Jurists lūdza pateikt

Līgumi un politikas

Ja starp Tevi, kā patērētāju, un Biti ir noslēgts distances līgums (ja esi vienojies par jaunas ierīces, aksesuāra iegādi vai esi pasūtījis pakalpojumu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - piemēram, Bites mājaslapā), tad Tu, nenorādot iemeslu, vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā (to paredz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”). Lai to izdarītu, Tev rakstiski ir mūs jāinformē – piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastā. Šādā gadījumā sūti savu atteikumu uz info@bite.lv vai adresē vēstuli SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas nr. 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005. 

Tavām ērtībām piedāvājam izmantot zemāk redzamo atteikuma tiesību veidlapu, kā arī nesteidzīgi iepazīties ar atteikuma tiesību noteikumiem.

Atteikuma tiesību veidlapa kopā ar noteikumiem “Par atteikuma tiesībām”

Ja Tev gadījumā radusies ķibele ar attālināti iegādātu preci vai pakalpojumu, Tu vari izmantot arī Eiropas Savienības mērogā izveidotu platformu, lai iesniegtu sūdzību – to izskatīs pilnīgi neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Šo platformu izveidojusi Eiropas komisija, lai bez tiesas, savstarpēji vienojoties, ļautu ES, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas uzņēmējiem un patērētājiem izšķirt strīdus saistībā ar attālinātu preču un pakalpojumu iegādi.

Platforma ir pieejama šeit

Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtība Sērijas Nr. GLP-04

1. Klientam ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Bites rīcību, tajā skaitā, piemērojot Godīgas lietošanas politiku (GLP), vēršoties Bitē ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt jebkurā Bites salonā, rakstot uz info@bite.lv vai zvanot mūsu Klientu apkalpošanas komandai uz bezmaksas tālruni 1601. Bite apņemas atbildēt uz jebkādu klienta sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to klienta pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Bites mājas lapā. Bite izskata sūdzības saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

          1.1. 15 dienu laikā no Bites īsziņas, ar ko tiek paziņots par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, saņemšanas klients var to apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Bitē. Ja 15 dienu laikā sūdzība no klienta netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka klients piekrīt Papildmaksas piemērošanai viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs vai mobilo sakaru pakalpojumu atslēgšanai.

          1.2. Iesniedzot sūdzību par Papildmaksas piemērošanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, klients norāda savus arguments un pierādījumus, ko Bite izvērtē un sniedz atbildi pēc būtības šajā kārtībā norādītajā termiņa.

          1.3. Bite izskata jebkādu klienta rakstiski iesniegto sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, sniedzot rakstveida atbildi, kas ir uzskatāma par Bites lēmumu.

          1.4. Ja klients, kuram tiek piemērotas Papildmaksas par viesabonēšanas pakalpojumu saņemšanu EEZ valstīs, pamatojoties uz noturīgu saišu ar Latvijas Republiku neesamības faktu, maina savus paradumus, tas var iesniegt par to iesniegumu Bitei, kas tiks izskatīts 15 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pieņemot par to lēmumu, kas tiks rakstiski nekavējoties paziņots klientam. 

2. Ja klients nav apmierināts ar Bite sniegto atbildi vai Bite nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Bites atbildi, ja tāda tika sniegta.

Izdrukas versija

Sērijas Nr. GLP-04

Klientam ir pienākums iepazīties ar Godīgas lietošanas politiku (GLP) un ievērot to, lietojot Bites mobilo sakaru pakalpojumus. GLP ir uzskatāma ar pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tā var tikt grozīta un papildināta, taču visas GLP versijas ar tajās iekļautajiem grozījumiem būs pieejamas Bites mājas lapā www.bite.lv sadaļā “Godīgas lietošanas politika”. Klientam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar konkrētajā brīdī aktuālāko GLP versiju Bites mājas lapā vai Bites salonā.

1. GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus gan Latvijā, gan viesabonēšanā

Lietojot jebkurus Bites pakalpojumus nedrīkst:

 • izmantot pakalpojumus komerciālos nolūkos vai ar mērķi gūt peļņu, proti, tālākpārdošanai vai citām līdzīgām darbībām, kas nav saziņa (tai skaitā lietišķā);
 • izmantot pakalpojumus, lai gūtu labumu no Bites vai citiem operatoriem;
 • pakalpojumu lietošanai izmantot ierīces, kuru izmantošana Latvijā ir aizliegta;
 • izmantot klientam domāto telefona numuru, pārkāpjot klientam saistošos un aktuālos Bites līguma noteikumus;
 • jebkādā citādā veidā izmantot pakalpojumus pretēji to godīgas izmantošanas veidam, proti, saziņai un personīgai lietošanai.
   

Zvani, SMS un MMS

Nedrīkst:

 • veikt zvanus un sūtīt SMS un MMS, kuru mērķis nav saziņa;
 • veikt vai saņemt izsaukumus vai maršrutēt tos, izmantojot klientiem paredzētus pakalpojumus vai numerāciju, kā rezultātā rodas netipisks vai anomāls pakalpojumu lietojums (salīdzinājumā ar kopējiem Bites klientu bāzes lietojuma rādītājiem), nelietderīga vai mākslīga noslodze, kas izpaužas kā vienveidīgi izsaukumi klientam neraksturīgā apjomā vai savienojuma ilgumā, vai izsaukumi, ko rada Latvijā vai ārvalstīs esošs klients vai pieslēguma punktam pievienota iekārta;
 • veikt citas darbības, izmantojot numerāciju, kas aizliegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumos vai citos normatīvajos aktos.

Datu pārraide

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, jāņem vērā, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus, lai:

 • izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu;
 • nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.);
 • samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi, kas t.sk., notiek netipiska lietojuma bāzes stacijas sektorā gadījumā un ietekmē citu lietotāju intereses. Šādā gadījumā ierobežojumi būs īslaicīgi un pēc iespējas tiks organizēti tā, lai tos nepamanītu, vai, ja tie būs jūtami, tad īslaicīgi un pēc iespējas saudzīgākā apmērā, lai novērstu pārslodzi un nodrošinātu pārējo lietotāju interešu aizsardzību.

Ja tiek pārkāpti GLP I sadaļā norādītie noteikumi, Bite ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vispār vai vienpusēji mainīt klienta pieslēgto tarifu plānu uz tarifu plānu fiziskām personā - “Bite Starts”; juridiskām personām - “Bizness Pamats”.

II GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Definīcijas:
1)    Alternatīvais tarifu plāns – jebkāds tarifu plāns, kas paredz mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanu EEZ valstīs, bet kas nav Regulētais tarifu plāns; 
2)    Regulētais tarifu plāns – tarifu plāns, kurā ir iekļauts Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās” un tas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem par viesabonēšanu EEZ valstīs. 
3)    Bites lēmums – Bites rakstveida (īsziņas vai oriģināldokumenta formā) paziņojums klientam par GLP gadījuma iestāšanos un/ vai rakstiska atbilde uz jebkādu klienta sūdzību;
4)    Būtiska iekšzemes klātbūtne – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% tika pieslēgts Iekšzemes tīklam; 
5)    Būtisks iekšzemes lietojums – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% no kopējā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma ir izlietojis, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus Latvijā;
6)    GLP – Godīgas lietošanas politika;
7)    EEZ valstis – Eiropas Ekonomiskās zonas valstis;
8)    Iekšzemes tīkls/ Iekšzemes lietojums – SIA “Bite Latvija”  elektronisko sakaru tīkls un pieslēgšanās šīm tīklam Latvijas Republikas teritorijā;
9)    Mobilo sakaru pakalpojumu apjoms – apjoms, kurā ir kopā ierēķināti mobilo pakalpojumu vienības (minūtes, īsziņas un megabaiti), ko lieto klients; 
10)    Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās”’ – iespēja saņemt mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā Iekšzemes tīklā;
11)    Papildmaksa – 0,038 EUR/min (ar PVN); 0,012 EUR/SMS (ar PVN); 0,0052 EUR/MB (ar PVN)/ 0,032 EUR/min (bez PVN); 0,010 EUR/SMS (bez PVN); 0,0041 (bez PVN). Papildmaksas apmēri var mainīties atbilstoši grozījumiem Eiropas Savienības viesabonēšanas regulējumā, līdz ar to aicinām sekot līdzi informācijai Bites mājas lapā www.bite.lv;
12)    Pēdējo 4 mēnešu periods – periods, kas aprēķināms 4 mēnešu griezumā no aktuālā atskaites punkta (piemēram, 4 mēnešu periods no 5.maija ir šāds: 5.01. - 5.05.).
13)    Rezidenti – fiziskas un juridiskas personas, kam ir noturīgas saites ar Latvijas Republiku, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne (uzturēšanās) Latvijas teritorijā;
14)    Uzturēšanās Latvijas Republikas teritorijā – pieslēgums Bites tīklam vismaz vienu reizi dienā.

1. Bites mobilo sakaru pakalpojumi viesabonēšanā kā mājās EEZ valstīs ir pieejami Latvijas Rezidentiem Regulēto plānu ietvaros. Pakalpojumi ir domāti periodiskai ceļošanai, nevis mobilo sakaru izmantošanai, pastāvīgi uzturoties ārzemēs. Bitei ir tiesības pārbaudīt noturīgu saišu ar Latviju konkrētajam klientam atbilstoši nosacījumiem, kas ir pieejami http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/godigas-lietosanas-politika.  

2. Par Bites tarifu plāna cenu mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā var izmantot tādā apjomā, kāds ir paredzēts attiecīgā tarifu plāna noteikumos, ņemot vērā zemāk aprakstīto GLP. 

3. Pieslēdzot viesabonēšanas Alternatīvo tarifu plānu, šie GLP noteikumi netiek piemēroti.

4. Klātbūtne un mobilo sakaru patēriņš pēdējo 4 mēnešu laikā

4.1. Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu, ja izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā klients: 

 • vismaz 50% no dienām bijis pieslēgts jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam viesabonēšanā EEZ valstīs (Klātbūtnes rādītājs); un
 • ir izlietojis viesabonēšanā vismaz 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs (Patēriņa rādītājs).
   

4.2. Klātbūtnes un patēriņa rādītāji tiek novēroti kumulatīvi un par periodu, kas nav īsāks par pēdējiem 4 mēnešiem kopš Regulētā tarifu plāna pieslēgšanas brīža. Ja klients vismaz reizi dienā pieslēdzies Iekšzemes tīklam, uzskatāms, ka attiecīgajā dienā tam bija Iekšzemes lietojums. Viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana ārpus EEZ valstīm, vērtējot Klātbūtnes un patēriņa rādītājus, ir uzskatāma par Iekšzemes klātbūtni/lietojumu.  Ja SIM karte netiek pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla, šīs dienas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Klātbūtnes rādītāju. 

4.3. Sasniedzot vismaz vienu no 4.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru. 

4.4. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek sasniegti abi 4.1.punktā norādītie Klātbūtnes un Patēriņa rādītāji, tos vērtējot pēdējo 4 mēnešu laika periodā. Ja divu nedēļu (Brīdinājuma periods) laikā pēc brīdinājuma īsziņas nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., neuzlabo Klātbūtnes un Patēriņa rādītājus kā rezultātā arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās abi 4.1.punktā minētie rādītāji, Bite piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 4.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā. 

4.5. Klients varēs atkal baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā tiek konstatēta Būtiska iekšzemes klātbūtne vai Būtisks iekšzemes lietojums.
 

5. Ilgstoša SIM kartes bezdarbība sakarā ar tās izmantošanu galvenokārt vai vienīgi viesabonēšanā pēdējo 4 mēnešu periodā

5.1. Ja tiek konstatēta ilgstoša SIM kartes bezdarbība pēdējo 4 mēnešu periodā, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Par SIM kartes ilgstošu bezdarbību ir uzskatāms tāds SIM kartes lietojums, kad izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā:

 • SIM karte netika pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla vai tā netika izmantota, lai veiktu zvanus, sūtītu īsziņas vai lietotu mobilos datus periodā, kas ir ilgāks par 30 dienām (skaitot kopā pa visu pēdējo 4 mēnešu periodu); un
 • Klients viesabonēšanā ir izlietojis vairāk nekā 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs.
   

5.2. Sasniedzot vismaz vienu no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru.

5.3.Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad pēdējo 4 mēnešu laikā izpildās abi 5.1.punktā norādītie rādītāji. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas Klients nemaina savus patēriņa paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām joprojām izpildās abi 5.1.punktā minētie rādītāji, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 5.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā.

5.4. Klients varēs atkal baudīt visas mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās priekšrocības bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā neizpildās vismaz viens no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem.
 

6. Vairāku SIM karšu secīga izmantošana

6.1. Par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu neatbilstošu vai netipisku izmantošanu tiks uzskatīts tāds viesabonēšanas pakalpojumu lietojums, kad viens un tas pats klients viesabonēšanā lieto un secīgi izmanto vairākas SIM kartes. 

6.2. Konstatējot šādu SIM karšu netipisku lietojumu, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek konstatētas 6.1.punktā norādītās neatbilstošas un netipiskas izmantošanas pazīmes. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās 6.1.punktā minētais, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību.  
 

7. SIM karšu masveida izplatīšana ārzemēs

7.1. Ir aizliegts iegādāties SIM kartes Latvijā ar nolūku tās masveidā izplatīt ārzemēs. Konstatējot minētās darbības, BITE nekavējoties var atslēgt mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu vispār, par to iepriekš brīdinot ar īsziņas palīdzību.

8. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam sakarā ar GLP 6. un 7.punkta piemērošanu, kā arī visos citos gadījumos, kas ir saistīti ar GLP noteikumu piemērošanu, klientam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.
 

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā no 2018. gada 20. decembra

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2018. gada 19. decembrim

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2018. gada 28. februārim

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim

Noturīgu saišu ar Latviju pierādīšana Sērijas Nr. GLP-04

1. Ja Bite konstatē, ka konkrētajam klientam pēdējo 4 mēnešu laikā ir netipisks vai anomāls mobilo sakaru pakalpojumu patēriņš, atrodoties EEZ valstīs, kamēr pakalpojumu patēriņš Latvijā ir anomāli mazs (sk. GLP 4. un/vai 5.punktu), kā rezultātā tiek pārkāpti GLP noteikumi, Bite patur tiesības lūgt no attiecīgā klienta pierādījumus par noturīgu saišu esamību ar Latvijas teritoriju. Ja pastāv aizdomas par netipisku vai anomālu mobilo sakaru pakalpojumu patēriņu, Bite ir tiesības pieprasīt, bet klientam ir pienākums sniegt vienu no šādiem dokumentiem pēc klienta izvēles (katrs dokuments nevar būt vecāks par vienu mēnesi no Bite pieprasījuma saņemšanas brīža):

 1. 1. Ja klients ir fiziska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību tas var izvēlēties vienu no zemāk norādītājiem dokumentiem iesniegšanai Bite:
  1. apstiprinājums (oriģināls) no izglītības iestādes par to, ka attiecīgā persona ir imatrikulēta izglītības iestādē un studē pilna laika klātienē, ko parakstījis izglītības iestādes rektors vai cita pilnvarotā amatpersona; vai
  2. sociālā nodokļa maksāšanas apstiprinājums izziņas formā, kas izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā (oriģināls)

       1.2. Ja klients ir juridiska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību, klients iesniedz Bitei:

                  i. jebkāds pierādījums pēc klienta izvēles, kas norādītu uz to, ka komercdarbība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Klientam ir jāiesniedz lūgto dokumentu oriģināli 15 dienu laikā no Bites pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgā dokumenta sagatavošana neaizņem ilgāku laika periodu. Bite izvērtē saņemtos dokumentus 15 dienu laikā (Izvērtēšanas periods). Izvērtēšanas perioda laikā Papildmaksa netiek piemērota.

3. Ja, izvērtējot no klienta saņemto dokumentu Bite uzskatīs, ka tam nepastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, attiecīgajam klientam tiks piemērota Papildmaksa, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus EEZ valstīs. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi, kā arī par Papildmaksas apmēriem, klients tiks informēts ar īsziņas palīdzību. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam par Papildmaksas piemērošanu, tam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit

4. Ja Bite uzskatīs, ka konkrētajam klientam pastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, klients turpinās baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā mājās, ievērojot GLP noteikumus.

5. Ja klients nesniedz Bite pieprasīto informāciju un dokumentus vispār vai nesniedz tos pieprasītajā apjomā un Bites noteiktajā termiņā, Bite ir tiesīga nekavējoties pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām uzsākt Papildmaksas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs, par to iepriekš brīdinot klientu ar īsziņas palīdzību.

Izdrukas versija

Apmeklējot SIA “BITE Latvija” uzturētās interneta vietnes (www.bite.lv un www.manabite.lv), Jūs piekrītat sīkdatņu (angļu – cookies) saglabāšanai un izmantošanai. BITE vienmēr nodrošina pilnīgu klientu datu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot likumā tieši noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā telefonā), apmeklējot mūsu interneta vietnes. Sīkdatnes “atcerās” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, un tādējādi uzlabo Jūsu vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Mūsu uzturētās vietnes izmanto:

Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir būtiskas, jo ir nepieciešamas interneta vietnes netraucētai darbībai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams pilnvērtīgi lietot interneta vietni. Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas lai izpildītu Tavus pieprasījumus, kā arī lai interneta vietne būtu spējīga atcerēties, kurai sīkdatņu lietošanai, Tu esi piekritis. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Bez šīm sīkdatnēm interneta vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, tā nevarēs sniegt Tev nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus manabite.lv vai noskatīties interneta vietnē izvietotos video. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski, bet Tev pastāv iespēja izmantojot pārlūkprogrammu
nodrošinātās iespējas tās atspējot, bet tā darot tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja izvēles un nodrošina individuālas funkcijas.

Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes interneta vietā var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit - http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Mērķa vai reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar Tevi un Tavām interesēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz Tavām interesēm, kā arī limitētu lietotāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu reklāmas kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

Trešo pušu sīkdatnes
Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto BITE vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai BITE zinātu, kas ir populārs un kas nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus BITE kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana
Apmeklējot interneta vietni, Tu tiec informēts, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, Tu apstiprini, ka Esi iepazinies un piekrīti informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc Tavas vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja Tu nevēlies, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, Tu vari mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Tomēr ņem vērā, ka Tev nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana.

Lejupielādēt sīkdatņu politiku

Bite vienmēr ir rūpējusies ne tikai par saviem klientiem, bet arī par to, lai darba process būtu efektīvs un ilgtspējīgs. Mūsu mērķis ir attīstīt uzņēmumu tā, lai tajā būtu labvēlīgi un droši gan darba, gan dzīves vides apstākļi. 
Lai darba process būtu maksimāli energoefektīvs, bet rezultāts – konkurētspējīgs,

Bite apņemas:

 • izvēlēties maksimāli energoefektīvus darba rīkus un servisus
 • ieviest labākos pieejamos tehniskos paņēmienus
 • nepārtraukti tiekties uz vēl energoefektīvāku darba procesu un rezultātu
 • pieejamos resursus izmantot racionāli un ilgtspējīgi
 • nodrošināt gan Eiropas Savienības, gan Latvijas Republikas, gan vides un enerģētikas likumdošanas prasību ievērošanu un izpildi pēc labākās sirdsapziņas

 Tāpat, lai nepārtraukti paši uzlabotu un pilnveidotu energo pārvaldības sistēmu, Bite:

 • informēs darbiniekus, ņems vērā to ieteikumus un zināšanas enerģētikas jautājumu risināšanā
 • nepārtraukti uzlabos darbinieku zināšanas šajā jomā, kā arī izglītos par labas un energoefektīvas darba prakses īstenošanu
 • nodrošinās nepieciešamo informāciju un citus resursus, kas nepieciešami izvirzīto mērķu sasniegšanai
 • regulāri pārskatīs jau paveikto un izvirzīs jaunus mērķus energopārvaldības uzlabošanā
 • integrēs energopolitiku ikvienā Bites darbības virzienā

Ikvienam interesentam Bites energopolitika ir brīvi pieejama – atliek vien jautāt!

Dokumenta orģināla kopija.

LABAS PRAKSES KODEKSS

Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu

1. Preambula
1.1. Lai veicinātu ikvienas fiziskas personas – komerciāla paziņojuma saņēmēja (tālāk tekstā – Komerciāla paziņojuma saņēmējs) ikdienas gaitu netraucētu darbību un privātuma aizsardzību, šo labas prakses kodeksu (tālāk tekstā – Kodekss) parakstījušie komersanti, kā arī vēlāk pievienojušies citi komersanti (tālāk tekstā visi kopā – Komersanti) apņemas uzturēt augstus profesionālās ētikas standartus komerciālu paziņojumu sūtīšanā, izmantojot telemārketingu. 
1.2. Kodekss ir apliecinājums Komersantu vēlmei darboties saskaņā ar vispāratzītiem komercdarbības principiem, Eiropas Savienības ietvaros pieņemtām tiesību piemērošanas vadlīnijām un Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Komersanti apņemas savā ikdienas darbībā veikt pasākumus, lai stiprinātu Komerciālu paziņojumu saņēmēju tiesību nodrošināšanu un neradītu šaubas par Komersanta darbības godprātīgumu un nepārkāptu komerciālo paziņojumu sūtīšanas noteikumus, izmantojot telemārketingu.
1.3. Kodeksā izmantotās definīcijas atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo īpaši tās ir tulkojamas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Reklāmas likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.
1.4. Kodekss neattiecas uz Komersanta veiktu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, izmantojot telemārketingu, tādiem Komerciāla paziņojuma saņēmējiem, kas ir šī Komersanta klienti. Kodekss neattiecas uz biznesa piedāvājumu izteikšanu juridiskām personām, sazinoties ar to pārstāvjiem.

2. Telemārketinga darbības noteikumi
2.1. Atbilstoši Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta trešajai daļai un saskaņā ar personu datu apstrādes un privātās dzīves aizsardzības pamatprincipiem komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, ir pieļaujama tikai tad, ja komersants iepriekš – pirms izsauktā numura sastādīšanas – no konkrētā Komerciāla paziņojuma saņēmēja, kam tiks sniegts komerciāls paziņojums, pierādāmā veidā ir saņēmis informētu un nepārprotamu piekrišanu komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādei un konkrētā pieslēguma numura izmantošanai komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu.
2.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišana tās pašas sarunas laikā, kad tiek izteikts komerciāls paziņojums, nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu un šāda piekrišana nav atbilstoša Kodeksa nosacījumiem.
2.3. Piekrišanas saņemšanai telemārketinga nolūkiem komersanti ir tiesīgi izmantot tikai likumīgus un ētiskus paņēmienus, vienlaikus neierobežojot personas tiesības uz privāto dzīvi. Nav pieļaujama jebkāda maldinoša vai agresīva komercprakse, lai veicinātu komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, izmantojot telemārketingu.

3. Iepriekš dotas piekrišanas nosacījumi
3.1. Par iepriekšēju piekrišanu uzskatāma piekrišana, kas ir saņemta šādos veidos: 
3.1.1. Komerciāla paziņojuma saņēmējs personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus, ir sazinājies ar Komersantu, lai sniegtu savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru;
3.1.2. Komerciāla paziņojuma saņēmējs, telefoniski sazinoties ar Komersantu, mutiski informē Komersantu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādīto telefona numuru;
3.1.3. Komersants saņēmis Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru caur internetu, e-pastu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem. Komerciāla paziņojuma saņēmējs tiek informēts par pieslēguma numura, kurā tiks izteikts komerciāls paziņojums, un Komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādes mērķi un apstrādes pamatu.
3.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanai ir jābūt skaidrai un nepārprotamai, kā arī brīvi izteiktai, veicot aktīvu darbību, piemēram, paziņojumu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādītu pieslēguma numuru, nosūtot caur pastu, e-pastu, internetā pieejamu atsevišķu izvēles lauku vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem ar nosacījumu, ka Komerciāla paziņojuma saņēmēju var skaidri un nepārprotami identificēt. Iepriekš atzīmēti lauki, piekrišanas ietveršana kopējā noteikumu tekstā vai komerciāla paziņojuma saņēmēja klusēšana vai atturēšanas no darbības un tml. pasīva rīcība Kodeksa ietvaros nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu.
3.3. Pirms piekrišanas saņemšanas komersantam ir pienākums Komerciāla paziņojuma saņēmējam nodrošināt skaidru informāciju par līdzekļiem, kādus izmantojot tiks izplatīti komerciālie paziņojumi, kāda rakstura informācija tiks izplatīta, cik ilgi šī piekrišana būs spēkā un kādā veidā attiecīgais Komerciālā paziņojuma saņēmējs var atsaukt savu sākotnēji izteiktu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu. Komersants nodrošina, ka Komerciāla paziņojuma saņēmējam ir iespēja piekrišanu jebkurā laikā atsaukt tik pat vieglā veidā, kā tā ir dota.
3.4. Lai ievērotu Komerciāla paziņojuma saņēmēja intereses un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ja kopš pēdējās komunikācijas ar Komerciāla paziņojuma saņēmēju, no kura ir saņemta iepriekšēja piekrišana, ir pagājuši seši mēneši, Komersantam ir pienākums aktualizēt no jauna šādas piekrišanas statusu, ievērojot Kodeksā ietvertos piekrišanas saņemšanas nosacījumus.
3.5. Ja kāds no šī Kodeksa piekrišanas kritērijiem nav izpildīts, ir izpildīts tikai daļēji vai arī komersants nevar skaidri pierādīt šādas piekrišanas spēkā esamību, uzskatāms, ka šādas piekrišanas nav vispār. 
3.6. Komersantiem ir pienākums sekot līdzi un ieviest iekšējas procedūras, tai skaitā arī attiecībā uz to pilnvarotajām personām vai aģentiem, lai nodrošinātu, ka komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, tiek nekavējoties pārtraukta, ja no Komerciāla paziņojuma saņēmēja komersants nav saņēmis Kodeksam atbilstošu piekrišanu vai arī tā ir atsaukta.

4. Kodeksa spēkā stāšanās un grozīšana 
4.1. Kodekss stājas spēkā un kļūst saistošs nākamā dienā pēc tam, kad attiecīgais Komersants ir parakstījis šo Kodeksu.
4.2. Jebkuri grozījumi Kodeksā izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši visi Komersanti, kam Kodekss ir saistošs.
4.3. Katrs Komersants, kurš Kodeksu parakstījis, to publicē savā mājas lapā internetā.
4.4. Kodekss ir saistošs šeit zemāk uzskaitītajiem Komersantiem, kas parakstījuši Kodeksu, un jebkuram citam komersantam, kas pievienojies šim Kodeksam vēlāk. Citi komersanti pievienojas Kodeksam, parakstot pielikumā pievienoto Apliecinājuma veidlapu un nosūtot to Kodeksu iepriekš parakstījušiem Komersantiem.
4.5. Komersantu atbildība par Kodeksa pārkāpumiem tiek skatīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Komersants var atsaukt savu pievienošanos Kodeksam ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu Kodeksa dalībniekiem.

Parakstīts dokuments

Tarifu plānu apraksti

 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivēsi papildpakalpojumu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Tarifu plānos un papildpakalpojumos ir iekļautas sarunu minūtes un SMS uz Bite, LMT, Tele2, Lattelecom tīkliem un interneta lietošana, atrodoties Latvijā.
 • Mūsu uzskaites vienība ir 1 sekunde.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. 
 • Mēs esam godīgi pret saviem klientiem un gribam, lai arī mūsu klienti būtu godīgi pret mums un citiem klientiem. Tāpēc mums ir Bites pakalpojumu godīgas lietošanas politika. Lai viss patiešām būtu godīgi.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 1 stundu, 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.
 • Cenas norādītas ar PVN 21%.

KĀ TAS STRĀDĀ?

Kā zināt to, kāds datu apjoms man būtu vispiemērotākais?

Kā pieslēgt internetu

Internetā
Jebkuru no mūsu piedāvātajiem interneta plāniem vari pieslēgt piesakoties tam internetā. Tādā gadījumā mēs ar kurjeru Tev piegādāsim visu nepieciešamo interneta lietošanai bez maksas. SIM karti, rūteri un / vai planšeti, ja būsi izvēlējies tādu iegādāties.

Salonā

Ja gribi aptaustīt savu jauno planšeti dzīvē, vai vienkārši jūties ērtāk,kārtojot formalitātes dzīvajā, mobilo internetu vari pieslēgt arī Bites salonā, kur mūsu konsultanti palīdzēs Tev izvēlēties visaktuālāko piedāvājumu un sagatavos Tavu jauno ierīci pilnvērtīgai interneta lietošanai. Atrodi sev tuvāko Bites salonu šeit.

Tests

Neesi vēl drošs, vai Bites internets ir Tev piemērotākais - nav problēmu - piesakies bezmaksas 7 dienu testam internetā un izbaudi Bite Mājas interneta sniegtās iespējas.

Ja gadījumā izlemsi, ka Bites internets īsti nav tas, kas Tev nepieciešams, tad tad 7 dienu laikā Tev būs jādodas uz Bites salonu, lai atgrieztu bezmaksas testa veikšanai saņemto rūteri. Atceries, lai atgrieztu rūteri, tam ir jābūt pilnā komplektācijā (ar iepakojumu un citiem piederumiem) un nevainojamā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, jeb, citiem vārdiem, tieši tādam kādu Tu no mums to saņēmi. Testa ietvaros, atsakoties no pieslēguma 7 dienu laikā, līgums tiks pilnībā izbeigts.

Ja testa periodā ar visu būsi apmierināts un vēlēsies internetu izmantot arī turpmāk, Tev nekas papildus nebūs jādara vai jāpiesaka - sākoties 8. dienai, uz Tevi pilnā apjomā tiks attiecināti noslēgtā līguma noteikumi.  
Līdz ar to, ja 7 dienu laikā testa ierīci nebūsi atgriezis tuvākajā Bites salonā, sākoties 8. dienai, mēs uzskatīsim, ka Tu esi pieņēmis lēmumu paturēt ierīci un apņemies ievērot nomaksas noteikumus.

Sīkāk par pakalpojumu

Papildu dati
Gadījumā, ja būsi iztērējis visus tarifu plānā iekļautos datus, ierīces ekrānā par to saņemsi paziņojumu un Tev tiks dota iespēja iegādāties papildu internet apjomu. Ja lieto tarifu plānu Internets 10 GB vai Internets 25 GB, tad papildu 5 GB, kas  darbosies līdz mēneša beigām, būs pieejami par 3 EUR. Savukārt, ja esi izvēlējies tarifu plānu Mega+, tad papildu 10 GB, kas strādās līdz plāna ikmēneša atjaunošanās datumam, varēsi papildināt par 3 EUR. Brīdinājuma SMS par iekļauto datu iztērēšanu saņemsi arī uz kontakttelefonu, kuru esi norādījis, slēdzot līgumu. 

Papildu datus vari pieslēgt vairākkārt, bet tomēr, ja jūti, ka papildu datus nākas pasūtīt bieži, apsver iespēju pāriet uz lielāku plānu. 

Maksa par papildu datiem tiks pieskaitīta Tava mobilā interneta pieslēguma rēķinam. Ja papildu datu apjoms netiks iztērēts līdz tā darbības laika beigām – uz nākamo periodu tie nepārcelies.

Citi tarifi
Ar mobilā interneta tarifiem Internets 10 GB, Internets 25 GB, Bite Mega+ Tev ir iespējams zvanīt, saņemt zvanus, sūtīt SMS un saņemt SMS. 

Maksa par izejošo zvanu Latvijā uz Bite, Tele2, LMT un Lattelecom tīkliem – 0.11 €/min, SMS 0.06 €/SMS, 0.21 €/MMS 

Tarifu plānu maiņa
Ja gadījumā jūti, ka Tevis šobrīd izvēlētais tarifu plāns Tev nav pats piemērotākais, to vienmēr vari nomainīt vai nu manabite.lv mājaslapā vai zvanot 1601. Izvēloties augstāku tarifu plānu, tas stāsies spēkā uzreiz.

Izvēloties zemāku tarifu plānu, tas stāsies spēkā no nākamā mēneša pirmā datuma un līdz šī mēneša beigām Tev lietošanai paliks pašreizējais plāns.

Izņēmumi mobilā interneta tarifa plāna maiņas gadījumos:
Ja Tu esi Start, Mini, Standard vai Pro tarifu plāna lietotājs un mainīsi to uz kādu no jaunajiem tarifu plāniem (Bite 10 GB (2018), Bite 25 GB (2018), Bite Mega+ (2018) internets vai Mājas internets), jaunais tarifa plāns stāsies spēkā uzreiz.
Savukārt, ja Tu esi Bite Internets 10 GB, Bite Internets 25 GB, Bite Internets 80 GB vai BITE MEGA Internets lietotājs un šo tarifa plānu esi pieslēdzis laika posmā no 24.11.2015. līdz 28.02.2018., tad, mainot esošo plānu uz kādu no jaunajiem tarifu plāniem (Bite 10 GB (2018), Bite 25 GB (2018), Bite Mega+ (2018) internets vai Mājas internets), jaunais tarifa plāns stāsies spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

Par tarifu plānu Bite Mājas internets
Bite Mājas interneta plāns piedāvā izmantot internetu bez apjoma ierobežojumiem. Tāpat kā uz citiem Bites tarifu plāniem, arī uz Bite Mājas internet plānu attiecas Godīgas lietošanas politika. Bites internets nav paredzēts specializēto pakalpojumu saņemšanai, piemēram, interneta plānus aizliegts izmantot, lai skatītos Interneta Protokola televīziju (IPTV), augstās izšķirtspējas videokonferences.

Ekrāna apdrošināšana

Apdrošināšanu ir iespējams saņemt jaunas planšetes iegādes brīdī un tā attieksies uz nejaušiem mehāniskiem ekrāna bojājumiem.
Ar Bites interneta plāniem Internets 10 GB, Internets 25 GB, MEGA+, Mājas internets Tu saņemsi ekrāna apdrošināšanu uz 1 mēnesi bez maksas. Tu vari parūpēties par savas planšetes ekrāna drošību arī pēc bezmaksas apdrošināšanas termiņa beigām par 2 EUR/mēnesī.
Ekrāna apdrošināšana ir pieejama tikai ar planšetēm.
Ja gadīsies ekrānu nejauši saplēst, zvani uz tālruņa numuru 1601, spied taustiņu “5” un piesaki negadījumu.
Apdrošināšanas kopējais termiņš nepārsniegs 48 mēnešus kopš planšetes iegādes brīža. Apdrošināšanas ietvaros apdrošināts tiek tikai planšetes ekrāna (bet ne citas planšetes daļas) nejaušs mehānisks bojājums, ja tā vērtība nepārsniedz 500 EUR. Par bojājumu netiek uzskatīts skrāpējums, švīka un cits nebūtisks estētisks defekts. Ja ekrāna bojājuma gadījumā tiek bojāta cita detaļa, tās maiņa notiek par papildus maksu, par to iepriekš Tevi brīdinot. Divu kalendāro gadu laikā bojājot ekrānu divreiz, apdrošināšana beidz darboties. Protams, ikmēneša maksu par apdrošināšanu turpmāk neprasīsim. 
Vienam mobilā interneta numuram ir iespējams piesaistīt vienu jauniegādātu planšetes apdrošināšanu. Atlaide apdrošināšanas maksai pieejama tikai vienu reizi interneta numura izmantošanas laikā. Gadījumā, ja interneta numurs ir atslēgts ilgāk par vienu mēnesi, apdrošināšana tiek automātiski atslēgta ar tekošā mēneša pēdējo dienu.
Tu vari atteikties no apdrošināšanas jebkurā brīdī, izmantojot manabite.lv pašapkalpošanās mājaslapu, vai sūtot SMS no interneta plāna numura “STOP EKRANS” uz 1600, un ar tekošā mēneša pēdējo dienu apdrošināšanas tiks atslēgta. Atslēdzot apdrošināšanu, atjaunot to konkrētai planšetei nav iespējams.

