Меню

Юрист попросил сообщить

Договоры и политики

ПРАВИЛА

Условия договора Bite от 05.03.2020 (актуальная редакция)

Условия договора Bite - исторические редакции

Условия ManaBite

Условия использования услуг электронной связи от 30.01.2020 (актуальная редакция)

Условия договора рассрочки от 20.06.2020 (актуальная редакция)

Условия договора рассрочки - исторические редакции

Политика справедливого пользования

Условия использования услуги Страхования экрана от 01.03.2020

Условия использования услуги Страхования экрана до 29.02.2020

Информационный документ о Страховой услуги от 01.03.2020

Об условиях смены оператора

Условия договора Microsoft Office 365

Политика куки Go3

Политика конфиденциальности Go3

Условия услуги договора Go3

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Образец заявления

Заявка на претензию

Заявка на восстановление договора

Заявка на подключение/восстановление терминала

Заявка на расторжение договора

Заявление об отсрочке платежа

Заявление о удержание номера

Заявление на возврат платежа

Ответ был полезен?

Ja starp Tevi, kā patērētāju, un Biti ir noslēgts distances līgums (ja esi vienojies par jaunas ierīces, aksesuāra iegādi vai esi pasūtījis pakalpojumu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - piemēram, Bites mājaslapā), tad Tu, nenorādot iemeslu, vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā (to paredz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”). Lai to izdarītu, Tev rakstiski ir mūs jāinformē – piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastā. Šādā gadījumā sūti savu atteikumu uz info@bite.lv vai adresē vēstuli SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas nr. 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005. 

Tavām ērtībām piedāvājam izmantot zemāk redzamo atteikuma tiesību veidlapu, kā arī nesteidzīgi iepazīties ar atteikuma tiesību noteikumiem.

Atteikuma tiesību veidlapa kopā ar noteikumiem “Par atteikuma tiesībām”

Ja Tev gadījumā radusies ķibele ar attālināti iegādātu preci vai pakalpojumu, Tu vari izmantot arī Eiropas Savienības mērogā izveidotu platformu, lai iesniegtu sūdzību – to izskatīs pilnīgi neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Šo platformu izveidojusi Eiropas komisija, lai bez tiesas, savstarpēji vienojoties, ļautu ES, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas uzņēmējiem un patērētājiem izšķirt strīdus saistībā ar attālinātu preču un pakalpojumu iegādi.

Platforma ir pieejama šeit

Ответ был полезен?

Sērijas Nr. GLP-05

Klientam ir pienākums iepazīties ar Godīgas lietošanas politiku (GLP) un ievērot to, lietojot Bites mobilo sakaru pakalpojumus. GLP ir uzskatāma ar pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tā var tikt grozīta un papildināta, taču visas GLP versijas ar tajās iekļautajiem grozījumiem būs pieejamas Bites mājas lapā www.bite.lv sadaļā “Godīgas lietošanas politika”. Klientam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar konkrētajā brīdī aktuālāko GLP versiju Bites mājas lapā vai Bites salonā.

 

I GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus gan Latvijā, gan viesabonēšanā

Lietojot jebkurus Bites pakalpojumus nedrīkst:

 • izmantot pakalpojumus komerciālos nolūkos vai ar mērķi gūt peļņu, proti, tālākpārdošanai vai citām līdzīgām darbībām, kas nav saziņa (tai skaitā lietišķā);
 • izmantot pakalpojumus, lai gūtu labumu no Bites vai citiem operatoriem;
 • pakalpojumu lietošanai izmantot ierīces, kuru izmantošana Latvijā ir aizliegta;
 • izmantot klientam domāto telefona numuru, pārkāpjot klientam saistošos un aktuālos Bites līguma noteikumus;
 • jebkādā citādā veidā izmantot pakalpojumus pretēji to godīgas izmantošanas veidam, proti, saziņai un personīgai lietošanai.
   

Zvani, SMS un MMS

Nedrīkst:

 • veikt zvanus un sūtīt SMS un MMS, kuru mērķis nav saziņa;
 • veikt vai saņemt izsaukumus vai maršrutēt tos, izmantojot klientiem paredzētus pakalpojumus vai numerāciju, kā rezultātā rodas netipisks vai anomāls pakalpojumu lietojums (salīdzinājumā ar kopējiem Bites klientu bāzes lietojuma rādītājiem), nelietderīga vai mākslīga noslodze, kas izpaužas kā vienveidīgi izsaukumi klientam neraksturīgā apjomā vai savienojuma ilgumā, vai izsaukumi, ko rada Latvijā vai ārvalstīs esošs klients vai pieslēguma punktam pievienota iekārta;
 • veikt citas darbības, izmantojot numerāciju, kas aizliegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumos vai citos normatīvajos aktos.


Datu pārraide

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, jāņem vērā, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus, lai:

 • izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu;
 • nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.);
 • samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi, kas t.sk., notiek netipiska lietojuma bāzes stacijas sektorā gadījumā un ietekmē citu lietotāju intereses. Šādā gadījumā ierobežojumi būs īslaicīgi un pēc iespējas tiks organizēti tā, lai tos nepamanītu, vai, ja tie būs jūtami, tad īslaicīgi un pēc iespējas saudzīgākā apmērā, lai novērstu pārslodzi un nodrošinātu pārējo lietotāju interešu aizsardzību.

Ja tiek pārkāpti GLP I sadaļā norādītie noteikumi, Bite ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vispār vai vienpusēji mainīt klienta pieslēgto tarifu plānu uz tarifu plānu fiziskām personā - “Bite Starts”; juridiskām personām - “Bizness Pamats”.


II GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Definīcijas:
1)    Alternatīvais tarifu plāns – jebkāds tarifu plāns, kas paredz mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanu EEZ valstīs, bet kas nav Regulētais tarifu plāns; 
2)    Regulētais tarifu plāns – tarifu plāns, kurā ir iekļauts Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās” un tas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem par viesabonēšanu EEZ valstīs. 
3)    Bites lēmums – Bites rakstveida (īsziņas vai oriģināldokumenta formā) paziņojums klientam par GLP gadījuma iestāšanos un/ vai rakstiska atbilde uz jebkādu klienta sūdzību;
4)    Būtiska iekšzemes klātbūtne – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% tika pieslēgts Iekšzemes tīklam; 
5)    Būtisks iekšzemes lietojums – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% no kopējā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma ir izlietojis, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus Latvijā;
6)    GLP – Godīgas lietošanas politika;
7)    EEZ valstis – Eiropas Ekonomiskās zonas valstis;
8)    Iekšzemes tīkls/ Iekšzemes lietojums – SIA “Bite Latvija”  elektronisko sakaru tīkls un pieslēgšanās šīm tīklam Latvijas Republikas teritorijā;
9)    Mobilo sakaru pakalpojumu apjoms – apjoms, kurā ir kopā ierēķināti mobilo pakalpojumu vienības (minūtes, īsziņas un megabaiti), ko lieto klients; 
10)    Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās”’ – iespēja saņemt mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā Iekšzemes tīklā;
11)    Papildmaksa – 0,038 EUR/min (ar PVN); 0,012 EUR/SMS (ar PVN); 0,0041 EUR/MB (ar PVN)/ 0,032 EUR/min (bez PVN); 0,010 EUR/SMS (bez PVN); 0,0034 (bez PVN). Papildmaksas apmēri var mainīties atbilstoši grozījumiem Eiropas Savienības viesabonēšanas regulējumā, līdz ar to aicinām sekot līdzi informācijai Bites mājas lapā www.bite.lv;
12)    Pēdējo 4 mēnešu periods – periods, kas aprēķināms 4 mēnešu griezumā no aktuālā atskaites punkta (piemēram, 4 mēnešu periods no 5.maija ir šāds: 5.01. - 5.05.).
13)    Rezidenti – fiziskas un juridiskas personas, kam ir noturīgas saites ar Latvijas Republiku, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne (uzturēšanās) Latvijas teritorijā;
14)    Uzturēšanās Latvijas Republikas teritorijā – pieslēgums Bites tīklam vismaz vienu reizi dienā.

1. Bites mobilo sakaru pakalpojumi viesabonēšanā kā mājās EEZ valstīs ir pieejami Latvijas Rezidentiem Regulēto plānu ietvaros. Pakalpojumi ir domāti periodiskai ceļošanai, nevis mobilo sakaru izmantošanai, pastāvīgi uzturoties ārzemēs. Bitei ir tiesības pārbaudīt noturīgu saišu ar Latviju konkrētajam klientam atbilstoši nosacījumiem, kas ir pieejami http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/godigas-lietosanas-politika.  

2. Par Bites tarifu plāna cenu mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā var izmantot tādā apjomā, kāds ir paredzēts attiecīgā tarifu plāna noteikumos, ņemot vērā zemāk aprakstīto GLP. 

3. Pieslēdzot viesabonēšanas Alternatīvo tarifu plānu, šie GLP noteikumi netiek piemēroti.

4. Klātbūtne un mobilo sakaru patēriņš pēdējo 4 mēnešu laikā

4.1. Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu, ja izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā klients: 

 • vismaz 50% no dienām bijis pieslēgts jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam viesabonēšanā EEZ valstīs (Klātbūtnes rādītājs); un
 • ir izlietojis viesabonēšanā vismaz 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs (Patēriņa rādītājs).
   

4.2. Klātbūtnes un patēriņa rādītāji tiek novēroti kumulatīvi un par periodu, kas nav īsāks par pēdējiem 4 mēnešiem kopš Regulētā tarifu plāna pieslēgšanas brīža. Ja klients vismaz reizi dienā pieslēdzies Iekšzemes tīklam, uzskatāms, ka attiecīgajā dienā tam bija Iekšzemes lietojums. Viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana ārpus EEZ valstīm, vērtējot Klātbūtnes un patēriņa rādītājus, ir uzskatāma par Iekšzemes klātbūtni/lietojumu.  Ja SIM karte netiek pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla, šīs dienas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Klātbūtnes rādītāju. 

4.3. Sasniedzot vismaz vienu no 4.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru. 

4.4. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek sasniegti abi 4.1.punktā norādītie Klātbūtnes un Patēriņa rādītāji, tos vērtējot pēdējo 4 mēnešu laika periodā. Ja divu nedēļu (Brīdinājuma periods) laikā pēc brīdinājuma īsziņas nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., neuzlabo Klātbūtnes un Patēriņa rādītājus kā rezultātā arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās abi 4.1.punktā minētie rādītāji, Bite piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 4.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā. 

4.5. Klients varēs atkal baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā tiek konstatēta Būtiska iekšzemes klātbūtne vai Būtisks iekšzemes lietojums.
 

5. Ilgstoša SIM kartes bezdarbība sakarā ar tās izmantošanu galvenokārt vai vienīgi viesabonēšanā pēdējo 4 mēnešu periodā

5.1. Ja tiek konstatēta ilgstoša SIM kartes bezdarbība pēdējo 4 mēnešu periodā, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Par SIM kartes ilgstošu bezdarbību ir uzskatāms tāds SIM kartes lietojums, kad izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā:

 • SIM karte netika pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla vai tā netika izmantota, lai veiktu zvanus, sūtītu īsziņas vai lietotu mobilos datus periodā, kas ir ilgāks par 30 dienām (skaitot kopā pa visu pēdējo 4 mēnešu periodu); un
 • Klients viesabonēšanā ir izlietojis vairāk nekā 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs.
   

5.2. Sasniedzot vismaz vienu no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru.

5.3.Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad pēdējo 4 mēnešu laikā izpildās abi 5.1.punktā norādītie rādītāji. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas Klients nemaina savus patēriņa paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām joprojām izpildās abi 5.1.punktā minētie rādītāji, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 5.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā.

5.4. Klients varēs atkal baudīt visas mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās priekšrocības bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā neizpildās vismaz viens no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem.
 

6. Vairāku SIM karšu secīga izmantošana

6.1. Par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu neatbilstošu vai netipisku izmantošanu tiks uzskatīts tāds viesabonēšanas pakalpojumu lietojums, kad viens un tas pats klients viesabonēšanā lieto un secīgi izmanto vairākas SIM kartes. 

6.2. Konstatējot šādu SIM karšu netipisku lietojumu, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek konstatētas 6.1.punktā norādītās neatbilstošas un netipiskas izmantošanas pazīmes. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās 6.1.punktā minētais, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību.  
 

7. SIM karšu masveida izplatīšana ārzemēs

7.1. Ir aizliegts iegādāties SIM kartes Latvijā ar nolūku tās masveidā izplatīt ārzemēs. Konstatējot minētās darbības, BITE nekavējoties var atslēgt mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu vispār, par to iepriekš brīdinot ar īsziņas palīdzību.

8. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam sakarā ar GLP 6. un 7.punkta piemērošanu, kā arī visos citos gadījumos, kas ir saistīti ar GLP noteikumu piemērošanu, klientam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.

 

Noturīgu saišu ar Latviju pierādīšana

1. Ja Bite konstatē, ka konkrētajam klientam pēdējo 4 mēnešu laikā ir netipisks vai anomāls mobilo sakaru pakalpojumu patēriņš, atrodoties EEZ valstīs, kamēr pakalpojumu patēriņš Latvijā ir anomāli mazs (sk. GLP 4. un/vai 5.punktu), kā rezultātā tiek pārkāpti GLP noteikumi, Bite patur tiesības lūgt no attiecīgā klienta pierādījumus par noturīgu saišu esamību ar Latvijas teritoriju. Ja pastāv aizdomas par netipisku vai anomālu mobilo sakaru pakalpojumu patēriņu, Bite ir tiesības pieprasīt, bet klientam ir pienākums sniegt vienu no šādiem dokumentiem pēc klienta izvēles (katrs dokuments nevar būt vecāks par vienu mēnesi no Bite pieprasījuma saņemšanas brīža):

1.1. Ja klients ir fiziska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību tas var izvēlēties vienu no zemāk norādītājiem dokumentiem iesniegšanai Bite: i. apstiprinājums (oriģināls) no izglītības iestādes par to, ka attiecīgā persona ir imatrikulēta izglītības iestādē un studē pilna laika klātienē, ko parakstījis izglītības iestādes rektors vai cita pilnvarotā amatpersona; vai ii. sociālā nodokļa maksāšanas apstiprinājums izziņas formā, kas izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā (oriģināls).

1.2. Ja klients ir juridiska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību, klients iesniedz Bitei: i. jebkāds pierādījums pēc klienta izvēles, kas norādītu uz to, ka komercdarbība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Klientam ir jāiesniedz lūgto dokumentu oriģināli 15 dienu laikā no Bites pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgā dokumenta sagatavošana neaizņem ilgāku laika periodu. Bite izvērtē saņemtos dokumentus 15 dienu laikā (Izvērtēšanas periods). Izvērtēšanas perioda laikā Papildmaksa netiek piemērota.

3. Ja, izvērtējot no klienta saņemto dokumentu Bite uzskatīs, ka tam nepastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, attiecīgajam klientam tiks piemērota Papildmaksa, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus EEZ valstīs. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi, kā arī par Papildmaksas apmēriem, klients tiks informēts ar īsziņas palīdzību. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam par Papildmaksas piemērošanu, tam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.

4. Ja Bite uzskatīs, ka konkrētajam klientam pastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, klients turpinās baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā mājās, ievērojot GLP noteikumus.

5. Ja klients nesniedz Bite pieprasīto informāciju un dokumentus vispār vai nesniedz tos pieprasītajā apjomā un Bites noteiktajā termiņā, Bite ir tiesīga nekavējoties pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām uzsākt Papildmaksas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs, par to iepriekš brīdinot klientu ar īsziņas palīdzību.

 

Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtība

1. Klientam ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Bites rīcību, tajā skaitā, piemērojot GLP, vēršoties Bitē ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt jebkurā Bites salonā, rakstot uz info@bite.lv vai zvanot mūsu Klientu apkalpošanas komandai uz bezmaksas tālruni 1601. Bite apņemas atbildēt uz jebkādu klienta sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to klienta pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Bites mājas lapā šeit. Bite izskata sūdzības saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

1.1. 15 dienu laikā no Bites īsziņas, ar ko tiek paziņots par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, saņemšanas klients var to apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Bitē. Ja 15 dienu laikā sūdzība no klienta netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka klients piekrīt Papildmaksas piemērošanai viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs vai mobilo sakaru pakalpojumu atslēgšanai.

1.2. Iesniedzot sūdzību par Papildmaksas piemērošanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, klients norāda savus arguments un pierādījumus, ko Bite izvērtē un sniedz atbildi pēc būtības šajā kārtībā norādītajā termiņa.

1.3. Bite izskata jebkādu klienta rakstiski iesniegto sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, sniedzot rakstveida atbildi, kas ir uzskatāma par Bites lēmumu.

1.4. Ja klients, kuram tiek piemērotas Papildmaksas par viesabonēšanas pakalpojumu saņemšanu EEZ valstīs, pamatojoties uz noturīgu saišu ar Latvijas Republiku neesamības faktu, maina savus paradumus, tas var iesniegt par to iesniegumu Bitei, kas tiks izskatīts 15 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pieņemot par to lēmumu, kas tiks rakstiski nekavējoties paziņots klientam.

2. Ja klients nav apmierināts ar Bite sniegto atbildi vai Bite nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Bites atbildi, ja tāda tika sniegta.


Godīgas lietošanas politika no 19.12.2019 (aktuālā redakcija)
Godīgas lietošanas politika - vēsturiskās redakcijas

Ответ был полезен?

Apmeklējot SIA “BITE Latvija” uzturētās interneta vietnes (www.bite.lv un www.manabite.lv), Jūs piekrītat sīkdatņu (angļu – cookies) saglabāšanai un izmantošanai. BITE vienmēr nodrošina pilnīgu klientu datu saglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām un nenodod Jūsu personas datus trešajām personām, izņemot likumā tieši noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.


Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Jūsu ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā telefonā), apmeklējot mūsu interneta vietnes. Sīkdatnes “atcerās” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, un tādējādi uzlabo Jūsu vietnes lietošanas ērtumu.


Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.


Mūsu uzturētās vietnes izmanto:

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes ir būtiskas, jo ir nepieciešamas interneta vietnes netraucētai darbībai. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams pilnvērtīgi lietot interneta vietni. Obligātās sīkdatnes ir nepieciešamas lai izpildītu Tavus pieprasījumus, kā arī lai interneta vietne būtu spējīga atcerēties, kurai sīkdatņu lietošanai, Tu esi piekritis. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti un nevāc un neapkopo lietotāja informāciju. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja ierīcē līdz brīdim, kad tiek aizvērta pārlūkprogramma. Bez šīm sīkdatnēm interneta vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, tā nevarēs sniegt Tev nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus manabite.lv vai noskatīties interneta vietnē izvietotos video. Noteikti nepieciešamās sīkdatnes izvietojas automātiski, bet Tev pastāv iespēja izmantojot pārlūkprogrammu
nodrošinātās iespējas tās atspējot, bet tā darot tīmekļa vietne nevarēs darboties pilnvērtīgi.

 

Funkcionālās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nodrošina ērtu un pilnvērtīgu interneta vietnes lietošanu, kā arī palīdz lietotājiem efektīvi un personalizēti izmantot interneta vietnes iespējas. Funkcionālās sīkdatnes ievēro lietotāja izvēles un nodrošina individuālas funkcijas.

 

Analītiskās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes uzkrāj informāciju, kā lietotāji lieto interneta vietni, piemēram, lai noteiktu, kādas sadaļas visbiežāk tiek apmeklētas un kādi pakalpojumi visbiežāk tiek izmantoti. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas piesaista lietotājus un kā interneta vietni var padarīt ērtāk lietojamu. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja ierīci, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas analītiskās sīkdatnes interneta vietā var tikt nodotas trešajām personām, piemēram, “Google Analytics”. Plašāk par “Google Analytics” pakalpojuma sniegšanas noteikumiem var iepazīties šeit - http://www.google.com/analytics/terms/us.html
 

Mērķa vai reklāmas sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nodrošina reklāmas un paziņojumus, kas saistīti ar Tevi un Tavām interesēm. Šīs sīkdatnes tiek izmantotas arī, lai pielāgotu reklāmu un paziņojumus, balstoties uz Tavām interesēm, kā arī limitētu lietotāja iespējas redzēt reklāmu un izmērītu reklāmas kampaņu efektivitāti. Šīs sīkdatnes lietotāja ierīcē glabājas pastāvīgi.

 

Trešo pušu sīkdatnes

Trešo pušu sīkdatnes nosaka citas trešās puses, kuru pakalpojumus izmanto BITE vai kuru pakalpojumi ir saistīti ar interneta vietni. Piemēram, trešo pušu sīkdatnes tiek izmantotas analītikas pakalpojumos, lai BITE zinātu, kas ir populārs un kas nav. Trešo pušu sīkdatnes ir ārpus BITE kontroles un par šīm sīkdatnēm vairāk var uzzināt, apmeklējot attiecīgās trešās personas interneta vietni.

 

Sīkdatņu saglabāšana, ierobežošana un atspējošana

Apmeklējot interneta vietni, Tu tiec informēts, ka interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo paziņojumu, Tu apstiprini, ka Esi iepazinies un piekrīti informācijai par sīkdatnēm (tajā skaitā sīkdatņu veidiem, izmantošanas mērķiem, trešo personu iesaistīšanai utt.). Pēc Tavas vēlēšanās sīkdatnes var kontrolēt un izdzēst. Ja Tu nevēlies, lai ierīcē tiktu izmantotas sīkdatnes, Tu vari mainīt izmantotās pārlūkprogrammas iestatījumus. Izmaiņas iestatījumos jāveic katrai pārlūkprogrammai atsevišķi. Tomēr ņem vērā, ka Tev nav iespējams atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām nav iespējama interneta vietnes pilnvērtīga lietošana.

Lejupielādēt sīkdatņu politiku

Ответ был полезен?

Bite всегда заботилась не только о своих клиентах, но и о том, чтобы рабочий процесс был наиболее эффективным и долговременным. Наша цель – развивать компанию таким образом, чтобы она была надёжной и расположенной к работе, а также приспособленной к любым жизненным обстоятельствам.  
Чтобы рабочий процесс был максимально энергоэффективным, а результат конкурентоспособным.

 

Bite обязуется:

 • выбирать максимально энергоэффектиные инструменты и сервисы
 • внедрять наилучшие из доступных технических решений
 • постоянно стремиться к ещё более энергоэффективному рабочему процессу и результату
 • использовать доступные ресурсы рационально и на протяжении длительного времени 
 • обеспечивать соблюдение и добросовестное исполнение требований законодательства в области окружающей среды и энергоресурсов как на территории Европейского Союза, так и в Латвийской Республике
 

А также, чтобы постоянно совершенствовать и улучшать систему энергоуправления, Bite будет:

 • уведомлять своих работников, учитывать их рекомендации и знания в области решения вопросов энергетики
 • неустанно пополнять знания работников в этой области, а также просвещать о пользе принципов энергоэффективности и применении их на практике
 • предоставлять необходимую информацию и другие ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей
 • регулярно анализировать достижения и ставить новые цели для усовершенствования энергоуправления 
 • интегрировать энергополитику в каждое направление деятельности Bite 

Каждый интересующийся может свободно узнать об энергополитике Bite – стоит только спросить!

Копия документа

Ответ был полезен?

LABAS PRAKSES KODEKSS


Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu

1. Preambula
1.1. Lai veicinātu ikvienas fiziskas personas – komerciāla paziņojuma saņēmēja (tālāk tekstā – Komerciāla paziņojuma saņēmējs) ikdienas gaitu netraucētu darbību un privātuma aizsardzību, šo labas prakses kodeksu (tālāk tekstā – Kodekss) parakstījušie komersanti, kā arī vēlāk pievienojušies citi komersanti (tālāk tekstā visi kopā – Komersanti) apņemas uzturēt augstus profesionālās ētikas standartus komerciālu paziņojumu sūtīšanā, izmantojot telemārketingu. 
1.2. Kodekss ir apliecinājums Komersantu vēlmei darboties saskaņā ar vispāratzītiem komercdarbības principiem, Eiropas Savienības ietvaros pieņemtām tiesību piemērošanas vadlīnijām un Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Komersanti apņemas savā ikdienas darbībā veikt pasākumus, lai stiprinātu Komerciālu paziņojumu saņēmēju tiesību nodrošināšanu un neradītu šaubas par Komersanta darbības godprātīgumu un nepārkāptu komerciālo paziņojumu sūtīšanas noteikumus, izmantojot telemārketingu.
1.3. Kodeksā izmantotās definīcijas atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo īpaši tās ir tulkojamas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Reklāmas likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.
1.4. Kodekss neattiecas uz Komersanta veiktu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, izmantojot telemārketingu, tādiem Komerciāla paziņojuma saņēmējiem, kas ir šī Komersanta klienti. Kodekss neattiecas uz biznesa piedāvājumu izteikšanu juridiskām personām, sazinoties ar to pārstāvjiem.

