154.74 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 115-Blok
casinoadrenaline.com 109.75.167.175 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 674-Blok
casinoblu.com 80.85.109.229 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 652-Blok
casinoblusky.com
104.25.192.9
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 852-Blok
104.25.193.9
casinobordeaux.com
104.24.24.3

2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 835-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 902-Blok

104.24.25.3
104.16.27.158
104.16.28.158
104.16.29.158
104.16.30.158
104.16.31.158
casinocasino.com 185.11.125.214
192.230.82.214
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 732-Blok
casino-cosmik.com 87.98.255.87 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 512-Blok
198.41.249.250
casinocruise.com 109.205.94.40

2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 645-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 879-Blok

107.154.112.120
107.154.113.120
casinoduel5.com
78.133.105.36
2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
casinoduel5.com 78.133.105.36 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
casinoepoca.com 67.211.111.172 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 421-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 654-Blok
185.31.222.194
185.31.222.137
casinoeuro.com 94.125.59.1 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 20-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
94.125.59.119
casinoeuro100.com 94.125.59.55 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
casinoeuro1010.com 94.125.59.59 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 318-Blok
casinoeuro24.com 94.125.59.119 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
casinoextra.com 162.159.251.151 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 127-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 431-Blok, 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 607-Blok
198.41.249.151
141.101.112.108
141.101.113.108
190.93.241.107
190.93.242.107
190.93.243.107
190.121.210.16
190.105.194.47
casinofantasia.com
185.36.252.49
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 733-Blok
185.36.252.88
casinofloor.com 109.205.93.171 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 187-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 627-Blok
109.205.94.19
casinofrank.net
78.140.142.87
78.140.142.81
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
casino-goldenglory.com 78.129.232.174 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 402-Blok
casinogran.net 37.114.79.223 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
casinoirishluck.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 344-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 485-Blok
200.122.168.112
casinoking.com 88.81.155.243

2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 576-Blok

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 813-Blok

88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
casinoklass.com 37.114.79.212 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinoland.com 108.162.201.52
108.162.202.52
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 726-Blok
casinoklass.net 37.114.79.225 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinolaromere.com 216.105.90.17 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
casinolasvegas.com 88.81.155.243

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 66-Blok

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 814-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 883-Blok

88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
195.72.135.99
casinolavida.com 141.101.123.48

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 95-Blok,

2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 425-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 905-Blok

190.93.240.48
190.93.241.48
190.93.242.48
190.93.243.48
193.169.206.144
193.169.206.204
185.31.222.241
casinoleb.com 78.129.232.174 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 403-Blok
casinoluck.com 109.205.93.176

2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 122-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 625-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 861-Blok

109.205.94.36
107.154.114.109
107.154.117.109
casino-mate.com 66.212.225.89 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 105-Blok, 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
66.212.244.52
casino-mate.mobi 66.212.225.89 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
casinomaxi.com 94.125.59.159 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi10.com 94.125.59.105 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxi13.com
94.125.59.69
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 766-Blok
casinomaxi3.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi4.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi5.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi6.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi7.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi8.com 94.125.59.78 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi9.com 94.125.59.75 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaximobil.com 94.125.59.73 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxino.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.net 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinometropol.com 94.125.59. 108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol11.com 94.125.59.122 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 494-Blok
casinometropol14.com
94.125.59.79
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 765-Blok
casinometropol2.com 94.125.59. 108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol3.com 94.125.59. 108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol4.com 94.125.59. 108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol5.com 94.125.59. 108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol6.com 94.125.59.108 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol7.com 94.125.59.79 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol8.com 94.125.59.80 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol9.com 94.125.59.81 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinometropolmobile.com 94.125.59.91 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinomidas.com 66.212.232.132 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 433-Blok
casino-millions.com 82.103.129.96 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 382-Blok
casinomira.com 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
casinomix.com 88.208.2.204 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 323-Blok
casinooliver.com 37.114.79.247 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 213-Blok
casino-on-net.com 213.52.252.154 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 351-Blok
204.74.99.100
casinoosiris.com
104.25.168.4

2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 787-Blok,

2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 854-Blok

104.25.169.4
104.25.168.32
104.25.169.32
casino-pariswin.com 78.133.105.109 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 691-Blok
casinoplex.co.uk 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.com 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.org 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinorijk.com 159.8.40.234 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 723-Blok
casinoroom.com 190.93.240.27 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 24-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 707-Blok
190.93.243.26
141.101.112.27
141.101.113.27
141.101.123.27
141.101.113.218
141.101.123.218
104.20.49.83
104.20.48.83
casinoroyaldragon.com 82.103.130.224 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 384-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 468-Blok
80.243.191.253
casinorubis.com 78.129.232.174 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 404-Blok
casinosaharasands.com 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 545-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
casinoserver.net 78.129.232.174 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 405-Blok
casinosieger.com
190.121.210.24
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 774-Blok
95.211.214.112
casinosplendido.com 162.13.33.35 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 139-Blok
casinotriomphe.com 190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 682-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 843-Blok

190.121.210.30
104.25.35.111
104.25.36.111
casinotropez.com 5.62.89.35 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
23.72.38.163
23.72.39.208
casinotropezmobile.com 5.62.89.13 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
casinotv.com
52.17.57.231
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 894-Blok
casinoval.com 208.113.147.249 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 572-Blok
casinoventura.com
185.103.217.99
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 897-Blok
casinovino.com
80.233.232.95
80.208.0.141

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 857-Blok,

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 877-Blok

casinovo.com

95.85.49.102

2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 430-Blok,

2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 802-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 885-Blok

162.13.219.204
159.100.250.217
casino-x.com 88.208.33.10 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 255-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok, 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 622-Blok, 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 737-Blok
88.208.33.156
88.208.60.242

88.208.60.246

104.20.2.52
104.20.3.52

casino-x1.com 88.208.33.10 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 255-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
88.208.18.248
casino-x10.com
104.27.184.109
2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 856-Blok
104.27.185.109
casino-x11.com
104.27.146.250
2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 867-Blok
104.27.147.250
casino-x12.com
104.28.4.100
2016.gada 23.novembrī Lēmums Nr. 876-Blok
104.28.5.100
casino-x13.com
104.27.136.218
104.27.137.218
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 893-Blok
casino-x2.com 88.208.32.38 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x3.com 88.208.32.39 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x4.com 88.208.32.40 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x5.com 88.208.32.41 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x6.com 88.208.32.42 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x7.com
104.18.32.103
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 834-Blok
104.18.33.103
casino-x8.com
104.18.48.1
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 837-Blok
104.18.49.1
casino-x9.com
104.18.38.127
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 849-Blok
104.18.39.127
casplex.ru 37.61.232.161 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 517-Blok
castlecasino.com 108.61.82.47 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 515-Blok
cbmsport.com 78.110.26.70 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 241-Blok
ccc-flash.com 78.24.210.162 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
celticcasino.com 37.58.85.194 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 516-Blok
chancehill.com
188.166.3.105
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 757-Blok
cherrycasino.com 217.168.172.229 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 150-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 635-Blok
104.24.28.83
104.24.29.83
cherrygoldcasino.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 345-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 476-Blok
200.122.168.112
cityclubcasino.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
cityclubsupport.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
citytowercasino.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 799-Blok
citytowersupport.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
classicjackpot.com 83.142.228.51 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 406-Blok
87.117.197.148
club777.com 80.85.64.211

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 56-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 874-Blok

85.159.124.65
107.154.115.21
clubdicecasino.com 107.6.165.75 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 815-Blok
107.6.183.147
198.20.124.75
clubgoldcasino.net 66.212.228.99 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 164-Blok
108.162.203.11
108.162.204.11
cocoacasino.com 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 543-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
comeon.com 78.110.18.147 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 97-Blok
212.100.235.250
coolhandpoker.com 67.211.111.165 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 220-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 670-Blok
67.211.111.169
185.31.222.196
185.31.222.137
coral.co.uk 62.7.228.227 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 141-Blok
109.202.113.13
185.6.176.13
cosmikcasino.com 80.85.102.37 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 358-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 512-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 653-Blok
162.159.240.251
198.41.249.250
104.25.254.4
104.25.255.4
cosmikcasino.net 104.25.17.4 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 653-Blok
104.25.16.4
crazycasinoclub.com
104.24.24.3
104.24.25.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 847-Blok
crazyscratch.com 95.131.235.10 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 387-Blok
crazyvegas.com 66.212.242.129 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 98-Blok
66.212.242.134
cresuscasino.com 82.221.103.52 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 354-Blok
cristalpoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
crowin24.com 108.162.201.28
108.162.202.28
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 741-Blok
2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 874-Blok
104.24.9.11
2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 884-Blok
104.24.8.11
crowneurope.net 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 801-Blok
crowneuropesupport.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
crystalcasino.com 78.108.177.156 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 156-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 579-Blok
104.28.25.232
104.28.24.232
crystalcasino1.com
104.18.54.50
104.18.55.50
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 753-Blok
crystalcasino2.com 104.27.138.4 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.139.4
crystalcasino3.com 104.27.188.229 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.189.229
crystalcasino4.com 104.27.186.246 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.187.246
cscasino.com 217.72.249.118 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 362-Blok
dashcasino.com 212.188.185.245 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 133-Blok
davincisgold.com 95.131.239.107 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 523-Blok
95.131.239.108
54.76.221.125
54.76.220.91
54.76.166.39
davincisgold.org 95.131.239.107 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 523-Blok
95.131.239.108
54.76.221.125
54.76.220.91
54.76.166.39
desertnightscasino.co.uk 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 628-Blok
desertnightscasino.com 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 628-Blok
deuceclub.com 162.159.240.251 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 513-Blok
198.41.249.250
dhoze.com 94.125.59.59 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 318-Blok
diamond7casino.com 190.105.194.30 2015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 535-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
diamondworldcasino.com 148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 739-Blok
digibet.com 80.65.250.129 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 145-Blok
dizzywin.com 193.169.206.147 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 496-Blok
domgame.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 346-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 477-Blok
200.122.168.112
doublestarcasino.com 109.205.94.42 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 823-Blok
doxxbet.biz 78.110.26.39 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxbet.com 78.110.26.39 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
78.110.26.33
doxxbet.net 78.110.26.39 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxbet.org 78.110.26.39 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxpoker.com 78.110.26.39 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 208-Blok
dragonaraonline.com 109.205.94.33 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 735-Blok
dragonaraonline2.com 109.205.94.33 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 735-Blok
dragonaraonline3.com
109.205.94.33
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 833-Blok
driftcasino.com 78.140.143.108 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 782-Blok
drivecasino.com 89.111.57.45 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 614-Blok
drvcsn.com 89.111.60.83 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 614-Blok
drvegas.com 217.168.170.143 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 353-Blok
dublinbet.com 69.172.200.225 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 114-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 429-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 686-Blok
108.162.205.196
108.162.206.196
104.25.148.15 104.25.149.15 98.124.199.1
duel5.com 78.133.105.36 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel-5.com 78.133.105.36 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel5.net 78.133.105.36 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel-5.net 78.133.105.36 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
dunder.com
104.25.120.9
104.25.121.9
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 804-Blok
dutch-casinos.com 149.126.72.150 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
192.230.66.150
149.126.74.150
eatsleepbet.com
185.103.217.99
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 896-Blok
efbet.com 37.114.73.167 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 119-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 634-Blok
185.18.248.137
emsprof.ru 37.114.79.223 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
emucasino.com 217.174.248.224 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 314-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 605-Blok
52.17.191.195
energycasino.com 54.76.164.134

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 57-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

104.20.7.156
104.20.8.156
energycasino1.com 54.76.172.17

2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 238-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

94.23.1.23
energycasino2.com 94.23.1.23

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 490-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

104.25.228.13
104.25.229.13
energycasino3.com
94.23.1.23
104.16.93.244
104.16.94.244
104.16.95.244
104.16.96.244
104.16.97.244

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 887-Blok

erosbet.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 825-Blok
erosbet1.com 109.205.94.60 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 825-Blok
eucasino.com 199.83.130.150 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 386-Blok
eurocasino.com 94.125.59.4 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 319-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 480-Blok
94.125.59.100
eurocasinobet.com 217.168.171.121 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 388-Blok
eurogrand.com 5.135.118.65 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 39-Blok
5.135.118.193
37.59.128.192
eurokingcasino.com 95.211.129.91 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
eurokingclub.com 199.83.128.88 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 434-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
95.211.129.91
eurokingclub-player.com 95.211.129.91 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
euroleaguemedia.com 185.28.72.164 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
eurolotto.com
104.20.28.50
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 760-Blok
104.20.29.50
euromooncasino.com 190.121.210.30

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 680-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 841-Blok