Pilni apdrošināšanas noteikumi

Antivīruss

Pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi ierīcēm, kuras pieslēdzas Internetam izmantojot Bite Interneta pieslēgumus un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja saskarsies ar nedrošiem failiem internetā. 
Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, Antivīruss veiks šādas darbības: 
•    palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt planšetei/datoram vai piekļūstot datiem bez atļaujas, 
kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu,  
kas pārņem kontroli pār planšeti/datoru un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm. 
•    palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu; 
•    uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamajiem drošības draudiem internetā.
•    Pakalpojumu var atslēgt jebkurā brīdī, pašapkalpošanās portālā manabite.lv vai jebkurā Bites salonā. Atslēdzot Antivīrusa pakalpojumu, tas būs spēkā līdz attiecīgā mēneša beigām un, gadījumā, ja ir sācies maksas periods, par to tiks iekasēta pilna mēneša maksa - 1,50 EUR/mēn.

Biznesa tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots ir iekļauts noteikts skaits zvanu minūtes un SMS uz / no un atrodoties NVS valstīs - bez papildu maksas. Tarifu plānā Bizness Neierobežots (bez papildu maksas) iekļauts arī 200 MB interneta apjoms (internets nav pieejams Turkmenistānā).

Iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms (bez papildu maksas) darbosies tikai šādu Bites sadarbības operatoru tīklos:

 • Krievijā: MTS (RUS01) un Vimpelcom (RUSBD)
 • Baltkrievijā: MTS (BLR02) un Life (BLRBT)
 • Ukrainā: Lifecell (UKRAS)
 • Kazahstānā: Kcell (KAZKZ)
 • Uzbekistānā: UMS (UZB07)
 • Moldovā: Moldcell (MDAMC)
 • Azerbaidžānā: Azercell (AZEAC) un Azerfon (AZEAF)
 • Armēnijā: ArmenTel (ARM01) un Armor Ucom (ARMOR)
 • Turkmenistānā: Altyn Asyr (TKMK8)
 • Kirgizstānā: Nur Telecom (KGZNT)
 • Tadžikistānā: Babilon-Mobile (TJKK7)
 • Gruzijā: MagtiCom Ltd (GEOK9)

Atrodoties viesabonēšanā Eiropā, zvani un SMS uz NVS valstīm un Gruziju tiks aprēķināti pēc standarta maksas, ja vien netiks zvanīts uz draudzīgo mobilo sakaru operatoru.

Atrodoties viesabonēšanā NVS un Gruzijā, un zvanot/sūtot SMS uz kādu no NVS vai Gruzijas numuru gan zvana izsaucējam, gan zvana/SMS saņēmējam ir jābūt pieslēgtam sadarbības operatora tīklam, pretējā gadījumā vienības tiks aprēķinātas pēc standarta maksas.

Izmantojot saziņu citu NVS valstu un Gruzijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, tie tiks aprēķināti pēc standarta maksas.

Personu datu aizsardzība

PAR VIDEONOVĒROŠANU BITES TELPĀS

Kāpēc tiek veikta video novērošana?

Ar mērķi aizsargāt Bites un tās klientu intereses, pēc iespējas ātrāk novērst un atklāt noziedzīgu, pret Biti vai tās īpašumu vērstu nodarījumu, kā arī, lai nodrošinātu personu vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības aizsardzību - Bitei ir leģitīmas tiesības apstrādāt personas datus, izmantojot videonovērošanas kameras.

Kas notiek ar video novērošanas iegūtajiem materiāliem?

Bite uzglabā un var veikt darbības ar videoierakstiem vienu mēnesi. Pēc šī termiņa videoieraksti tiek dzēsti.
Iegūtie videoieraksti tiek nodoti SIA ITECH un var tikt nodoti izmantošanai pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm un prokuratūrai - pierādījumu iegūšanai krimināllietās,  kā arī tiesām, lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās.

Jūsu tiesības

Jūs varat vērsties Bitē un pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem. Pieprasot šādu piekļuvi Jums ir jāsniedz informācija, kas ļauj Jūs nepārprotami identificēt videoierakstā - piemēram, laika posms, kurā Jūs bijāt videonovērošanas kameras redzeslokā.
Jums ir tiesības vērsties Bitē vai Datu valsts inspekcijā www.dvi.gov.lv ar jautājumiem par personas datu apstrādi.
Lai saņemtu plašāku informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību, Jūs varat vērsties pie Bites datu aizsardzības speciālista. Informācija par Bites datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā Jurists lūdza pateikt.

 

 

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “BITE Latvija”, reģ.Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis 1601 (turpmāk tekstā “Bite”), mājaslapas www.bite.lv, www.manabite.lv.

2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1. Apstrādātājs SIA "BITE Latvija Retail", reģ.Nr.50003802801, Uriekstes iela 2a-22, Rīga, ievērojot Bites norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Bites personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Bite vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.  
4.2. Ja Bite atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”.  
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Bite apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

5. Kādus personas datus apstrādā Bite? 
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Bite, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Bite ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – zvana ieraksts Bites atbalsta komandai, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Biti;
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Bitei;
5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.
5.2. Bite apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.2.1.    telefona numuri, uz kuriem Klients zvana vai nosūta īsziņas/ telefona numuri, no kuriem Klients saņem zvanus vai īsziņas;
5.2.2.    izsaucēja starptautiskais mobilās galiekārtas (klienta ierīces) identitātes identifikators (jeb IMEI kods);
5.2.3.    klienta IP adreses informācija;
5.2.4.    numura starptautiskā mobilā identitātes identifikatora dati (IMSI);
5.2.5.    datums, laiks un zvana/ īsziņas garums, kuru Klients veic/ nosūta vai saņem, un Klienta atrašanās vieta sakaru brīdī;
5.2.6.    informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
5.2.7.    sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Bites mājaslapu (www.bite.lv, www.manabite.lv) (turpmāk tekstā – “Bites mājaslapas”) apmeklēšanu;
5.2.8.    datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
5.2.9.    u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Bites darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Bitei apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Bites salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.manabite.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Biti. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Bite varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Biti vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. Bites leģitīmas intereses – ievērojot Bites intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Bitei ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par Bites leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Bites produktu un pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu). Ņemot vērā to, ka Bite ir BITE Grupas uzņēmumu daļa (sk. arī šīs Politikas 12.4.punktu), tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai BITE Grupas uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus. 
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Bite ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Bite ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Bite ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Bitei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Kādiem nolūkiem Bite apstrādās Klienta personas datus?
7.1. Bite apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar Biti spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
7.1.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.5. Klienta informēšanai par citu Bites grupas uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
7.1.6. videonovērošanai drošības nolūkiem.
7.2.Bite apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Bites klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. Bite apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Bites iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 
7.4. Bite ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
7.4.2. Bites tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei. 

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi? 
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Bite var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Biti (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Bite veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Biti (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Biti mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 1601) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Bites salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@bite.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.manabite.lv). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta lietojumā nodotiem numuriem (atkarībā no Klienta vēlmēm). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma. 

9. Kas ir sīkdatnes un kā Bite var tās apstrādāt? 
9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Bites interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Bites mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. Bites uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Bites mājaslapu www.bite.lv, sadaļu “Jurists lūdza pateikt” - “Bite sīkdatņu izmantošanas politika”.

10. Kā Bite iegūst Klienta personas datus?
10.1.Bite iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
10.1.1. iegādājas un izmanto Bites produktus vai pakalpojumus (Bites salonos vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
10.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Bites;
10.1.3. jautā Bitei plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Bite saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
10.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
10.1.5. apmeklē vai pārlūko Bites mājaslapas; 
10.1.6. tiek filmēts ar Bites videonovērošanas iekārtam Bites salonos vai ofisā.
10.2. Bite var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.). 
10.3. Bite var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem, Bites grupas uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12.punkta noteikumus).

11. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 
11.1. Bite apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
11.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Biti;
11.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
11.1.3. cik tas ir nepieciešams Bites leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
11.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

12. Klienta personas datu koplietošana
12.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Bite var kopīgot Klienta personas datus ar:
12.1.1. Bites grupas uzņēmumiem;
12.1.2. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
12.1.3. parādu piedziņas aģentūrām,  kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
12.1.4. cesionāriem - lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Bite ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
12.2. Bitei ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 
12.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
12.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.
12.3. Bite izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  
12.4. Bite patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem BITE Grupas uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam. Informācija par BITE Grupas uzņēmumiem, parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām, cesionāriem ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”.

13. Kā Bite aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus? 
13.1. Bite nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Bite pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
13.2. Bite rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Bites vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Bites deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
13.3. Bite neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Bites, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Bite paziņos par to Klientam.

14. Kādas tiesības ir Klientam? 
14.1. Vērsties Bitē, lai saņemtu Bites rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
14.2. Labot visus Bites rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas pašapkalpošanās lapā www.manabite.lv, zvanot par tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā.
14.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Bites ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Bite nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
14.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot elektronisko sakaru operatoru.
14.6. Vērsties Bitē vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
14.7. Vērsties pie Bites datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Bites datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”. 

 

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā no 2018. gada 1. marta
 

Apmeklējot SIA “BITE Latvija” uzturētās interneta vietnes (www.bite.lv un www.manabite.lv), Jūs piekrītat sīkdatņu (angļu – cookies) saglabāšanai un izmantošanai. BITE vienmēr nodrošina pilnīgu klientu datu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot likumā tieši noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā telefonā), apmeklējot mūsu interneta vietnes. Sīkdatnes “atcerās” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, un tādējādi uzlabo Jūsu vietnes lietošanas ērtumu.

Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

Mūsu uzturētās vietnes izmanto:

Obligātās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes ir būtiskas, jo ir nepieciešamas interneta vietnes netraucētai darbībai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams pilnvērtīgi lietot interneta vietni. Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas lai izpildītu Tavus pieprasījumus, kā arī lai interneta vietne būtu spējīga atcerēties, kurai sīkdatņu lietošanai, Tu esi piekritis. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Bez šīm sīkdatnēm interneta vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, tā nevarēs sniegt Tev nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus manabite.lv vai noskatīties interneta vietnē izvietotos video. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski, bet Tev pastāv iespēja izmantojot pārlūkprogrammu
nodrošinātās iespējas tās atspējot, bet tā darot tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

Funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja izvēles un nodrošina individuālas funkcijas.

Analītiskās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes interneta vietā var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit - http://www.google.com/analytics/terms/us.html

Mērķa vai reklāmas sīkdatnes. Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar Tevi un Tavām interesēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz Tavām interesēm, kā arī limitētu lietotāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu reklāmas kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

Trešo pušu sīkdatnes
Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto BITE vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai BITE zinātu, kas ir populārs un kas nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus BITE kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana
Apmeklējot interneta vietni, Tu tiec informēts, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, Tu apstiprini, ka Esi iepazinies un piekrīti informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc Tavas vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja Tu nevēlies, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, Tu vari mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Tomēr ņem vērā, ka Tev nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana.

Lejupielādēt sīkdatņu politiku

Parādu piedzinēji:
•    SIA "CREDITREFORM LATVIJA", reģ.Nr.40003255604, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013

Kredītinformācijas biroji:
•    Lindorff Oy Latvijas filiāle, reģ.Nr.40003514990, juridiskā adrese Rīga, Duntes iela 3, LV-1013
•    AS "CREFO Birojs", reģ.Nr.40103947718, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013

Parādvēstures datu bāzes turētāji:
•    SIA "CREDITREFORM LATVIJA", reģ.Nr.40003255604, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013
•    SIA "GELVORA", reģ.Nr.40103837691, juridiskā adrese Rīga, Cēsu iela 31 k-3, LV-1012

Prasījumu tiesību cedēšanas uzņēmumi:
•    UAB Mokilizingas filiāle Latvija, reģistrācijas Nr.40103903022, juridiskā adrese: Rīga, Duntes iela 6, LV-1013, Darbības veidi - Finanšu noma, Citi kreditēšanas pakalpojumi

Sadarbības partneri:
•    AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, juridiskā adrese Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    AS "SEB banka", reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV-1076, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    AS "Citadele banka", reģ.Nr.40103303559, juridiskā adrese Rīga, Republikas laukums 2A, LV-1010, Darbības veidi - Cita monetārā starpniecība, Citi kreditēšanas pakalpojumi, Monetārā starpniecība
•    AS "Luminor Bank", reģ.Nr.40003024725, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    AS "BlueOrange Bank", reģ.Nr.40003551060, juridiskā adrese Rīga, Smilšu iela 6, LV-1050, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    Bigbank AS Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103200513, juridiskā adrese Rīga, Gustava Zemgala gatve 78 - 1, LV-1039, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    Lloyd’s Insurance Company S.A. Juridiskā adrese: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brisele, Beļģija, Darbības veids – Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana
•    VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003380477, juridiskā adrese Mārupes nov., Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, LV-2167, Darbības veids - Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
•    SIA "Tele2", reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "Latvijas Mobilais Telefons", reģ.Nr.50003050931, juridiskā adrese Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Darbības veidi - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi
•    LMT Retail & Logistics SIA, reģ.Nr.40103148504, juridiskā adrese Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Darbības veids: Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
•    SIA "Lattelecom", reģ.Nr.40003052786, juridiskā adrese     Rīga, Dzirnavu iela 105, LV-1011, Darbības veids - Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
•    AS "Telekom Baltija", reģ.Nr.40003454545, juridiskā adrese Rīga, Burtnieku iela 39, LV-1084, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "DIVI grupa", reģ.Nr.40003803059, juridiskā adrese Rīga, Avotu iela 40 - 33, LV-1009, Darbības veidi - Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi, Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
•    AS “Fitek”, reģ.Nr.40003380477, juridiskā adrese Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004, Darbības veidi - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
•    SIA “Digital Retail”, reģ.Nr.40103535575, juridiskā adrese Rīga, Maskavas iela 108/110 - 50, LV-1003, Darbības veids - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
•    SIA "RIATech", reģ.Nr.43603035090, juridiskā adrese Rīga, Bauskas iela 22, LV-1004, Darbības veids - Bibliotēku un arhīvu darbība
•    SIA "DPD Latvija", reģ.Nr.40003393255, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 8A, LV-1005, Darbības veids - Citas pasta un kurjeru darbības
•    SIA "CITY EXPRESS", reģ.Nr.40003473739, juridiskā adrese Rīga, Rūpniecības iela 5 - 20, LV-1010, Darbības veids - Citas pasta un kurjeru darbības
•    SIA "MTTC Latvija", reģ.Nr.40003893480, juridiskā adrese Rīga, Zemitāna iela 2B, LV-1012, Darbības veids - Sakaru iekārtu remonts
•    SIA "Dentsu Aegis Network Latvia", reģ.Nr.:4000334304, juridiska adrese 2Brīvības gatve 214 B, Riga, Latvia LV-1039. Darbības veids - Mārketinga aktivitāte
•    “Aon Baltic” UADBB, reģ.Nr.110591289, juridiskā adrese A. Goštauto St. 40B, Vilnius, LT, Darbības veids - Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
•    “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103942087, juridiskā adrese Rīga, Vienības gatve 87H, LV-1004, Darbības veids - Apdrošināšana

 • SIA "BITE Latvija Retail", reģ.Nr.50003802801, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 22, LV-1005, Darbības veids - Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;
 • SIA "TeleTower", reģ.Nr.40103257495, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Darbības veidi - Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • SIA "UNISTARS", reģ.Nr.40003482318, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 97, LV-1001, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi;
 • AS TV Play Baltics Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103238282, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • SIA "All Media Latvia", reģ.Nr.40103065880, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • AS TV PLAY BALTICS EESTI, reģ.Nr.10308880, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, EESTI, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • ALL MEDIA AS EESTI, reģ.Nr.10014747, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, EESTI, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • All Media Lithuania, UAB, reģ.Nr.121393020, juridiskā adrese Kalvarijų g. 135, LT-08221 Vilnius, LT, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • Bitė Lietuva, UAB, reģ.Nr.110688998, juridiskā adrese Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, LT, Darbības veidi - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi.
   

Kāpēc tiek veikta SIA “BITE Latvija” pasākumu filmēšana un fotografēšana?

Pasākumu un publisku vietu filmēšana un fotografēšana tiek veikta ar mērķi popularizēt SIA “BITE Latvija” (“Bite”) un/ vai BITE Grupas tēlu, tā izstrādātos piedāvājumus un produktus. Bitei ir leģitīmas tiesības apstrādāt personas datus, ko tā ir ieguvusi tās rīkotajos pasākumos, publiskās vietās un/ vai citos publiskos pasākumos, ko rīko trešās personas.

 

Kas notiek ar foto un videoierakstiem, kas tiek iegūtu?

Bite uzglabā un var veikt darbības ar videoierakstiem un fotoattēliem līdz brīdim:
• kad tiek sasniegts personas datu apstrādes mērķis;
• dati ir novecojuši un nav aktuāli Bites tēla, produktu un pakalpojumu popularizēšanai.

Ja izpildās kāds no iepriekš minētajiem punktiem, foto un videoieraksti tiek dzēsti.