2. Telemārketinga darbības noteikumi
2.1. Atbilstoši Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta trešajai daļai un saskaņā ar personu datu apstrādes un privātās dzīves aizsardzības pamatprincipiem komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, ir pieļaujama tikai tad, ja komersants iepriekš – pirms izsauktā numura sastādīšanas – no konkrētā Komerciāla paziņojuma saņēmēja, kam tiks sniegts komerciāls paziņojums, pierādāmā veidā ir saņēmis informētu un nepārprotamu piekrišanu komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādei un konkrētā pieslēguma numura izmantošanai komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu.
2.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišana tās pašas sarunas laikā, kad tiek izteikts komerciāls paziņojums, nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu un šāda piekrišana nav atbilstoša Kodeksa nosacījumiem.
2.3. Piekrišanas saņemšanai telemārketinga nolūkiem komersanti ir tiesīgi izmantot tikai likumīgus un ētiskus paņēmienus, vienlaikus neierobežojot personas tiesības uz privāto dzīvi. Nav pieļaujama jebkāda maldinoša vai agresīva komercprakse, lai veicinātu komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, izmantojot telemārketingu.


3. Iepriekš dotas piekrišanas nosacījumi
3.1. Par iepriekšēju piekrišanu uzskatāma piekrišana, kas ir saņemta šādos veidos: 
3.1.1. Komerciāla paziņojuma saņēmējs personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus, ir sazinājies ar Komersantu, lai sniegtu savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru;
3.1.2. Komerciāla paziņojuma saņēmējs, telefoniski sazinoties ar Komersantu, mutiski informē Komersantu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādīto telefona numuru;
3.1.3. Komersants saņēmis Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru caur internetu, e-pastu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem. Komerciāla paziņojuma saņēmējs tiek informēts par pieslēguma numura, kurā tiks izteikts komerciāls paziņojums, un Komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādes mērķi un apstrādes pamatu.
3.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanai ir jābūt skaidrai un nepārprotamai, kā arī brīvi izteiktai, veicot aktīvu darbību, piemēram, paziņojumu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādītu pieslēguma numuru, nosūtot caur pastu, e-pastu, internetā pieejamu atsevišķu izvēles lauku vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem ar nosacījumu, ka Komerciāla paziņojuma saņēmēju var skaidri un nepārprotami identificēt. Iepriekš atzīmēti lauki, piekrišanas ietveršana kopējā noteikumu tekstā vai komerciāla paziņojuma saņēmēja klusēšana vai atturēšanas no darbības un tml. pasīva rīcība Kodeksa ietvaros nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu.
3.3. Pirms piekrišanas saņemšanas komersantam ir pienākums Komerciāla paziņojuma saņēmējam nodrošināt skaidru informāciju par līdzekļiem, kādus izmantojot tiks izplatīti komerciālie paziņojumi, kāda rakstura informācija tiks izplatīta, cik ilgi šī piekrišana būs spēkā un kādā veidā attiecīgais Komerciālā paziņojuma saņēmējs var atsaukt savu sākotnēji izteiktu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu. Komersants nodrošina, ka Komerciāla paziņojuma saņēmējam ir iespēja piekrišanu jebkurā laikā atsaukt tik pat vieglā veidā, kā tā ir dota.
3.4. Lai ievērotu Komerciāla paziņojuma saņēmēja intereses un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ja kopš pēdējās komunikācijas ar Komerciāla paziņojuma saņēmēju, no kura ir saņemta iepriekšēja piekrišana, ir pagājuši seši mēneši, Komersantam ir pienākums aktualizēt no jauna šādas piekrišanas statusu, ievērojot Kodeksā ietvertos piekrišanas saņemšanas nosacījumus.
3.5. Ja kāds no šī Kodeksa piekrišanas kritērijiem nav izpildīts, ir izpildīts tikai daļēji vai arī komersants nevar skaidri pierādīt šādas piekrišanas spēkā esamību, uzskatāms, ka šādas piekrišanas nav vispār. 
3.6. Komersantiem ir pienākums sekot līdzi un ieviest iekšējas procedūras, tai skaitā arī attiecībā uz to pilnvarotajām personām vai aģentiem, lai nodrošinātu, ka komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, tiek nekavējoties pārtraukta, ja no Komerciāla paziņojuma saņēmēja komersants nav saņēmis Kodeksam atbilstošu piekrišanu vai arī tā ir atsaukta.


4. Kodeksa spēkā stāšanās un grozīšana 
4.1. Kodekss stājas spēkā un kļūst saistošs nākamā dienā pēc tam, kad attiecīgais Komersants ir parakstījis šo Kodeksu.
4.2. Jebkuri grozījumi Kodeksā izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši visi Komersanti, kam Kodekss ir saistošs.
4.3. Katrs Komersants, kurš Kodeksu parakstījis, to publicē savā mājas lapā internetā.
4.4. Kodekss ir saistošs šeit zemāk uzskaitītajiem Komersantiem, kas parakstījuši Kodeksu, un jebkuram citam komersantam, kas pievienojies šim Kodeksam vēlāk. Citi komersanti pievienojas Kodeksam, parakstot pielikumā pievienoto Apliecinājuma veidlapu un nosūtot to Kodeksu iepriekš parakstījušiem Komersantiem.
4.5. Komersantu atbildība par Kodeksa pārkāpumiem tiek skatīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Komersants var atsaukt savu pievienošanos Kodeksam ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu Kodeksa dalībniekiem.

Parakstīts dokuments

Ответ был полезен?

Защита персональных данных

1. Обработка персональных данных 
1.1. Управляющая обработкой персональных данных компания – ООО «BITE Latvija», рег. №40003742426, юридический адрес: улица Уриекстес 2a-24, Рига, LV-1005, телефон 1601 (далее в тексте «Bite»), сайты www.bite.lv, www.manabite.lv.

2. Обработчик персональных данных
2.1. Обработчик ООО «BITE Latvija Retail», reģ.Nr.50003802801, улица Уриекстес 2a-22, Рига, учитывая предписания Bite и используя технические и организационные мероприятия по защите данных, проводит обработку персональных данных Клиента в таком объёме и порядке, которых требуют и разрешают нормативные акты Латвийской республики и Европейского Союза. Данные Клиента имеют право получать и обрабатывать также другие обработчики персональных данных Bite.

3. Применяемые правовые акты:
3.1. Регулы Nr.2016/679 Европейского Парламента и совета о защите физических лиц в связи с обработкой персональных данных и свободного оборота этих данных (27 апреля 2016 года).
3.2. Закон об электронной связи.
3.3. Закон об обработке данных физических лиц.

4. Что такое Политика Конфиденциальности? 
4.1. Политика Конфиденциальности (далее в тексте «Политика») предоставляет информацию о том, как Bite собирает, обрабатывает, хранит, обобщает, удаляет и защищает персональные данные Клиента, обеспечивая таким образом законную и честную обработку персональных данных Клиента доступным пониманию Клиента способом. Политика относится к персональным данным Клиента, к обработке данных любого физического лица и предоставляемым Клиенту услугам.
4.2. Если Bite обновляет данную Политику, то все изменения, а также история редактирования публикуется на сайте Bite www.bite.lv в разделе «Юрист попросил сообщить».
4.3. Чтобы предоставлять Клиенту лучшие и самые подходящие продукты, и услуги, а также, чтобы обеспечивать, поддерживать, защищать и улучшать имеющиеся продукты и услуги, Bite проводит обработку обобщённых данных полученных при предоставлении услуг.

5. Какие персональные данные обрабатывает Bite?
5.1. Категории персональных данных, обрабатываемых Bite, зависят от используемых Клиентом услуг и продуктов. В указанных в 7 пункте Политики целях Bite в праве обрабатывать следующие категории персональных данных:
5.1.1. Имя, фамилия, персональный код/дата рождения, адрес получения корреспонденции, номер телефона и адрес э-почты;
5.1.2. банковские данные;
5.1.3. данные удостоверяющих личность документов (номер документа, дата и место выдачи и т.д.);
5.1.4. коммуникационные данные – запись звонков команде поддержки клиентов Bite, информацию из мейлов, писем или другую информацию, связанную с общением Клиента с Bite;
5.1.5. данные, которые Клиент сам предоставил Bite;
5.1.6. записи и снимки с камер видеонаблюдения;
5.2. В целях, указанных в 7 пункте данной Политики, Bite обрабатывает следующие данные об использовании услуг и продуктов:
5.2.1. номера телефонов, на которые Клиент звонит или отправляет сообщения/номера телефонов, с которых Клиенту звонят или отправляют сообщения;
5.2.2. данные международного идентификатора мобильного терминала (устройства клиента) или IMEI-код;
5.2.3. информацию об IP адресе Клиента;
5.2.4. данные номера международного идентификатора мобильного абонента (IMSI);
5.2.5. дату, время и длительность звонка/длину сообщения, которые Клиент отправляет/совершает или принимает, а также место расположения Клиента в момент связи;
5.2.6. информацию о предоставляемом сервисе услуг в конкретном месте пребывания;
5.2.7. куки (данные о просмотре вэб-браузеров) – данные о посещениях домашних страниц
Bite (www.bite.lv,
www.manabite.lv) (далее в тектсе – Сайты Bite);
5.2.8. данные, время и объём просмотров в интернете, местонахождение в момент просмотра;
5.2.9. другие персональные данные, в зависимости от вида получаемых Клиентом услуг.

6. На каком основании осуществляется обработка персональных данных Клиента?
6.1. Согласие Клиента – Клиент, как субъект персональных данных, сам даёт согласие на сбор и обработку данных для конкретной цели. Согласие Клиента непосредственно в маркетинговых целях, чтобы предоставлять новые и индивидуальные предложения, будет относиться к действиям Bite после вступления в силу регулы Э-приватности. Согласие Клиента – это его добровольное и самостоятельное решение, которое он может дать в любой момент, разрешив таким образом Bite обработать его персональные данные для определённых целей. Согласие Клиента является полученным, если оно дано устно (во время телефонного разговора после идентификации Клиента) или письменно (заполнив бланк в салоне Bite, отправив электронный запрос после идентификации Клиента или используя страницу самообслуживания www.manabite.lv). Клиент имеет право в любой момент отозвать своё согласие, которое он дал прежде, используя указанные каналы связи с Bite. Заявленные изменения вступят в силу в течение трёх рабочих дней. Отзыв согласия не влияет на законность обработки, которая относилась к согласию перед его отменой.
6.2. Заключение и исполнение договора – чтобы Bite могла заключить с Клиентом договор и выполнить указанные в договоре условия, предоставляя Клиенту качественные услуги и обслуживание, ей необходимо обобщить и обработать определённые персональные данные, которые будут собраны перед заключением договора с Bite или во время действия уже заключённого договора. 
6.3. Легитимные интересы Bite – учитывая интересы Bite, которые основаны на предоставлении качественных услуг и своевременной поддержки Клиенту, у Bite есть право обрабатывать персональные данные Клиента в таком объёме, который объективно необходим и достаточен для целей, указанных в пунктах 7.1-7.3 данной Политики. Под легитимными интересами Bite подразумевается обработка персональных данных при проведении прямого маркетинга, в результате чего Клиенту будут предложены новые и/или индивидуальные услуги и продукты Bite (см. также пункты 8.2 и 8.3 данной Политики). Учитывая то, что Bite является частью компании BITE Group (см. п.12.4 данной Политики), в её легитимных интересах обрабатывать данные своих Клиентов, отправляя их другим компаниям группы во внутренних административных целях, в т.ч., чтобы на уровне компаний BITE Group предлагать Клиентам современные продукты и услуги.
6.4. Выполнение юридических обязательств – Bite имеет право обрабатывать персональные данные, чтобы выполнить требования нормативных актов, а также предоставить ответы на запросы государственных и муниципальных законодательных органов.
6.5. Защита жизненных интересов – Bite имеет право обрабатывать персональные данные в целях защиты жизненных интересов Клиента или другого физического лица, например, если обработка необходима в гуманитарных целях, для мониторинга природной или вызванной человеком стихии, особенно, для контроля за распространением эпидемий и при внештатных чрезвычайных ситуациях (теракты, технологические катастрофы и т.п.).
6.6. Исполнение официальных полномочий или интересов общественности – Bite имеет право обрабатывать данные, чтобы выполнить задание, которое осуществляет интересы общественности или для выполнения присвоенных Bite законных официальных полномочий. В этих случаях основание для обработки персональных данных включено в нормативные акты.