190.105.194.57
104.24.24.3
104.24.25.3
europa888.com 37.114.79.209 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 215-Blok
europacasino.com 87.252.217.13 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 67-Blok, 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 205-Blok
87.252.217.142
5.62.89.30
europalace.com 193.169.206.146 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 90-Blok
193.169.206.227
europaplay.com
109.202.115.196
2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 904-Blok
euroslots.com 217.168.172.230 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 118-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 633-Blok
104.20.31.13
104.20.30.13
eurovikingcasino.com 217.168.171.122 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
eurovip88.com 78.110.26.75 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 244-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 457-Blok
217.168.166.135
everestpoker.com 94.125.61.213 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 45-Blok
everlastpoker.com 190.105.194.2 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 570-Blok
190.121.210.17
91.239.189.31
evrourl.com 5.62.89.53 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 288-Blok
exclusivecasino.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 343-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 478-Blok
200.122.168.112
exclusiveclubcasino.com 109.205.94.51 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 663-Blok
exebet.com 78.110.26.73 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 243-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 443-Blok
217.168.166.133
expekt.com 109.202.117.42 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 13-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 72-Blok
109.202.117.40
fairwaycasino.com 198.135.249.127 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 508-Blok
fasinoslot.com 37.114.79.228 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 229-Blok, 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 643-Blok
fastlanebetting.com 185.36.237.76 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 295-Blok
185.36.237.71
favbet.com 195.137.167.3 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 385-Blok
91.230.246.2
fav-bet.com 91.230.246.2 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 610-Blok
favbet.info 91.230.246.2 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 610-Blok
fenikss.net 94.242.203.99

2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 619-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 715-Blok,  

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 865-Blok,

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 878-Blok

 

94.242.203.115
94.242.203.114
94.242.203.107
fenixcasino.com 109.75.167.98

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 657-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 889-Blok

159.100.250.217
firstwebcasino.com 64.34.230.158 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 423-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 588-Blok
193.169.207.240
fishka-casino.com 78.140.175.216 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 290-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
78.140.175.217
206.54.171.218
flamantis.com 109.205.94.28 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 807-Blok
flycasino.com 217.72.249.119 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 360-Blok
frankcasino.com 88.208.3.72

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 325-Blok,

2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 594-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 839-Blok

46.183.150.170
78.140.128.100
78.140.128.101
104.31.86.154
104.31.87.154
frank-casino.com
78.140.142.91
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
78.140.142.85
frank-casino.org
78.140.142.89
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
78.140.142.83
free-mybet.com 78.110.26.140 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 261-Blok
freespin.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
freespincasino.eu 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
freespinscasino.com 149.126.77.102 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 307-Blok
185.11.125.102
199.83.128.102
199.83.129.102
fruitplaza.com 78.129.232.174 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 412-Blok
fruits4real.com 83.142.228.51 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 420-Blok
87.117.197.140
fruitycasa.com 190.105.194.30 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 524-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
fsasport.com 78.110.26.94 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 251-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 427-Blok
217.168.166.148
fulltilt.eu 91.211.98.160 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 49-Blok
fulltiltpoker.eu 91.211.98.160 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 6-Blok
fun-bet.com 78.110.26.82 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 125-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 428-Blok
217.168.166.140
futebolfacil.com 78.110.26.111 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 259-Blok
galabingo.com 62.7.228.100 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 142-Blok
185.6.176.35
208.111.148.6
208.111.148.7
galacasino.com 185.6.176.39 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 143-Blok
208.111.148.6
208.111.148.7
galaxxybet.com 217.168.166.145 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 459-Blok
gamebookers.com 195.72.134.226 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 131-Blok
195.72.135.200
195.72.135.226
game-program.com 200.124.147.170 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 530-Blok
gamingclub.com 67.211.111.162 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 219-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 659-Blok
67.211.111.169
185.31.222.192
185.31.222.137
garbobet.com 82.103.129.49 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 377-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 511-Blok
109.73.64.37
gdaycasino.com 190.105.194.30 2015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 533-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
gdfplay.com 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 710-Blok
190.105.194.4
geobet.com 190.105.194.17 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 195-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
germaninbet.com 78.110.26.87 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 248-Blok
gfmc.mobi 80.244.191.9 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
gigglebingo.com 193.169.206.250 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 562-Blok
globalclovercasino.com 37.114.79.215 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 227-Blok
globallivecasino.com 31.3.242.236 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 507-Blok
go2mummysgold.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
goldbet.com 72.21.92.74 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 174-Blok
95.131.232.195
goldbetsports.com 72.21.92.116 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 175-Blok
93.184.219.116
goldclubcasino.com
46.21.106.86
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 756-Blok
golddiadem.com 109.205.94.43 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 660-Blok
goldenkeycasino.com 190.105.194.30 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 198-Blok
46.165.210.250
golden-pkr.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
goldenrivieracasino.com 66.212.225.89 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 99-Blok
66.212.244.27
goldspins.com 190.105.194.30 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 525-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
gotomummysgold.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
gotoplaymillion.com 149.126.72.19 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
gotospinpalace.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
gowildcasino.com 69.172.200.26

2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 137-Blok,

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 441-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 492-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 871-Blok

130.211.188.158
141.101.126.230
141.101.125.230
104.20.59.22
104.20.60.22
gowildcasino.net 130.211.188.158

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 441-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 492-Blok

104.28.16.27
104.28.17.27
gr88.com 190.105.194.17 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 194-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
grandfortunecasino.com 80.244.191.9 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
grandfortunemobile.com 80.244.191.9 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
grandgames.be 86.39.203.219 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 638-Blok
grandgames-mt.com 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 638-Blok
grandrio.com

80.233.232.70

88.208.28.40

2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 684-Blok,

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 721-Blok

grandx.com 194.106.111.50 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 575-Blok
grandx.ee 194.106.111.50 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 575-Blok
grangamble.com 37.114.79.223 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
greencasino.com 104.28.10.89 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 155-Blok
104.28.11.89
gsmbet.com 78.110.26.93 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 250-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 454-Blok
217.168.166.147
guts.com 46.165.207.28 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 204-Blok, 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 611-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 688-Blok
50.57.175.20
95.211.214.109
190.121.210.9
198.41.205.61
198.41.204.61
104.20.64.14
104.20.65.14
104.20.61.131
gwbet.com 83.65.45.134 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 266-Blok
83.65.45.148
hamsterbet.com 78.110.26.139 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 260-Blok
happyhugo.com
159.100.250.217
2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 890-Blok
harrycasino.com 94.125.59.7 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok
heypoker.com 78.110.25.42 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 84-Blok
217.168.165.144

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 165-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 882-Blok

52.28.70.233
hippodromeonline.com 78.24.210.180 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 185-Blok
hopa.com 54.229.28.102 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 339-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 639-Blok
54.76.75.51
159.8.40.234
hopa8.com 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 639-Blok
hugeslots.com 190.105.194.30 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 197-Blok
46.165.210.250
icecasino.com 88.208.2.242 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 157-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 495-Blok
88.85.79.45
88.85.79.78
104.28.26.39
104.28.27.39
104.28.16.75
104.28.17.75
104.28.0.97
104.28.1.97
104.18.54.186
104.18.55.186
igame.com 80.85.110.161 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 292-Blok
80.85.110.184
85.119.122.65
85.119.122.88
ilcasinocosmiko.com 80.85.102.37 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 358-Blok
instacasino.com
104.20.19.186
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 719-Blok
104.20.20.186
intercasino.com 109.202.112.162 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 110-Blok
109.202.112.165
interpoker.com 109.202.113.181 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 226-Blok
interwetten.com 194.127.139.134 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 159-Blok
194.127.139.135
194.127.139.136
intragame.com 91.192.194.216 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 186-Blok
ironbet.com 5.62.88.41 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 608-Blok
67.211.103.57
ironpoker.com 5.62.88.42 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 609-Blok
istbet.com 95.211.214.109 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 712-Blok
190.121.210.48
itcityclub.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
itcitytower.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 799-Blok
itcitytowercasino.com 176.58.104.136 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
iwcasino.com 194.127.139.154 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 130-Blok
194.127.139.155
195.10.192.79
jackpot.pe 212.56.157.185 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 792-Blok
jackpotcity.com 67.211.111.160

2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 218-Blok, 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 747-Blok

 

67.211.111.169

67.211.111.168

185.31.222.195

jackpotcity.org 91.186.25.98 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 624-Blok
jackpotcity1.com 193.169.206.230 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity2.com 193.169.206.230 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity3.com 193.169.206.230 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity4.com 193.169.206.230 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcitycasino.com 67.211.111.110 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 424-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 656-Blok
185.31.222.129
185.31.222.137
jackpotknights.com

109.75.167.241

185.103.217.99

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 673-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 820-Blok

jackpotluck.com 190.105.194.30 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 526-Blok
46.165.210.250
jackpotpalace.com 109.205.94.54 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 661-Blok
jackpotscratch.com 5.62.89.22 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 300-Blok
jaxx.com 194.42.81.134 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 437-Blok
jetbull.com 109.205.93.171

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 38-Blok,

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 432-Blok,

2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 602-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 860-Blok

109.205.93.215
109.205.94.15
107.154.114.109
107.154.117.109
jetbull001.com
109.205.94.71
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 832-Blok
jetbull002.com
109.205.94.71
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 832-Blok
jetbull16.com 109.205.94.15 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 821-Blok
jfviplounge.com 193.169.207.244 2015. gada 10. augusta Lēmums Nr. 588-Blok
joycasino.com 88.208.34.75

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 324-Blok

2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 750-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 838-Blok

104.20.45.20
104.20.46.20
104.20.64.175
104.20.65.175
joycasino1.com
104.24.123.82
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 785-Blok
104.24.122.82
joycasino2.com
104.27.190.145
104.27.191.145
2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 900-Blok
joylandcasino.com 87.252.216.23 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 474-Blok
juicystakes.com 217.19.248.132 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 532-Blok
juicystakes.eu 200.26.205.86 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 532-Blok
kajotcasino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-casino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotcasinos.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-casinos.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotgambling.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-gambling.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotinternetcasino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-internet-casino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonline.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonlinecasino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-online-casino.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonlinegambling.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-online-gambling.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
karamba.com 54.246.192.80

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 163-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 580-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 637-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 780-Blok

54.72.114.200
213.239.196.12

159.8.40.234

169.50.129.75

 

kaypokeroom.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
kingneptunescasino.com 185.31.222.175 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 669-Blok
185.31.222.137
kingneptunescasino.eu 67.211.111.164 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 225-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 669-Blok
185.31.222.183
185.31.222.137
kingplayer.com 109.205.93.178 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 151-Blok
kingschance.com 95.215.227.65 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 126-Blok
kingsolomons.com 85.13.194.210 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kingsolomons1.com 85.13.194.210 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kingsolomons2.com 85.13.194.210 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
klavercasino.com 78.110.21.150

2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 308-Blok,

2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 899-Blok

78.110.21.174
krooncasino.com 217.168.170.37 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 371-Blok
217.168.170.33
kscasino.com 85.13.194.210 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kulbet.com 95.211.214.121 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 711-Blok
190.121.210.54
ladbrokes.com 31.222.48.70 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 58-Blok
31.222.48.83
212.118.245.201
laromare.com 216.105.90.17 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
laromere.com 216.105.90.26 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
216.105.90.20
lazvegas.com 78.110.26.99 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 124-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 458-Blok
217.168.166.151
leojackpot.com 78.110.26.105 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 256-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 453-Blok
217.168.166.155
leovegas.com 46.38.161.13 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 102-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 632-Blok
46.38.163.218
83.138.166.180
lesacasino.com 80.85.64.175 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 183-Blok
limoplay.com
178.62.211.89
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 761-Blok
lionslots.com 200.124.137.236 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 551-Blok
live-ruletka.com 46.16.191.210 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
live-ruletka.ru 46.16.191.210 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
longharbourcasino.com 78.133.105.90 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 173-Blok
lottoland.com
104.20.8.240
2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 863-Blok
104.20.9.240
lsbet.com 141.101.113.208 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 531-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 700-Blok
141.101.123.208
104.16.125.177
104.16.126.177
104.16.127.177
104.16.32.178
104.16.33.178
luckland.com 66.212.232.164 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 818-Blok
lucky247.com 109.202.114.116 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 162-Blok
lucky247.mobi 109.202.114.117 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 162-Blok
lucky31.com 198.41.249.151 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 217-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 467-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 601-Blok
162.159.251.151
190.105.194.47
190.121.210.16
lucky311.com 190.121.210.16 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 601-Blok
190.105.194.47
luckyballs.com 78.133.105.49 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 690-Blok
luckycatpoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
luckynugget1.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget2.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget3.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget4.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget5.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynuggetcasino.com 193.169.206.232 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 568-Blok
67.211.111.163
67.211.111.169
luckynuggetcasino.net 67.211.111.163 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 568-Blok
lunacasino.com 149.126.72.150 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 396-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 561-Blok
199.83.130.150
199.83.128.150
192.230.66.150
lvbet.com
78.110.26.106
217.168.166.156

2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 257-Blok,

2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 455-Blok

m101bet.com 78.110.26.106 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 257-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 455-Blok
217.168.166.156
madamechance.com
104.24.24.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 845-Blok
104.24.25.3
magikcasino.com
104.24.24.3
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 855-Blok
104.24.25.3
majortomcasino.com 162.159.246.35 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 96-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 422-Blok
162.159.245.35
193.169.206.204
78.109.164.220
maltagrancasino.eu 37.114.79.214 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 236-Blok
mamebet.com 78.110.26.97 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 252-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 456-Blok
217.168.166.149
mandarinpalace.com 200.124.146.140 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 798-Blok
mansioncasino.com 80.85.64.132

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 181-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 872-Blok