Iegūtie foto un videoieraksti var tikt nodoti šādām saņēmēju kategorijām:
• Bites pilnvarotajiem darbiniekiem;
• BITE Grupas uzņēmumiem – detalizēta informācija par BITE Grupas uzņēmumiem ir pieejama interneta vietnē www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt” – “Bite sadarbības partneri”;
• Citiem Bites sadarbības partneriem, kas nodrošina Bites tēla popularizēšanu.

Tāpat foto un videoieraksti var tikt nodoti pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm, operatīvās darbības subjektiem, valsts drošības iestādēm un prokuratūrai – pierādījumu iegūšanai krimināllietās, kā arī tiesām, lai iegūtu pierādījumus izskatāmajās lietās.

 

Jūsu tiesības

Jūs varat vērsties Bitē un pieprasīt piekļuvi Jūsu personas datiem. Pieprasot šādu piekļuvi Jums ir jāsniedz informācija, kas ļauj Jūs nepārprotami identificēt foto un videoierakstā – piemēram, Jūsu ārējā izskata raksturojums, laiks kad tika veikts videoieraksts vai fotografēšana.

Jums ir tiesības:
1) iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Bites ir saņēmušas informāciju par Jums. Bitei nav tiesību sniegt Jums informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.
2) iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi. Lai to izdarītu, Jums rakstiski ir mūs jāinformē – piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastā. Šādā gadījumā sūti savu iebildumu uz info@bite.lv vai adresē vēstuli SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas nr. 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005.
3) Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
4) Vērsties pie Bites datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Bites datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”.
5) Vērsties Bitē vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

 

Pasākumu filmēšana un fotografēšana Bitē

SIA "Bite Latvija" starpsavienojuma pamatpiedāvājums

Cita svarīga informācija

Biznesa tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots ir iekļauts noteikts skaits zvanu minūtes un SMS uz / no un atrodoties NVS valstīs - bez papildu maksas. Tarifu plānā Bizness Neierobežots (bez papildu maksas) iekļauts arī 200 MB interneta apjoms (internets nav pieejams Turkmenistānā).

Iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms (bez papildu maksas) darbosies tikai šādu Bites sadarbības operatoru tīklos:

 • Krievijā: MTS (RUS01) un Vimpelcom (RUSBD)
 • Baltkrievijā: MTS (BLR02) un Life (BLRBT)
 • Ukrainā: Lifecell (UKRAS)
 • Kazahstānā: Kcell (KAZKZ)
 • Uzbekistānā: UMS (UZB07)
 • Moldovā: Moldcell (MDAMC)
 • Azerbaidžānā: Azercell (AZEAC) un Azerfon (AZEAF)
 • Armēnijā: ArmenTel (ARM01) un Armor Ucom (ARMOR)
 • Turkmenistānā: Altyn Asyr (TKMK8)
 • Kirgizstānā: Nur Telecom (KGZNT)
 • Tadžikistānā: Babilon-Mobile (TJKK7)
 • Gruzijā: MagtiCom Ltd (GEOK9)

Atrodoties viesabonēšanā Eiropā, zvani un SMS uz NVS valstīm un Gruziju tiks aprēķināti pēc standarta maksas, ja vien netiks zvanīts uz draudzīgo mobilo sakaru operatoru.

Atrodoties viesabonēšanā NVS un Gruzijā, un zvanot/sūtot SMS uz kādu no NVS vai Gruzijas numuru gan zvana izsaucējam, gan zvana/SMS saņēmējam ir jābūt pieslēgtam sadarbības operatora tīklam, pretējā gadījumā vienības tiks aprēķinātas pēc standarta maksas.

Izmantojot saziņu citu NVS valstu un Gruzijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, tie tiks aprēķināti pēc standarta maksas.

Runas pārraides kvalitāte un īsziņu piegādes laiks

 • Bite nodrošina gan balss telefonijas pakalpojuma runas kvalitāti, gan īsziņu piegādes ātrumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto kvalitātes kritēriju robežās.
 • Saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikācijas savienības (ITU) rekomendāciju, izmantojot 5 ballu novērtēšanas sistēmu, Bite nodrošina sniegtajiem balss telefonijas pakalpojumiem minimālo runas kvalitātes vērtību ne mazāku par 3 ballēm.
 • Maksimālais īsziņu piegādes laiks Bites tīklā nepārsniedz 10 sekundes.

 

Datu pārraides ātrums

Ja mēs ļautu mūsu mobilajam internetam vaļu, tas skrietu, skrietu, skrietu, un nav ne jausmas, kur beigu beigās atdurtos.

Tādēļ tieši tāpat, kā tiek regulēts ātrums autovadītājiem, esam pieregulējuši arī mobilā interneta pārraides ātrumu, lai Tu būtu informēts, ar ko vari rēķināties dažādās situācijās.

4.5G mobilais tīkls
Maksimālais pieļaujamais, kā arī reklamētais, ātrums ir līdz 400 Mbit/s.
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 160 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais - 15 Mbit/s

4G+ mobilais tīkls
Maksimālais pieļaujamais, kā arī reklamētais, ātrums ir līdz 230 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 80 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais - 15 Mbit/s. 

4G mobilais tīkls
Maksimālais pieļaujamais, kā arī reklamētais, ātrums ir līdz 100 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 30 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 50 Mbit/s, vidējais - 15 Mbit/s. 

Šādi ātruma rādītāji liek Tev aizmirst par tādiem terminiem kā uzkāršanās vai nevilkšana, jo ļauj gan apskatīt, gan pievienot vēlamo informāciju praktiski vienā acumirklī. 

3G mobilais tīkls
Maksimālais pieļaujamais, kā arī reklamētais, 3G ātrums ir līdz 13 Mbit/s. 
Ar noteikumu, ka tīkls tiek izmantots normālas slodzes apstākļos, vidējais lejupielādes ātrums ir 6 Mbit/s. 
Augšupielādējot failus, rēķinies, ka maksimālais ātrums var sasniegt 5,8 Mbit/s, vidējais - 1 Mbit/s. 

Lai Tevi nebiedē fakts, ka 3G mobilajā tīklā cipariņi ir vismaz uz pusi mazāki, ar šādu ātrumu interneta dzīlēs nirsti kā zivs ūdenī un darbojies bez liekas aizķeršanās.   

Visā mūsu tīklā mēs nodrošinām minimālo garantēto augšupielādes un lejupielādes GPRS ātrumu - 9,6 Kbit/s. Izmantojot 4G tīklu - 256 Kbit/s.

 

Mobilā interneta tarifu plāniem ir šādi interneta ātruma ierobežojumi:

 • Tarifu plānam BITE MEGA APJOMS internets - interneta dati, kas tiks izlietoti laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 07:00, netiks uzskaitīti nemaz, bet pārējā diennakts laikā bez raizēm un jebkādiem ierobežojumiem var izmantot veselus 100GB mēnesī (skaitot no Atjaunošanas datuma līdz nākamajam Atjaunošanas datumam). Ja gadījumā kādreiz nesanāks iekļauties šajā interneta apjomā, internets laikā no plkst.07:00 līdz 00:00 Jums būs pieejams ar ātrumu 512kb/s.
 • Tarifu plānam BITE MEGA internets - interneta dati, kas tiks izlietoti laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 07:00, netiks uzskaitīti nemaz, bet pārējā diennakts laikā bez raizēm un jebkādiem ierobežojumiem var izmantot veselus 150GB mēnesī (skaitot no Atjaunošanas datuma līdz nākamajam Atjaunošanas datumam). Ja gadījumā kādreiz nesanāks iekļauties šajā interneta apjomā, internets laikā no plkst.07:00 līdz 00:00 Jums būs pieejams ar ātrumu 256kb/s.
 • Tarifu plānam BITE MEGA+ internets - interneta dati, kas tiks izlietoti laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 07:00, netiks uzskaitīti nemaz, bet pārējā diennakts laikā bez raizēm un jebkādiem ierobežojumiem var izmantot veselus 200GB mēnesī (skaitot no Atjaunošanas datuma līdz nākamajam Atjaunošanas datumam). Ja gadījumā kādreiz nesanāks iekļauties šajā interneta apjomā, internets laikā no plkst.07:00 līdz 00:00 Jums būs pieejams ar ātrumu 256kb/s.
 • Tarifu plānam BITE MEGA+ (2018) internets - interneta dati, kas tiks izlietoti laikā no plkst. 00:00 līdz plkst. 07:00, netiks uzskaitīti nemaz, bet pārējā diennakts laikā bez raizēm un jebkādiem ierobežojumiem var izmantot veselus 200GB mēnesī (skaitot no Atjaunošanas datuma līdz nākamajam Atjaunošanas datumam). Ja gadījumā kādreiz nesanāks iekļauties šajā interneta apjomā, internets laikā no plkst.07:00 līdz 00:00 Jums būs pieejams ar ātrumu 256kb/s.

 

Kad BITE samazina interneta ātrumu?

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, atceries, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus saskaņā ar Godīgas lietošanas politikas noteikumiem, lai:

 • Izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu.
 • Nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.).
 • Samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi. Šādā gadījumā ierobežojumi būs īslaicīgi un pēc iespējas tiks organizēti tā, lai Tu tos nepamanītu, vai, ja arī pamanīsi, tad īslaicīgi un pēc iespējas saudzīgākā apmērā.

 

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti ietekmējošie faktori

Vēlamies Tev atgādināt, ka pakalpojuma kvalitāti ietekmē ne vien Bites nodrošinātais signāls, tīkla pārklājums vai bāzes stacijas tehniskie parametri, bet arī virkne citu, no Bites neatkarīgu faktoru:

 • Dažādas ēku īpatnības - sienu biezums, stāvu skaits, ēkas celtniecībā izmantotie materiāli u.tml.
 • Īpaši izteikts negatīvs iespaids uz interneta ātrumu, balss zvanu kvalitāti un īsziņu piegādes ātrumu novērojams telpās zem zemes līmeņa un pagrabstāvos. 
 • Elektronisko sakaru kvalitāte var būtiski mainīties apkārtējās vides, reljefa – kalnu un gravu, kā arī biezu lapu koku mežu ietekmē.
 • Sniegs, lietus, vētras, īpaši karsts vai auksts laiks – tas viss var ietekmēt elektronisko sakaru kvalitāti. 
 • Tu jau būsi pamanījis, ka pasākumos, kurus vienlaicīgi apmeklē vairāki simti un tūkstoši cilvēku, kuri nekavējoties vēlas padalīties ar piedzīvoto sociālajos tīklos, var veidoties īslaicīga tīkla pārslodze.
 • Reizēm pakalpojuma kvalitātes rādītājus var ietekmēt Tava telefona, rūtera vai citas izmantotās ierīces funkcionālās īpašības. 

Ja esi pamanījis vēl kādas īpašības, kas ietekmējušas sarunu kvalitāti vai īsziņu piegādes un interneta ātruma parametrus, lūdzu ļauj mums par to uzzināt, lai varam šo informāciju pārbaudīt un pabrīdināt arī pārējos.

Informācija atjaunota 18.12.2017.

 

Domēna vārda nosaukums Interneta protokola (IP) adreseInspekcijas lēmuma numurs un datums
10bet.com185.11.124.6

 

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 59-Blok,  2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 541-Blok

192.230.64.6
192.230.65.6
11bets10.com94.125.59.1232015.gada 18. maija Lēmums Nr. 509-Blok
12bets10.com94.125.59.442015.gada 25.maija Lēmums Nr. 520-Blok
150poker.com78.110.26.842014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 246-Blok. 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 446-Blok
217.168.166.142
18bet.com78.137.115.1812014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 210-Blok
1bet.com70.38.102.2202014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 211-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 699-Blok
103.25.198.124
80.69.77.156
1bet2bet.com5.152.196.2262014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 310-Blok
1bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
1crystalcasino.com104.24.116.125
104.24.117.125
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
1livecasino.com31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.eu31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.net31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.org31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1triobet.com91.198.207.682015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
1xbet.com190.121.210.72015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
190.105.194.58
1x-bet.com213.202.218.2012015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
185.26.97.230
1-x-bet.com89.163.157.442015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
1xbet.mobi78.140.130.2432015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
21gc-it.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandc.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grand-casino.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.net77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinoit.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-it.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-italia.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinos.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21nova.com5.135.118.1952014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 144-Blok
5.135.118.67
37.59.128.194
95.131.190.22
21prive.com190.105.194.302014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 200-Blok
46.165.210.250
24hbet.com80.85.110.1862014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 293-Blok
85.119.122.90
24hcasino.com80.85.110.182014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 160-Blok
85.119.122.86
24hpoker.com80.85.110.1732014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 161-Blok
85.119.122.77
2bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
2triobet.com91.198.207.692015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
32red.com174.35.7.962014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 106-Blok
174.35.7.197
212.188.185.233
32redbingo.com212.188.185.2342014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 108-Blok
32redpoker.com217.158.122.1022014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 107-Blok
32redsport.com212.188.185.2262014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 109-Blok
347bet.com78.110.26.1012014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 254-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 445-Blok
217.168.166.152
365sb.com

103.11.213.64

103.11.213.69

103.11.213.98

103.11.213.107

103.11.213.137

103.11.213.145

103.11.213.177

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 828-Blok
377bet.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 188-Blok, 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 646-Blok
109.205.94.22
3bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
3triobet.com91.198.207.632015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 372-Blok
4bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
5bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
50starscasino.com

107.6.165.75

107.6.183.147

198.20.124.75

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 811-Blok
6bets10.com94.125.59.1982014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
70bet.com217.168.166.1582015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 471-Blok
710games.com37.114.79.2002014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 230-Blok
710live.eu37.114.79.2042014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 231-Blok
777azino.com
104.31.82.218
104.31.83.218
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
777azino.net
104.28.29.85
107.28.28.85
5.45.71.80
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
777azino.org
104.28.0.107
104.28.1.107
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
77jackpot.com
72.55.159.73
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 734-Blok
7bets10.com94.125.59.1992014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
7red.com185.31.93.682014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 167-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 697-Blok
190.105.194.15
190.121.210.39
7redvip.com190.105.194.152015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok
7sultans.eu193.169.206.1292014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 222-Blok
193.169.206.146
7sultanscasino.com193.169.206.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 93-Blok
193.169.206.173
888.com213.52.252.812014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 10-Blok
888casino.com213.52.252.592014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 33-Blok
888games.com213.52.252.942014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 8-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 62-Blok
213.52.255.136
213.52.255.138
213.52.252.232
888ladies.com213.52.252.1792014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 51-Blok
888play.com78.110.17.1392014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 9-Blok
888poker.com213.52.252.822014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 32-Blok
888sport.com213.52.252.2502014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 34-Blok
8bets10.com94.125.59.882014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
90dakika.com104.28.30.1052015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 466-Blok
104.28.31.105
999vegas.com78.129.232.1742015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 400-Blok
9bets10.com94.125.59.482015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 417-Blok
acelivecasino.com198.135.249.1232015.gada 18. maija Lēmums Nr. 514-Blok
aces.com185.28.72.72015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 584-Blok
185.28.72.43
action24.com104.20.6.15
104.20.7.15
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 730-Blok
afroditecasino.com217.168.171.32015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 390-Blok
alibabacasino.com37.114.77.122014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 140-Blok
allaustraliancasino.com149.126.77.212014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 304-Blok
185.11.125.21
199.83.132.21
allbritishcasino.com149.126.77.1352014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 302-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 510-Blok
185.11.125.135
199.83.132.135
199.83.133.135
192.230.66.135
192.230.77.135
allirishcasino.com149.126.77.922014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 303-Blok
185.11.125.92
199.83.128.92
199.83.129.92
alljackpots.co.uk193.169.207.2422015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok
alljackpotscasino.com

193.169.207.242

193.169.207.255

 

2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 781-Blok

allsllot.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslost.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
all-slot.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslot.net193.169.207.2412015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslots.net64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslots777.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
193.169.207.241
allslotscasino.com64.34.230.149

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 36-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok,

2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok,

2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 743-Blok

174.35.6.19
174.35.6.21
174.35.6.22
174.35.6.78
151.249.90.216
193.169.207.241
174.35.6.20

174.35.6.8

193.169.207.240

allslotscasinos.net193.169.207.2412015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslotsfree.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotsind.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotswin.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
almightyvikings.com
185.2.101.52
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 767-Blok
alwaysvegas.co.uk52.17.1.1372015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
alwaysvegas.eu52.17.1.1372015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
annacasino.com109.205.93.2052015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 380-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 604-Blok
109.205.94.25
arberiapoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
argocasino.com51.254.48.1212015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 716-Blok
artemisbet.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet.net

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet1.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet10.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet100.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet2.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet20.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet200.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
109.205.93.100
artemisbet200.net109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet30.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet300.com

109.205.93.136

109.205.94.60

2015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok

artemisbet40.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet50.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet60.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet70.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet80.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet90.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
atlanticcasinoclub.com190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 671-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 842-Blok

190.121.210.30
190.105.195.103
104.24.24.3
104.24.25.3
atlantic-casino-club.com
104.25.192.9
104.25.193.9
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 850-Blok
azino777.com
104.24.118.93
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.24.119.93
azino777.net
5.45.68.10
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azino777.org
104.27.166.192
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.27.167.192
azinomobile.com
5.45.75.148
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.net
5.45.75.148
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.org
104.28.30.79
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.28.31.79
b-bets.com
190.121.210.24
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 758-Blok
95.211.214.112
bestbet.com78.110.20.882014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 203-Blok
bestbettoday.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 788-Blok
bestcasino.com78.110.20.862014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
78.110.20.87
bestlotto.com78.110.20.862014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
best-vabank.com88.208.6.812014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 270-Blok
bestvulkan.com162.159.253.762014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 279-Blok
162.159.253.75
162.159.254.75
162.159.255.75
162.159.252.76
78.140.175.219
bet2412.com37.114.79.2102014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 209-Blok
bet3000.com94.125.57.2252014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 193-Blok
213.202.244.110
bet365.com5.226.176.162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 14-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 73-Blok
5.226.176.13
bet610.com78.110.26.832014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 245-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 444-Blok
217.168.166.141
betadonis60.com