7. В каких целях Bite проводит обработку персональных данных?
7.1. Bite проводит обработку персональных данных, чтобы обеспечить Клиенту качественное, своевременное и удобное обслуживание во время действия договорных отношений Клиента с Bite:
7.1.1. Для управления отношениями с Клиентом (в том числе и удалённого), обеспечивая заключение и выполнение Договора, а также всего, что связано с реализацией данного процесса;
7.1.2. Для проверки кредитоспособности Клиента, чтобы предлагать Клиенту современные продукты и услуги;
7.1.3. для рассмотрения жалоб Клиента и осуществления поддержки (в т.ч. технической), связанных с предоставляемыми услугами;
7.1.4. для эффективного управление денежными потоками, в т.ч. для контроля за платежами и задолженностями Клиента;
7.1.5. для информирования Клиента о продуктах и услугах других компаний Bite Group;
7.1.6. для ведения видеонаблюдения в целях обеспечения безопасности.
7.2. Bite проводит обработку персональных данных, чтобы осуществлять развитие отрасли и предлагать Клиентам новые услуги, в т.ч.:
7.2.1. для создания новых услуг и их представления Клиентам;
7.2.2. статистическая обработка данных Клиентов Bite проводится для анализа рынка и развития модели бизнеса.
7.3. Bite проводит обработку персональных данных, чтобы создавать и поддерживать внутренние процессы компании, обеспечивать оборот документации и другие внутренние процессы (напр., архивирование договоров и других документов) в необходимом и достаточном объёме.
7.4. Bite в праве проводить обработку данных для нижеуказанных целей, а также в других целях, получив от Клиента добровольное и чёткое согласие:
7.4.1. проверку персональных данных клиента в базе данных в регистре должников перед заключением договора, чтобы оценить возможности Клиента выполнить обязательства, связанные с договором, в свою очередь, во время действия договора такая проверка необходима, чтобы предлагать Клиенту новые и современные продукты и услуги;
7.4.2. для продвижения бренда Bite на рынке, отправляя Клиенту пожелания, присваивая ему бонусы, организовывая опросы для улучшения имеющихся услуг и продуктов, а также для создания новых.

8. Есть ли у Клиента право ограничить обработку своих данных?
8.1. Профилирование персональных данных Клиента для обработки данных:
8.1.1. профилирование – это любая автоматическая обработка персональных данных, которая проявляется как использование персональных данных в целях оценки персональные аспекты, связанные с конкретным физическим лицом, особенно при анализе или прогнозировании аспектов, связанных с желаниями интересами, надёжностью, поведением, местоположением или перемещением упомянутого лица;
8.1.2. обрабатывая персональные данные Клиента, Bite может проводить профилирование, чтобы отправлять поздравления, подарки, присваивать бонусы, создавать и представлять Клиенту индивидуальные предложения. Автоматизированные индивидуальные решения принимаются только с целью бизнеса и не создадут для Клиента никаких правовых последствий. Клиент имеет право в любое время возразить против автоматизированного приятия решений и не быть субъектом таких решений, проинформировав об этом Bite (см. также правила п.8.3. данной Политики).
8.2. Прямой маркетинг и основание отправлять Клиенту коммерческие уведомления: Bite проводит прямой маркетинг отправляя Клиентам коммерческие уведомлений, чтобы Клиент всегда был в курсе новостей, современных и/или созданных специально для Клиента продуктов, услуг, а также особых условий договора (например, скидок) в соответствии с указанными в п. 6.3 данной Политики целями обработки персональных данных. Клиент может в любой момент и бесплатно отказаться от получения коммерческих уведомлений, проинформировав об этом Bite (см. также условия п. 8.3 данной Политики).
8.3. Клиент имеет право в любой момент возразить против профилирования своих персональных данных (см. п. 8.1) или отказаться от получения коммерческих уведомлений (см. п. 8.2), проинформировав об этом Bite устно (во время телефонного разговора после идентификации Клиента, позвонив на 1601) или письменно (заполнив бланк в салоне Bite, отправив электронный запрос, подписанный электронной подписью, на info@bite.lv, или используя страницу самообслуживания www.manabite.lv). Заявленные изменения вступят в силу в течение трёх рабочих дней и могут распространяться на часть или на все переданные в распоряжение Клиента номера (по желанию Клиента). Изменения не влияют на законность обработки персональных данных, проводимых перед указанным в данном пункте возражением и/или отменой.

9. Что такое куки и как Bite может их обрабатывать?
9.1. Куки – это небольшие текстовые файлы, которые образуются и сохраняются на устройстве Клиента (в компьютере, планшете, мобильном телефоне и т.д.) при посещении интернет-сайтов Bite. Куки «запоминают» опыт пользователя и основную информацию и, таким образом, помогают сделать использование сайтов Bite более удобным.
9.2. При использовании куки происходит обработка обобщённой истории посещений сайта, привычек пользователя, диагностируются проблемы и недостатки в работе домашней страницы, собирается статистика привычек пользователя, а также обеспечивается полноценная функциональность и удобное использование сайта.
9.3. Если Клиент не хочет разрешать использовать куки, то он может запретить это действие в своём браузере, но в этом случае пользование сайтом может быть значительно проблематичнее и тяжелее. Удалить сохранённые на своём устройстве куки можно в настройках браузера, удалив сохранённую историю куки.
9.4. Сайты, поддерживаемые Bite, используют обязательные функциональные и рекламные куки. Чтобы узнать больше о куки, приглашаем Вас посетить сайт Bite www.bite.lv, раздел «Юрист попросил сообщить», «Политика Bite в использовании куки».

10. Как Bite получает персональные данные Клиента?
10.1. Bite получает персональные данные Клиента, когда Клиент:
10.1.1. заказывает и использует продукты или услуги Bite (в салонах Bite или удалённо, используя имеющуюся идентификацию Клиента);
10.1.2. подписывается на новости, получение предупреждений или других услуг от Bite;
10.1.3. запрашивает в Bite более подробную информацию об используемых Клиентом подключённых услугах и продуктах или связывается с Bite, запрашивая информацию, подавая жалобы, идентифицируя Клиента;
10.1.4. участвует в конкурсах, лотереях или опросах;
10.1.5. посещает или посматривает сайты Bite;
 10.1.6. снимается камерами видеонаблюдения в салонах или офисе Bite.
10.2. Bite может обрабатывать персональные данные Клиента, которые получены от третьих лиц, если Клиент дал на это своё согласие (например, из баз данных кредитных компаний и т.п.).
10.3. Bite может обрабатывать персональные данные о Клиенте от других компаний, компаний Bite Group и компаний-партнёров (см.12 пункт данной Политики).

11. Каково время обработки персональных данных Клиента?
11.1. Bite может обрабатывать персональные данные Клиента пока имеет место хотя бы одно из следующих обстоятельств:
11.1.1. в силе договор между Клиентом и Bite;
11.1.2. срок хранения персональных данных определён или следует из нормативных актов Латвийской Республики и Европейского Союза;
11.1.3. столько, сколько это необходимо для реализации и защиты легитимных интересов Bite;
11.1.4. пока не отозвано согласие Клиента на обработку его персональных данных;

12. Совместное использование персональных данных Клиента
12.1. Чтобы предоставлять клиентам услуги, Bite может обрабатывать данные Клиента совместно с:
12.1.1. компаниями Bite Group;
12.1.2. партнёрами или агентами, которые связаны с заказанными или используемыми Клиентом продуктами и обеспечением услуг;
12.1.3. коллекторскими агентствами, бюро кредитной информации, держателями базы данных кредитных историй или другими организациями по возврату долгов;
12.1.4. цессионерами – чтобы обеспечить эффективное управление денежными потоками, Bite имеет право цедировать право требования против должников или должника;
12.2. Bite обязана предоставлять информацию о персональных данных следующим учреждениям и службам:
12.2.1. правоохранительным учреждениям, суду или другим государственным или муниципальным учреждениям, если это предписывают нормативные акты или запрос из соответствующего учреждения;
12.2.2. службам помощи, если был совершён звонок на номер экстренной помощи при внештатной ситуации 112, в том числе э-Звонок, включая примерное местонахождение Клиента.
12.3. Bite предоставляет персональные данные Клиента только в необходимом и достаточном объёме, в соответствии с требованиями нормативных актов и объективных для конкретной ситуации причин.
12.4. Bite оставляет за собой право в случае необходимости передавать персональные данные Клиента другим компаниям BITE Grоup или поставщикам услуг, если это необходимо для улучшения сервиса и предоставления Клиенту качественных услуг. Информацию о компаниях BITE Grоup, коллекторких агентствах, бюро кредитной информации, держателях базы данных должников и других организациях по возврату долгов, а также о цессионерах доступна на сайте Bite www.bite.lv в разделе «Юрист попросил сообщить».

13. Как Bite защищает находящиеся в её распоряжении персональные данные Клиента?
13.1. Bite обеспечивает, постоянно пересматривает и улучшает способы защиты персональных данных Клиента от несанкционированного доступа, случайной утери, разглашения или уничтожения. Чтобы это сделать, Bite использует современные технологии, соблюдает технические и организационные требования, в т.ч. используя брендмауэеры (межсетевые экраны), защиту от взломов, аналитическое программное обеспечение и шифрование данных.
13.2. Bite тщательно проверяет всех поставщиков услуг, которые от имени и по заданию Bite обрабатывают персональные данные Клиента, а также оценивает, проводят ли партнёры (обработчики персональных данных) соответствующие мероприятия для обеспечения безопасности данных, чтобы обработка персональных данных Клиента происходила в соответствии поручению Bite и требованиям нормативных актов. Партнёрам не разрешено обрабатывать персональные данные Клиента в своих собственных целях.
13.3. Bite не несёт ответственности за любой несанкционированный доступ к персональным данным и/или утере персональных данных, если это произошло по независящим от Bite причинам, например, по вине и/или из-за халатности Клиента.
13.4. В случае возникновения опасности для персональных данных Bite предупредит об этом Клиента.

14. Какие права имеет Клиент?
14.1. Обратиться в Bite, чтобы получить копию имеющихся в распоряжении Bite персональных данных, кроме хранимых данных в рамках закона об Электронной связи.
14.2. Исправлять все имеющиеся в распоряжении Bite данные о себе, внося изменения на странице самообслуживания www.manabite.lv, позвонив по телефону 1601 или в любом салоне Bite.
14.3. Клиент имеет право получить в Bite информацию о тех физических или юридических лицах, которые получали информацию об этом Клиенте. Bite не предоставляет Клиенту информацию о государственных органах, которые являются кураторами криминального процесса, о субъектах оперативных действий или других органах, о которых закон запрещает выдавать такие данные.
14.4. Запросить удаление или ограничение обработки тех персональных данных, в обработке которых, в связи с целями, для которых они были получены и обработаны, больше нет необходимости («право на забвение»).
14.5. У клиента есть право на перенос своих персональных данных, при смене оператора электронной связи.
14.6. Обратиться с вопросами, связанными с обработкой персональных данных в Bite или в надзирающее за обработкой персональных данных учреждение (Государственную Инспекцию Данных, www.dvi.gov.lv).
14.7. Обратиться к специалисту Bite по защите данных, чтобы получить информацию об обработке персональных данных Клиента и их защите. Информация о специалисте Bite по защите данных доступна на сайте Bite www.bite.lv, в разделе «Юрист попросил сообщить».

Печатная версия документа, в силе от 01.03.2018

Ответ был полезен?