149.126.72.213
maplecasino.ca 66.212.225.89 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 101-Blok
marathonbet.com 87.117.250.213 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 64-Blok
87.117.250.214
87.117.250.215
87.117.250.222
maria.com 78.24.214.159 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 147-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 470-Blok
78.24.214.162
185.9.101.159
185.9.101.162
maxcasino.com 78.108.177.161 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 154-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 469-Blok
104.28.18.76
104.28.19.76
maximusbet.com 141.101.123.209
190.93.240.209
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 731-Blok
maxino.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxino.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxino.fi 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinobonus.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinobonus.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.net 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.net 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.com 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.de 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.net 91.198.207.33 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxonbet.com 78.110.26.135 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 265-Blok
78.110.26.197
mayanfortunecasino.eu 52.17.1.137 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 585-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
mb24.com 31.222.148.125 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 418-Blok
megacasino.co.uk 199.83.131.150 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
149.126.72.150
149.126.74.150
megacasino.com 149.126.72.150 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 25-Blok
149.126.74.150
149.126.77.150
megavinn.com 109.205.93.171

2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 191-Blok,

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 822-Blok

109.205.94.17
melitabingo.com 212.56.157.185 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 793-Blok
misterringo.com 50.63.202.6 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mobibet.com 109.205.93.178 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 65-Blok
mobilbet.com 78.110.18.155 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 136-Blok
monsieurvegas.com 190.105.194.65 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 693-Blok
190.121.210.69
montecasino.com 78.133.105.82 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 170-Blok
monte-casino.com 78.133.105.82 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 170-Blok
mrringo.com 46.101.94.142 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrringo3.com 46.101.94.142 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrgreen.com

217.168.170.101

217.168.170.119

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 63-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 779-Blok

104.16.33.56
104.16.34.56
104.16.100.237
104.16.101.237
104.16.102.237
104.16.103.237
104.16.104.237

 

mrringo.com
46.101.94.142
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrringo3.com
46.101.94.142
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrsmithcasino.co.uk 94.125.59.24

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 481-Blok

94.125.59.126
mrsmithcasino.com 94.125.59.28

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 481-Blok

94.125.59.126
muchovegas.com
185.103.217.110
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 898-Blok
mummygold.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 703-Blok
185.31.220.142
198.41.222.175
mummysgold.lu 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold1.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold10.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold11.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold12.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold2.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold3.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold4.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 703-Blok
185.31.220.142
mummysgold5.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold6.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold7.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold8.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold9.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgoldcasino.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mybet.com 54.229.187.51 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 29-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 679-Blok
78.110.26.197
128.65.210.130
212.112.181.25
myvulkan.com 162.159.252.74 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
162.159.252.75
162.159.253.74
162.159.254.74
162.159.255.74
nambet.com 212.56.157.185 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 796-Blok
nedbet.com 83.142.228.42 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 408-Blok
87.117.197.147
nederbet.com 162.13.180.121 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 312-Blok
193.33.139.131
neoplay.com 37.153.102.203 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 158-Blok
54.231.140.45
72.2.117.40
174.35.6.74
174.35.6.80
netbet.com 83.138.162.146 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 79-Blok
212.56.158.9
netgamecasino.net 88.208.5.237 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 621-Blok
nextcasino.com 109.205.93.88 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 134-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 626-Blok
109.205.94.36
nobonuscasino.com 149.126.77.21 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 306-Blok
185.11.125.21
199.83.132.21
199.83.133.21
nogabet.com 200.124.137.82 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 395-Blok
nogabetcasino.com 200.124.137.82 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 395-Blok
nordicbet.com 91.198.207.13 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 129-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 489-Blok
94.125.59.62
norsebet.com 82.103.130.224 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 383-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 587-Blok
109.73.64.34
norskespill.com 109.205.93.171 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 190-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 698-Blok
109.205.94.39
noxwin.com 109.205.93.178 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
noxwin01.com 109.205.93.178 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
noxwin1.com 109.205.93.188 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
109.205.93.178
noxwin11.com 109.205.93.178 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
oceanbets.com 190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 683-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 848-Blok

190.121.210.30
104.24.24.3
104.24.25.3
okscratchcard.com 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
okscratchcards.co.uk 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
okscratchcards.com 213.239.196.12 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 581-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
159.8.40.234
oldmagecasino.com 78.140.175.75 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
olimpopoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
omnicasino.com 217.72.249.116 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 361-Blok
onelivecasino.com
31.3.242.235
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
onlinecasinokajot.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
online-casino-kajot.com 217.168.166.100 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
oscarbianca.com 190.105.194.65 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 692-Blok
190.121.210.69
osiriscasino.com 104.25.88.7

2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 787-Blok

2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 853-Blok

104.25.89.7
104.25.192.9
104.25.193.9
ostrov7.com 37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok

ostrov7.net

37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok

ostrov8.com

37.48.115.168
46.165.223.200
174.142.66.67
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok
ostrov8.net 37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok
ovocasino.com 95.131.233.135 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 178-Blok
paddypower.com
81.88.168.18

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 859-Blok,

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 873-Blok

80.65.251.142
80.65.251.140
185.20.93.140
paf.com 185.98.231.10 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 616-Blok
pandora-online-casino.com
107.154.114.108
2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 864-Blok
107.154.117.108
pantaloo.com 200.124.147.170 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 530-Blok
pantasia.com 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 546-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
pantherbet.com 95.131.232.120 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 336-Blok
paradise8.com 200.124.137.236 2015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 537-Blok
paradisewin.com 178.62.245.56 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 397-Blok
parimatch.com 185.56.28.234

2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok,

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok,

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 862-Blok

185.28.75.48
198.41.190.97
198.41.191.97
198.41.184.98
198.41.185.98
198.41.186.98
149.91.84.6
185.27.238.3
104.25.154.6
104.25.155.6
parimatch.kz 149.91.84.4 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
185.27.238.3
parimatchkz.com 149.91.84.6 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
parimatchru.com 185.56.28.236 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok
parimatchua.com 149.91.84.6 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
parisclubpoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
parisvegascasino.com 199.83.130.28 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 435-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 502-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 558-Blok
192.230.66.28
192.230.77.28
199.83.128.88
95.211.129.91
parklanecasino.com 190.105.194.57 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 681-Blok
190.121.210.30
parklaneecasino.com
190.121.210.30
190.105.195.103
104.16.19.181
104.16.20.181
104.16.21.181
104.16.22.181
104.16.23.181

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 768-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 844-Blok

partybingo.com 195.81.248.139 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 31-Blok
83.231.239.176
83.231.239.150
partycasino.com 83.231.239.140 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 30-Blok
83.231.239.150
partypoker.com 83.231.239.70 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 21-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 77-Blok
194.150.36.34
83.231.239.162
195.72.134.17
195.72.135.163
pfslot.com 85.17.222.141 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok
pfslot.net 85.17.222.142 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok
85.17.222.144
pf-slots.com

85.17.15.159
185.17.144.142

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 778-Blok
pharaslot.com 37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
piggspeak.com 193.169.206.13 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 506-Blok
pigspot.com 78.140.175.119 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 282-Blok
pinnacle.com 185.11.124.4 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 827-Blok
192.230.64.4
192.230.65.4
pinnaclesports.com 192.230.87.28 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 827-Blok
192.230.77.28
pkrcasino.com 5.62.94.195 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrcasinovipclub.com 5.62.94.195 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrlivecasino.com 5.62.94.195 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrpokervipclub.com 5.62.94.195 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkr.com 88.81.149.209

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 22-Blok,

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 78-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok

88.81.149.232
5.62.94.195
planetcasino.com 201.201.190.14

2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 348-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 486-Blok

200.122.168.112
platincasino.com 78.24.210.3 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 329-Blok
platinumplaycasino.com 193.169.206.146

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 91-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 869-Blok

193.169.206.176
185.31.222.241
playbet.com 95.131.237.82 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 309-Blok
playboypoker.com 109.202.113.186 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 52-Blok, 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 464-Blok
37.114.78.68
playfasino.com 37.114.79.229 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 228-Blok
playfortuna.com 190.105.194.20 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 592-Blok
46.165.211.145
46.165.222.208
62.212.85.67
70.38.81.55
playgrandcasino.com 190.105.194.30 2015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 534-Blok
190.121.210.6
playhippo.com 109.205.94.37 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 647-Blok
play-matic.com
148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 748-Blok
playmillion.com 149.126.77.121 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 35-Blok, 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok, 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 370-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 448-Blok
149.126.72.19
149.126.77.19
149.126.77.65
192.230.66.19
192.230.66.29
192.230.77.19
199.83.132.89
199.83.133.65
199.83.133.89
playmillion1.com 149.126.72.19 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmillion2.com 149.126.72.19 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmillion-promo.com 149.126.72.19 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmummysgold.com 78.24.210.164 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
playorbet.com 95.131.232.122 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 342-Blok
playvino.com
80.208.0.141
2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 877-Blok
playvividcasino.com 178.62.229.95 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 810-Blok
plutuscasino.com 37.114.79.189 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 237-Blok
pokapoker.com 85.17.144.164 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 449-Blok
poker4fish.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
poker4x.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
pokerdom.com 88.208.34.76 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 313-Blok
pokerheaven.com 148.251.113.33 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 80-Blok
pokeridol.com 149.126.77.93 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 334-Blok
185.11.125.93
199.83.132.93
poker-millions.com 82.103.129.49 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 379-Blok
pokermira.com 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
pokermira.net 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
pokerplex24.co.uk 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.com 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.eu 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.ru 37.61.232.161 2015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerstars.com 77.87.181.63 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 7-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 71-Blok
77.87.179.231
pokerstars.eu 77.87.181.72 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 2-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 69-Blok
77.87.179.233
pokerstars.net 77.87.180.156 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 44-Blok
pokersunrise.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
pokertime.eu 193.169.206.144 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 221-Blok
193.169.206.146
poldercasino.com 149.126.77.21 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 305-Blok
185.11.125.21
199.83.128.21
199.83.129.21
portomasolive.com 78.110.21.161 2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 311-Blok
powerjackpot.com 83.142.228.34 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 407-Blok
87.117.197.145
powerjackpotcasino.com 83.142.228.34 2015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 411-Blok
87.117.197.145
powerloungecasino.com 83.142.228.41 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 415-Blok
87.117.197.146
primecasino.com 149.126.72.103 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 326-Blok
149.126.77.103
199.83.130.103
199.83.134.150
199.83.132.150
primeslots.com 149.126.72.101 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 355-Blok
149.126.74.101
149.126.77.101
185.11.125.101
propokerevolution.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
qikwin.com 78.129.232.174 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 414-Blok
quasargaming.com 95.131.233.131 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 177-Blok
ramsesgold.com
104.24.24.3
104.24.25.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 846-Blok
rdl11.com 5.62.89.58 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 689-Blok
redbet.com 78.110.25.34

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 82-Blok,

2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 375-Blok,

2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 498-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 880-Blok

217.168.165.140
104.24.0.92
104.24.1.92
198.41.208.137
198.41.209.136
198.41.208.138
198.41.209.137
198.41.208.139
198.41.209.138
198.41.209.139
198.41.208.140
198.41.209.140
198.41.208.141
198.41.209.141
198.41.208.142
198.41.209.142
198.41.208.143
198.41.209.143
52.28.70.233
redflush.com 66.212.226.73 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok
redflush.eu 193.169.206.131 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 499-Blok
193.169.206.122
94.229.168.171
redflushcasino.com 193.169.206.82

2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 762-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 880-Blok

190.93.242.32
141.101.113.33
141.101.112.33
190.93.243.32
185.31.222.240
redflushcasino.eu 78.109.164.149

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 92-Blok,

2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 499-Blok,

2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 762-Blok

94.229.168.171
193.169.206.82
104.20.44.88
104.20.45.88
redkings.com 95.131.233.75 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 81-Blok
199.83.133.109
199.83.133.150
redluck.com 5.62.89.37 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 297-Blok
redluckru.com 5.62.88.1 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 603-Blok
redluckrussia.com 5.62.89.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 297-Blok
redslots.com 190.105.194.15 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 708-Blok
redslotsvip.com 190.105.194.15 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 708-Blok
redstarbets.eu 5.150.254.109 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarbets.ru 5.150.254.109 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarcasino.eu 5.150.254.88 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstargames.eu 5.150.254.102 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstargames.ru 5.150.254.102 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.com 5.150.254.81 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.eu 176.10.250.27 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.ru 176.10.250.27 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarsports.com 5.150.254.88 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
31.222.148.120
reefclubcasino.com 213.52.252.132 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 350-Blok
204.74.99.100
rembrandtcasino.com
190.121.210.24
95.211.214.112
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 773-Blok
ricardoscasino.net 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 544-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
riobet.com 46.16.191.217 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
riobet.org 46.16.191.215 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
riobets.com 78.110.26.157 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 264-Blok
riverbellecasino.com 67.211.111.161 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 223-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 658-Blok
67.211.111.169
185.31.222.181
185.31.222.137
rizk.com
104.20.55.79
104.20.56.79
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 725-Blok
rmplaymillion.com 149.126.72.19 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
roxypalace.com 78.136.36.112 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 138-Blok
78.136.36.115
royale500.com 149.126.77.26 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 819-Blok
149.126.72.185
royal-flamingo-casino.com
78.133.105.98
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 764-Blok
royalpanda.com 78.110.19.210 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 103-Blok
78.110.19.211
royalvegascasino.com 193.169.206.146 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 89-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 612-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 717-Blok
193.169.206.170
193.169.206.164
185.31.222.240
rspcasino.com 5.150.254.109 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
rspcasino.ru 5.150.254.109 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
ru8et.info 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.biz 193.105.200.197 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.biz 193.105.200.197 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.com 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.info 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.net 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.org 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.org 193.105.200.195 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.ru 193.105.200.196 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.biz 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.com 193.105.200.195 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.info 193.105.200.196 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.net 193.105.200.197 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.org 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubets.com 193.105.200.194 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubyfortune.com 78.24.211.177 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 117-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 704-Blok
185.31.220.140
185.31.220.129
rubyroyal.com 109.75.163.44 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 552-Blok
ruparimatch.com 185.56.28.236 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok
ruriobet.com 46.16.191.215 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
ry-bet.info 193.105.200.198 2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
safaricasino.eu 200.124.137.50 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 135-Blok
saharasandscasino.net 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 545-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
saturnbet.com 78.110.26.75 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 244-Blok
scommettiqui.com 78.110.26.77 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 116-Blok, 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 436-Blok
217.168.166.137
scratch2cash.com 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
scratch2cash6.com 159.8.40.234 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
senatorbet.com 95.131.233.134 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 179-Blok
shootjack.com 190.105.194.30 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 199-Blok
46.165.210.250
simbagames.com 199.83.135.150 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 389-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 504-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 560-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 600-Blok
149.126.74.150
192.230.77.150
199.83.129.150
141.8.224.93
192.230.77.112
199.83.129.112
199.83.135.112
simonsayscasino.com 200.124.137.236 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 549-Blok
sincitycasino.com 54.246.82.250

