Cita svarīga informācija

1.    Noteikumos lietotie termini 
1.1.    ManaBite – Bite pašapkalpošanās portāls www.manabite.lv un/vai ManaBite mobilā aplikācija. 
1.2.    Bite – SIA “BITE Latvija”. 
1.3.    Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no Bite. 
1.4.    Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Bite elektronisko sakaru pakalpojumus. 
1.5.    Klients – ManaBite lietotājs (gan Abonents, gan Lietotājs), kas bez maksas lieto ManaBite saskaņā ar šiem Noteikumiem. 
1.6.    E-pasts – Klienta izvēlētais e-pasts, ko klients izvēlējies reģistrācijai ManaBite vai norādījis Līgumā. 1.7. Parole - Klienta izvēlēta burtu un/vai ciparu kombinācija, ko lieto, pieslēdzoties ManaBite. 
1.7.    ManaBite profils – Klienta vai Bite izveidots personīgs Klienta konts ManaBite. 
1.8.    Ikdienas pakalpojumu lietojums – tekošajā mēnesī izmantoto pakalpojumu (vietēji zvani, zvani viesabonēšanā, starptautiskie zvani, SMS Latvijā, SMS viesabonēšanā, starptautiskās SMS, internets Latvijā, Internets viesabonēšanā un citi pakalpojumi) apmērs konkrētam numuram. 
1.9.    Līgums - ar SIA „BITE Latvija” noslēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu un visi tā pielikumi. 
1.10.    Šo noteikumu mērķis ir informēt Klientu par ManaBite profila reģistrācijas procesu un lietošanas noteikumiem. 

2.    ManaBite profila izveidošana 
2.1.    ManaBite profilu ir tiesības izveidot Klientam, izmantojot 3.punktā norādītos reģistrācijas veidus. Bite ir tiesības izveidot ManaBite profilu Abonentam, ja Bite ir pārbaudījusi Abonenta identitāti. 
2.2.    Ja Abonenta ManaBite profilu izveido Bite, aktivizācijas saiti, kas Abonentam jāapstiprina, Bite nosūta uz Abonenta Līgumā norādīto e-pasta adresi. Tikai pēc aktivizācijas saites apstiprināšanas, Abonentam tiks izveidots ManaBite profils ar tiesībām piekļūt visiem saviem Bite pieslēguma numuriem un tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. 
2.3.    Bite ir tiesības uz Abonenta Līgumā norādīto e-pastu sūtīt atgādinājumu par aktivizācijas saites apstiprināšanu, ja Abonents to nav apstiprinājis. 

3.    Reģistrācija ManaBite 
3.1.    ManaBite var reģistrēties, izmantojot e-pastu vai sociālo tīklu (Google vai Facebook) profilu. 
3.2.    Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem. 
3.3.    Ja izvēlas opciju reģistrēties ar sociālā tīkla profilu, jāizvēlas Google vai Facebook profils un jāizvēlas opcija “reģistrēties”. Lai pabeigtu reģistrāciju, jāievada parole, ko Klients vēlas izmantot reģistrācijai ManaBite. Uz epastu, kas izmantots reģistrācijai sociālajā tīklā, tiks nosūtīta aktivizācijas saite, kas Klientam ir jāapstiprina. Ja epasts sakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu un ir unikāls, reģistrācija būs pabeigta un Klients varēs apskatīt visu informāciju par saviem numuriem, izņemot detalizētu rēķina pārskatu. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.4.    Izvēloties reģistrēties ar e-pastu, jānorāda e-pasts un parole, ko izmantos pašapkalpošanās portālā ManaBite un jāizvēlas opcija “reģistrēties”. Uz e-pastu Bite nosūtīs Klientam aktivizācijas saiti, kas jāapstiprina. Ja Klienta izvēlētais e-pasts sakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu un ir unikāls, reģistrācija būs pabeigta un Klients varēs apskatīt visu informāciju par saviem numuriem, izņemot detalizētu rēķina pārskatu. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.5.    Ja Klienta izvēlētais e-pasts vai sociālā tīkla e-pasts nesakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu vai nav unikāls, papildus šo noteikumu 3.3. un 3.4. punktā norādītajam, Klients reģistrāciju turpina, izmantojot internetbanku vai norādot Bite Abonenta numuru un paroli, vai pievienojot konkrētu Bite numuru un saņemot apstiprinājuma īsziņu (SMS). 
3.5.1.    Izmantojot opciju reģistrāciju turpināt ar internetbanku, personas kods tiks pielīdzināts tam, kas tiek atgriezts no internetbankas, un, ja tas sakritīs ar Abonenta personas kodu, Klients piekļūs visiem saviem Bite pieslēguma numuriem ar tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. Ja personas kods nesakrīt, Klientam ir jāizmanto citi reģistrācijas turpināšanas veidi. 
3.5.2.    Izvēloties opciju reģistrāciju turpināt ar Bite Abonenta konta numuru un paroli, Klients piekļūs visiem saviem Bite pieslēguma numuriem ar tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. 
3.5.3.    Izvēloties opciju reģistrāciju turpināt ar SMS, Klients varēs apskatīt visu informāciju par šo konkrēto numuru, izņemot redzēt detalizētu rēķina pārskatu, pie nosacījuma, ka Abonentam Bite tīklā nav citu pieslēguma numuru. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu par konkrēto pieslēguma numuru, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.5.4.    Ja Abonentam ir vairāki Bite pieslēguma numuri un Klients izvēlas opciju reģistrāciju turpināt ar SMS, Klients ManaBite varēs apskatīties tikai šī numura ikdienas pakalpojumu lietojumu. 
3.6.    Ar vienu un to pašu e-pastu vai sociālā tīkla profilu ManaBite var reģistrēties tikai vienu reizi. 
3.7.    Klientam ir iespēja izvēlēties trīs veidus, kā pēc reģistrācijas ManaBite pieslēgties savam profilam – izmantojot internetbanku, e-pastu un paroli, numura pievienošanu ar SMS vai sociālā tīkla (Google vai Facebook) profilu. 