Взыскатели долгов:
•    SIA "CREDITREFORM LATVIJA", reģ.Nr.40003255604, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013


Бюро кредитной информации:
•    AS "CREFO Birojs", reģ.Nr.40103947718, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 50, LV-1013


Компании цессирующие права требования:
•   AS Inbank Filialas, reģistrācijas Nr.305340173, juridiskā adrese Kareiviu iela 11B, 09109 Viļņa, Lietuva, Darbības veidi - Finanšu pakalpojumi, Bankas, banku operācijas, Investīciju aktivitātes


Партнёры по сотрудничеству:
•    AS "Swedbank", reģ.Nr.40003074764, juridiskā adrese Rīga, Balasta dambis 15, LV-1048, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    AS "SEB banka", reģ.Nr.40003151743, juridiskā adrese Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Meistaru iela 1, LV-1076, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    AS "Citadele banka", reģ.Nr.40103303559, juridiskā adrese Rīga, Republikas laukums 2A, LV-1010, Darbības veidi - Cita monetārā starpniecība, Citi kreditēšanas pakalpojumi, Monetārā starpniecība
•    AS "Luminor Bank", reģ.Nr.40003024725, juridiskā adrese Rīga, Skanstes iela 12, LV-1013, Darbības veids - Cita monetārā starpniecība
•    Lloyd’s Insurance Company S.A. Juridiskā adrese: Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brisele, Beļģija, Darbības veids – Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšana
•    VAS “Latvijas Pasts”, reģ.Nr.40003380477, juridiskā adrese Mārupes nov., Lidosta "Rīga", Ziemeļu iela 10, LV-2167, Darbības veids - Pasta darbība saskaņā ar vispārējā pakalpojuma pienākumu
•    SIA "Tele2", reģ.Nr.40003272854, juridiskā adrese Rīga, Dēļu iela 5, LV-1004, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "Latvijas Mobilais Telefons", reģ.Nr.50003050931, juridiskā adrese Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Darbības veidi - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi
•    LMT Retail & Logistics SIA, reģ.Nr.40103148504, juridiskā adrese Rīga, Ropažu iela 6, LV-1039, Darbības veids: Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos
•    SIA "Tet", reģ.Nr.40003052786, juridiskā adrese     Rīga, Dzirnavu iela 105, LV-1011, Darbības veids - Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
•    AS "Telekom Baltija", reģ.Nr.40003454545, juridiskā adrese Rīga, Burtnieku iela 39, LV-1084, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "DIVI grupa", reģ.Nr.40003803059, juridiskā adrese Rīga, Avotu iela 40 - 33, LV-1009, Darbības veidi - Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi, Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības
•    AS “Fitek”, reģ.Nr.40003380477, juridiskā adrese Rīga, Dēļu iela 4, LV-1004, Darbības veidi - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi
•    AS UNISTOCK, reģ.Nr. 50003019251, juridiskā adrese Rīga, Buļļu iela 74, LV-1067, Darbības veidi - Uzglabāšana un noliktavu saimniecība
•    SIA “Digital Retail”, reģ.Nr.40103535575, juridiskā adrese Rīga, Maskavas iela 108/110 - 50, LV-1003, Darbības veids - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
•    SIA "RIATech", reģ.Nr.43603035090, juridiskā adrese Rīga, Bauskas iela 22, LV-1004, Darbības veids - Bibliotēku un arhīvu darbība
•    SIA "DPD Latvija", reģ.Nr.40003393255, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 8A, LV-1005, Darbības veids - Citas pasta un kurjeru darbības
•    SIA "CITY EXPRESS", reģ.Nr.40003473739, juridiskā adrese Rīga, Rūpniecības iela 5 - 20, LV-1010, Darbības veids - Citas pasta un kurjeru darbības
•    SIA "MTTC Latvija", reģ.Nr.40003893480, juridiskā adrese Rīga, Zemitāna iela 2B, LV-1012, Darbības veids - Sakaru iekārtu remonts
•    SIA "Dentsu Aegis Network Latvia", reģ.Nr.:4000334304, juridiska adrese 2Brīvības gatve 214 B, Riga, Latvia LV-1039. Darbības veids - Mārketinga aktivitāte
•    “Aon Baltic” UADBB, reģ.Nr.110591289, juridiskā adrese A. Goštauto St. 40B, Vilnius, LT, Darbības veids - Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība
•    “Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103942087, juridiskā adrese Rīga, Vienības gatve 87H, LV-1004, Darbības veids – Apdrošināšana
•    SIA "SOMESE Baltic", reģ.Nr. 40103207278, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 103 - 4, LV-1001, Darbības veids - Reklāmas aģentūru darbība
•    Allterco Robotics, reģ.Nr. 0026291955, juridiskā adrese 109 BULGARIA BLVD. LV.8 1404 SOFIA, Bulgārija, Darbības veids – Telekomunikācijas pakalpojumi 
•    Mobileum Inc, juridiskā adrese 20813 Stevens Creek Blvd Suite 200 Cupertino, CA 95014 Amerikas Savienotās Valstis, Darbības veids - Datu analīzes risinājumu izstrāde
•    MobiGW OÜ, reģ.Nr. 12585425, juridiskā adrese Akadeemia tn 3 Tartu linn, Tartu linn Tartu maakond 51003, Igaunija, Darbības veids - Citas informācijas tehnoloģijas un datoru pakalpojumi
•    Verozona, UAB, reģ.Nr. 226040370, juridiskā adrese Antakalnio g. 84, Vilnius 10204, Lietuva, Darbības veids – Norēķinu pakalpojumi
•    Laika Mobile Connectivity Oy, reģ.Nr.2078418-0, juridiskā adrese Bulevardi 7, 00120 Helsinki, Somija, Darbības veids - Mobilo norēķinu pakalpojumu agregātors
•    "Link Mobility" SIA – reģ.Nr.40003558745, juridiskā adrese Rīga, Kronvalda bulvāris 3 - 1, LV-1010, Darbības veidi - ¬Citi telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "SMS ONLINE", reģ.Nr.40103291601, juridiskā adrese Rīga, Gustava Zemgala gatve 80 - 154A, LV-1039, Darbības veidi - Citi telekomunikācijas pakalpojumi, Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi
•    CDR SIA, reģ.Nr.50203006391, juridiskā adrese Rīga, Jūrkalnes iela 1, LV-1046, Darbības veidi - Citi telekomunikācijas pakalpojumi, Reklāmas aģentūru darbība
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sales.lv", reģ.Nr.40103240056, juridiskā adrese Rīga, Dzirnavu iela 37 - 62, LV-1010, Darbības veidi - Citi telekomunikācijas pakalpojumi, Reklāmas aģentūru darbība, Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CSC TELECOM", reģ.Nr.40003611196, juridiskā adrese Rīga, Cēsu iela 31 k-3, LV-1012, Darbības veidi - Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "T2R", reģ.Nr.40103242606, juridiskā adrese Rīga, Bieķensalas iela 26, LV-1004, Darbības veidi - Citi telekomunikācijas pakalpojumi
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobilly", reģ.Nr.40003654405, juridiskā adrese Rīga, Dzirnavu iela 91 k-3 - 20, LV-1011, Darbības veidi - Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu, Cita monetārā starpniecība
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mobīlie pakalpojumi", reģ.Nr.40003678583, juridiskā adrese Jaunpils nov., Jaunpils pag., Jaunpils, "Ezermāja" - 7, LV-3145, Darbības veidi - Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības, Interneta portālu darbība, Citi telekomunikācijas pakalpojumi
•    Nowa OÜ, reģ.Nr.11498055, juridiskā adrese Narva mnt 7b Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 10117, Igaunija, Darbības veids - Bezvadu telekomunikāciju darbības
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VERTEX LV", reģ.Nr.50003866501, juridiskā adrese Daugavpils, Jātnieku iela 77A - 24, LV-5410, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Interneta portālu darbība
•    Akciju sabiedrība "Latvenergo", reģ.Nr.40003032949, juridiskā adrese Rīga, Pulkveža Brieža iela 12, LV-1010, Darbības veids - Elektroenerģijas ražošana, Elektroenerģijas tirdzniecība
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "INTERNET", reģ.Nr.40003411866, juridiskā adrese Rīga, Vasaras iela 7 - 25, LV-1048, Darbības veids - Interneta portālu darbība, Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "RĪGAS KARTE", reģ.Nr.40003979933, juridiskā adrese Rīga, Vīlandes iela 6 - 3, LV-1010, Darbības veids - Datoriekārtu darbības pārvaldīšana, Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības
•    REPLACE OÜ, reģ.Nr.12703942, juridiskā adrese Killustiku põik 1 Vahi alevik, Tartu vald Tartumaa 60534, Darbības veids - Elektronisko ierīču un telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība
•    SIA "DATU TEHNOLOĢIJU GRUPA", reģ. Nr.50003459811, juridiskā adrese Rīga, Ganību dambis 24A - 52, LV-1005, Darbības veids - Citi telekomunikācijas pakalpojumi, Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi
•    Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STANDOUT", reģ. Nr. 40103668473, juridiskā adrese Rīga, Blaumaņa iela 5A - 9, LV-1011, Darbības veids - Datorprogrammēšana un Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības
•    TeleConnect CZ s.r.o., reģ. Nr.28948556, juridiskā adrese Husitská 502/36, Prāga 3 - Žižkov, 13000, Čehija, Darbības veidi - Elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšana
•    COGNIZANT WORLDWIDE LIMITED, reģ. Nr.07195160, juridiskā adrese 1 Kingdom iela, Paddington Central, Londona W2 6BD, Apvienotā Karaliste, Darbības veids - Informācijas tehnoloģiju konsultācijas, Citas informācijas tehnoloģiju darbības

Ответ был полезен?

•    SIA "BITE Latvija Retail", reģ.Nr.50003802801, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 22, LV-1005, Darbības veids - Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;
•    SIA "Latnet", reģ.Nr. 50003913971, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Darbības veids – Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi, Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi
•    SIA "TeleTower", reģ.Nr.40103257495, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Darbības veidi - Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un telekomunikācijas pakalpojumi;
•    SIA "UNISTARS", reģ.Nr.40003482318, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 97, LV-1001, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi;
•    AS TV Play Baltics Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103238282, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
•    SIA "All Media Latvia", reģ.Nr.40103065880, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
•    AS TV PLAY BALTICS EESTI, reģ.Nr.10308880, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, Igaunija, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
•    ALL MEDIA AS EESTI, reģ.Nr.10014747, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, Igaunija, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
•    All Media Lithuania, UAB, reģ.Nr.121393020, juridiskā adrese Kalvarijų g. 135, LT-08221 Vilnius, Lietuva, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
•    Bitė Lietuva, UAB, reģ.Nr.110688998, juridiskā adrese Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, Lietuva, Darbības veidi - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi.

Ответ был полезен?

Для каких целей осуществляется видео- и фотосъемка мероприятий SIA BITE Latvija?

Видео- и фотосъемка мероприятий и общественных мест осуществляется с целью популяризации образа общества с ограниченной ответственностью SIA BITE Latvija (далее в тексте — Bite) и (или) группы BITE, разработанных ими предложений и продуктов. Компания Bite обладает законным правом обрабатывать персональные данные, полученные на организованных ею мероприятиях, в общественных местах и (или) на других публичных мероприятиях, организованных третьими лицами.

 

Что происходит с полученными фото- и видеозаписями?

Bite хранит видеозаписи и фотоснимки и может распоряжаться ими до наступления следующих моментов:
• до достижения цели обработки персональных данных;
• пока данные не устареют и не утратят актуальность для популяризации имиджа, продуктов и услуг Bite.

В случае выполнения какого-либо из вышеуказанных критериев фото- и видеозаписи удаляются.

Полученные фото- и видеозаписи могут передаваться следующим категориям получателей:
• уполномоченным сотрудникам Bite;
• предприятиям группы Bite. Подробная информация о предприятиях группы Bite опубликована на сайте www.bite.lv в разделе «Юрист просил передать» — «Деловые партнеры Bite»;
• другим деловым партнерам Bite, которые обеспечивают популяризацию образа Bite.

Кроме того, фото- и видеозаписи могут передаваться учреждениям досудебного расследования, субъектам оперативной деятельности, органам государственной безопасности и прокуратуре для получения доказательств по уголовным делам, а также судам для получения доказательств по рассматриваемым делам.

 

Ваши права

Вы вправе обратиться в Bite и потребовать предоставить доступ к своим персональным данным. При таком запросе Вам необходимо предоставить информацию, позволяющую недвусмысленно идентифицировать Вас на фото- и видеозаписи, например описание Вашего внешнего вида во время видеозаписи или фотографирования.

Вы вправе:
1)    узнать, какие именно физические или юридические лица в течение определенного периода получали от Bite сведения о Вас. Bite не имеет права предоставлять Вам информацию о государственных учреждениях, направляющих уголовный процесс, субъектах оперативной деятельности или других органах, разглашение сведений о которых запрещено законом;
2)    возразить против обработки своих персональных данных. Об этом Вам необходимо сообщить нам в письменной форме, например, отправив письмо по почте или электронной почте. В этом случае просим направлять возражения на электронный адрес info@bite.lv или письмом на физический адрес SIA BITE Latvija, регистрационный номер 40003742426, юридический адрес: LV-1005, г. Рига, ул. Уриекстес, 2а—24;
3)    потребовать удалить персональные данные или ограничить обработку персональных данных, если они больше не нужны в целях, для которых они собраны и обрабатывались («право на забвение»);
4)    обратиться к специалисту по защите данных Bite для получения информации об обработке персональных данных клиента и их защите. Информация о специалисте Bite по защите данных опубликована на сайте Bite по адресу www.bite.lv в разделе «Юрист просил передать»;
5)    Обратиться в Bite или учреждение, надзирающее за обработкой персональных данных (Государственную инспекцию данных, www.dvi.gov.lv) по вопросам обработки персональных данных.

 

Видео и фотосъёмка в мероприятиях в Bite

Ответ был полезен?

Правила обработки данных физических лиц (для ИKT-услуг) можно посмотреть здесь.

Ответ был полезен?

Для получения дополнительной информации об обработке и защите персональных данных, пожалуйста, свяжитесь со специалистом по защите данных из Bite по электронной почте: privacy@bite.lv

Ответ был полезен?

Другая важная информация

Качество передачи речи и время доставки SMS-сообщений

 • Bite обеспечивает как качество речи голосовой телефонии, так и скорость доставки SMS-сообщений в соответствии с критериями качества, установленными Комиссией по регулированию общественных услуг.
 • В соответствии с рекомендацией Международного союза электросвязи (МСЭ), используя 5-бальную систему оценивания, для предоставляемых услуг голосовой телефонии Bite обеспечивает качество речи с минимальным значением не менее 3 баллов.
 • Максимальное время доставки SMS в сети Bite не превышает 10 секунд.