109.205.94.49

50.63.202.6

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 665-Blok,

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok

betadonis77.com109.205.94.492016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok
betandgirls.com85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 449-Blok
betat.ru95.131.233.1642015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 591-Blok
104.27.186.133
104.27.187.133
betatcasino.com213.171.204.1042014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 149-Blok, 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 487-Blok
95.131.233.164
198.41.184.44
198.41.185.44
bet-at-home.com80.243.162.1752014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 28-Blok
betchain.com146.185.164.492016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 722-Blok
betchan.com
178.62.219.90
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 752-Blok
betblu.com190.105.194.302015.gada 25.maija Lēmums Nr. 527-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
betcityru.com88.150.189.2262014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 48-Blok
88.150.226.210
88.150.233.131
88.150.233.133
88.150.233.134
88.150.247.19
88.150.247.21
88.150.247.3
88.150.247.4
88.150.247.5
88.243.186.114
109.73.76.146
betclic.com94.125.61.1942014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 146-Blok
94.125.61.207
betcris.com186.5.161.102014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 123-Blok
betfair.com84.20.200.282014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 17-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 43-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 50-Blok
84.20.200.9
67.211.111.93
84.20.200.150
84.20.200.199
84.20.200.205
84.20.200.214
84.20.200.229
84.20.200.53
84.20.200.63
betfred.com195.244.208.1582014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 26-Blok
bethard.com194.103.137.1822016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 724-Blok
betibet.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 789-Blok
betin.com46.165.211.1542014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 153-Blok
80.92.117.132
190.105.194.32
betmira.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
bet-monkey.com185.36.237.712015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 644-Blok
betn1.com95.131.232.1152014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 335-Blok
betncatch.com
109.205.94.51
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 840-Blok
betngo.com162.13.150.2202014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 320-Blok, 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 519-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 651-Blok
95.138.174.9
54.76.198.33
54.229.51.171
193.33.139.153
134.213.145.197
betraiser.com186.190.245.142015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 566-Blok
betrealm.com82.103.129.492015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 378-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 493-Blok
109.73.64.36
betrillion.com95.131.232.1162014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
betrilyon.com95.131.232.1162014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
bet-ru.biz193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.com193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.com193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.info193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.net193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.org193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.org193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.ru193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.biz193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.com193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.info193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.net193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.org193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bets10.com94.125.59.552014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
betsafe.com94.125.62.1952014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 5-Blok, 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 521-Blok
94.125.59.85
betsafe1.com94.125.62.1952014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 47-Blok
94.125.59.95
betsafe10.com94.125.59.1162015.gada 16.marta Lēmums Nr. 447-Blok
betsafe100.com94.125.59.22015.gada 25.maija Lēmums Nr. 521-Blok
betsafe12.com94.125.59.392015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 462-Blok
betsafe15.com94.125.59.742015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 483-Blok
betsafe2.com94.125.59.1032014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 301-Blok
betsafe22.com94.125.59.572015.gada 11.maija Lēmums Nr. 505-Blok
betsafe23.com94.125.59.82015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 573-Blok
betsafe25.com94.125.59.172015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 599-Blok
betsafe26.com94.125.59.222015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 617-Blok
betsafe27.com94.125.59.232015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 649-Blok
betsafe28.com94.125.59.272015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 667-Blok
betsafe29.com94.125.59.282015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 677-Blok
betsafe3.com94.125.59.962014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 267-Blok
betsafe30.com94.125.59.312015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 694-Blok
betsafe31.com94.125.59.462015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 713-Blok
betsafe32.com94.125.59.572016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 729-Blok
betsafe33.com94.125.59.82016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 745-Blok
betsafe34.com94.125.59.812016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 755-Blok
betsafe35.com
94.125.59.57
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 771-Blok
betsafe36.com94.125.59.82016.gada 14.marta Lēmums Nr. 783-Blok
betsafe37.com
94.125.59.81
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 795-Blok
betsafe38.com
94.125.59.57
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 803-Blok
betsafe39.com
94.125.59.8
2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 817-Blok
betsafe4.com94.125.59.1012014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 280-Blok
betsafe5.com94.125.59.1122015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe55.com94.125.59.772015.gada 05.maija Lēmums Nr. 497-Blok
betsafe6.com94.125.59.1112014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 316-Blok
betsafe7.com94.125.59.1142015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe8.com94.125.59.1112015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe99.com94.125.59.52015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 540-Blok
betspin.com198.41.189.462015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 702-Blok
198.41.188.46
betsson.com94.125.62.1662014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 19-Blok
94.125.62.1782014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 76-Blok
94.125.59.722014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 273-Blok
bettap.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 790-Blok
betvictor.com204.74.99.1002014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 37-Blok
212.22.225.203
betvillafortuna.com200.124.146.2092015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 374-Blok
betvoyager.com186.190.245.132015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 554-Blok
betway.com78.24.210.1872014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 4-Blok
94.125.56.254

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 70-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 858-Blok

94.125.56.96
94.125.56.97
109.202.114.68
betwingame.com88.208.34.752014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 324-Blok
bgo.com88.81.157.2522014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 104-Blok
88.81.157.253
bigbetworld.com185.27.57.152016.gada 14.marta Lēmums Nr. 777-Blok
bigombet.com78.110.26.982014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 253-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 452-Blok
217.168.166.150
bingo.com78.24.214.1662014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 182-Blok
185.9.101.78
bingoers.com
212.56.157.185
2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 791-Blok
bingohour.com190.105.194.302015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 536-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
blingcity.com104.20.74.122015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 701-Blok
104.20.73.12
blingcity.com
104.20.74.12
104.20.73.12
2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 701-Blok
boylebingo.com88.208.203.1302015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylecasino.com88.208.203.1162015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.48
boylegames.com88.208.203.1212015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylepoker.com88.208.203.1272015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylesports.com88.208.203.502015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.39
46.18.112.44
britscasino.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 401-Blok
brpokerclube.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
buckandbutler.com54.72.140.432015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 685-Blok
bulldog777.com190.105.194.172014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 196-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
bwin.com195.72.134.1162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 12-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 42-Blok, 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 369-Blok
195.72.134.135
195.72.135.135
195.72.134.143
195.72.135.152
195.72.134.228
195.72.135.55
195.72.135.59
195.72.135.65
195.72.134.75
195.72.134.97
cabaretcasino.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
cabaretclub.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
cabaretclubcasino.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok
23.229.53.27
23.229.46.83
cabaretclubcasino.org23.229.46.832015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok
camelcasino.com37.114.79.1972014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 214-Blok
capitanbet.com78.110.26.722014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 242-Blok
captainwin.com46.165.211.1532015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 696-Blok
190.105.194.21
caratbingo.com92.243.12.1142015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 463-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 501-Blok
92.243.16.143
caribiccasino.com

109.205.94.30

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 727-Blok

caratcasino.com95.85.31.1202014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 169-Blok, 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 461-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 500-Blok
92.243.12.114
92.243.16.143
carnivalcasino.com

107.6.165.75

107.6.183.147

198.20.124.75

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 812-Blok

cashmio.com

cashmio.net

cashmio.org

130.255.160.247

130.255.160.247

130.255.160.247
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 836-Blok
casholotcasino.com52.17.1.1372015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 538-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
casino.com80.85.64.1412014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 16-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 74-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 473-Blok, 2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 829-Blok, 2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 868-Blok
80.85.64.217
80.85.64.152
149.126.72.198
149.126.72.204
192.230.66.204
80.85.64.150
85.159.124.65
199.83.130.213
casino440.com200.124.154.742014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 115-Blok
casinoadrenaline.com109.75.167.1752015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 674-Blok
casinoblu.com80.85.109.2292015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 652-Blok
casinoblusky.com
104.25.192.9
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 852-Blok
104.25.193.9
casinobordeaux.com
104.24.24.3

2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 835-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 902-Blok

104.24.25.3
104.16.27.158
104.16.28.158
104.16.29.158
104.16.30.158
104.16.31.158
casinocasino.com185.11.125.214
192.230.82.214
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 732-Blok
casino-cosmik.com87.98.255.872015.gada 18. maija Lēmums Nr. 512-Blok
198.41.249.250
casinocruise.com109.205.94.40

2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 645-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 879-Blok

107.154.112.120
107.154.113.120
casinoduel5.com
78.133.105.36
2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
casinoduel5.com78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
casinoepoca.com67.211.111.1722015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 421-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 654-Blok
185.31.222.194
185.31.222.137
casinoeuro.com94.125.59.12014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 20-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
94.125.59.119
casinoeuro100.com94.125.59.552014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
casinoeuro1010.com94.125.59.592014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 318-Blok
casinoeuro24.com94.125.59.1192015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
casinoextra.com162.159.251.1512014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 127-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 431-Blok, 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 607-Blok
198.41.249.151
141.101.112.108
141.101.113.108
190.93.241.107
190.93.242.107
190.93.243.107
190.121.210.16
190.105.194.47
casinofantasia.com
185.36.252.49
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 733-Blok
185.36.252.88
casinofloor.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 187-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 627-Blok
109.205.94.19
casinofrank.net
78.140.142.87
78.140.142.81
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
casino-goldenglory.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 402-Blok
casinogran.net37.114.79.2232014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
casinoirishluck.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 344-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 485-Blok
200.122.168.112
casinoking.com88.81.155.243

2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 576-Blok

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 813-Blok

88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
casinoklass.com37.114.79.2122014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinoland.com108.162.201.52
108.162.202.52
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 726-Blok
casinoklass.net37.114.79.2252014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinolaromere.com216.105.90.172014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
casinolasvegas.com88.81.155.243

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 66-Blok

2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 814-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 883-Blok

88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
195.72.135.99
casinolavida.com141.101.123.48

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 95-Blok,

2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 425-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 905-Blok

190.93.240.48
190.93.241.48
190.93.242.48
190.93.243.48
193.169.206.144
193.169.206.204
185.31.222.241
casinoleb.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 403-Blok
casinoluck.com109.205.93.176

2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 122-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 625-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 861-Blok

109.205.94.36
107.154.114.109
107.154.117.109
casino-mate.com66.212.225.892014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 105-Blok, 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
66.212.244.52
casino-mate.mobi66.212.225.892015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
casinomaxi.com94.125.59.1592014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi10.com94.125.59.1052015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxi13.com
94.125.59.69
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 766-Blok
casinomaxi3.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi4.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi5.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi6.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi7.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi8.com94.125.59.782014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi9.com94.125.59.752014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaximobil.com94.125.59.732015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxino.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.net91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinometropol.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol11.com94.125.59.1222015.gada 05.maija Lēmums Nr. 494-Blok
casinometropol14.com
94.125.59.79
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 765-Blok
casinometropol2.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol3.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol4.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol5.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol6.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol7.com94.125.59.792014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol8.com94.125.59.802014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol9.com94.125.59.812015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinometropolmobile.com94.125.59.912015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinomidas.com66.212.232.1322015.gada 09.marta Lēmums Nr. 433-Blok
casino-millions.com82.103.129.962015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 382-Blok
casinomira.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
casinomix.com88.208.2.2042014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 323-Blok
casinooliver.com37.114.79.2472014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 213-Blok
casino-on-net.com213.52.252.1542014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 351-Blok
204.74.99.100
casinoosiris.com
104.25.168.4

2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 787-Blok,

2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 854-Blok

104.25.169.4
104.25.168.32
104.25.169.32
casino-pariswin.com78.133.105.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 691-Blok
casinoplex.co.uk37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.com37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.org37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinorijk.com159.8.40.2342016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 723-Blok
casinoroom.com190.93.240.272014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 24-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 707-Blok
190.93.243.26
141.101.112.27
141.101.113.27
141.101.123.27
141.101.113.218
141.101.123.218
104.20.49.83
104.20.48.83
casinoroyaldragon.com82.103.130.2242015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 384-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 468-Blok
80.243.191.253
casinorubis.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 404-Blok
casinosaharasands.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 545-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
casinoserver.net78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 405-Blok
casinosieger.com
190.121.210.24
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 774-Blok
95.211.214.112
casinosplendido.com162.13.33.352014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 139-Blok
casinotriomphe.com190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 682-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 843-Blok

190.121.210.30
104.25.35.111
104.25.36.111
casinotropez.com5.62.89.352014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
23.72.38.163
23.72.39.208
casinotropezmobile.com5.62.89.132014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
casinotv.com
52.17.57.231
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 894-Blok
casinoval.com208.113.147.2492015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 572-Blok
casinoventura.com
185.103.217.99
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 897-Blok
casinovino.com
80.233.232.95
80.208.0.141

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 857-Blok,

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 877-Blok

casinovo.com

95.85.49.102

2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 430-Blok,

2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 802-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 885-Blok

162.13.219.204
159.100.250.217
casino-x.com88.208.33.102014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 255-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok, 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 622-Blok, 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 737-Blok
88.208.33.156
88.208.60.242

88.208.60.246

104.20.2.52
104.20.3.52

casino-x1.com88.208.33.102014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 255-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
88.208.18.248
casino-x10.com
104.27.184.109
2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 856-Blok
104.27.185.109
casino-x11.com
104.27.146.250
2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 867-Blok
104.27.147.250
casino-x12.com
104.28.4.100
2016.gada 23.novembrī Lēmums Nr. 876-Blok
104.28.5.100
casino-x13.com
104.27.136.218
104.27.137.218
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 893-Blok
casino-x2.com88.208.32.382015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x3.com88.208.32.392015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x4.com88.208.32.402015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x5.com88.208.32.412015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x6.com88.208.32.422015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 569-Blok
casino-x7.com
104.18.32.103
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 834-Blok
104.18.33.103
casino-x8.com
104.18.48.1
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 837-Blok
104.18.49.1
casino-x9.com
104.18.38.127
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 849-Blok
104.18.39.127
casplex.ru37.61.232.1612015.gada 18. maija Lēmums Nr. 517-Blok
castlecasino.com108.61.82.472015.gada 18. maija Lēmums Nr. 515-Blok
cbmsport.com78.110.26.702014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 241-Blok
ccc-flash.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
celticcasino.com37.58.85.1942015.gada 18. maija Lēmums Nr. 516-Blok
chancehill.com
188.166.3.105
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 757-Blok
cherrycasino.com217.168.172.2292014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 150-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 635-Blok
104.24.28.83
104.24.29.83
cherrygoldcasino.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 345-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 476-Blok
200.122.168.112
cityclubcasino.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
cityclubsupport.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
citytowercasino.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 799-Blok
citytowersupport.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
classicjackpot.com83.142.228.512015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 406-Blok
87.117.197.148
club777.com80.85.64.211

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 56-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 874-Blok

85.159.124.65
107.154.115.21
clubdicecasino.com107.6.165.752016.gada 09.maija Lēmums Nr. 815-Blok
107.6.183.147
198.20.124.75
clubgoldcasino.net66.212.228.992014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 164-Blok
108.162.203.11
108.162.204.11
cocoacasino.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 543-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
comeon.com78.110.18.1472014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 97-Blok
212.100.235.250
coolhandpoker.com67.211.111.1652014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 220-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 670-Blok
67.211.111.169
185.31.222.196
185.31.222.137
coral.co.uk62.7.228.2272014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 141-Blok
109.202.113.13
185.6.176.13
cosmikcasino.com80.85.102.372015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 358-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 512-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 653-Blok
162.159.240.251
198.41.249.250
104.25.254.4
104.25.255.4
cosmikcasino.net104.25.17.42015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 653-Blok
104.25.16.4
crazycasinoclub.com
104.24.24.3
104.24.25.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 847-Blok
crazyscratch.com95.131.235.102015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 387-Blok
crazyvegas.com66.212.242.1292014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 98-Blok
66.212.242.134
cresuscasino.com82.221.103.522014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 354-Blok
cristalpoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
crowin24.com108.162.201.28
108.162.202.28
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 741-Blok
2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 874-Blok
104.24.9.11
2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 884-Blok
104.24.8.11
crowneurope.net176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 801-Blok
crowneuropesupport.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
crystalcasino.com78.108.177.1562014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 156-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 579-Blok
104.28.25.232
104.28.24.232
crystalcasino1.com
104.18.54.50
104.18.55.50
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 753-Blok
crystalcasino2.com104.27.138.42016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.139.4
crystalcasino3.com104.27.188.2292016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.189.229
crystalcasino4.com104.27.186.2462016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.27.187.246
cscasino.com217.72.249.1182015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 362-Blok
dashcasino.com212.188.185.2452014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 133-Blok
davincisgold.com95.131.239.1072015.gada 25.maija Lēmums Nr. 523-Blok
95.131.239.108
54.76.221.125
54.76.220.91
54.76.166.39
davincisgold.org95.131.239.1072015.gada 25.maija Lēmums Nr. 523-Blok
95.131.239.108
54.76.221.125
54.76.220.91
54.76.166.39
desertnightscasino.co.uk190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 628-Blok
desertnightscasino.com190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 628-Blok
deuceclub.com162.159.240.2512015.gada 18. maija Lēmums Nr. 513-Blok
198.41.249.250
dhoze.com94.125.59.592014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 318-Blok
diamond7casino.com190.105.194.302015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 535-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
diamondworldcasino.com148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 739-Blok
digibet.com80.65.250.1292014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 145-Blok
dizzywin.com193.169.206.1472015.gada 05.maija Lēmums Nr. 496-Blok
domgame.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 346-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 477-Blok
200.122.168.112
doublestarcasino.com109.205.94.422016.gada 30.maija Lēmums Nr. 823-Blok
doxxbet.biz78.110.26.392014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxbet.com78.110.26.392014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
78.110.26.33
doxxbet.net78.110.26.392014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxbet.org78.110.26.392014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 206-Blok
doxxpoker.com78.110.26.392014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 208-Blok
dragonaraonline.com109.205.94.332016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 735-Blok
dragonaraonline2.com109.205.94.332016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 735-Blok
dragonaraonline3.com
109.205.94.33
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 833-Blok
driftcasino.com78.140.143.1082016.gada 14.marta Lēmums Nr. 782-Blok
drivecasino.com89.111.57.452015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 614-Blok
drvcsn.com89.111.60.832015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 614-Blok
drvegas.com217.168.170.1432014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 353-Blok
dublinbet.com69.172.200.2252014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 114-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 429-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 686-Blok
108.162.205.196
108.162.206.196
104.25.148.15 104.25.149.15 98.124.199.1
duel5.com78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel-5.com78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel5.net78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
duel-5.net78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
dunder.com
104.25.120.9
104.25.121.9
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 804-Blok
dutch-casinos.com149.126.72.1502015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
192.230.66.150
149.126.74.150
eatsleepbet.com
185.103.217.99
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 896-Blok
efbet.com37.114.73.1672014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 119-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 634-Blok
185.18.248.137
emsprof.ru37.114.79.2232014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
emucasino.com217.174.248.2242014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 314-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 605-Blok
52.17.191.195
energycasino.com54.76.164.134