2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 212-Blok,

2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 465-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 488-Blok,

2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 593-Blok,

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 672-Blok,

2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 895-Blok

31.220.1.119
54.75.243.230
37.48.73.204
108.162.200.51
141.101.127.50

190.93.253.99

190.93.252.99

104.24.126.160
104.24.127.160
sjbet.at 83.65.45.146 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
skybet.com 194.145.126.130 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 85-Blok
194.145.126.178
skybingo.com 194.145.126.131 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 88-Blok
93.187.151.157
skyinbet.net 78.110.26.86 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 247-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 442-Blok
217.168.166.144
skypoker.com 194.145.126.133 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 86-Blok
194.145.126.229
skyvegas.com 194.145.126.132 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 87-Blok
194.145.126.193
slbet.com 185.36.237.76 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 296-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 650-Blok
185.36.237.71
slotfara.com 37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slotfara.net 37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slotobank.com 109.205.94.45 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 666-Blok
slotocash.com 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 630-Blok
slotocash.im 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 630-Blok
slotra.com 198.7.57.252 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slots500.com
104.25.35.111
104.25.36.111
104.17.242.14
104.17.243.14
104.17.244.14
104.17.245.14
104.17.246.14

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 866-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 901-Blok

slotsandgames.com 95.131.235.10 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 393-Blok
slotscapital.lv 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 629-Blok
slotsheaven.com 80.85.64.231

2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 111-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 875-Blok

149.126.72.211
slotsmagic.co.uk 149.126.72.150 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 595-Blok
199.83.131.150
199.83.130.150
199.83.128.150
slotsmagic.com 95.131.233.71 2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 317-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 595-Blok
199.83.132.150
149.126.72.150
199.83.131.150
199.83.130.150
199.83.128.150
slottyvegas.com 95.131.233.164 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 438-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 503-Blok
198.41.186.37
198.41.187.37
smartlivegaming.com 213.86.1.206 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 132-Blok
213.86.83.29
softbet.eu 78.110.26.103 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 121-Blok
spinlivecasino.com 37.114.79.207 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 234-Blok
spinpalace.co.uk 104.144.112.11 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace.com 109.202.114.65 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 15-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
185.31.220.141
185.31.220.129
spinpalace.org 104.144.112.11 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace10.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace14.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace16.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace17.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace20.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace22.com 185.31.220.129 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace4.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace9.com 185.31.220.141 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinson.com
109.205.94.27
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 806-Blok
spinusacasino.com 37.114.79.206 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 235-Blok
sportingbet.com 185.28.72.64 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 27-Blok
185.28.72.63
sportingbet.ru 185.28.72.206 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbet158.com 94.125.58.135 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbetbrandlibrary.com 185.28.72.144 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbeteurope.com 185.28.72.164 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportwetten.de 78.110.26.143 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 262-Blok
stake7.com 78.24.210.13 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 340-Blok
stakes.com
159.100.250.217
2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 891-Blok
stargames.com 62.116.24.23 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 53-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 332-Blok
93.131.236.116
95.131.236.103
93.131.236.82
95.131.236.89
stargames.info 62.116.24.23 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
stargames.net 62.116.24.23 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
95.131.236.87
95.131.236.88
stargames.org 62.116.24.23 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
sugarcasino.com 109.75.167.92 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 675-Blok
185.103.217.99 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 809-Blok
sunnyplayer.com 78.24.210.22 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 330-Blok
sunpoker.com 217.72.249.117 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 361-Blok
superiorcasino.com 200.124.137.236 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 341-Blok
superiorcasino.eu 200.124.137.236 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 341-Blok
superlenny.com 109.205.93.177 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 152-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 636-Blok
162.159.247.229
162.159.248.229
104.24.122.146
104.24.123.146
109.205.94.56
tablet-slots.com 78.110.26.112 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 258-Blok
tcasgames.com 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
teambet.com 109.205.93.171 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 192-Blok
teambet1.com 78.133.96.242 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 192-Blok
109.205.93.171
109.205.93.68
thisisvegas.com 200.124.137.236 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 548-Blok
thunderluck.com 193.169.206.144 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 613-Blok
tigarpoker.com 85.17.144.164 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 451-Blok
tipiwin.com 78.110.26.154

2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 263-Blok

2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 742-Blok

104.20.2.104
104.20.3.104
tiptopcasino.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
titanbet.com 5.62.89.40 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 299-Blok
66.212.227.176
66.212.227.180
titancasino.com 5.62.89.33 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 300-Blok
66.212.242.47
titanpoker.com 5.62.89.32 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 299-Blok
87.252.211.8
tivolicasino.com 77.66.57.11 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 356-Blok
tomscasino.com 104.25.88.13 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 805-Blok
104.25.89.13
topcasinoespana.com 199.83.131.150 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
149.126.72.150
149.126.74.150
totallycasino.co.uk 78.129.232.174 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 413-Blok
tpoker.su 46.165.211.151 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
trendcasino.com 201.201.190.14 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 349-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 478-Blok
200.122.168.112
triobet.com 91.198.207.16 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 1-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 68-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 482-Blok
91.198.207.40
91.123.197.29
94.125.59.115
triobet1.com 91.198.207.16 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 40-Blok 
91.198.207.40
triobet15.com 94.125.59.6 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 539-Blok
triobet17.com 94.125.59.7 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 563-Blok
triobet18.com 94.125.59.16 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 582-Blok
triobet19.com 94.125.59.19 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 597-Blok
triobet2.com 91.198.207.56 2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 128-Blok
triobet20.com 94.125.59.20 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 615-Blok
triobet21.com 94.125.59.21 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 620-Blok
triobet22.com 94.125.59.24 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 648-Blok
triobet23.com 94.125.59.29 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 668-Blok
triobet24.com 94.125.59.30 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 678-Blok
triobet25.com 94.125.59.32 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 695-Blok
triobet26.com 94.125.59.39 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 714-Blok
triobet27.com 94.125.59.16 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 728-Blok
triobet28.com
94.125.59.19
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 744-Blok
triobet29.com
94.125.59.99
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 754-Blok
triobet3.com 91.198.207.80 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 357-Blok
triobet31.com 94.125.59.19 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 784-Blok
triobet32.com 94.125.59.99 2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 794-Blok
triobet33.com 94.125.59.117 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 522-Blok
triobet34.com 94.125.59.16 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 808-Blok
triobet35.com 94.125.59.19 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 816-Blok
triobet4.com 91.198.207.59 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 287-Blok
triobet5.com 91.198.207.58 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 268-Blok
triomove.com 91.198.207.57 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 357-Blok
tripbet.com 109.205.93.171 2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 189-Blok
truebluebingo.com 193.169.206.32 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 359-Blok
trustfulgames.com 83.65.45.146 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
trustfulgames.net 83.65.45.146 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
trustfulgames.org 83.65.45.146 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
tvojbet.com 78.110.26.91 2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 249-Blok
twistcasino.biz 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
twistcasino.co 104.28.8.64 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
104.28.9.64
twistcasino.com 78.140.172.144 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twist-casino.com 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasino.net 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasino.org 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
twistcasino231321.com 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasinogames.com 78.140.184.56 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twistdns.com 78.140.175.75 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twistpartner.net 78.140.184.33 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
unibet.com 78.24.214.10 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 3-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 41-Blok, 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 271-Blok
78.24.214.1
185.9.101.1
185.9.101.153
185.9.101.157
188.95.255.198
unibet.net 78.24.214.16 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 11-Blok, 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 272-Blok
185.9.101.9
185.9.101.153
unibet-1.com 78.24.214.10 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 46-Blok
78.24.214.1
78.24.214.157
185.9.101.38
unibet-2.com 185.9.101.37 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 100-Blok
unibet-3.com 78.24.214.153 2014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 148-Blok
185.9.101.23
188.95.225.198
unibet-4.com 185.9.101.187 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 207-Blok
unibet-poker.com 185.9.101.10 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 271-Blok
unigamingcasino.org 185.36.237.76 2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 298-Blok
uniqpoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
uptown-aces.bic 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.biz 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.com 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.com 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.eu 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.info 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.info 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.net 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.net 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.org 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.org 190.4.93.5 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uwin.com 91.103.90.71 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 120-Blok
va-bank.com 141.101.123.245 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 278-Blok
190.93.240.245
va-bank.org 88.208.6.168 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 278-Blok
vabank-games.com 88.208.6.80 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 277-Blok
vabankonline.com 88.208.6.77 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 276-Blok
vabank-play.com 88.208.6.79 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 274-Blok
vabank-super.com 88.208.6.78 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 275-Blok
vanguardcasino.co.uk 52.17.1.137 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 550-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vanguardscasino.com 52.17.1.137 2015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 550-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vbet.com 108.162.207.121 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 618-Blok
141.101.124.121
vegasberry.com 109.75.167.243 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 363-Blok
vegaspalms.com 193.169.206.146 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
vegaspalms.eu 193.169.206.146 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
vegaspalms-bet.com 193.169.206.146 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
193.169.206.82
193.169.206.146
216.105.90.211
vegaspalmscasino.com 193.169.206.146 2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 94-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
216.105.90.211
193.169.206.167
vegasplay.eu 148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 740-Blok
vegassky.com 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 547-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vegasskycasino.com 52.17.1.137 2015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 547-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vegastomacau.com
144.76.92.200
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 751-Blok
vegaswinner.com 199.83.132.150  2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 352-Blok
95.131.233.71
veniceclubpoker.com 185.27.59.7 2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
verajohn.com 178.132.72.96 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 166-Blok
178.132.72.97
vernons.com 54.72.204.3 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 366-Blok
66.212.227.168
176.34.155.116
178.255.15.152
178.255.15.184
videoslots.com 217.168.172.35 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 113-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 491-Blok
104.20.1.47
104.20.0.47
viewcasino.com 98.124.199.1 2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 112-Blok
69.172.200.225
vikingcasinos.com 217.168.171.122 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
vikingeurokasino.com 217.168.171.122 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
vinciclub.com 162.159.240.251 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 513-Blok
198.41.249.250
vipbet.com 78.129.232.174 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 394-Blok
vipcasino.com 109.202.113.182 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 54-Blok
vipnetgame.com 88.208.5.237 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 621-Blok
vippowerlounge.com 83.142.228.41 2015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 416-Blok
87.117.197.146
viproomcasino.com 31.7.5.62 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 365-Blok
vipsports.eu 200.124.137.50 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 564-Blok
vipstakes.com 188.226.144.109 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 398-Blok
vixcasino.com 217.168.171.1 2015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 399-Blok
vlk.mobi 78.140.175.202 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 279-Blok
vulkancasino.com 141.101.112.53 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 284-Blok
141.101.113.53
190.93.241.52
190.93.242.52
190.93.243.52
vulkanclub.info 78.140.175.200 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkanclub.net 78.140.175.200 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkanclub.org 78.140.175.200 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkan-palace.com 78.140.175.199 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 285-Blok
vulkanplay.com 78.140.175.198 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 281-Blok
wansino.com 85.17.144.164 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 450-Blok
wansino.net 85.17.144.164 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 450-Blok
waynecasino.com 109.205.94.47 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 664-Blok
wbx.com 54.72.93.159 2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 216-Blok
54.76.166.8
54.77.69.218
54.194.62.216
whgaming.com 95.131.186.101 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 574-Blok
whitebet.com 78.110.25.38

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 83-Blok,

2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 376-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 881-Blok

217.168.165.142
52.28.70.233
wildjack.co.uk 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjack.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wildjack.net 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasino.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wildjackcasino4italy.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasinofr.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasinoit.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasino-italia1.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjack-casino-online.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackitaly.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackpot.com 198.41.186.130 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 590-Blok
198.41.187.130
198.41.188.130
198.41.189.130
198.41.190.130
wildjackpots.com 104.155.23.4

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 440-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 870-Blok

104.20.48.122
104.20.49.122
wildjackpots.net 104.155.23.4 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 440-Blok
williamhill.com 141.138.130.12 2014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 18-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 75-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 333-Blok
95.131.186.14
95.131.186.1
95.131.186.76
95.131.186.78
95.131.186.32
williamhillcasino.com 5.135.118.66 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 60-Blok, 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 542-Blok
5.135.118.194
37.59.128.193
85.159.235.132
95.131.190.31
37.59.128.194
winagames.com 217.198.222.142 2015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 364-Blok
windowscasino.com 85.13.194.211 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 555-Blok
windowscasino1.net 85.13.194.211 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 555-Blok
winlivecasino.com 37.114.79.208 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 233-Blok
winner.com 37.153.102.203