 

Скорость передачи данных

Если мы дадим волю нашему мобильному интернету, он будет бежать и бежать, и нет ни малейшего представления, где он в конце концов окажется.

Поэтому, как регулируется скорость для водителей, так и мы отрегулировали скорость мобильного интернета, чтобы Ты знал, на что можно рассчитывать в разных ситуациях.

Мобильная сеть 4.5G
Максимально допустимая, а также заявленная скорость – до 400 Mbit/s.
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания составляет 160 Mbit/s. 
При отправке файлов максимальная скорость может достигнуть 50 Mbit/s, а средняя – 15 Mbit/s.

Мобильная сеть 4G+
Максимально допустимая, а также заявленная скорость – до 230 Mbit/s. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания составляет 80 Mbit/s. 
При отправке файлов, максимальная скорость может достигнуть 50 Mbit/s, а средняя- 15 Mbit/s. 

Мобильная сеть 4G
Максимально допустимая, а также заявленная скорость – до 100 Mbit/s. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания составляет 30 Mbit/s. 
При отправке файлов, максимальная скорость может достигнуть 50 Mbit/s, а средняя - 15 Mbit/s. 

Такие показатели скорости позволяют как просматривать, так и добавлять необходимую информацию практически мгновенно, поэтому Ты забудешь о таких словах как «зависает» или «тормозит». 

Мобильная сеть 3G
Максимально допустимая, а также заявленная скорость – до 13 Mbit/s. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания составляет 6 Mbit/s. 
При отправке файлов, максимальная скорость может достигнуть 5,8 Mbit/s, а средняя - 1 Mbit/s. 

Пусть Тебя не пугает тот факт, что цифры скорости мобильной сети 3G как минимум вдвое меньше! На этой скорости Ты будешь плескаться в глубинах интернета как рыба в воде, да и действовать сможешь без лишних хлопот.  

Во всей нашей сети мы обеспечиваем минимальную гарантированную скорость загрузки и скачивания GPRS- 9,6 Kbit/s. При использовании сети 4G - 256 Kbit/s.

 

Тарифные планы мобильного интернета имеют следующие ограничения скорости интернета:

 • Для тарифного плана Интернет BITE МЕГА ОБЪЁМ – интернет-данные, которые будут использованы с 00:00 до 7:00, вообще не учитываются, а в остальное время без хлопот и каких-либо ограничений можно использовать целых 100GB в месяц (начиная с Даты обновления и до следующей Даты обновления). Если вдруг Вам не удастся уложиться в рамки данного объёма, то интернет с 07:00 до 00:00 будет доступен со скоростью 512kb/s.
 • • Для тарифного плана Интернет BITE МЕГА – интернет-данные, которые используются с 00:00 до 07:00, вообще не будут учитываться, а в остальное время суток без хлопот и каких-либо ограничений можно использовать целых 150GB в месяц (начиная с Даты обновления и до следующей Даты обновления). Если вдруг Вам не удастся уложиться в рамки данного объёма, то интернет с 07:00 до 00:00 будет доступен Вам со скоростью 256kb/s.
 • Для тарифного плана Интернет BITE МЕГА+ – интернет-данные, которые используются с 00:00 до 07:00, вообще не будут учитываться, а в остальное время суток без хлопот и каких-либо ограничений можно использовать целых 200GB в месяц (начиная с Даты обновления и до следующей Даты обновления). Если вдруг Вам не удастся уложиться в рамки данного объёма, то интернет с 07:00 до 00:00 будет доступен Вам со скоростью 256kb/s.
 • Для тарифного плана Интернет BITE МЕГА+ (2018) – интернет-данные,которые используются с 00:00 до 07:00, вообще не будут учитываться, а в остальное время суток без хлопот и каких-либо ограничений можно использовать целых 200GB в месяц (начиная с Даты обновления и до следующей Даты обновления). Если вдруг Вам не удастся уложиться в рамки данного объёма, то интернет с 07:00 до 00:00 будет доступен Вам со скоростью 256kb/s.

 

Когда BITE снижает скорость интернета?

Пользуясь интернетом Bite как в телефоне, так и согласно тарифным планам на интернет, имейте в виду, что Bite может ограничить определенные услуги в соответствии с правилами Политики справедливого пользования, чтобы:

 • Выполнить распоряжение, решение или запрос от полиции, суда или другого уполномоченного государственного учреждения.
 • Предотвратить злонамеренное, мошенническое или иное несанкционированное использование сети (например, для борьбы с вирусами и т.п.).
 • Уменьшить временную или выборочную перегрузку сети. В этом случае ограничения будут временными и, насколько это возможно, будут организованы таким образом, чтобы Ты их не замети, а если и заметишь, то кратковременно и по возможности в щадящем объёме.

 

Факторы, влияющие на качество услуг электронной связи

М также хотим напомнить Тебе, что на качество услуг могут влиять не только обеспечиваемый Bite сигнал, покрытие сети или технические параметры базовых станций. Но и множество других факторов, которые от Bite не зависят:

 • Различные особенности зданий, например: толщина стен, количество этажей, использованные при строительстве материалы и т.п.
 • Подвалы и помещения, которые находятся ниже уровня земли – самые частые «недруги» качества голосовых звонков и доставки SMS. 
 • Качество электронной связи может значительно меняться в зависимости от рельефа местности, где Ты находишься: горы, густые леса, широкие овраги, наличие множества лиственных деревьев.
 • Снег, дожди, ветер, особенно жаркая или холодная погода - всё это тоже определяет качество электронной связи. 
 • Ты наверняка заметил, что на различных мероприятиях, в местах большого скопления людей, которые хотят как можно быстрее поделиться с другими своими новостями или важными событиями, может возникнуть временная перегрузка сети.
 • Иногда на показатели качества услуги зависит и от функциональных особенностей Твоего телефона, роутера или другого используемого устройства. 

Помехи в использовании услуг электронной связи мы обычно устраняем в течение 24 часов с момента получения Твоей заявки. Если заявка будет получена в пятницу после 17:00, в выходные или праздничные дни, то мы всё исправим на следующий рабочий день с 9:00 до 17:00. Ты можешь сообщить о неисправности, позвонив по номеру 1601 или отправив электронное письмо на info@bite.lv

Ответ был полезен?