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 57-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

104.20.7.156
104.20.8.156
energycasino1.com54.76.172.17

2014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 238-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

94.23.1.23
energycasino2.com94.23.1.23

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 490-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok

104.25.228.13
104.25.229.13
energycasino3.com
94.23.1.23
104.16.93.244
104.16.94.244
104.16.95.244
104.16.96.244
104.16.97.244

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 769-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 887-Blok

erosbet.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 825-Blok
erosbet1.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 825-Blok
eucasino.com199.83.130.1502015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 386-Blok
eurocasino.com94.125.59.42014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 319-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 480-Blok
94.125.59.100
eurocasinobet.com217.168.171.1212015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 388-Blok
eurogrand.com5.135.118.652014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 39-Blok
5.135.118.193
37.59.128.192
eurokingcasino.com95.211.129.912015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
eurokingclub.com199.83.128.882015.gada 09.marta Lēmums Nr. 434-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
95.211.129.91
eurokingclub-player.com95.211.129.912015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 559-Blok
euroleaguemedia.com185.28.72.1642015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
eurolotto.com
104.20.28.50
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 760-Blok
104.20.29.50
euromooncasino.com190.121.210.30

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 680-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 841-Blok

190.105.194.57
104.24.24.3
104.24.25.3
europa888.com37.114.79.2092014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 215-Blok
europacasino.com87.252.217.132014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 67-Blok, 2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 205-Blok
87.252.217.142
5.62.89.30
europalace.com193.169.206.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 90-Blok
193.169.206.227
europaplay.com
109.202.115.196
2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 904-Blok
euroslots.com217.168.172.2302014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 118-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 633-Blok
104.20.31.13
104.20.30.13
eurovikingcasino.com217.168.171.1222015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
eurovip88.com78.110.26.752014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 244-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 457-Blok
217.168.166.135
everestpoker.com94.125.61.2132014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 45-Blok
everlastpoker.com190.105.194.22015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 570-Blok
190.121.210.17
91.239.189.31
evrourl.com5.62.89.532014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 288-Blok
exclusivecasino.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 343-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 478-Blok
200.122.168.112
exclusiveclubcasino.com109.205.94.512015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 663-Blok
exebet.com78.110.26.732014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 243-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 443-Blok
217.168.166.133
expekt.com109.202.117.422014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 13-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 72-Blok
109.202.117.40
fairwaycasino.com198.135.249.1272015.gada 11.maija Lēmums Nr. 508-Blok
fasinoslot.com37.114.79.2282014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 229-Blok, 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 643-Blok
fastlanebetting.com185.36.237.762014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 295-Blok
185.36.237.71
favbet.com195.137.167.32015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 385-Blok
91.230.246.2
fav-bet.com91.230.246.22015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 610-Blok
favbet.info91.230.246.22015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 610-Blok
fenikss.net94.242.203.99

2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 619-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 715-Blok,  

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 865-Blok,

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 878-Blok

 

94.242.203.115
94.242.203.114
94.242.203.107
fenixcasino.com109.75.167.98

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 657-Blok,

2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 889-Blok

159.100.250.217
firstwebcasino.com64.34.230.1582015.gada 02.marta Lēmums Nr. 423-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 588-Blok
193.169.207.240
fishka-casino.com78.140.175.2162014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 290-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
78.140.175.217
206.54.171.218
flamantis.com109.205.94.282016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 807-Blok
flycasino.com217.72.249.1192015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 360-Blok
frankcasino.com88.208.3.72

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 325-Blok,

2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 594-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 839-Blok

46.183.150.170
78.140.128.100
78.140.128.101
104.31.86.154
104.31.87.154
frank-casino.com
78.140.142.91
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
78.140.142.85
frank-casino.org
78.140.142.89
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
78.140.142.83
free-mybet.com78.110.26.1402014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 261-Blok
freespin.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
freespincasino.eu201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
freespinscasino.com149.126.77.1022014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 307-Blok
185.11.125.102
199.83.128.102
199.83.129.102
fruitplaza.com78.129.232.1742015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 412-Blok
fruits4real.com83.142.228.512015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 420-Blok
87.117.197.140
fruitycasa.com190.105.194.302015.gada 25.maija Lēmums Nr. 524-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
fsasport.com78.110.26.942014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 251-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 427-Blok
217.168.166.148
fulltilt.eu91.211.98.1602014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 49-Blok
fulltiltpoker.eu91.211.98.1602014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 6-Blok
fun-bet.com78.110.26.822014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 125-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 428-Blok
217.168.166.140
futebolfacil.com78.110.26.1112014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 259-Blok
galabingo.com62.7.228.1002014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 142-Blok
185.6.176.35
208.111.148.6
208.111.148.7
galacasino.com185.6.176.392014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 143-Blok
208.111.148.6
208.111.148.7
galaxxybet.com217.168.166.1452015.gada 23.marta Lēmums Nr. 459-Blok
gamebookers.com195.72.134.2262014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 131-Blok
195.72.135.200
195.72.135.226
game-program.com200.124.147.1702015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 530-Blok
gamingclub.com67.211.111.1622014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 219-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 659-Blok
67.211.111.169
185.31.222.192
185.31.222.137
garbobet.com82.103.129.492015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 377-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 511-Blok
109.73.64.37
gdaycasino.com190.105.194.302015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 533-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
gdfplay.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 710-Blok
190.105.194.4
geobet.com190.105.194.172014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 195-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
germaninbet.com78.110.26.872014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 248-Blok
gfmc.mobi80.244.191.92015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
gigglebingo.com193.169.206.2502015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 562-Blok
globalclovercasino.com37.114.79.2152014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 227-Blok
globallivecasino.com31.3.242.2362015.gada 11.maija Lēmums Nr. 507-Blok
go2mummysgold.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
goldbet.com72.21.92.742014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 174-Blok
95.131.232.195
goldbetsports.com72.21.92.1162014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 175-Blok
93.184.219.116
goldclubcasino.com
46.21.106.86
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 756-Blok
golddiadem.com109.205.94.432015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 660-Blok
goldenkeycasino.com190.105.194.302014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 198-Blok
46.165.210.250
golden-pkr.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
goldenrivieracasino.com66.212.225.892014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 99-Blok
66.212.244.27
goldspins.com190.105.194.302015.gada 25.maija Lēmums Nr. 525-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
gotomummysgold.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
gotoplaymillion.com149.126.72.192014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
gotospinpalace.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
gowildcasino.com69.172.200.26

2014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 137-Blok,

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 441-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 492-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 871-Blok

130.211.188.158
141.101.126.230
141.101.125.230
104.20.59.22
104.20.60.22
gowildcasino.net130.211.188.158

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 441-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 492-Blok

104.28.16.27
104.28.17.27
gr88.com190.105.194.172014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 194-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
grandfortunecasino.com80.244.191.92015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
grandfortunemobile.com80.244.191.92015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 392-Blok
grandgames.be86.39.203.2192015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 638-Blok
grandgames-mt.com159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 638-Blok
grandrio.com

80.233.232.70

88.208.28.40

2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 684-Blok,

2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 721-Blok

grandx.com194.106.111.502015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 575-Blok
grandx.ee194.106.111.502015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 575-Blok
grangamble.com37.114.79.2232014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
greencasino.com104.28.10.892014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 155-Blok
104.28.11.89
gsmbet.com78.110.26.932014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 250-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 454-Blok
217.168.166.147
guts.com46.165.207.282014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 204-Blok, 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 611-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 688-Blok
50.57.175.20
95.211.214.109
190.121.210.9
198.41.205.61
198.41.204.61
104.20.64.14
104.20.65.14
104.20.61.131
gwbet.com83.65.45.1342014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 266-Blok
83.65.45.148
hamsterbet.com78.110.26.1392014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 260-Blok
happyhugo.com
159.100.250.217
2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 890-Blok
harrycasino.com94.125.59.72014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok
heypoker.com78.110.25.422014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 84-Blok
217.168.165.144

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 165-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 882-Blok

52.28.70.233
hippodromeonline.com78.24.210.1802014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 185-Blok
hopa.com54.229.28.1022014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 339-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 639-Blok
54.76.75.51
159.8.40.234
hopa8.com159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 639-Blok
hugeslots.com190.105.194.302014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 197-Blok
46.165.210.250
icecasino.com88.208.2.2422014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 157-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 495-Blok
88.85.79.45
88.85.79.78
104.28.26.39
104.28.27.39
104.28.16.75
104.28.17.75
104.28.0.97
104.28.1.97
104.18.54.186
104.18.55.186
igame.com80.85.110.1612014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 292-Blok
80.85.110.184
85.119.122.65
85.119.122.88
ilcasinocosmiko.com80.85.102.372015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 358-Blok
instacasino.com
104.20.19.186
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 719-Blok
104.20.20.186
intercasino.com109.202.112.1622014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 110-Blok
109.202.112.165
interpoker.com109.202.113.1812014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 226-Blok
interwetten.com194.127.139.1342014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 159-Blok
194.127.139.135
194.127.139.136
intragame.com91.192.194.2162014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 186-Blok
ironbet.com5.62.88.412015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 608-Blok
67.211.103.57
ironpoker.com5.62.88.422015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 609-Blok
istbet.com95.211.214.1092015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 712-Blok
190.121.210.48
itcityclub.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
itcitytower.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 799-Blok
itcitytowercasino.com176.58.104.1362016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 800-Blok
iwcasino.com194.127.139.1542014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 130-Blok
194.127.139.155
195.10.192.79
jackpot.pe212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 792-Blok
jackpotcity.com67.211.111.160

2014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 218-Blok, 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 747-Blok

 

67.211.111.169

67.211.111.168

185.31.222.195

jackpotcity.org91.186.25.982015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 624-Blok
jackpotcity1.com193.169.206.2302015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity2.com193.169.206.2302015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity3.com193.169.206.2302015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcity4.com193.169.206.2302015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 567-Blok
jackpotcitycasino.com67.211.111.1102015.gada 02.marta Lēmums Nr. 424-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 656-Blok
185.31.222.129
185.31.222.137
jackpotknights.com

109.75.167.241

185.103.217.99

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 673-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 820-Blok

jackpotluck.com190.105.194.302015.gada 25.maija Lēmums Nr. 526-Blok
46.165.210.250
jackpotpalace.com109.205.94.542015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 661-Blok
jackpotscratch.com5.62.89.222014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 300-Blok
jaxx.com194.42.81.1342015.gada 09.marta Lēmums Nr. 437-Blok
jetbull.com109.205.93.171

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 38-Blok,

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 432-Blok,

2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 602-Blok

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 860-Blok

109.205.93.215
109.205.94.15
107.154.114.109
107.154.117.109
jetbull001.com
109.205.94.71
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 832-Blok
jetbull002.com
109.205.94.71
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 832-Blok
jetbull16.com109.205.94.152016.gada 30.maija Lēmums Nr. 821-Blok
jfviplounge.com193.169.207.2442015. gada 10. augusta Lēmums Nr. 588-Blok
joycasino.com88.208.34.75

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 324-Blok

2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 750-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 838-Blok

104.20.45.20
104.20.46.20
104.20.64.175
104.20.65.175
joycasino1.com
104.24.123.82
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 785-Blok
104.24.122.82
joycasino2.com
104.27.190.145
104.27.191.145
2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 900-Blok
joylandcasino.com87.252.216.232015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 474-Blok
juicystakes.com217.19.248.1322015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 532-Blok
juicystakes.eu200.26.205.862015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 532-Blok
kajotcasino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-casino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotcasinos.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-casinos.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotgambling.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-gambling.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotinternetcasino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-internet-casino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonline.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonlinecasino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-online-casino.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajotonlinegambling.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
kajot-online-gambling.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
karamba.com54.246.192.80

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 163-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 580-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 637-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 780-Blok

54.72.114.200
213.239.196.12

159.8.40.234

169.50.129.75

 

kaypokeroom.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
kingneptunescasino.com185.31.222.1752015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 669-Blok
185.31.222.137
kingneptunescasino.eu67.211.111.1642014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 225-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 669-Blok
185.31.222.183
185.31.222.137
kingplayer.com109.205.93.1782014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 151-Blok
kingschance.com95.215.227.652014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 126-Blok
kingsolomons.com85.13.194.2102015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kingsolomons1.com85.13.194.2102015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kingsolomons2.com85.13.194.2102015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
klavercasino.com78.110.21.150

2014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 308-Blok,

2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 899-Blok

78.110.21.174
krooncasino.com217.168.170.372015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 371-Blok
217.168.170.33
kscasino.com85.13.194.2102015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 556-Blok
kulbet.com95.211.214.1212015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 711-Blok
190.121.210.54
ladbrokes.com31.222.48.702014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 58-Blok
31.222.48.83
212.118.245.201
laromare.com216.105.90.172014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
laromere.com216.105.90.262014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
216.105.90.20
lazvegas.com78.110.26.992014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 124-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 458-Blok
217.168.166.151
leojackpot.com78.110.26.1052014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 256-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 453-Blok
217.168.166.155
leovegas.com46.38.161.132014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 102-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 632-Blok
46.38.163.218
83.138.166.180
lesacasino.com80.85.64.1752014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 183-Blok
limoplay.com
178.62.211.89
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 761-Blok
lionslots.com200.124.137.2362015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 551-Blok
live-ruletka.com46.16.191.2102015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
live-ruletka.ru46.16.191.2102015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
longharbourcasino.com78.133.105.902014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 173-Blok
lottoland.com
104.20.8.240
2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 863-Blok
104.20.9.240
lsbet.com141.101.113.2082015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 531-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 700-Blok
141.101.123.208
104.16.125.177
104.16.126.177
104.16.127.177
104.16.32.178
104.16.33.178
luckland.com66.212.232.1642016.gada 09.maija Lēmums Nr. 818-Blok
lucky247.com109.202.114.1162014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 162-Blok
lucky247.mobi109.202.114.1172014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 162-Blok
lucky31.com198.41.249.1512014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 217-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 467-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 601-Blok
162.159.251.151
190.105.194.47
190.121.210.16
lucky311.com190.121.210.162015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 601-Blok
190.105.194.47
luckyballs.com78.133.105.492015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 690-Blok
luckycatpoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
luckynugget1.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget2.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget3.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget4.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynugget5.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok
luckynuggetcasino.com193.169.206.2322014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 224-Blok, 2015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 568-Blok
67.211.111.163
67.211.111.169
luckynuggetcasino.net67.211.111.1632015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 568-Blok
lunacasino.com149.126.72.1502015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 396-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 561-Blok
199.83.130.150
199.83.128.150
192.230.66.150
lvbet.com
78.110.26.106
217.168.166.156

2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 257-Blok,

2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 455-Blok

m101bet.com78.110.26.1062014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 257-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 455-Blok
217.168.166.156
madamechance.com
104.24.24.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 845-Blok
104.24.25.3
magikcasino.com
104.24.24.3
2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 855-Blok
104.24.25.3
majortomcasino.com162.159.246.352014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 96-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 422-Blok
162.159.245.35
193.169.206.204
78.109.164.220
maltagrancasino.eu37.114.79.2142014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 236-Blok
mamebet.com78.110.26.972014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 252-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 456-Blok
217.168.166.149
mandarinpalace.com200.124.146.1402016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 798-Blok
mansioncasino.com80.85.64.132

2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 181-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 872-Blok

149.126.72.213
maplecasino.ca66.212.225.892014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 101-Blok
marathonbet.com87.117.250.2132014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 64-Blok
87.117.250.214
87.117.250.215
87.117.250.222
maria.com78.24.214.1592014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 147-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 470-Blok
78.24.214.162
185.9.101.159
185.9.101.162
maxcasino.com78.108.177.1612014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 154-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 469-Blok
104.28.18.76
104.28.19.76
maximusbet.com141.101.123.209
190.93.240.209
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 731-Blok
maxino.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxino.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxino.fi91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinobonus.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinobonus.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinocasino.net91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinos.net91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxinoslots.net91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
maxonbet.com78.110.26.1352014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 265-Blok
78.110.26.197
mayanfortunecasino.eu52.17.1.1372015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 585-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
mb24.com31.222.148.1252015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 418-Blok
megacasino.co.uk199.83.131.1502015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
149.126.72.150
149.126.74.150
megacasino.com149.126.72.1502014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 25-Blok
149.126.74.150
149.126.77.150
megavinn.com109.205.93.171

2014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 191-Blok,

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 822-Blok

109.205.94.17
melitabingo.com212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 793-Blok
misterringo.com50.63.202.62016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mobibet.com109.205.93.1782014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 65-Blok
mobilbet.com78.110.18.1552014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 136-Blok
monsieurvegas.com190.105.194.652015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 693-Blok
190.121.210.69
montecasino.com78.133.105.822014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 170-Blok
monte-casino.com78.133.105.822014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 170-Blok
mrringo.com46.101.94.1422016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrringo3.com46.101.94.1422016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrgreen.com