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 23-Blok,

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 61-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 903-Blok

37.153.102.204
174.35.6.21
174.35.7.70
134.213.233.164
winnings.com 188.95.99.199 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 337-Blok
95.129.34.48
win-vulkan.com 78.140.175.119 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 282-Blok
wintingo.com 193.169.206.179 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 746-Blok
wizbet.com 200.124.146.169 2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 797-Blok
wjmc.com 64.34.230.137 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wonderlandcasino.com 109.205.94.52 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 662-Blok
wptpoker.com 83.231.239.176 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 55-Blok
109.74.199.60
xbetsport.com 190.121.210.7 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
190.105.194.58
xcasino777.com
80.233.232.95
2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 857-Blok
xglobalgame.com 37.114.79.233 2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 239-Blok
yachtingcasino.com 78.133.105.70 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yachting-casino.com 78.133.105.70 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yakocasino.com 134.213.162.173 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 720-Blok
yatchingcasino.com 78.133.105.70 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yatching-casino.com 78.133.105.70 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
youwin.com 91.103.90.69 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 557-Blok
94.125.58.243
94.125.58.223
zytrler.com
109.202.115.239
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 830-Blok

1.    Kādā stāvoklī ir jābūt precei?

Prece jāatdod tieši tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī (t.i , bez ierīces un to piederumu skrāpējumiem, ar nesabojātu iepakojumu un neskartu lietošanas pamācību),kā arī ierīcei nevar būt veikta trešo izstrādātāju aplikāciju instalācijas un citu ierīces iestatījumu modificēšana (t.sk.,paroles , pin koda, vai jebkādas cita veida ierīces bloķēšanas iestatījumu veikšana, un google konta piesaistīšana), kā arī komplektācijai jābūt tādai, kādā to esi saņēmis no Bites (t.sk., kopā ar iepakojumu, lietošanas pamācību, ekrāna aizsargplēvi u.c piederumiem, kas bija preces komplektācijā tās saņemšanas brīdī). Gadījumā, ja precei tiks konstatēti jebkādas lietošanas pazīmes, kas pārsniedz tādu lietošanu, kas norādīta 2.2 punktā, Jums būs jākompensē Bitei jebkādi zaudējumi (t.sk. preces vērtības samazināšanos, preces bojājumus, nolietojumu u.c).

2.    Priekšvārds.

2.1.        Gadījumā, ja esam savā starpā noslēguši distances līgumu (Bite no vienas puses un tu – fiziskā persona – no otras), proti, preci vai pakalpojumu iegādājies ārpus tirdzniecības vietas, tad vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma pieslēgšanas dienas. 
2.2    Jūs esiet atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Lūdzu ņemiet vērā, ka atteikuma tiesības īstenot ir tikai gadījumā, ja prece tiek lietota tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei tiktāl, ciktāl to būtu iespējams pārbaudīt veikalā. Prece atgriežama, ievērojot 1.punktā noteikto.
2.3    Atteikuma tiesību laikā esat pilnībā atbildīgs par preces izmantošanu atbilstoši labo tikumu principiem un tās saglabāšanu.
2.4    Lai izmantotu atteikuma tiesības, ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē SIA „BITE Latvija” (reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005), par lēmumu atteikties no šā līguma. Var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
2.5    Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3.    Kad atteikuma tiesības nav iespējamas.

3.1.    Atteikuma tiesības nevar izmantot visos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ieskaitot gadījumus, kad ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana vai līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

4.    Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no:

4.1.    Līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegts pakalpojums.
4.2.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā – ja tiek iegādāta prece.
4.3.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci – ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi.
4.4.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko norādīji, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu – ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām.
4.5.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci – ja noslēgts līgums par regulāru preču piegādi.

5.    Kādas būs sekas?

5.1.    Atteikuma gadījumā, Bite atmaksās visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esi izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 5 dienu laikā no dienas, kad tiksim informēti par lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta uz atteikšanās veidlapā norādīto bankas kontu vai ieskaitot Bites pakalpojuma apmaksai.
5.2.    Bite var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ.
5.3.    Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā preces jāatgriež atpakaļ vai jānodod Bite adresē: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 5 dienu laikā no dienas, kad tika paziņots lēmums atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā, atteikuma tiesību termiņš būs ievērots, ja prece tiks saņemta atpakaļ ne vēlāk kā 19. dienā, skaitot no 3.punktā noteiktā atteikumu termiņa skaitīšanas sākuma dienas.
5.4.    Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā būs jāsedz ar preču atpakaļ sūtīšanas saistītās tiešās izmaksas. Preču atgriešanas izmaksas ir atkarīgas no preces atgriešanas veida un apjoma. N.B.! Sūtot preces, izmantojot trešo pušu pakalpojumus, pastāv nopietns risks atteikuma tiesību termiņa nokavēšanā (pasta pakalpojumu sniedzēji preci var pazaudēt, sabojāt vai piegādāt novēloti).
5.5.    Ja pieprasīji sākt pakalpojumu sniegšanu, atteikuma termiņa laikā, būs jāmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad tiek paziņots par atteikšanos no šā līguma.
5.6.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, vari izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas atrodas lapas otrajā pusē.

 

 

Atteikums no līguma 

(Aizpildi un nosūti šo tikai tad, ja tiešām vēlies atteikties no līguma)

 

Adresāts: SIA “BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis: 25850600, e-pasts: info@bite.lv.

 

Es __________  ______________, personas kods  __ __ __ __ __ __- __ __ __ __ __ , deklarētā dzīvesvietas adrese ________________________________________, tālrunis: _______________.

 

Ar šo vēlos paziņot par atteikšanos no noslēgtā līguma par sekojošas preses/pakalpojuma iegādi un/vai sniegšanu:

 

Nosaukums (un identificējošie dati): _____________________________________________________________

 

Līguma noslēgšanas datums: ___. ___. _____  un Nr.______

 

Preces/Pakalpojums saņemšanas datums ___. ___.______ 

 

 

Samaksāto naudu ______ EUR apmērā lūdzu (izvēlēties, atzīmējot ‚):

 • pārskaitīt uz manu bankas kontu ________________ bankā, konta Nr. ___________________________;
 • ieskaitīt pakalpojumu apmaksai saskaņā ar līgumu Nr. ___________________, abonenta Nr. __________.

 

 

__________________

(Paraksts)

 

________            __.__.______

(Vieta)                  (Datums)

IZDRUKAS VERSIJA

LABAS PRAKSES KODEKSS

Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu

1. Preambula
1.1. Lai veicinātu ikvienas fiziskas personas – komerciāla paziņojuma saņēmēja (tālāk tekstā – Komerciāla paziņojuma saņēmējs) ikdienas gaitu netraucētu darbību un privātuma aizsardzību, šo labas prakses kodeksu (tālāk tekstā – Kodekss) parakstījušie komersanti, kā arī vēlāk pievienojušies citi komersanti (tālāk tekstā visi kopā – Komersanti) apņemas uzturēt augstus profesionālās ētikas standartus komerciālu paziņojumu sūtīšanā, izmantojot telemārketingu. 
1.2. Kodekss ir apliecinājums Komersantu vēlmei darboties saskaņā ar vispāratzītiem komercdarbības principiem, Eiropas Savienības ietvaros pieņemtām tiesību piemērošanas vadlīnijām un Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Komersanti apņemas savā ikdienas darbībā veikt pasākumus, lai stiprinātu Komerciālu paziņojumu saņēmēju tiesību nodrošināšanu un neradītu šaubas par Komersanta darbības godprātīgumu un nepārkāptu komerciālo paziņojumu sūtīšanas noteikumus, izmantojot telemārketingu.
1.3. Kodeksā izmantotās definīcijas atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo īpaši tās ir tulkojamas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Reklāmas likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.
1.4. Kodekss neattiecas uz Komersanta veiktu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, izmantojot telemārketingu, tādiem Komerciāla paziņojuma saņēmējiem, kas ir šī Komersanta klienti. Kodekss neattiecas uz biznesa piedāvājumu izteikšanu juridiskām personām, sazinoties ar to pārstāvjiem.

2. Telemārketinga darbības noteikumi
2.1. Atbilstoši Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta trešajai daļai un saskaņā ar personu datu apstrādes un privātās dzīves aizsardzības pamatprincipiem komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, ir pieļaujama tikai tad, ja komersants iepriekš – pirms izsauktā numura sastādīšanas – no konkrētā Komerciāla paziņojuma saņēmēja, kam tiks sniegts komerciāls paziņojums, pierādāmā veidā ir saņēmis informētu un nepārprotamu piekrišanu komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādei un konkrētā pieslēguma numura izmantošanai komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu.
2.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišana tās pašas sarunas laikā, kad tiek izteikts komerciāls paziņojums, nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu un šāda piekrišana nav atbilstoša Kodeksa nosacījumiem.
2.3. Piekrišanas saņemšanai telemārketinga nolūkiem komersanti ir tiesīgi izmantot tikai likumīgus un ētiskus paņēmienus, vienlaikus neierobežojot personas tiesības uz privāto dzīvi. Nav pieļaujama jebkāda maldinoša vai agresīva komercprakse, lai veicinātu komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, izmantojot telemārketingu.

3. Iepriekš dotas piekrišanas nosacījumi
3.1. Par iepriekšēju piekrišanu uzskatāma piekrišana, kas ir saņemta šādos veidos: 
3.1.1. Komerciāla paziņojuma saņēmējs personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus, ir sazinājies ar Komersantu, lai sniegtu savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru;
3.1.2. Komerciāla paziņojuma saņēmējs, telefoniski sazinoties ar Komersantu, mutiski informē Komersantu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādīto telefona numuru;
3.1.3. Komersants saņēmis Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru caur internetu, e-pastu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem. Komerciāla paziņojuma saņēmējs tiek informēts par pieslēguma numura, kurā tiks izteikts komerciāls paziņojums, un Komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādes mērķi un apstrādes pamatu.
3.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanai ir jābūt skaidrai un nepārprotamai, kā arī brīvi izteiktai, veicot aktīvu darbību, piemēram, paziņojumu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādītu pieslēguma numuru, nosūtot caur pastu, e-pastu, internetā pieejamu atsevišķu izvēles lauku vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem ar nosacījumu, ka Komerciāla paziņojuma saņēmēju var skaidri un nepārprotami identificēt. Iepriekš atzīmēti lauki, piekrišanas ietveršana kopējā noteikumu tekstā vai komerciāla paziņojuma saņēmēja klusēšana vai atturēšanas no darbības un tml. pasīva rīcība Kodeksa ietvaros nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu.
3.3. Pirms piekrišanas saņemšanas komersantam ir pienākums Komerciāla paziņojuma saņēmējam nodrošināt skaidru informāciju par līdzekļiem, kādus izmantojot tiks izplatīti komerciālie paziņojumi, kāda rakstura informācija tiks izplatīta, cik ilgi šī piekrišana būs spēkā un kādā veidā attiecīgais Komerciālā paziņojuma saņēmējs var atsaukt savu sākotnēji izteiktu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu. Komersants nodrošina, ka Komerciāla paziņojuma saņēmējam ir iespēja piekrišanu jebkurā laikā atsaukt tik pat vieglā veidā, kā tā ir dota.
3.4. Lai ievērotu Komerciāla paziņojuma saņēmēja intereses un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ja kopš pēdējās komunikācijas ar Komerciāla paziņojuma saņēmēju, no kura ir saņemta iepriekšēja piekrišana, ir pagājuši seši mēneši, Komersantam ir pienākums aktualizēt no jauna šādas piekrišanas statusu, ievērojot Kodeksā ietvertos piekrišanas saņemšanas nosacījumus.
3.5. Ja kāds no šī Kodeksa piekrišanas kritērijiem nav izpildīts, ir izpildīts tikai daļēji vai arī komersants nevar skaidri pierādīt šādas piekrišanas spēkā esamību, uzskatāms, ka šādas piekrišanas nav vispār. 
3.6. Komersantiem ir pienākums sekot līdzi un ieviest iekšējas procedūras, tai skaitā arī attiecībā uz to pilnvarotajām personām vai aģentiem, lai nodrošinātu, ka komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, tiek nekavējoties pārtraukta, ja no Komerciāla paziņojuma saņēmēja komersants nav saņēmis Kodeksam atbilstošu piekrišanu vai arī tā ir atsaukta.

4. Kodeksa spēkā stāšanās un grozīšana 
4.1. Kodekss stājas spēkā un kļūst saistošs nākamā dienā pēc tam, kad attiecīgais Komersants ir parakstījis šo Kodeksu.
4.2. Jebkuri grozījumi Kodeksā izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši visi Komersanti, kam Kodekss ir saistošs.
4.3. Katrs Komersants, kurš Kodeksu parakstījis, to publicē savā mājas lapā internetā.
4.4. Kodekss ir saistošs šeit zemāk uzskaitītajiem Komersantiem, kas parakstījuši Kodeksu, un jebkuram citam komersantam, kas pievienojies šim Kodeksam vēlāk. Citi komersanti pievienojas Kodeksam, parakstot pielikumā pievienoto Apliecinājuma veidlapu un nosūtot to Kodeksu iepriekš parakstījušiem Komersantiem.
4.5. Komersantu atbildība par Kodeksa pārkāpumiem tiek skatīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Komersants var atsaukt savu pievienošanos Kodeksam ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu Kodeksa dalībniekiem.