Informācija atjaunota 17.09.2020

Domēna vārda nosaukumsInterneta protokola (IP) adreseInspekcijas lēmuma numurs un datums
10bet.com185.11.124.62014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 59-Blok, 2015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 541-Blok
192.230.64.6
192.230.65.6
11bets10.com94.125.59.1232015.gada 18. maija Lēmums Nr. 509-Blok
12bets10.com94.125.59.442015.gada 25.maija Lēmums Nr. 520-Blok
150poker.com78.110.26.842014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 246-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 446-Blok
217.168.166.142
18bet.com78.137.115.1812014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 210-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 956-Blok
78.46.60.147
1bet.com70.38.102.2202014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 211-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 699-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 955-Blok, 2018. gada 26. novembra Lēmums Nr. 1075-Blok
103.25.198.124
80.69.77.156
136.243.110.155
94.130.19.175
1bet2bet.com5.152.196.2262014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 310-Blok
1bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
1crystalcasino.com104.24.116.1252016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 786-Blok
104.24.117.125
1livecasino.com31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.eu31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.net31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1livecasino.org31.3.242.2352016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 738-Blok
1triobet.com91.198.207.682015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
1xbet.com190.121.210.72015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
190.105.194.58
1x-bet.com213.202.218.2012015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
185.26.97.230
1-x-bet.com89.163.157.442015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
1xbet.mobi78.140.130.2432015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 676-Blok
1xbet35.com188.124.249.52018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1056-Blok
1xbet64.com188.124.249.52018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1056-Blok
1zigzag777.com94.23.115.2352017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 940-Blok
21gc-it.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandc.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grand-casino.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino.net77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinoit.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-it.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasino-italia.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21grandcasinos.com77.81.242.1422015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 565-Blok
37.235.55.161
178.17.170.113
146.0.75.172
21nova.com5.135.118.1952014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 144-Blok, 2018.gada 26.februāra Lēmums Nr. 999-Blok
5.135.118.67
37.59.128.194
95.131.190.22
35.186.250.20
21prive.com190.105.194.302014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 200-Blok
46.165.210.250
24bettle.com190.121.210.242016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 759-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1052-Blok
95.211.214.112
45.60.64.223
45.60.71.223
24hbet.com80.85.110.1862014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 293-Blok
85.119.122.90
24hcasino.com80.85.110.182014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 160-Blok
85.119.122.86
24hpoker.com80.85.110.1732014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 161-Blok
85.119.122.77
2bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
2triobet.com91.198.207.692015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 419-Blok
2zigzag777.com94.23.115.2352017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 940-Blok
32red.com174.35.7.962014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 106-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 950-Blok
174.35.7.197
212.188.185.233
104.16.111.33
104.16.112.33
32redbingo.com212.188.185.2342014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 108-Blok
32redpoker.com217.158.122.1022014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 107-Blok
32redsport.com212.188.185.2262014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 109-Blok
347bet.com78.110.26.1012014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 254-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 445-Blok
217.168.166.152
365sb.com103.11.213.642016.gada 30.maija Lēmums Nr. 828-Blok
103.11.213.69
103.11.213.98
103.11.213.107
103.11.213.137
103.11.213.145
103.11.213.177
365sport365.com81.94.208.912018. gada 26. novembra Lēmums Nr. 1069-Blok
377bet.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 188-Blok, 2015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 646-Blok
109.205.94.22
3bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
3triobet.com91.198.207.632015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 372-Blok
3zigzag777.com178.33.37.362017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 940-Blok
4bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
4zigzag777.com94.23.115.2352017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 940-Blok
50starscasino.com107.6.165.752016.gada 09.maija Lēmums Nr. 811-Blok
107.6.183.147
198.20.124.75
5bets10.com94.125.59.1752014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
5zigzag777.com94.23.115.2352017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 940-Blok
6bets10.com94.125.59.1982014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
70bet.com217.168.166.1582015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 471-Blok
710games.com37.114.79.2002014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 230-Blok
710live.eu37.114.79.2042014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 231-Blok
777.com91.109.250.1042018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1054-Blok
777azino.com104.31.82.2182016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.31.83.218
777azino.net104.28.29.852016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
107.28.28.85
5.45.71.80
777azino.org104.28.0.1072016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.28.1.107
77jackpot.com72.55.159.732016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 734-Blok, 2018. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 1024-Blok
104.27.22.83
104.27.23.83
7bets10.com94.125.59.1992014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
7red.com185.31.93.682014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 167-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok, 2015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 697-Blok
190.105.194.15
190.121.210.39
7redvip.com190.105.194.152015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 475-Blok
7sultans.eu193.169.206.1292014.gada 13.oktobra Lēmums Nr. 222-Blok
193.169.206.146
7sultanscasino.com193.169.206.1462014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 93-Blok, 2017.gada 22.maija Lēmums Nr. 927-Blok, 2018. gada 28. maija Lēmums Nr. 1033-Blok, 2019. gada 25. marta Lēmums Nr. 1140-Blok
193.169.206.173
185.31.222.241
185.31.222.61
185.31.222.64
888.com213.52.252.812014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 10-Blok
888casino.com213.52.252.592014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 33-Blok, 2017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 912-Blok, 2018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1053-Blok
91.109.248.242
91.109.250.233
888games.com213.52.252.942014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 8-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 62-Blok, 2017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 916-Blok
213.52.255.136
213.52.255.138
213.52.252.232
91.109.250.200
888ladies.com213.52.252.1792014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 51-Blok
888mega.com91.109.248.722017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 914-Blok
888play.com78.110.17.1392014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 9-Blok
888poker.com213.52.252.822014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 32-Blok, 2017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 914-Blok
91.109.248.72
888sport.com213.52.252.2502014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 34-Blok, 2017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 915-Blok
91.109.248.238
8bets10.com94.125.59.882014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
90dakika.com104.28.30.1052015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 466-Blok
104.28.31.105
999vegas.com78.129.232.1742015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 400-Blok
9bets10.com94.125.59.482015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 417-Blok
acelivecasino.com198.135.249.1232015.gada 18. maija Lēmums Nr. 514-Blok
aces.com185.28.72.72015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 584-Blok
185.28.72.43
action24.com104.20.6.152016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 730-Blok
104.20.7.15
afroditecasino.com217.168.171.32015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 390-Blok
ahtigames.com104.18.225.502019. gada 25. februāra Lēmums Nr. 1113-Blok
104.18.231.50
alibabacasino.com37.114.77.122014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 140-Blok
allaustraliancasino.com149.126.77.212014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 304-Blok
185.11.125.21
199.83.132.21
allbritishcasino.com149.126.77.1352014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 302-Blok, 2015.gada 18. maija Lēmums Nr. 510-Blok
185.11.125.135
199.83.132.135
199.83.133.135
192.230.66.135
192.230.77.135
allirishcasino.com149.126.77.922014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 303-Blok
185.11.125.92
199.83.128.92
199.83.129.92
alljackpots.co.uk193.169.207.2422015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok
alljackpotscasino.com193.169.207.2422015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 606-Blok, 2016.gada 14.marta Lēmums Nr. 781-Blok, 2017.gada 08.maija Lēmums Nr. 921-Blok, 2019. gada 25. marta Lēmums Nr. 1139-Blok
193.169.207.255
185.31.222.237
185.31.222.64
allsllot.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslost.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
all-slot.com64.34.230.1302015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslot.net193.169.207.2412015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslots.net64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslots777.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
193.169.207.241
allslotscasino.com64.34.230.1492014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 36-Blok, 2015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok, 2015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok, 2016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 743-Blok, 2017.gada 08.maija Lēmums Nr. 920-Blok, 2018. gada 28. maija Lēmums Nr. 1027-Blok
174.35.6.19
174.35.6.21
174.35.6.22
174.35.6.78
151.249.90.216
193.169.207.241
174.35.6.20
174.35.6.8
193.169.207.240
185.31.222.237
185.31.222.61
allslotscasinos.net193.169.207.2412015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 598-Blok
allslotsfree.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotsind.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
allslotswin.com64.34.230.1492015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 484-Blok
almightyvikings.com185.2.101.522016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 767-Blok
alwaysvegas.co.uk52.17.1.1372015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
alwaysvegas.eu52.17.1.1372015.gada 27.jūlija Lēmums Nr. 586-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
annacasino.com109.205.93.2052015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 380-Blok, 2015.gada 24. augusta Lēmums Nr. 604-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 958-Blok
109.205.94.25
190.4.89.221
arberiapoker.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
argocasino.com51.254.48.1212015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 716-Blok, 2017.gada 18.decembra Lēmums Nr. 971-Blok
94.23.103.5
artemisbet.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet.net109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet1.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet10.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet100.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet2.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet20.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet200.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
109.205.93.100
artemisbet200.net109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok
artemisbet30.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet300.com109.205.93.1362015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 528-Blok, 2016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
109.205.94.60
artemisbet40.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet50.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet60.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet70.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet80.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
artemisbet90.com109.205.94.602016.gada 30.maija Lēmums Nr. 824-Blok
astralbet.com104.28.22.1422019. gada 25. marta Lēmums Nr. 1126-Blok
104.28.23.142
atlanticcasinoclub.com190.105.194.572015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 671-Blok, 2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 842-Blok, 2018. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 1020-Blok
190.121.210.30
190.105.195.103
104.24.24.3
104.24.25.3
104.16.226.221
104.16.227.221
104.16.228.221
104.16.229.221
104.16.230.221
atlantic-casino-club.com104.25.192.92016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 850-Blok
104.25.193.9
atlanticspins.com35.190.80.2372019. gada 25. februāra Lēmums Nr. 1118-Blok
azino777.com104.24.118.932016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok, 2018. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 1025-Blok
104.24.119.93
104.16.0.180
104.16.1.180
190.93.245.176
198.41.208.179
198.41.209.179
azino777.net5.45.68.102016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azino777.org104.27.166.1922016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.27.167.192
azinomobile.com5.45.75.1482016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.net5.45.75.1482016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
azinomobile.org104.28.30.792016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 831-Blok
104.28.31.79
b-bets.com190.121.210.242016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 758-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1049-Blok
95.211.214.112
45.60.64.223
45.60.71.223
bestbet.com78.110.20.882014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 203-Blok
bestbettoday.com212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 788-Blok
bestcasino.com78.110.20.862014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
78.110.20.87
bestlotto.com78.110.20.862014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 202-Blok
best-vabank.com88.208.6.812014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 270-Blok
bestvulkan.com162.159.253.762014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 279-Blok
162.159.253.75
162.159.254.75
162.159.255.75
162.159.252.76
78.140.175.219
bet2412.com37.114.79.2102014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 209-Blok
bet3000.com94.125.57.2252014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 193-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 954-Blok
213.202.244.110
52.58.235.206
bet365.com5.226.176.162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 14-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 73-Blok
5.226.176.13
bet610.com78.110.26.832014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 245-Blok, 2015.gada 16.marta Lēmums Nr. 444-Blok
217.168.166.141
betadonis60.com109.205.94.492015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 665-Blok, 2016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok
50.63.202.6
betadonis77.com109.205.94.492016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 718-Blok
betandgirls.com85.17.144.1642015.gada 16.marta Lēmums Nr. 449-Blok
betat.ru95.131.233.1642015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 10. augusta Lēmums Nr. 591-Blok
104.27.186.133
104.27.187.133
betatcasino.com213.171.204.1042014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 149-Blok, 2015.gada 09.marta Lēmums Nr. 439-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 487-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 952-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1044-Blok, 2018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1058-Blok, 2018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1084-Blok
95.131.233.164
198.41.184.44
198.41.185.44
104.17.217.103
104.17.218.103
104.17.219.103
104.17.220.103
104.17.221.103
104.31.82.124
104.31.83.124
104.24.122.124
104.24.123.124
104.25.61.109
104.25.62.109
bet-at-home.com80.243.162.1752014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 28-Blok
betbellavegas.com185.52.53.262018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1097-Blok
betblu.com190.105.194.302015.gada 25.maija Lēmums Nr. 527-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
betcasinograndbay.com185.52.53.262018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1095-Blok
betchain.com146.185.164.492016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 722-Blok, 2018. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 1021-Blok, 2018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1060-Blok
104.18.56.117
104.18.57.117
104.18.42.41
104.18.43.41
betchan.com178.62.219.902016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 752-Blok
betcityru.com88.150.189.2262014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 48-Blok
88.150.226.210
88.150.233.131
88.150.233.133
88.150.233.134
88.150.247.19
88.150.247.21
88.150.247.3
88.150.247.4
88.150.247.5
88.243.186.114
109.73.76.146
betclic.com94.125.61.1942014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 146-Blok
94.125.61.207
betcris.com186.5.161.102014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 123-Blok
betfair.com84.20.200.282014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 17-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 43-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 50-Blok
84.20.200.9
67.211.111.93
84.20.200.150
84.20.200.199
84.20.200.205
84.20.200.214
84.20.200.229
84.20.200.53
84.20.200.63
betfred.com195.244.208.1582014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 26-Blok
bethard.com194.103.137.1822016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 724-Blok
betibet.com212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 789-Blok
betin.com46.165.211.1542014.gada 15.septembra Lēmums Nr. 153-Blok
80.92.117.132
190.105.194.32
betjupiterclub.com185.52.53.262018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1094-Blok
betlakepalace.com185.52.53.262018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1098-Blok
betmira.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok, 2018.gada 29.janvāra Lēmums Nr. 996-Blok
190.105.194.4
190.105.194.52
bet-monkey.com185.36.237.712015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 644-Blok
betn1.com95.131.232.1152014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 335-Blok
betncatch.com109.205.94.512016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 840-Blok, 2017.gada 18.decembra Lēmums Nr. 984-Blok
192.230.78.181
192.230.83.181
betngo.com162.13.150.2202014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 320-Blok, 2015.gada 25.maija Lēmums Nr. 519-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 651-Blok