217.168.170.101

217.168.170.119

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 63-Blok

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 779-Blok

104.16.33.56
104.16.34.56
104.16.100.237
104.16.101.237
104.16.102.237
104.16.103.237
104.16.104.237

 

mrringo.com
46.101.94.142
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrringo3.com
46.101.94.142
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 736-Blok
mrsmithcasino.co.uk94.125.59.24

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 481-Blok

94.125.59.126
mrsmithcasino.com94.125.59.28

2014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 315-Blok,

2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 481-Blok

94.125.59.126
muchovegas.com
185.103.217.110
2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 898-Blok
mummygold.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 703-Blok
185.31.220.142
198.41.222.175
mummysgold.lu78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold1.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold10.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold11.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold12.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold2.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold3.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold4.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 703-Blok
185.31.220.142
mummysgold5.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold6.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold7.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold8.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgold9.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mummysgoldcasino.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
mybet.com54.229.187.512014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 29-Blok, 2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 679-Blok
78.110.26.197
128.65.210.130
212.112.181.25
myvulkan.com162.159.252.742014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
162.159.252.75
162.159.253.74
162.159.254.74
162.159.255.74
nambet.com212.56.157.1852016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 796-Blok
nedbet.com83.142.228.422015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 408-Blok
87.117.197.147
nederbet.com162.13.180.1212014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 312-Blok
193.33.139.131
neoplay.com37.153.102.2032014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 158-Blok
54.231.140.45
72.2.117.40
174.35.6.74
174.35.6.80
netbet.com83.138.162.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 79-Blok
212.56.158.9
netgamecasino.net88.208.5.2372015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 621-Blok
nextcasino.com109.205.93.882014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 134-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 626-Blok
109.205.94.36
nobonuscasino.com149.126.77.212014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 306-Blok
185.11.125.21
199.83.132.21
199.83.133.21
nogabet.com200.124.137.822015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 395-Blok
nogabetcasino.com200.124.137.822015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 395-Blok
nordicbet.com91.198.207.132014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 129-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 489-Blok
94.125.59.62
norsebet.com82.103.130.2242015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 383-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 587-Blok
109.73.64.34
norskespill.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 190-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 698-Blok
109.205.94.39
noxwin.com109.205.93.1782014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
noxwin01.com109.205.93.1782014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
noxwin1.com109.205.93.1882014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
109.205.93.178
noxwin11.com109.205.93.1782014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 184-Blok
oceanbets.com190.105.194.57

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 683-Blok

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 848-Blok

190.121.210.30
104.24.24.3
104.24.25.3
okscratchcard.com159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
okscratchcards.co.uk159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
okscratchcards.com213.239.196.122015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 581-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 640-Blok
159.8.40.234
oldmagecasino.com78.140.175.752014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
olimpopoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
omnicasino.com217.72.249.1162015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 361-Blok
onelivecasino.com
31.3.242.235
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
onlinecasinokajot.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
online-casino-kajot.com217.168.166.1002015.gada 23.marta Lēmums Nr. 460-Blok
ontvtime.ru46.165.229.2402017. gada 12. decembris
91.242.33.252
oscarbianca.com190.105.194.652015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 692-Blok
190.121.210.69
osiriscasino.com104.25.88.7

2016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 787-Blok

2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 853-Blok

104.25.89.7
104.25.192.9
104.25.193.9
ostrov7.com37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok

ostrov7.net

37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok

ostrov8.com

37.48.115.168
46.165.223.200
174.142.66.67
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok
ostrov8.net37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 776-Blok
ovocasino.com95.131.233.1352014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 178-Blok
paddypower.com
81.88.168.18

2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 859-Blok,

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 873-Blok

80.65.251.142
80.65.251.140
185.20.93.140
paf.com185.98.231.102015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 616-Blok
pandora-online-casino.com
107.154.114.108
2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 864-Blok
107.154.117.108
pantaloo.com200.124.147.1702015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 530-Blok
pantasia.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 546-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
pantherbet.com95.131.232.1202014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 336-Blok
paradise8.com200.124.137.2362015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 537-Blok
paradisewin.com178.62.245.562015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 397-Blok
parimatch.com185.56.28.234

2014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok,

2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok,

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 862-Blok

185.28.75.48
198.41.190.97
198.41.191.97
198.41.184.98
198.41.185.98
198.41.186.98
149.91.84.6
185.27.238.3
104.25.154.6
104.25.155.6
parimatch.kz149.91.84.42015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
185.27.238.3
parimatchkz.com149.91.84.62015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
parimatchru.com185.56.28.2362014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok
parimatchua.com149.91.84.62015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 655-Blok
parisclubpoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
parisvegascasino.com199.83.130.282015.gada 09.marta Lēmums Nr. 435-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 502-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 558-Blok
192.230.66.28
192.230.77.28
199.83.128.88
95.211.129.91
parklanecasino.com190.105.194.572015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 681-Blok
190.121.210.30
parklaneecasino.com
190.121.210.30
190.105.195.103
104.16.19.181
104.16.20.181
104.16.21.181
104.16.22.181
104.16.23.181

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 768-Blok,

2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 844-Blok

partybingo.com195.81.248.1392014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 31-Blok
83.231.239.176
83.231.239.150
partycasino.com83.231.239.1402014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 30-Blok
83.231.239.150
partypoker.com83.231.239.702014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 21-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 77-Blok
194.150.36.34
83.231.239.162
195.72.134.17
195.72.135.163
pfslot.com85.17.222.1412015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok
pfslot.net85.17.222.1422015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok
85.17.222.144
pf-slots.com

85.17.15.159
185.17.144.142

2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 778-Blok
pharaslot.com37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
piggspeak.com193.169.206.132015.gada 11.maija Lēmums Nr. 506-Blok
pigspot.com78.140.175.1192014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 282-Blok
pinnacle.com185.11.124.42016.gada 30.maija Lēmums Nr. 827-Blok
192.230.64.4
192.230.65.4
pinnaclesports.com192.230.87.282016.gada 30.maija Lēmums Nr. 827-Blok
192.230.77.28
pkrcasino.com5.62.94.1952016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrcasinovipclub.com5.62.94.1952016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrlivecasino.com5.62.94.1952016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkrpokervipclub.com5.62.94.1952016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok
pkr.com88.81.149.209

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 22-Blok,

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 78-Blok

2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 826-Blok

88.81.149.232
5.62.94.195
planetcasino.com201.201.190.14

2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 348-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 486-Blok

200.122.168.112
platincasino.com78.24.210.32014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 329-Blok
platinumplaycasino.com193.169.206.146

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 91-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 869-Blok

193.169.206.176
185.31.222.241
playbet.com95.131.237.822014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 309-Blok
playboypoker.com109.202.113.1862014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 52-Blok, 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 464-Blok
37.114.78.68
playfasino.com37.114.79.2292014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 228-Blok
playfortuna.com190.105.194.202015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 410-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 592-Blok
46.165.211.145
46.165.222.208
62.212.85.67
70.38.81.55
playgrandcasino.com190.105.194.302015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 534-Blok
190.121.210.6
playhippo.com109.205.94.372015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 647-Blok
play-matic.com
148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 748-Blok
playmillion.com149.126.77.1212014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 35-Blok, 2014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok, 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 370-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 448-Blok
149.126.72.19
149.126.77.19
149.126.77.65
192.230.66.19
192.230.66.29
192.230.77.19
199.83.132.89
199.83.133.65
199.83.133.89
playmillion1.com149.126.72.192014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmillion2.com149.126.72.192014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmillion-promo.com149.126.72.192014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
playmummysgold.com78.24.210.1642014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 328-Blok
playorbet.com95.131.232.1222014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 342-Blok
playvino.com
80.208.0.141
2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 877-Blok
playvividcasino.com178.62.229.952016.gada 09.maija Lēmums Nr. 810-Blok
plutuscasino.com37.114.79.1892014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 237-Blok
pokapoker.com85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 449-Blok
poker4fish.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
poker4x.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
pokerdom.com88.208.34.762014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 313-Blok
pokerheaven.com148.251.113.332014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 80-Blok
pokeridol.com149.126.77.932014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 334-Blok
185.11.125.93
199.83.132.93
poker-millions.com82.103.129.492015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 379-Blok
pokermira.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
pokermira.net46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
pokerplex24.co.uk37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.com37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.eu37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerplex24.ru37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 518-Blok
pokerstars.com77.87.181.632014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 7-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 71-Blok
77.87.179.231
pokerstars.eu77.87.181.722014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 2-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 69-Blok
77.87.179.233
pokerstars.net77.87.180.1562014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 44-Blok
pokersunrise.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
pokertime.eu193.169.206.1442014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 221-Blok
193.169.206.146
poldercasino.com149.126.77.212014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 305-Blok
185.11.125.21
199.83.128.21
199.83.129.21
portomasolive.com78.110.21.1612014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 311-Blok
powerjackpot.com83.142.228.342015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 407-Blok
87.117.197.145
powerjackpotcasino.com83.142.228.342015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 411-Blok
87.117.197.145
powerloungecasino.com83.142.228.412015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 415-Blok
87.117.197.146
primecasino.com149.126.72.1032014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 326-Blok
149.126.77.103
199.83.130.103
199.83.134.150
199.83.132.150
primeslots.com149.126.72.1012014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 355-Blok
149.126.74.101
149.126.77.101
185.11.125.101
propokerevolution.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
qikwin.com78.129.232.1742015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 414-Blok
quasargaming.com95.131.233.1312014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 177-Blok
ramsesgold.com
104.24.24.3
104.24.25.3
2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 846-Blok
rdl11.com5.62.89.582015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 689-Blok
redbet.com78.110.25.34

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 82-Blok,

2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 375-Blok,

2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 498-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 880-Blok

217.168.165.140
104.24.0.92
104.24.1.92
198.41.208.137
198.41.209.136
198.41.208.138
198.41.209.137
198.41.208.139
198.41.209.138
198.41.209.139
198.41.208.140
198.41.209.140
198.41.208.141
198.41.209.141
198.41.208.142
198.41.209.142
198.41.208.143
198.41.209.143
52.28.70.233
redflush.com66.212.226.732015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok
redflush.eu193.169.206.1312015.gada 05.maija Lēmums Nr. 499-Blok
193.169.206.122
94.229.168.171
redflushcasino.com193.169.206.82

2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 762-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 880-Blok

190.93.242.32
141.101.113.33
141.101.112.33
190.93.243.32
185.31.222.240
redflushcasino.eu78.109.164.149

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 92-Blok,

2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 499-Blok,

2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 577-Blok

2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 762-Blok

94.229.168.171
193.169.206.82
104.20.44.88
104.20.45.88
redkings.com95.131.233.752014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 81-Blok
199.83.133.109
199.83.133.150
redluck.com5.62.89.372014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 297-Blok
redluckru.com5.62.88.12015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 603-Blok
redluckrussia.com5.62.89.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 297-Blok
redslots.com190.105.194.152015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 708-Blok
redslotsvip.com190.105.194.152015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 708-Blok
redstarbets.eu5.150.254.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarbets.ru5.150.254.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarcasino.eu5.150.254.882015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstargames.eu5.150.254.1022015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstargames.ru5.150.254.1022015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.com5.150.254.812015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.eu176.10.250.272015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarpoker.ru176.10.250.272015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
redstarsports.com5.150.254.882015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
31.222.148.120
reefclubcasino.com213.52.252.1322014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 350-Blok
204.74.99.100
rembrandtcasino.com
190.121.210.24
95.211.214.112
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 773-Blok
ricardoscasino.net52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 544-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
riobet.com46.16.191.2172015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
riobet.org46.16.191.2152015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
riobets.com78.110.26.1572014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 264-Blok
riverbellecasino.com67.211.111.1612014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 223-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 658-Blok
67.211.111.169
185.31.222.181
185.31.222.137
rizk.com
104.20.55.79
104.20.56.79
2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 725-Blok
rmplaymillion.com149.126.72.192014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 176-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 331-Blok
149.126.77.121
149.126.77.65
199.83.133.65
199.83.132.89
199.83.133.89
roxypalace.com78.136.36.1122014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 138-Blok
78.136.36.115
royale500.com149.126.77.262016.gada 30.maija Lēmums Nr. 819-Blok
149.126.72.185
royal-flamingo-casino.com
78.133.105.98
2016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 764-Blok
royalpanda.com78.110.19.2102014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 103-Blok
78.110.19.211
royalvegascasino.com193.169.206.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 89-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 612-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 717-Blok
193.169.206.170
193.169.206.164
185.31.222.240
rspcasino.com5.150.254.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
rspcasino.ru5.150.254.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 687-Blok
ru8et.info193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.biz193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.biz193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.com193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.info193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.net193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubet.org193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.org193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
ru-bet.ru193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.biz193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.com193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.info193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.net193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubetcom.org193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubets.com193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
rubyfortune.com78.24.211.1772014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 117-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 704-Blok
185.31.220.140
185.31.220.129
rubyroyal.com109.75.163.442015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 552-Blok
ruparimatch.com185.56.28.2362014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 294-Blok
ruriobet.com46.16.191.2152015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 571-Blok
ry-bet.info193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
safaricasino.eu200.124.137.502014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 135-Blok
saharasandscasino.net52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 545-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
saturnbet.com78.110.26.752014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 244-Blok
scommettiqui.com78.110.26.772014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 116-Blok, 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 436-Blok
217.168.166.137
scratch2cash.com159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
scratch2cash6.com159.8.40.2342015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 641-Blok
senatorbet.com95.131.233.1342014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 179-Blok
shootjack.com190.105.194.302014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 199-Blok
46.165.210.250
simbagames.com199.83.135.1502015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 389-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 504-Blok, 2015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 560-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 600-Blok
149.126.74.150
192.230.77.150
199.83.129.150
141.8.224.93
192.230.77.112
199.83.129.112
199.83.135.112
simonsayscasino.com200.124.137.2362015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 549-Blok
sincitycasino.com54.246.82.250

2014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 212-Blok,

2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 465-Blok,

2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 488-Blok,

2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 593-Blok,

2015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 672-Blok,

2016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 895-Blok

31.220.1.119
54.75.243.230
37.48.73.204
108.162.200.51
141.101.127.50

190.93.253.99

190.93.252.99

104.24.126.160
104.24.127.160
sjbet.at83.65.45.1462014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
skybet.com194.145.126.1302014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 85-Blok
194.145.126.178
skybingo.com194.145.126.1312014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 88-Blok
93.187.151.157
skyinbet.net78.110.26.862014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 247-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 442-Blok
217.168.166.144
skypoker.com194.145.126.1332014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 86-Blok
194.145.126.229
skyvegas.com194.145.126.1322014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 87-Blok
194.145.126.193
slbet.com185.36.237.762014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 296-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 650-Blok
185.36.237.71
slotfara.com37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slotfara.net37.48.115.168
46.165.223.200
2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slotobank.com109.205.94.452015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 666-Blok
slotocash.com190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 630-Blok
slotocash.im190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 630-Blok
slotra.com198.7.57.2522016.gada 14.marta Lēmums Nr. 775-Blok
slots500.com
104.25.35.111
104.25.36.111
104.17.242.14
104.17.243.14
104.17.244.14
104.17.245.14
104.17.246.14

2016.gada 12.septembra Lēmums Nr. 866-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 901-Blok

slotsandgames.com95.131.235.102015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 393-Blok
slotscapital.lv190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 629-Blok
slotsheaven.com80.85.64.231

2014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 111-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 875-Blok

149.126.72.211
slotsmagic.co.uk149.126.72.1502015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 595-Blok
199.83.131.150
199.83.130.150
199.83.128.150
slotsmagic.com95.131.233.712014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 317-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 595-Blok
199.83.132.150
149.126.72.150
199.83.131.150
199.83.130.150
199.83.128.150
slottyvegas.com95.131.233.1642015.gada 09.marta Lēmums Nr. 438-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 503-Blok
198.41.186.37
198.41.187.37
smartlivegaming.com213.86.1.2062014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 132-Blok
213.86.83.29
softbet.eu78.110.26.1032014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 121-Blok
sovok.tv212.47.228.1252017. gada 12. decembris
spinlivecasino.com37.114.79.2072014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 234-Blok
spinpalace.co.uk104.144.112.112015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace.com109.202.114.652014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 15-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
185.31.220.141
185.31.220.129
spinpalace.org104.144.112.112015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace10.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace14.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace16.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace17.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace20.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace22.com185.31.220.1292015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace4.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinpalace9.com185.31.220.1412015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 706-Blok
spinson.com
109.205.94.27
2016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 806-Blok
spinusacasino.com37.114.79.2062014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 235-Blok
sportingbet.com185.28.72.642014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 27-Blok
185.28.72.63
sportingbet.ru185.28.72.2062015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbet158.com94.125.58.1352015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbetbrandlibrary.com185.28.72.1442015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportingbeteurope.com185.28.72.1642015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 583-Blok
sportwetten.de78.110.26.1432014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 262-Blok
stake7.com78.24.210.132014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 340-Blok
stakes.com
159.100.250.217
2016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 891-Blok
stargames.com62.116.24.232014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 53-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 332-Blok
93.131.236.116
95.131.236.103
93.131.236.82
95.131.236.89
stargames.info62.116.24.232015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
stargames.net62.116.24.232015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
95.131.236.87
95.131.236.88
stargames.org62.116.24.232015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 553-Blok
sugarcasino.com109.75.167.922015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 675-Blok
185.103.217.992016.gada 09.maija Lēmums Nr. 809-Blok
sunduk.tv104.25.93.142017. gada 12. decembris
sunnyplayer.com78.24.210.222014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 330-Blok
sunpoker.com217.72.249.1172015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 361-Blok
superiorcasino.com200.124.137.2362014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 341-Blok
superiorcasino.eu200.124.137.2362014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 341-Blok
superlenny.com109.205.93.1772014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 152-Blok, 2015.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 636-Blok
162.159.247.229
162.159.248.229
104.24.122.146
104.24.123.146
109.205.94.56
tablet-slots.com78.110.26.1122014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 258-Blok
tcasgames.com78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
teambet.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 192-Blok
teambet1.com78.133.96.2422014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 192-Blok
109.205.93.171
109.205.93.68
televizor.tv92.222.74.1572017. gada 12. decembris
thisisvegas.com200.124.137.2362015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 548-Blok
thunderluck.com193.169.206.1442015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 613-Blok
tigarpoker.com85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 451-Blok
tipiwin.com78.110.26.154