Parakstīts dokuments

“Microsoft Office 365" pakalpojuma noteikumi

 

Šie noteikumi paredz kārtību, kādā notiek Microsoft Office 365  "Business Essentials", "Business Premium", "Business” licences aktivizēšana, pakalpojuma atslēgšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana.

Noteikumos lietotie jēdzieni:

Bite – SIA “Bite Latvija”;

Klients – juridiska persona, kuras vārdā rīkojas pilnvarota persona, pieslēdzot/ atslēdzot Pakalpojumus;

Pakalpojums - Microsoft Office 365  "Business Essentials", "Business Premium" un/ vai "Business” licences;

Lietotājs – Klienta darbinieks/ pārstāvis, kam ir tiesības izmantot Pakalpojumu, pamatojoties uz Klienta pieteikumu vai Bites pakalpojuma līgumu.

 

1. PAKALPOJUMA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA UN TEHNISKAIS ATBALSTS

1.1. Pakalpojums tiek pieslēgts un atslēgts, pamatojoties uz Klienta – juridiskās personas, pilnvarotā pārstāvja iesniegtu pieteikumu un/vai pamatojoties uz starp Biti un Klientu noslēgto Bites pakalpojuma līgumu. Pakalpojumus ir iespējams izmantot tikai, ja ir spēkā esošs Bites pakalpojuma līgums.

1,1,1,Lai pieslēgtu/ atslēgtu Pakalpojumu uz Klienta pieteikuma (turpmāk tekstā – Pieteikums) pamata, Pieteikumā Klients norāda licences aktivizēšanai vai pakalpojuma atslēgšanai nepieciešamo informāciju:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • juridiskās personas reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese (ēkas nr., iela, pilsēta, novads, pasta indekss);
 • uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās kontaktpersonas (Licences administratora) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttelefons.

Par katru licences Lietotāju:

 • vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • licences nosaukums;
 • licences versija (maksas vai izmēģinājuma versija)

1.1.2.Klientam ir pienākums patstāvīgi sekot līdzi informācijai par Pakalpojumu Lietotājiem, pieslēgt un atslēgt tos, informējot par to Biti. Bite piestāda rēķinu par visiem aktuālajiem Lietotājiem, kam tika aktivizēts Pakalpojums/ -i.

 

1.2. Pakalpojuma izmantošanai Lietotājam ir nepieciešams interneta savienojums telefonā, datorā vai planšetē.

1.3. Bitei ir tiesības jebkurā brīdī nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Lietotāja iekārta (-as) satur nelicenzētu programmatūru vai datus, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasības (piemēram, Autortiesību likumu) vai arī tiek konstatēts, ka Pakalpojumu tehniski nav iespējams ierīkot, piemēram, Lietotāja iekārta (-as) neatbilst minimālajām tehniskajām prasībām.

1.4. Pēc Klienta Pieteikuma saņemšanas, Bite sazināsies ar Klienta pārstāvi, precizējot Pieteikumā noradīto informāciju, ja tas ir nepieciešams. Ja nekas nav precizējams, tad 3 darba dienu laikā Pieteikumā norādītājiem Klienta Lietotājiem tiek aktivizētas norādītās licences, nosūtot licences aktivizācijas informāciju juridiskās personas vadītājam vai pilnvarotajai kontaktpersonai (Licences administratoram) uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

1.4.1. Licences aktivizācijas informācija ietver sevī informāciju par Klientam izveidotajām e-pasta adresēm un piešķirtajām parolēm. Pēc informācijas saņemšanas Klientam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroles.

1.5. Ja Klientam ir nepieciešams tehniskais atbalsts attālinātas pakalpojumu pieslēgšanas nodrošināšanai, Klients zvana uz Bites atbalsta tālruni 22550000 darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, kur atbalsts tiek sniegts latviešu, angļu un krievu valodā, un seko balss paziņojumu (IVR) ziņojumiem:

 • ja vēlaties uzzināt par Microsoft Office 365, nospiediet “6”;
 • ja vēlaties aktivizēt Microsoft Office 365, nospiediet “1”;
 • ja vēlaties saņemt tehnisko palīdzību, nospiediet “2”.

1.5.1. Klientam ir tiesības izvelēties attālināto Pakalpojumu pieslēgšanu. Attālinātas pakalpojumu pieslēgšanas laikā Klientam/ Lietotajam jānodrošina piekļuve Lietotāja datoram ar attālinātiem pieejas līdzekļiem (TeamViewer.com).

1.5.2. Izvēloties attālinātu pakalpojumu pieslēgšanu, Klients apliecina, ka:

 • ir informēts par riskiem, kas saistīti ar Pakalpojumu pieslēgšanu, izmantojot attālināto piekļuvi. Attālināto Pakalpojuma pieslēgšanu nodrošina Bites sadarbības partneris – SIA ALSO Latvia. 
 • apņemas necelt nekādas pretenzijas vai prasības pret Biti un/ vai SIA ALSO Latvia saistībā ar  izvēlēto pieslēgšanas veidu.

1.5.3. Klientam patstāvīgi ir jānodrošina, ka personas dati vai ierobežotas pieejamības informācija, kas atrodas uz Klienta datora, nebūtu pieejama Bitei vai trešajām personām, nodrošinot pakalpojumu attālinātu pieslēgšanu.

1.6. Pakalpojuma pieslēgšanas procesā pēc Klienta pieprasījuma var tikt veikta e-pastu migrācija no Pop3/imap, Exchange, Gmail elektroniskā pasta adresēm, tādā apmērā, kā tas ir tehniski iespējams.

1.7. Ja Klientam ir jau aktivizēta šī Pakalpojuma licence pie cita operatora un klients vēlas pārnākt pie Bites, Klients aizpilda iesnieguma formu, norādot sava uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas nr., licenču nosaukumus, skaitu un numurus, iepriekšējā operatora nosaukumu.

1.7.1. Parakstot šo dokumentu, tiek dota atļauja pārvietot pakalpojumu no pašreizējā licences nodrošinātāja pie jaunā.

1.8. Trīs darba dienu laikā pēc Pakalpojumu pieslēgšanas Klients var iesniegt Bite rakstveida pretenzijas par Pakalpojuma pieslēgšanas kvalitāti, kā arī saņemt konsultācijas tehnisko problēmu novēršanai. Ja šajā laikā no Klienta netiks saņemtas pretenzijas, tiks uzskatīts, ka Pakalpojums ir pieslēgts pilnā apmērā, bez pretenzijām par termiņiem un kvalitāti un Pakalpojuma pieslēgšana ir nodrošināta.

1.9. Klients ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu saņemšanas, brīdinot Bite par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā Pārrēķins par nepilnu mēnesi lietotu pakalpojumu netiks veikts un Klientam būs jāveic samaksa par to kalendāro mēnesi, kurā pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta. 

1.10. Klients ir tiesīgs pieteikties uz vai atteikties no atsevišķu pakalpojumu saņemšanas, mainīt Lietotājus, licenču veidus, pieejas tiesības, informējot par to Bite 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

1.11. Ja Bite Pakalpojumi Klientam tiek atslēgti, šis pakalpojums arī tiek atslēgts.
 
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Klientam jāveic norēķins par visiem tam sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem Bite tarifiem un pakalpojumu cenām, kas norādītas Bite mājas lapā  www.bite.lv/biznesam

2.2. Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīts viens rēķins par visiem Bite sniegtajiem pakalpojumiem klientam. Norēķinus Klients veic līdz rēķinā norādītajam samaksas termiņam, pamatojoties uz Bite izrakstīto.

2.3. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta ar brīdi, kad Klientam tiek nosūtītas Microsoft Office 365  licences (pieslēgšanas brīdī).
2.4. Licences maksu par pirmo kalendāro mēnesī aprēķina proporcionāli dienu skaitam no pakalpojuma ierīkošanas (pieslēgšanas) brīža līdz kalendārā mēneša beigām. Citos gadījumos jebkurš maksājums jāveic par pilnu kalendāro mēnesī (no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam). Pakalpojumu atslēgšanas gadījumā pārrēķins par nepilnu mēnesi lietotu pakalpojumu netiks veikts un būs jāmaksā pilna mēneša maksa.
 
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

3.1.Klients:
3.1.1. nodrošina Lietotāju iekārtu atbilstību Pakalpojuma minimālajām tehniskajām prasībām, ar kurām var iepazīties vietnē https://products.office.com/lv-lv/office-system-requirements;
3.1.2. apliecina, ka ir iepazinies ar Microsoft Office 365 lietošanas noteikumiem kas pieejami vietnē: https://www.microsoft.com/lv-lv/servicesagreement/ un Pakalpojuma specifikāciju un funkcionalitāti kas pieejami vietnē: https://products.office.com/lv-lv/business/compare-office-365-for-business-plans, un tā atbilst Klienta vajadzībām;
3.1.3. sniedz pilnīgu un precīzu informāciju Pakalpojuma darbības nodrošināšanai;
3.1.4. veic samaksu par Pakalpojumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem;
3.1.5. visā Pakalpojumu izmantošanas periodā nodrošina, lai visa programatūra Lietotāju datoros būtu licencēta, datortehnika darba kartībā un atbilsstoša Office 365 minimālām prasībām.
 
3.2. Bite:

3.2.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina Pakalpojuma licenču aktivizēšanu, tehnisko atbalstu un savlaicīgu informācijas sniegšanu par iespējamajām Pakalpojumu izcenojumu maiņām;
3.2.1.1. nodrošina produkta iegādes, licences aktivizācijas pieprasījuma un Tehniskā atbalsta bizness tālruni 25500000 darba dienās no plkst. 9:00-17:00.

3.2.1.2. ārpus Biznesa tālruņa darba laika, klientam ir iespēja sazināties ar Bite:

3.2.3. ir tiesīga ierobežot Pakalpojumu saņemšanu līdz brīdim, kad tiek veikts norēķins par neizpildītām saistībām;
3.2.4. ir tiesīga piesaistīt trešās personas pakalpojumu sniegšanai.
 
4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Bite neuzņemas atbildību par Pakalpojuma vai programatūras izmantošanas traucējumiem vai neatbilstībām, ja to cēlonis ir Klienta vai atsevišķu Lietotāju darbība vai bezdarbība (piemēram: Klients pazaudējis pieejas paroles vai nav apmaksāts rēķinu un Pakalpojums ir atslēgts no Bites puses), ka arī neatbild par tiešu, netiešu vai nejaušu kaitējumu vai zaudējumiem, kas izriet no Pakalpojuma, programatūras izmantošanas vai tās funkcionalitātes atbilstības Microsoft licences noteikumiem.
4.2. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies no šo Noteikumu neievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.3. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā ar Klienta Pieteikuma iesniegšanu pakalpojumu saņemšanai un ir spēkā visu Pakalpojumu izmantošanas periodu.

 

Izdrukas versija 

 

 

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.  Šeit redzamie tarifi darbojas pakalpojumiem, kas tiek izmantoti, atrodoties EEZ valstīs. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

Ar NVS valstīm šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas šādas valstis: Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Uzbekistāna, Moldova, Azerbaidžāna, Armēnija, Turkmenistāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Gruzija.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Ja tarifu plānā ir iekļauti balss telefonijas un datu pārraides pakalpojumi NVS valstīs, tie pieejami norādītajā apjomā zvaniem un SMS uz NVS no Latvijas vai Eiropas, no Latvijas vai Eiropas uz NVS, kā arī NVS valstīs tīklos, kas publicēti www.bite.lv. Pēc iekļautā apjoma iztērēšanas tiek piemēroti attiecīgie viesabonēšanas tarifi. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte. Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas (izņemot uz/no un NVS valstīs norādītajos tīklos iekļautajā apjomā), zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Internets Eiropā, Latvijā un NVS

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā, Eiropā un NVS. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas Latvijā vai Eiropā katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsiet iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB – 0,05 EUR (vai 0,007 EUR tarifu plānam Bizness Neierobežots) gan Latvijā, gan Eiropā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot TOP aplikācijas WhatsApp, Waze, Facebook, Delfi, Twitter un Draugiem.lv bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamajām aplikācijām, kā arī papildpakalpojumu cenu ir atrodama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Jaunais pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamiem drošības draudiem internetā. 

 

Microsoft Office 365

Tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots Microsoft Office 365 Essentials pirmos 3 mēnešus pieejams bez maksas. Citos plānos klients var izmantot papildpakalpojumu - Microsoft Office 365 (Essentials, Business vai Premium versiju) – par papildu ikmēneša maksu.

10 dienas pirms bezmaksas perioda beigām klients tiks informēts par papildpakalpojuma bezmaksas termiņa beigām.

Ja klients vēlēsies pieslēgt kādu no Microsoft Office 365 versijām par papildu maksu, 3 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiks aktivizēta izvēlētā Microsoft Office 365 versija.

Papildpakalpojums Microsoft Office 365 tiks atslēgts 3 darba dienu laikā no atbilstoša pieteikuma saņemšanas.