95.138.174.9
54.76.198.33
54.229.51.171
193.33.139.153
134.213.145.197
betraiser.com186.190.245.142015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 566-Blok
betrealm.com82.103.129.492015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 378-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 493-Blok, 2018.gada 26.marta Lēmums Nr. 1013-Blok
109.73.64.36
37.59.109.201
betrillion.com95.131.232.1162014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
betrilyon.com95.131.232.1162014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 338-Blok
betroadhousereels.com185.52.53.262018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1096-Blok
bet-ru.biz193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.com193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.com193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.info193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.net193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betru.org193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.org193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bet-ru.ru193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.biz193.105.200.1972015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.com193.105.200.1982015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.info193.105.200.1942015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.net193.105.200.1952015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
betrucom.org193.105.200.1962015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 381-Blok
bets10.com94.125.59.552014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
betsafe1.com94.125.62.1952014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 47-Blok
betsafe10.com94.125.59.1162015.gada 16.marta Lēmums Nr. 447-Blok
betsafe100.com94.125.59.22015.gada 25.maija Lēmums Nr. 521-Blok
betsafe12.com94.125.59.392015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 462-Blok
betsafe15.com94.125.59.742015.gada 20.aprīļa Lēmums Nr. 483-Blok
betsafe2.com94.125.59.1032014.gada 24.novembra Lēmums Nr. 301-Blok
betsafe22.com94.125.59.572015.gada 11.maija Lēmums Nr. 505-Blok
betsafe23.com94.125.59.82015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 573-Blok
betsafe25.com94.125.59.172015.gada 10.augusta Lēmums Nr. 599-Blok
betsafe26.com94.125.59.222015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 617-Blok
betsafe27.com94.125.59.232015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 649-Blok
betsafe28.com94.125.59.272015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 667-Blok
betsafe29.com94.125.59.282015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 677-Blok
betsafe3.com94.125.59.962014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 267-Blok
betsafe30.com94.125.59.312015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 694-Blok
betsafe31.com94.125.59.462015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 713-Blok
betsafe32.com94.125.59.572016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 729-Blok
betsafe33.com94.125.59.82016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 745-Blok
betsafe34.com94.125.59.812016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 755-Blok
betsafe35.com94.125.59.572016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 771-Blok
betsafe36.com94.125.59.82016.gada 14.marta Lēmums Nr. 783-Blok
betsafe37.com94.125.59.812016.gada 14.marta Lēmums Nr. 795-Blok
betsafe38.com94.125.59.572016.gada 18.aprīļa Lēmums Nr. 803-Blok
betsafe39.com94.125.59.82016.gada 09.maija Lēmums Nr. 817-Blok
betsafe4.com94.125.59.1012014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 280-Blok
betsafe5.com94.125.59.1122015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe55.com94.125.59.772015.gada 05.maija Lēmums Nr. 497-Blok
betsafe6.com94.125.59.1112014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 316-Blok
betsafe7.com94.125.59.1142015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe8.com94.125.59.1112015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 409-Blok
betsafe99.com94.125.59.52015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 540-Blok
betspin.com198.41.189.462015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 702-Blok
198.41.188.46
betsson.com94.125.62.1662014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 19-Blok
94.125.62.1782014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 76-Blok
94.125.59.722014.gada 03.novembra Lēmums Nr. 273-Blok
bettap.com212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 790-Blok
betvictor.com204.74.99.1002014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 37-Blok
212.22.225.203
betvillafortuna.com200.124.146.2092015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 374-Blok
betvoyager.com186.190.245.132015.gada 13.jūlija Lēmums Nr. 554-Blok
betway.com78.24.210.1872014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 4-Blok
94.125.56.2542014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 70-Blok, 2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 858-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1038-Blok
94.125.56.96 
94.125.56.97 
109.202.114.68 
45.60.87.104 
45.60.114.104 
betwingame.com88.208.34.752014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 324-Blok
bgo.com88.81.157.2522014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 104-Blok
88.81.157.253
bigbetworld.com185.27.57.152016.gada 14.marta Lēmums Nr. 777-Blok
bigombet.com78.110.26.982014.gada 27.oktobra Lēmums Nr. 253-Blok, 2015.gada 23.marta Lēmums Nr. 452-Blok
217.168.166.150
bingo.com78.24.214.1662014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 182-Blok, 2017.gada 22.maija Lēmums Nr. 933-Blok
185.9.101.78
185.9.101.166
bingoers.com212.56.157.1852016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 791-Blok
bingohour.com190.105.194.302015.gada 01.jūnija Lēmums Nr. 536-Blok
190.121.210.6
46.165.210.250
bitstarz.com104.20.0.452018. gada 26. novembra Lēmums Nr. 1079-Blok
104.20.1.45
blacklotuscasino.com185.52.53.302018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1089-Blok
blingcity.com104.20.74.122015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 701-Blok
104.20.73.12
bosscasino.eu159.100.250.2172016.gada 05.decembra Lēmums Nr. 892-Blok
boylebingo.com88.208.203.1302015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylecasino.com88.208.203.1162015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.48
boylegames.com88.208.203.1212015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylepoker.com88.208.203.1272015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
boylesports.com88.208.203.502015.gada 26.janvāra Lēmums Nr. 373-Blok
46.18.112.39
46.18.112.44
britscasino.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 401-Blok
brpokerclube.com185.27.59.72015.gada 01. jūnija Lēmums Nr. 529-Blok
buckandbutler.com54.72.140.432015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 685-Blok
bulldog777.com190.105.194.172014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 196-Blok
198.50.200.230
184.75.213.7
burancasino.com104.17.186.2402018. gada 17. decembra Lēmums Nr. 1100-Blok
104.17.187.240
bwin.com195.72.134.1162014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 12-Blok, 2014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 42-Blok, 2015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 369-Blok
195.72.134.135
195.72.135.135
195.72.134.143
195.72.135.152
195.72.134.228
195.72.135.55
195.72.135.59
195.72.135.65
195.72.134.75
195.72.134.97
cabaretcasino.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok
cabaretclub.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok, 2018.gada 26.februāra Lēmums Nr. 1003-Blok
185.31.220.143
cabaretclubcasino.com78.24.210.1622014.gada 08.decembra Lēmums Nr. 327-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok, 2018.gada 26.februāra Lēmums Nr. 1007-Blok
23.229.53.27
23.229.46.83
149.56.181.181
cabaretclubcasino.org23.229.46.832015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 705-Blok
camelcasino.com37.114.79.1972014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 214-Blok
capitanbet.com78.110.26.722014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 242-Blok
captainwin.com46.165.211.1532015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 696-Blok
190.105.194.21
caratbingo.com92.243.12.1142015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 463-Blok, 2015.gada 11.maija Lēmums Nr. 501-Blok
92.243.16.143
caratcasino.com95.85.31.1202014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 169-Blok, 2015.gada 07.aprīļa Lēmums Nr. 461-Blok, 2015.gada 05.maija Lēmums Nr. 500-Blok
92.243.12.114
92.243.16.143
caribiccasino.com109.205.94.302016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 727-Blok, 2017.gada 13.februāra Lēmums Nr. 917-Blok
107.154.114.108
107.154.117.108
carnivalcasino.com107.6.165.752016.gada 09.maija Lēmums Nr. 812-Blok
107.6.183.147
198.20.124.75
cashmio.com130.255.160.2472016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 836-Blok
cashmio.net130.255.160.2472016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 836-Blok
cashmio.org130.255.160.2472016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 836-Blok
casholotcasino.com52.17.1.1372015.gada 08.jūnija Lēmums Nr. 538-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
cashpotcasino.com104.25.192.92016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 851-Blok
104.25.193.9
casino.com80.85.64.1412014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 16-Blok, 2014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 74-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 473-Blok, 2016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 829-Blok, 2016.gada 24.oktobra Lēmums Nr. 868-Blok, 2017.gada 19.jūnija Lēmums Nr. 941-Blok
80.85.64.217
80.85.64.152
149.126.72.198
149.126.72.204
192.230.66.204
80.85.64.150
85.159.124.65
199.83.130.213
149.126.72.213
casino440.com200.124.154.742014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 115-Blok
casinoadrenaline.com109.75.167.1752015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 674-Blok
casinoblu.com80.85.109.2292015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 652-Blok
casinoblusky.com104.25.192.92016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 852-Blok
104.25.193.9
casinobordeaux.com104.24.24.32016.gada 20.jūnija Lēmums Nr. 835-Blok, 2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 902-Blok
104.24.25.3
104.16.27.158
104.16.28.158
104.16.29.158
104.16.30.158
104.16.31.158
casinocasino.com185.11.125.2142016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 732-Blok
192.230.82.214
casino-cosmik.com87.98.255.872015.gada 18. maija Lēmums Nr. 512-Blok
198.41.249.250
casinocruise.com109.205.94.402015.gada 12.oktobra Lēmums Nr. 645-Blok, 2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 879-Blok, 2017.gada 18.decembra Lēmums Nr. 969-Blok
107.154.112.120
107.154.113.120
107.154.248.169
107.154.249.169
casino-delrey.com148.251.115.1892016.gada 15.februāra Lēmums Nr. 749-Blok
176.31.220.53
casinoduel5.com78.133.105.362014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 171-Blok
casinoepoca.com67.211.111.1722015.gada 23.februāra Lēmums Nr. 421-Blok, 2015.gada 02.novembra Lēmums Nr. 654-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 963-Blok
185.31.222.194
185.31.222.137
185.31.222.157
casinoeuro.com94.125.59.12014.gada 01.augusta Lēmums Nr. 20-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
94.125.59.119
casinoeuro100.com94.125.59.552014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 172-Blok
casinoeuro1010.com94.125.59.592014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 318-Blok
casinoeuro24.com94.125.59.1192015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 472-Blok
casinoextra.com162.159.251.1512014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 127-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 431-Blok, 2015.gada 24.augusta Lēmums Nr. 607-Blok, 2017.gada 22.maija Lēmums Nr. 930-Blok
198.41.249.151
141.101.112.108
141.101.113.108
190.93.241.107
190.93.242.107
190.93.243.107
190.121.210.16
190.105.194.47
104.24.3.99
104.24.4.99
casinofantasia.com185.36.252.492016.gada 01.februāra Lēmums Nr. 733-Blok
185.36.252.88
casinofloor.com109.205.93.1712014.gada 29.septembra Lēmums Nr. 187-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 627-Blok
109.205.94.19
casinofrank.net78.140.142.872016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 772-Blok
78.140.142.81
casino-goldenglory.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 402-Blok
casinogran.net37.114.79.2232014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 240-Blok
casinoirishluck.com201.201.190.142014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 344-Blok, 2015.gada 27.aprīļa Lēmums Nr. 485-Blok
200.122.168.112
casinoking.com88.81.155.2432015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 576-Blok, 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 813-Blok
88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
casinoklass.com37.114.79.2122014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinoklass.net37.114.79.2252014.gada 20.oktobra Lēmums Nr. 232-Blok
casinoland.com108.162.201.522016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 726-Blok, 2017.gada 18.decembra Lēmums Nr. 975-Blok
108.162.202.52
37.114.72.97
casinolaromere.com216.105.90.172014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 201-Blok
casinolasvegas.com88.81.155.2432014.gada 18.augusta Lēmums Nr. 66-Blok, 2016.gada 09.maija Lēmums Nr. 814-Blok, 2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 883-Blok
88.81.155.244
88.81.155.245
88.81.155.246
88.81.155.247
88.81.155.248
107.6.165.75
107.6.183.147
198.20.124.75
195.72.135.99
casinolavida.com141.101.123.482014.gada 25.augusta Lēmums Nr. 95-Blok, 2015.gada 02.marta Lēmums Nr. 425-Blok, 2017.gada 16.janvāra Lēmums Nr. 905-Blok, 2018. gada 28. maija Lēmums Nr. 1030-Blok, 2019. gada 25. marta Lēmums Nr. 1136-Blok
190.93.240.48
190.93.241.48
190.93.242.48
190.93.243.48
193.169.206.144
193.169.206.204
185.31.222.241
185.31.222.61
185.31.222.64
casinoleb.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 403-Blok
casinoluck.com109.205.93.1762014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 122-Blok, 2015.gada 21.septembra Lēmums Nr. 625-Blok, 2016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 861-Blok, 2017.gada 22.maija Lēmums Nr. 929-Blok
109.205.94.36
107.154.114.109
107.154.117.109
35.186.235.195
casino-mate.com66.212.225.892014.gada 01.septembra Lēmums Nr. 105-Blok, 2015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
66.212.244.52
casino-mate.mobi66.212.225.892015.gada 07.septembra Lēmums Nr. 623-Blok
casinomaxi.com94.125.59.1592014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi10.com94.125.59.1052015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxi13.com94.125.59.692016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 766-Blok
casinomaxi3.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi4.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi5.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi6.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi7.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi8.com94.125.59.782014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaxi9.com94.125.59.752014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 321-Blok
casinomaximobil.com94.125.59.732015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 367-Blok
casinomaxino.com91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.de91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinomaxino.net91.198.207.332014.gada 22.septembra Lēmums Nr. 180-Blok
casinometropol.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol11.com94.125.59.1222015.gada 05.maija Lēmums Nr. 494-Blok
casinometropol14.com94.125.59.792016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 765-Blok
casinometropol2.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol3.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol4.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol5.com94.125.59. 1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol6.com94.125.59.1082014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol7.com94.125.59.792014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol8.com94.125.59.802014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 322-Blok
casinometropol9.com94.125.59.812015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinometropolmobile.com94.125.59.912015.gada 20.janvāra Lēmums Nr. 368-Blok
casinomidas.com66.212.232.1322015.gada 09.marta Lēmums Nr. 433-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1043-Blok
95.131.233.14
casino-millions.com82.103.129.962015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 382-Blok
casinomira.com46.165.211.1512015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 709-Blok, 2018.gada 29.janvāra Lēmums Nr. 994-Blok
190.105.194.4
190.105.194.52
casinomix.com88.208.2.2042014.gada 01.decembra Lēmums Nr. 323-Blok
casinooliver.com37.114.79.2472014.gada 06.oktobra Lēmums Nr. 213-Blok
casino-on-net.com213.52.252.1542014.gada 15.decembra Lēmums Nr. 351-Blok, 2018. gada 25. septembra Lēmums Nr. 1055-Blok
204.74.99.100
91.109.250.64
casinoosiris.com104.25.168.42016.gada 04.aprīļa Lēmums Nr. 787-Blok, 2016.gada 01.augusta Lēmums Nr. 854-Blok
104.25.169.4
104.25.168.32
104.25.169.32
casino-pariswin.com78.133.105.1092015.gada 30.novembra Lēmums Nr. 691-Blok
casinoplex.co.uk37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.com37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinoplex.org37.61.232.1612015.gada 18.maija Lēmums Nr. 517-Blok
casinorijk.com159.8.40.2342016.gada 18.janvāra Lēmums Nr. 723-Blok
casinoroom.com190.93.240.272014.gada 08.augusta Lēmums Nr. 24-Blok, 2015.gada 21.decembra Lēmums Nr. 707-Blok, 2017.gada 30.janvāra Lēmums Nr. 911-Blok, 2017.gada 18.decembra Lēmums Nr. 980-Blok
190.93.243.26
141.101.112.27
141.101.113.27
141.101.123.27
141.101.113.218
141.101.123.218
104.20.49.83
104.20.48.83
107.154.248.145
107.154.249.145
107.154.212.22
107.154.248.22
casinoroyaldragon.com82.103.130.2242015.gada 09.februāra Lēmums Nr. 384-Blok, 2015.gada 13.aprīļa Lēmums Nr. 468-Blok, 2018.gada 26.marta Lēmums Nr. 1010-Blok
80.243.191.253
37.59.110.36
casinorubis.com78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 404-Blok
casinosaharasands.com52.17.1.1372015.gada 15.jūnija Lēmums Nr. 545-Blok
52.17.190.213
52.17.96.76
95.131.239.107
95.131.239.108
casinoserver.net78.129.232.1742015.gada 16.februāra Lēmums Nr. 405-Blok
casinosieger.com190.121.210.242016.gada 29.februāra Lēmums Nr. 774-Blok, 2018. gada 30. jūlija Lēmums Nr. 1050-Blok
95.211.214.112
45.60.64.223
45.60.71.223
casinosplendido.com162.13.33.352014.gada 08.septembra Lēmums Nr. 139-Blok, 2017.gada 09.oktobra Lēmums Nr. 949-Blok
104.16.216.146
104.16.217.146
104.16.218.146
104.16.219.146
104.16.220.146
casinosuperlines.com104.17.237.1722018.gada 26.februāra Lēmums Nr. 1004-Blok
104.17.238.172
104.17.239.172
104.17.240.172
104.17.241.172
casinotriomphe.com190.105.194.572015.gada 16.novembra Lēmums Nr. 682-Blok, 2016.gada 18.jūlija Lēmums Nr. 843-Blok, 2018. gada 26. novembra Lēmums Nr. 1068-Blok
190.121.210.30
104.25.35.111
104.25.36.111
104.17.52.13
104.17.53.13
104.17.54.13
104.17.55.13
104.17.56.13
casinotropez.com5.62.89.352014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
23.72.38.163
23.72.39.208
casinotropezmobile.com5.62.89.132014.gada 10.novembra Lēmums Nr. 291-Blok
casinotv.com52.17.57.2312016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 894-Blok
casinoval.com208.113.147.2492015.gada 20.jūlija Lēmums Nr. 572-Blok
casinoventura.com185.103.217.992016.gada 19.decembra Lēmums Nr. 897-Blok
casinovino.com80.233.232.952016.gada 29.augusta Lēmums Nr. 857-Blok, 2016.gada 23.novembra Lēmums Nr. 877-Blok, 2018. gada 23. aprīļa Lēmums Nr. 1023-Blok
80.208.0.141
88.208.0.141
casinovo.com95.85.49.102