2014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 263-Blok

2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 742-Blok

104.20.2.104
104.20.3.104
tiptopcasino.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 347-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 479-Blok
200.122.168.112
titanbet.com5.62.89.402014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 299-Blok
66.212.227.176
66.212.227.180
titancasino.com5.62.89.332014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 300-Blok
66.212.242.47
titanpoker.com5.62.89.322014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 299-Blok
87.252.211.8
tivolicasino.com77.66.57.112014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 356-Blok
tomscasino.com104.25.88.132016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 805-Blok
104.25.89.13
topcasinoespana.com199.83.131.1502015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 596-Blok
149.126.72.150
149.126.74.150
totallycasino.co.uk78.129.232.1742015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 413-Blok
tpoker.su46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok
190.105.194.4
trendcasino.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 349-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 478-Blok
200.122.168.112
triobet.com91.198.207.162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 1-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 68-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 482-Blok
91.198.207.40
91.123.197.29
94.125.59.115
triobet1.com91.198.207.162014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 40-Blok 
91.198.207.40
triobet15.com94.125.59.62015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 539-Blok
triobet17.com94.125.59.72015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 563-Blok
triobet18.com94.125.59.162015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 582-Blok
triobet19.com94.125.59.192015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 597-Blok
triobet2.com91.198.207.562014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 128-Blok
triobet20.com94.125.59.202015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 615-Blok
triobet21.com94.125.59.212015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 620-Blok
triobet22.com94.125.59.242015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 648-Blok
triobet23.com94.125.59.292015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 668-Blok
triobet24.com94.125.59.302015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 678-Blok
triobet25.com94.125.59.322015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 695-Blok
triobet26.com94.125.59.392015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 714-Blok
triobet27.com94.125.59.162016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 728-Blok
triobet28.com
94.125.59.19
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 744-Blok
triobet29.com
94.125.59.99
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 754-Blok
triobet3.com91.198.207.802015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 357-Blok
triobet31.com94.125.59.192016.gada 14.marta Lēmums Nr. 784-Blok
triobet32.com94.125.59.992016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 794-Blok
triobet33.com94.125.59.1172015.gada 25.maija Lēmums Nr. 522-Blok
triobet34.com94.125.59.162016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 808-Blok
triobet35.com94.125.59.192016.gada 09.maija Lēmums Nr. 816-Blok
triobet4.com91.198.207.592014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 287-Blok
triobet5.com91.198.207.582014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 268-Blok
triomove.com91.198.207.572015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 357-Blok
tripbet.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 189-Blok
truebluebingo.com193.169.206.322015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 359-Blok
trustfulgames.com83.65.45.1462014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
trustfulgames.net83.65.45.1462014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
trustfulgames.org83.65.45.1462014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 269-Blok
tvojbet.com78.110.26.912014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 249-Blok
tvtrend.org213.179.207.2502017. gada 12. decembris
twistcasino.biz78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
twistcasino.co104.28.8.642014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
104.28.9.64
twistcasino.com78.140.172.1442014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twist-casino.com78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasino.net78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasino.org78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
twistcasino231321.com78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
78.140.184.8
twistcasinogames.com78.140.184.562014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twistdns.com78.140.175.752014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 286-Blok
twistpartner.net78.140.184.332014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 289-Blok
unibet.com78.24.214.102014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 3-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 41-Blok, 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 271-Blok
78.24.214.1
185.9.101.1
185.9.101.153
185.9.101.157
188.95.255.198
unibet.net78.24.214.162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 11-Blok, 2014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 272-Blok
185.9.101.9
185.9.101.153
unibet-1.com78.24.214.102014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 46-Blok
78.24.214.1
78.24.214.157
185.9.101.38
unibet-2.com185.9.101.372014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 100-Blok
unibet-3.com78.24.214.1532014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 148-Blok
185.9.101.23
188.95.225.198
unibet-4.com185.9.101.1872014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 207-Blok
unibet-poker.com185.9.101.102014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 271-Blok
unigamingcasino.org185.36.237.762014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 298-Blok
uniqpoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
uptown-aces.bic190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.biz190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.com190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.com190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.eu190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.info190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.info190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.net190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.net190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptownaces.org190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uptown-aces.org190.4.93.52015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 631-Blok
uwin.com91.103.90.712014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 120-Blok
va-bank.com141.101.123.2452014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 278-Blok
190.93.240.245
va-bank.org88.208.6.1682014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 278-Blok
vabank-games.com88.208.6.802014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 277-Blok
vabankonline.com88.208.6.772014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 276-Blok
vabank-play.com88.208.6.792014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 274-Blok
vabank-super.com88.208.6.782014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 275-Blok
vanguardcasino.co.uk52.17.1.1372015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 550-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vanguardscasino.com52.17.1.1372015.gada 29.jūnija Lēmums Nr. 550-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vbet.com108.162.207.1212015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 618-Blok
141.101.124.121
vegasberry.com109.75.167.2432015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 363-Blok
vegaspalms.com193.169.206.1462015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
vegaspalms.eu193.169.206.1462015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
vegaspalms-bet.com193.169.206.1462015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
193.169.206.82
193.169.206.146
216.105.90.211
vegaspalmscasino.com193.169.206.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 94-Blok, 2015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 578-Blok
216.105.90.211
193.169.206.167
vegasplay.eu148.251.115.189
176.31.220.53
2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 740-Blok
vegassky.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 547-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vegasskycasino.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 547-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
vegastomacau.com
144.76.92.200
2016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 751-Blok
vegaswinner.com199.83.132.150 2014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 352-Blok
95.131.233.71
veniceclubpoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
verajohn.com178.132.72.962014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 166-Blok
178.132.72.97
vernons.com54.72.204.32015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 366-Blok
66.212.227.168
176.34.155.116
178.255.15.152
178.255.15.184
videoslots.com217.168.172.352014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 113-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 491-Blok
104.20.1.47
104.20.0.47
viewcasino.com98.124.199.12014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 112-Blok
69.172.200.225
vikingcasinos.com217.168.171.1222015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
vikingeurokasino.com217.168.171.1222015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 391-Blok
vinciclub.com162.159.240.2512015.gada 18. maija Lēmums Nr. 513-Blok
198.41.249.250
vipbet.com78.129.232.1742015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 394-Blok
vipcasino.com109.202.113.1822014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 54-Blok
vipnetgame.com88.208.5.2372015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 621-Blok
vippowerlounge.com83.142.228.412015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 416-Blok
87.117.197.146
viproomcasino.com31.7.5.622015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 365-Blok
vipsports.eu200.124.137.502015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 564-Blok
vipstakes.com188.226.144.1092015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 398-Blok
vixcasino.com217.168.171.12015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 399-Blok
vlk.mobi78.140.175.2022014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 279-Blok
vulkancasino.com141.101.112.532014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 284-Blok
141.101.113.53
190.93.241.52
190.93.242.52
190.93.243.52
vulkanclub.info78.140.175.2002014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkanclub.net78.140.175.2002014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkanclub.org78.140.175.2002014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 283-Blok
vulkan-palace.com78.140.175.1992014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 285-Blok
vulkanplay.com78.140.175.1982014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 281-Blok
wansino.com85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 450-Blok
wansino.net85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 450-Blok
waynecasino.com109.205.94.472015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 664-Blok
wbx.com54.72.93.1592014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 216-Blok
54.76.166.8
54.77.69.218
54.194.62.216
whgaming.com95.131.186.1012015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 574-Blok
whitebet.com78.110.25.38

2014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 83-Blok,

2015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 376-Blok

2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 881-Blok

217.168.165.142
52.28.70.233
wildjack.co.uk64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjack.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wildjack.net64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasino.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wildjackcasino4italy.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasinofr.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasinoit.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackcasino-italia1.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjack-casino-online.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackitaly.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok
wildjackpot.com198.41.186.1302015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 590-Blok
198.41.187.130
198.41.188.130
198.41.189.130
198.41.190.130
wildjackpots.com104.155.23.4

2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 440-Blok

2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 870-Blok

104.20.48.122
104.20.49.122
wildjackpots.net104.155.23.42015.gada 09.marta Lēmums Nr. 440-Blok
williamhill.com141.138.130.122014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 18-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 75-Blok, 2014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 333-Blok
95.131.186.14
95.131.186.1
95.131.186.76
95.131.186.78
95.131.186.32
williamhillcasino.com5.135.118.662014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 60-Blok, 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 542-Blok
5.135.118.194
37.59.128.193
85.159.235.132
95.131.190.31
37.59.128.194
winagames.com217.198.222.1422015.gada 12.janvāra Lēmums Nr. 364-Blok
windowscasino.com85.13.194.2112015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 555-Blok
windowscasino1.net85.13.194.2112015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 555-Blok
winlivecasino.com37.114.79.2082014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 233-Blok
winner.com37.153.102.203

2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 23-Blok,

2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 61-Blok,

2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 903-Blok

37.153.102.204
174.35.6.21
174.35.7.70
134.213.233.164
winnings.com188.95.99.1992014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 337-Blok
95.129.34.48
win-vulkan.com78.140.175.1192014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 282-Blok
wintingo.com193.169.206.1792016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 746-Blok
wizbet.com200.124.146.1692016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 797-Blok
wjmc.com64.34.230.1372015.gada 02.marta Lēmums Nr. 426-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 589-Blok
193.169.207.240
wonderlandcasino.com109.205.94.522015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 662-Blok
wptpoker.com83.231.239.1762014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 55-Blok
109.74.199.60
xbetsport.com190.121.210.72015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
190.105.194.58
xcasino777.com
80.233.232.95
2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 857-Blok
xglobalgame.com37.114.79.2332014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 239-Blok
yachtingcasino.com78.133.105.702014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yachting-casino.com78.133.105.702014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yakocasino.com134.213.162.1732016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 720-Blok
yatchingcasino.com78.133.105.702014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
yatching-casino.com78.133.105.702014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 168-Blok
youwin.com91.103.90.692015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 557-Blok
94.125.58.243
94.125.58.223
zytrler.com
109.202.115.239
2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 830-Blok

Jurists lūdza pateikt

 • Biznesa tarifu plāni ir paredzēti tikai juridiskajām personām un netiek pieslēgti fiziskajām personām
 • Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem, paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.
 • Šeit iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.
 • Ar “Eiropa” tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.
 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivizēsi papildpakalpojumu tarifu plānu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas, un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma tarifu plānā iekļautā datu apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma tarifu plānā iekļauto datu apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Regulētajos tarifu plānos ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.
 • Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR.
 • Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem - 1 minūte.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. Kaut gan jāsaka, ka tikai 0,6% no mūsu klientiem zvana uz šiem numuriem. Un, ja kas, mēs Tevi noteikti pabrīdināsim par augstāku maksu.
 • Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 1 stundu 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta, un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.

INFO Biznesa klientiem

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.  Šeit redzamie tarifi darbojas pakalpojumiem, kas tiek izmantoti, atrodoties EEZ valstīs. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

Ar NVS valstīm šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas šādas valstis: Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Uzbekistāna, Moldova, Azerbaidžāna, Armēnija, Turkmenistāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Gruzija.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Ja tarifu plānā ir iekļauti balss telefonijas un datu pārraides pakalpojumi NVS valstīs, tie pieejami norādītajā apjomā zvaniem un SMS uz NVS no Latvijas vai Eiropas, no Latvijas vai Eiropas uz NVS, kā arī NVS valstīs tīklos, kas publicēti www.bite.lv. Pēc iekļautā apjoma iztērēšanas tiek piemēroti attiecīgie viesabonēšanas tarifi. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte. Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas (izņemot uz/no un NVS valstīs norādītajos tīklos iekļautajā apjomā), zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Internets Eiropā, Latvijā un NVS

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā, Eiropā un NVS. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas Latvijā vai Eiropā katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsiet iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB - 0,005 EUR bez PVN gan Latvijā, gan Eiropā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

 

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot TOP aplikācijas WhatsApp, Waze, Facebook, Delfi, Twitter un Draugiem.lv bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamajām aplikācijām, kā arī papildpakalpojumu cenu ir atrodama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

 

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

 

Antivīruss

Jaunais pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamiem drošības draudiem internetā. 

 

Microsoft Office 365

Tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots Microsoft Office 365 Essentials pirmos 3 mēnešus pieejams bez maksas. Citos plānos klients var izmantot papildpakalpojumu - Microsoft Office 365 (Essentials, Business vai Premium versiju) – par papildu ikmēneša maksu.

10 dienas pirms bezmaksas perioda beigām klients tiks informēts par papildpakalpojuma bezmaksas termiņa beigām.

Ja klients vēlēsies pieslēgt kādu no Microsoft Office 365 versijām par papildu maksu, 3 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiks aktivizēta izvēlētā Microsoft Office 365 versija.

Papildpakalpojums Microsoft Office 365 tiks atslēgts 3 darba dienu laikā no atbilstoša pieteikuma saņemšanas.

Pirms papildpakalpojuma Microsoft Office 365 izmantošanas klients rūpīgi iepazīsies ar pilnajiem papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumiem un tos pilnībā ievēros. Papildpakalpojums Microsoft Office 365 pieejams tikai kopā ar aktuālajiem tarifu plāniem, un, Bites pakalpojumu līgumam izbeidzoties jebkādu iemeslu dēļ, pakalpojuma darbība tiks apturēta. Pilni papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumi pieejami  http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/microsoft-office-365.

Izbeidzot pakalpojuma lietošanu, abonēšanas maksa tiek aprēķināta par pilnu mēnesi.

 

Pakalpojumi, atrodoties ārzemēs

Kurš teicis, ka nav iespējams atrasties divās vietās vienlaikus? Ceļo un tajā pašā laikā nezaudē saikni ar ierasto – sazinies ar mājās palicējiem, turpini vadīt biznesu un nebaidies par rēķina summu! Tarifu plānos Bite 500 MB, Bite 2 GB, Bite 5 GB, Bite 10 GB un Bite Neierobežots iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms ir izmantojams Latvijā un 35 Eiropas valstīs bez papildu maksas. Pārtērējot šajos plānos iekļauto interneta apjomu EEZ valstīs par katru nākamo megabaitu maksāsi tikai 0,0061 €, nevis līdzšinējo standarta maksu 0,009 €/MB.

Ja esi izvēlējies pēcapmaksas tarifu plānu Bite Starts, tad nosacījumus, kas attieksies uz zvaniem Eiropā skaties šeit.

Ja esi izvēlējies pēcapmaksas tarifu plānu Bite Vietējais 100 MB, tad nosacījumus, kas attieksies uz zvaniem Eiropā skaties šeit.

Ja dodies ārpus Eiropas, tad noskaidro ar kādām izmaksām ir jārēķinās. Turklāt – lai rēķinā negadās nepatīkami pārsteigumi, ir noteikts limits - tiklīdz maksa par internetu viesabonēšanā, atrodoties Eiropas Savienības teritorijā, sasniegs 40 EUR, saņemsiet no Bites draudzīgi brīdinošu īsziņu.

Eiropas Ekonomiskajā zonas (EEZ) valstis:
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Franču Gviāna, Gibraltārs, Grieķija, Gvadelupa, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Martinika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Reinjona, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Pakalpojuma atlaide

 • Ja esat Bites klients ar pastāvīgu pieslēgumu un Jums ir piešķirta Pakalpojuma atlaide noteiktam tarifa plānam, minētā atlaide tiek piešķirta konkrētam numuram un nevar tikt pārcelta uz citu personu vai numuru.
 • Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta ikmēneša maksai par tarifu plānu un/vai produktu līdz tarifu plāna piesaistes termiņa beigām. Pakalpojuma atlaides termiņš var atšķirties no Bites pakalpojuma līguma termiņa.
 • Mainot tarifu plānu vai atsakoties no Bites pakalpojumiem vispār, Bitei ir tiesības pieprasīt, lai Jūs atmaksātu kopējo Jums piešķirto atlaidi, ja tarifu plānam ir noteikts piesaistes termiņš, kas izteikts mēnešos (piem., 24 mēneši), un piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās.
 • Bite nepieprasīs atmaksāt piešķirto atlaidi, ja tā tika izteikta procentos (%) no pakalpojuma abonēšanas maksas, kā arī gadījumos, ja piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās un tarifu plānam piesaistes termiņš ir norādīts uz Neierobežotu laiku.
 • Tā kā Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta noteiktajam tarifu plānam un/vai produktam, Jums nebūs iespējas patstāvīgi nomainīt tarifu plānu mūsu pašapkalpošanas lapā www.manabite.lv. Tāpēc, ja tomēr gribēsiet to darīt, vērsieties tuvākajā Bites salonā vai zvaniet savam biznesa menedžerim.
 • Atlaide mēneša maksai par pakalpojumu netiek piešķirta, ja pakalpojuma sniegšana tika apturēta; šādos gadījumos atlaides termiņš netiek pagarināts proporcionāli termiņam, uz kuru tika apturēts pakalpojums.
 • Pēc jaunās atlaides piešķiršanas tarifu plāna piesaistes termiņš tiks noteikts no jauna.

 

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601