Pirms papildpakalpojuma Microsoft Office 365 izmantošanas klients rūpīgi iepazīsies ar pilnajiem papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumiem un tos pilnībā ievēros. Papildpakalpojums Microsoft Office 365 pieejams tikai kopā ar aktuālajiem tarifu plāniem, un, Bites pakalpojumu līgumam izbeidzoties jebkādu iemeslu dēļ, pakalpojuma darbība tiks apturēta. Pilni papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumi pieejami  http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/microsoft-office-365.

Izbeidzot pakalpojuma lietošanu, abonēšanas maksa tiek aprēķināta par pilnu mēnesi.

 

Pakalpojuma atlaide

 • Ja esat Bites klients ar pastāvīgu pieslēgumu un Jums ir piešķirta Pakalpojuma atlaide noteiktam tarifa plānam, minētā atlaide tiek piešķirta konkrētam numuram un nevar tikt pārcelta uz citu personu vai numuru.
 • Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta ikmēneša maksai par tarifu plānu un/vai produktu līdz tarifu plāna piesaistes termiņa beigām. Pakalpojuma atlaides termiņš var atšķirties no Bites pakalpojuma līguma termiņa.
 • Mainot tarifu plānu vai atsakoties no Bites pakalpojumiem vispār, Bitei ir tiesības pieprasīt, lai Jūs atmaksātu kopējo Jums piešķirto atlaidi, ja tarifu plānam ir noteikts piesaistes termiņš, kas izteikts mēnešos (piem., 24 mēneši), un piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās.
 • Bite nepieprasīs atmaksāt piešķirto atlaidi, ja tā tika izteikta procentos (%) no pakalpojuma abonēšanas maksas, kā arī gadījumos, ja piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās un tarifu plānam piesaistes termiņš ir norādīts uz Neierobežotu laiku.
 • Tā kā Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta noteiktajam tarifu plānam un/vai produktam, Jums nebūs iespējas patstāvīgi nomainīt tarifu plānu mūsu pašapkalpošanas lapā www.manabite.lv. Tāpēc, ja tomēr gribēsiet to darīt, vērsieties tuvākajā Bites salonā vai zvaniet savam biznesa menedžerim.
 • Atlaide mēneša maksai par pakalpojumu netiek piešķirta, ja pakalpojuma sniegšana tika apturēta; šādos gadījumos atlaides termiņš netiek pagarināts proporcionāli termiņam, uz kuru tika apturēts pakalpojums.
 • Pēc jaunās atlaides piešķiršanas tarifu plāna piesaistes termiņš tiks noteikts no jauna.

Izdrukas versija

Sērijas Nr. A-BV100-1

Vispārējā informācija
Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauti alternatīvie plāni atbilstoši Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Jūs esat informēts par Bites piedāvājumā esošajiem regulētiem tarifu plāniem (www.bite.lv/reguletie-tarifu-plani), kā ietvaros tiek piedāvāts viesabonēšanas pakalpojums Eiropas valstīs par tādām cenām kā mājās. Jūsu izvēlētais plāns ir alternatīvais plāns. Regulēto plānu priekšrocības nevar tikt izmantotas Jūsu šī brīža izvēlētā tarifu plāna ietvaros.

Jūs esat informēts, ka tarifu plāna maiņa no alternatīvā uz regulēto vai atpakaļ var notikt vienu reizi divos mēnešos.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem.

Atrodoties viesabonēšanā Eiropā maksa par zvaniem 0,10 EUR par katru minūti un 0,10 EUR par katru nosūtīto SMS.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas 50 minūšu apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar 100MB datu apjomu izmantošanai Latvijā. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ar visiem pilnajiem katra tarifu plāna noteikumiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bezmaksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Ekrāna apdrošināšana

Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.

Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.

Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.

Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.

Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

 

Izdrukas versija

Sērijas Nr. BS-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā, kā arī Eiropā viesabonēšanā, izņemot zvanus uz paaugstinātas maksas tīkliem, īsajiem, speciālajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, kā arī veicot zvanus un SMS no Latvijas uz Eiropu, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Maksa par patērēto datu vienību Latvijā un Eiropā ir 0,10 EUR par 1 MB. Šim tarifu plānam netiek piemērota GLP II sadaļa (GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs).

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Ekrāna apdrošināšana

 •     
 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 •     
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 •     
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 •     
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 •     
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

 

Izdrukas versija

 

Sērijas Nr. BG-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir par papildu maksu un katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR.

Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums 10 GB izmantošanai Latvijā, un no tiem ne vairāk kā 5 GB izmantošanai Eiropā katru mēnesi. Pārsniedzot 10 GB apjomu Latvijā un no tiem ne vairāk kā 5 GB Eiropā, par katru nākamo 1 MB tiek noteikta maksa 0,009 EUR un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā. Katras datu pārraides uzskaites solis ir 1 KB. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu  saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Izdrukas versija

 

Sērijas Nr. BN-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar neierobežotu datu apjomu Latvijā un 5 GB izmantošanai Eiropā katru mēnesi. Pēc tarifu plānā iekļautā 5 GB datu apjoma iztērēšanas Eiropā katrs nākamais 1 MB maksās 0,009 EUR.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss  veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā.

 

Izdrukas versija

 

Sērijas Nr. 10GB-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums 10 GB izmantošanai Latvijā un no tiem ne vairāk kā 5 GB izmantošanai Eiropā katru mēnesi.

Līdz 15. 06. 2017. Eiropā iztērējot 5 GB (pirms esi iztērējis tarifu plāna kopējo datu apjomu) vai sasniedzot tarifu plāna kopējo datu apjomu, par katru nākamo MB tiek noteikta maksa 0,009 EUR. Sasniedzot tarifu plānā iekļauto kopējo datu apjomu 10 GB, katrs papildu 1 GB Latvijā maksās 2,50 EUR. Pēc 15. 06. 2017. Eiropā iztērējot 5 GB, pirms esi iztērējis tarifu plāna kopējo datu apjomu, par katru nākamo MB Eiropā tiek noteikta maksa 0,009 EUR. Sasniedzot tarifu plānā iekļauto kopējo datu apjomu 10 GB, katrs papildu 1 GB kā Latvijā, tā Eiropā maksās 2,50 EUR. Ja viena mēneša laikā būsi iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB – 0,009 EUR gan Latvijā, gan Eiropā. Katras datu pārraides uzskaites solis ir 1 KB. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bezmaksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot norādītās aplikācijas bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamām aplikācijām, kā arī papildpakalpojuma cenu ir pieejama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī citas ierīces detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss  veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā.

 

Izdrukas versija

Sērijas Nr. 5GB-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā un Eiropā. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsi iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB 0,009 EUR gan Latvijā, gan Eiropā. Katras datu pārraides uzskaites solis ir 1 kB. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot norādītās aplikācijas bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamām aplikācijām, kā arī papildpakalpojuma cenu ir pieejama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss  veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā.  

Izdrukas versija

Sērijas Nr. 2GB-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā un Eiropā. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsi iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB 0,009 EUR gan Latvijā, gan Eiropā. Katras datu pārraides uzskaites solis ir 1 kB. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot norādītās aplikācijas bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamām aplikācijām, kā arī papildpakalpojuma cenu ir pieejama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss  veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā.  

Izdrukas versija

Sērijas Nr. 500MB-1

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas ar pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos  Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauts regulētais plāns, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR. Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte.

Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.

Internets Eiropā un Latvijā

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā un Eiropā. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsi iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB 0,009 EUR gan Latvijā, gan Eiropā. Katras datu pārraides uzskaites solis ir 1 kB. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot norādītās aplikācijas bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamām aplikācijām, kā arī papildpakalpojuma cenu ir pieejama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā. 

 

Izdrukas versija

Noturīgu saišu ar Latviju pierādīšana Sērijas Nr. GLP-01

 

1. Ja Bite konstatē, ka konkrētajam klientam pēdējo 4 mēnešu laikā ir netipisks vai anomāls mobilo sakaru pakalpojumu patēriņš, atrodoties EEZ valstīs, kamēr pakalpojumu patēriņš Latvijā ir anomāli mazs (sk. GLP 4. un/vai 5.punktu), kā rezultātā tiek pārkāpti GLP noteikumi, Bite patur tiesības lūgt no attiecīgā klienta pierādījumus par noturīgu saišu esamību ar Latvijas teritoriju. Ja pastāv aizdomas par netipisku vai anomālu mobilo sakaru pakalpojumu patēriņu, Bite ir tiesības pieprasīt, bet klientam ir pienākums sniegt vienu no šādiem dokumentiem pēc klienta izvēles (katrs dokuments nevar būt vecāks par vienu mēnesi no Bite pieprasījuma saņemšanas brīža):

 1. 1. Ja klients ir fiziska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību tas var izvēlēties vienu no zemāk norādītājiem dokumentiem iesniegšanai Bite:
  1. apstiprinājums (oriģināls) no izglītības iestādes par to, ka attiecīgā persona ir imatrikulēta izglītības iestādē un studē pilna laika klātienē, ko parakstījis izglītības iestādes rektors vai cita pilnvarotā amatpersona; vai
  2. sociālā nodokļa maksāšanas apstiprinājums izziņas formā, kas izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā (oriģināls)

       1.2. Ja klients ir juridiska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību, klients iesniedz Bitei:

                  i. jebkāds pierādījums pēc klienta izvēles, kas norādītu uz to, ka komercdarbība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Klientam ir jāiesniedz lūgto dokumentu oriģināli 15 darba dienu laikā no Bites pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgā dokumenta sagatavošana neaizņem ilgāku laika periodu. Bite izvērtē saņemtos dokumentus 15 darba dienu laikā (Izvērtēšanas periods). Izvērtēšanas perioda laikā Papildmaksa netiek piemērota.

3. Ja, izvērtējot no klienta saņemto dokumentu Bite uzskatīs, ka tam nepastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, attiecīgajam klientam tiks piemērota Papildmaksa, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus EEZ valstīs. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi, kā arī par Papildmaksas apmēriem, klients tiks informēts ar īsziņas palīdzību. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam par Papildmaksas piemērošanu, tam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit

4. Ja Bite uzskatīs, ka konkrētajam klientam pastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, klients turpinās baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā mājās, ievērojot GLP noteikumus.

5. Ja klients nesniedz Bite pieprasīto informāciju un dokumentus vispār vai nesniedz tos pieprasītajā apjomā un Bites noteiktajā termiņā, Bite ir tiesīga nekavējoties pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām uzsākt Papildmaksas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs, par to iepriekš brīdinot klientu ar īsziņas palīdzību.

Izdrukas versija

Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtība Sērijas Nr. GLP-01

1. Klientam ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Bites rīcību, tajā skaitā, piemērojot Godīgas lietošanas politiku (GLP), vēršoties Bitē ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt jebkurā Bites salonā, rakstot uz info@bite.lv vai zvanot mūsu Klientu apkalpošanas komandai uz bezmaksas tālruni 1601. Bite apņemas atbildēt uz jebkādu klienta sūdzību 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to klienta pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Bites mājas lapā. Bite izskata sūdzības saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

          1.1. 15 darba dienu laikā no Bites īsziņas, ar ko tiek paziņots par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, saņemšanas klients var to apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Bitē. Ja 15 darba dienu laikā sūdzība no klienta netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka klients piekrīt Papildmaksas piemērošanai viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs vai mobilo sakaru pakalpojumu atslēgšanai.

          1.2. Iesniedzot sūdzību par Papildmaksas piemērošanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, klients norāda savus arguments un pierādījumus, ko Bite izvērtē un sniedz atbildi pēc būtības šajā kārtībā norādītajā termiņa.

          1.3. Bite izskata jebkādu klienta rakstiski iesniegto sūdzību 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, sniedzot rakstveida atbildi, kas ir uzskatāma par Bites lēmumu.

          1.4. Ja klients, kuram tiek piemērotas Papildmaksas par viesabonēšanas pakalpojumu saņemšanu EEZ valstīs, pamatojoties uz noturīgu saišu ar Latvijas Republiku neesamības faktu, maina savus paradumus, tas var iesniegt par to iesniegumu Bitei, kas tiks izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pieņemot par to lēmumu, kas tiks rakstiski nekavējoties paziņots klientam. 

2. Ja klients nav apmierināts ar Bite sniegto atbildi vai Bite nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Bites atbildi, ja tāda tika sniegta.

Izdrukas versija

Sērijas Nr. GLP-01

Klientam ir pienākums iepazīties ar Godīgas lietošanas politiku (GLP) un ievērot to, lietojot Bites mobilo sakaru pakalpojumus. GLP ir uzskatāma ar pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu.

Tā var tikt grozīta un papildināta, taču visas GLP versijas ar tajās iekļautajiem grozījumiem būs pieejamas šeit - www.bite.lv sadaļā “Godīgas lietošanas politika”. Klientam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar konkrētajā brīdī aktuālāko GLP versiju Bites mājas lapā vai Bites salonā.

1. GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus gan Latvijā, gan viesabonēšanā

Lietojot jebkādus Bites pakalpojumus nedrīkst:

 • izmantot pakalpojumus komerciālos nolūkos vai ar mērķi gūt peļņu, proti, tālākpārdošanai vai citām līdzīgām darbībām, kas nav saziņa (tai skaitā lietišķā);
 • izmantot pakalpojumus, lai gūtu labumu no Bites vai citiem operatoriem;
 • pakalpojumu lietošanai izmantot ierīces, kuru izmantošana Latvijā ir aizliegta;
 • izmantot klientam domāto telefona numuru, pārkāpjot klientam saistošos un aktuālos Bites līguma noteikumus;
 • jebkādā citādā veidā izmantot pakalpojumus pretēji to godīgas izmantošanas veidam, proti, saziņai un personīgai lietošanai.

Zvani, SMS un MMS

 • veikt zvanus un sūtīt SMS un MMS, kuru mērķis nav saziņa;
 • veikt vai saņemt izsaukumus vai maršrutēt tos, izmantojot klientiem paredzētus pakalpojumus vai numerāciju, kā rezultātā rodas netipisks vai anomāls pakalpojumu lietojums (salīdzinājumā ar kopējiem Bites klientu bāzes lietojuma rādītājiem), nelietderīga vai mākslīga noslodze, kas izpaužas kā vienveidīgi izsaukumi klientam neraksturīgā apjomā vai savienojuma ilgumā, vai izsaukumi, ko rada Latvijā vai ārvalstīs esošs klients vai pieslēguma punktam pievienota iekārta;
 • veikt citas darbības, izmantojot numerāciju, kas aizliegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumos vai citos normatīvajos aktos.

Datu pārraide

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, jāņem vērā, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus, lai:

 • izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu;
 • nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.);
 • samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi. Šādā gadījumā ierobežojumi

Ja tiek pārkāpti GLP I sadaļā norādītie noteikumi, Bite ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vispār vai vienpusēji mainīt klienta pieslēgto tarifu plānu uz tarifu plānu fiziskām personām - “Bite Starts”; juridiskām personām – “Bizness Pamats”.

 

II GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Definīcijas:
1) Alternatīvais tarifu plāns – jebkāds tarifu plāns, kas paredz mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanu EEZ valstīs, bet kas nav Regulētais tarifu plāns;
2) Regulētais tarifu plāns – tarifu plāns, kurā ir iekļauts Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās” un tas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem par viesabonēšanu EEZ valstīs.
3) Bites lēmums – Bites rakstveida (īsziņas vai oriģināldokumenta formā) paziņojums klientam par GLP gadījuma iestāšanos un/ vai rakstiska atbilde uz jebkādu klienta sūdzību;
4) Būtiska iekšzemes klātbūtne – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% tika pieslēgts Iekšzemes tīklam;
5) Būtisks iekšzemes lietojums – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% no kopējā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma ir izlietojis, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus Latvijā;
6) GLP – Godīgas lietošanas politika;
7) EEZ valstis – Eiropas Ekonomiskās zonas valstis;
8) Iekšzemes tīkls/ Iekšzemes lietojums – SIA “Bite Latvija” elektronisko sakaru tīkls un pieslēgšanās šīm tīklam Latvijas Republikas teritorijā;
9) Mobilo sakaru pakalpojumu apjoms – apjoms, kurā ir kopā ierēķināti mobilo pakalpojumu vienības (minūtes, īsziņas un megabaiti), ko lieto klients;
10) Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās”’ – iespēja saņemt mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā Iekšzemes tīklā;
11) Papildmaksa – 0,038 EUR/min (ar PVN); 0,012 EUR/SMS (ar PVN); 0,009 EUR/MB (ar PVN)/ 0,032 EUR/min (bez PVN); 0,010 EUR/SMS (bez PVN); 0,007 (bez PVN). Papildmaksas apmēri var mainīties atbilstoši grozījumiem Eiropas Savienības viesabonēšanas regulējumā, līdz ar to aicinām sekot līdzi informācijai Bites mājas lapā www.bite.lv;
12) Pēdējo 4 mēnešu periods – periods, kas aprēķināms 4 mēnešu griezumā no aktuālā atskaites punkta (piemēram, 4 mēnešu periods no 5.maija ir šāds: 5.01. – 5.05.).
13) Rezidenti – fiziskas un juridiskas personas, kam ir noturīgas saites ar Latvijas Republiku, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne (uzturēšanās) Latvijas teritorijā;
14) Uzturēšanās Latvijas Republikas teritorijā – pieslēgums Bites tīklam vismaz vienu reizi dienā.

 

1. Bites mobilo sakaru pakalpojumi viesabonēšanā kā mājās EEZ valstīs ir pieejami Latvijas Rezidentiem Regulēto plānu ietvaros. Pakalpojumi ir domāti periodiskai ceļošanai, nevis mobilo sakaru izmantošanai, pastāvīgi uzturoties ārzemēs. Bitei ir tiesības pārbaudīt noturīgu saišu ar Latviju konkrētajam klientam atbilstoši nosacījumiem, kas ir pieejami http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/godigas-lietosanas-politika.
2. Par Bites tarifu plāna cenu mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā var izmantot tādā apjomā, kāds ir paredzēts attiecīgā tarifu plāna noteikumos, ņemot vērā zemāk aprakstīto GLP.
3. Pieslēdzot viesabonēšanas Alternatīvo tarifu plānu, šie GLP noteikumi netiek piemēroti.
4. Klātbūtne un mobilo sakaru patēriņš pēdējo 4 mēnešu laikā
4.1. Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu, ja izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā klients:

 • vismaz 50% no dienām bijis pieslēgts jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam viesabonēšanā EEZ valstīs (Klātbūtnes rādītājs); un
 • ir izlietojis viesabonēšanā vismaz 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs (Patēriņa rādītājs).

4.2. Klātbūtnes un patēriņa rādītāji tiek novēroti kumulatīvi un par periodu, kas nav īsāks par pēdējiem 4 mēnešiem kopš Regulētā tarifu plāna pieslēgšanas brīža. Ja klients vismaz reizi dienā pieslēdzies Iekšzemes tīklam, uzskatāms, ka attiecīgajā dienā tam bija Iekšzemes lietojums. Viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana ārpus EEZ valstīm, vērtējot Klātbūtnes un patēriņa rādītājus, ir uzskatāma par Iekšzemes klātbūtni/lietojumu.  Ja SIM karte netiek pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla, šīs dienas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Klātbūtnes rādītāju.

4.3. Sasniedzot vismaz vienu no 4.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru.

4.4. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek sasniegti abi 4.1.punktā norādītie Klātbūtnes un Patēriņa rādītāji, tos vērtējot pēdējo 4 mēnešu laika periodā. Ja divu nedēļu (Brīdinājuma periods) laikā pēc brīdinājuma īsziņas nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., neuzlabo Klātbūtnes un Patēriņa rādītājus kā rezultātā arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās abi 4.1.punktā minētie rādītāji, Bite piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 4.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā.

4.5. Klients varēs atkal baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā tiek konstatēta Būtiska iekšzemes klātbūtne vai Būtisks iekšzemes lietojums.

5. Ilgstoša SIM kartes bezdarbība sakarā ar tās izmantošanu galvenokārt vai vienīgi viesabonēšanā pēdējo 4 mēnešu periodā

5.1. Ja tiek konstatēta ilgstoša SIM kartes bezdarbība pēdējo 4 mēnešu periodā, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Par SIM kartes ilgstošu bezdarbību ir uzskatāms tāds SIM kartes lietojums, kad izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā:

SIM karte netika pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla vai tā netika izmantota, lai veiktu zvanus, sūtītu īsziņas vai lietotu mobilos datus periodā, kas ir ilgāks par 30 dienām (skaitot kopā pa visu pēdējo 4 mēnešu periodu); un

Klients viesabonēšanā ir izlietojis vairāk nekā 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs.

5.2. Sasniedzot vismaz vienu no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru.

5.3.Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad pēdējo 4 mēnešu laikā izpildās abi 5.1.punktā norādītie rādītāji. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas Klients nemaina savus patēriņa paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām joprojām izpildās abi 5.1.punktā minētie rādītāji, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 5.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā.

5.4. Klients varēs atkal baudīt visas mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās priekšrocības bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā neizpildās vismaz viens no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem.

6. Vairāku SIM karšu secīga izmantošana

6.1. Par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu neatbilstošu vai netipisku izmantošanu tiks uzskatīts tāds viesabonēšanas pakalpojumu lietojums, kad viens un tas pats klients viesabonēšanā lieto un secīgi izmanto vairākas SIM kartes.

6.2. Konstatējot šādu SIM karšu netipisku lietojumu, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek konstatētas 6.1.punktā norādītās neatbilstošas un netipiskas izmantošanas pazīmes. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās 6.1.punktā minētais, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. 

7. SIM karšu masveida izplatīšana ārzemēs

7.1. Ir aizliegts iegādāties SIM kartes Latvijā ar nolūku tās masveidā izplatīt ārzemēs. Konstatējot minētās darbības, BITE nekavējoties var atslēgt mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu vispār, par to iepriekš brīdinot ar īsziņas palīdzību.

8. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam sakarā ar GLP 6. un 7.punkta piemērošanu, kā arī visos citos gadījumos, kas ir saistīti ar GLP noteikumu piemērošanu, klientam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.

 

Noturīgu saišu ar Latviju pierādīšana Sērijas Nr. GLP-01

1. Ja Bite konstatē, ka konkrētajam klientam pēdējo 4 mēnešu laikā ir netipisks vai anomāls mobilo sakaru pakalpojumu patēriņš, atrodoties EEZ valstīs, kamēr pakalpojumu patēriņš Latvijā ir anomāli mazs (sk. GLP 4. un/vai 5.punktu), kā rezultātā tiek pārkāpti GLP noteikumi, Bite patur tiesības lūgt no attiecīgā klienta pierādījumus par noturīgu saišu esamību ar Latvijas teritoriju. Ja pastāv aizdomas par netipisku vai anomālu mobilo sakaru pakalpojumu patēriņu, Bite ir tiesības pieprasīt, bet klientam ir pienākums sniegt vienu no šādiem dokumentiem pēc klienta izvēles (katrs dokuments nevar būt vecāks par vienu mēnesi no Bite pieprasījuma saņemšanas brīža):

 1. 1. Ja klients ir fiziska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību tas var izvēlēties vienu no zemāk norādītājiem dokumentiem iesniegšanai Bite:
  1. apstiprinājums (oriģināls) no izglītības iestādes par to, ka attiecīgā persona ir imatrikulēta izglītības iestādē un studē pilna laika klātienē, ko parakstījis izglītības iestādes rektors vai cita pilnvarotā amatpersona; vai
  2. sociālā nodokļa maksāšanas apstiprinājums izziņas formā, kas izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā (oriģināls)

       1.2. Ja klients ir juridiska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību, klients iesniedz Bitei:

                  i. jebkāds pierādījums pēc klienta izvēles, kas norādītu uz to, ka komercdarbība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Klientam ir jāiesniedz lūgto dokumentu oriģināli 15 darba dienu laikā no Bites pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgā dokumenta sagatavošana neaizņem ilgāku laika periodu. Bite izvērtē saņemtos dokumentus 15 darba dienu laikā (Izvērtēšanas periods). Izvērtēšanas perioda laikā Papildmaksa netiek piemērota.

3. Ja, izvērtējot no klienta saņemto dokumentu Bite uzskatīs, ka tam nepastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, attiecīgajam klientam tiks piemērota Papildmaksa, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus EEZ valstīs. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi, kā arī par Papildmaksas apmēriem, klients tiks informēts ar īsziņas palīdzību. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam par Papildmaksas piemērošanu, tam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.

4. Ja Bite uzskatīs, ka konkrētajam klientam pastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, klients turpinās baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā mājās, ievērojot GLP noteikumus.

5. Ja klients nesniedz Bite pieprasīto informāciju un dokumentus vispār vai nesniedz tos pieprasītajā apjomā un Bites noteiktajā termiņā, Bite ir tiesīga nekavējoties pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām uzsākt Papildmaksas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs, par to iepriekš brīdinot klientu ar īsziņas palīdzību.

 

Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtība Sērijas Nr. GLP-01

1. Klientam ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Bites rīcību, tajā skaitā, piemērojot Godīgas lietošanas politiku (GLP), vēršoties Bitē ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt jebkurā Bites salonā, rakstot uz info@bite.lv vai zvanot mūsu Klientu apkalpošanas komandai uz bezmaksas tālruni 1601. Bite apņemas atbildēt uz jebkādu klienta sūdzību 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to klienta pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Bites mājas lapā. Bite izskata sūdzības saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

          1.1. 15 darba dienu laikā no Bites īsziņas, ar ko tiek paziņots par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, saņemšanas klients var to apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Bitē. Ja 15 darba dienu laikā sūdzība no klienta netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka klients piekrīt Papildmaksas piemērošanai viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs vai mobilo sakaru pakalpojumu atslēgšanai.

          1.2. Iesniedzot sūdzību par Papildmaksas piemērošanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, klients norāda savus arguments un pierādījumus, ko Bite izvērtē un sniedz atbildi pēc būtības šajā kārtībā norādītajā termiņa.

          1.3. Bite izskata jebkādu klienta rakstiski iesniegto sūdzību 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, sniedzot rakstveida atbildi, kas ir uzskatāma par Bites lēmumu.

          1.4. Ja klients, kuram tiek piemērotas Papildmaksas par viesabonēšanas pakalpojumu saņemšanu EEZ valstīs, pamatojoties uz noturīgu saišu ar Latvijas Republiku neesamības faktu, maina savus paradumus, tas var iesniegt par to iesniegumu Bitei, kas tiks izskatīts 15 darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pieņemot par to lēmumu, kas tiks rakstiski nekavējoties paziņots klientam. 

2. Ja klients nav apmierināts ar Bite sniegto atbildi vai Bite nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Bites atbildi, ja tāda tika sniegta

 

Izdrukas versija