4.    Vispārīgie noteikumi 
4.1.    ManaBite Klientam ir pieejama informācija par Bite rēķiniem un iespēja tos apmaksāt, informācija par izvēlēto tarifa plānu, pieslēguma numuriem, detalizēts pārskats par saņemtajiem Bite pakalpojumiem (vietējie zvani, zvani viesabonēšanā, starptautiskie zvani, SMS Latvijā, SMS viesabonēšanā, starptautiskās SMS, internets Latvijā, Internets viesabonēšanā un citi pakalpojumi), nomaksas ierīcēm, ja tādas ir iegādātas, iespēja pārbaudīt BITE nomaksas limitu, informācija par citiem Klienta izmantotajiem Bites pakalpojumiem, informācija par aktuālajiem piedāvājumiem, kā arī cita informācija, ko Bite vēlas paziņot Klientam. Klientam ManaBite profilā ir tiesības mainīt izvēlēto tarifu plānu, administrēt papildpakalpojumus, noteikt izmaksu kontroli, bloķēt SIM karti un iespēja veikt citus pakalpojumus. 
4.2.    Bite ir tiesības vienpusēji mainīt ManaBite pieejamo pakalpojumu apjomu. 
4.3.    ManaBite profila saturs ir atkarīgs no Klienta izvēlētā reģistrācijas veida (sk. arī šo noteikumu 3. punktu) un no tā, vai Klients apmeklē ManaBite pašapkalpošanās portālu vai mobilo aplikāciju. 
4.4.    ManaBite ir pieejama Klientiem 24 stundas diennaktī, izņemot tehnisku problēmu gadījumos no Bite neatkarīgu iemeslu dēļ vai sistēmas uzlabošanas gadījumā. 

5.    Klienta tiesības un pienākumi 
5.1.    Klientam ir pienākums nodrošināt, ka trešo personu rīcībā nesankcionēti netiek nodota ManaBite autorizācijas un autentifikācijas līdzekļi, t.sk., e-pasts un parole. Klients uzņemas pilnu atbildību par rīcību ManaBite profilā, atzīstot rīcību par sev saistošu, ja tiek veiktas izmaiņas, izmantojot Klienta autorizācijas un autentifikācijas līdzekļus. 
5.2.    Klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot Bite par trešo personu nesankcionētu piekļuvi Klienta autorizācijas un/vai autentifikācijas līdzekļiem, zvanot pa tālruņiem 1601 vai +37125851601, vai apmeklējot jebkuru Bite salonu. 
5.3.    Klientam ir tiesības savā ManaBite profilā veikt izmaiņas kontaktinformācijā un izmantot citus ManaBite piedāvātos pakalpojumus. 
5.4.    Klientam nav tiesību izmantot citas personas ManaBite profilu, izņemot, ja šī persona ir pilnvarojusi šādas darbības veikt. 
5.5.    Klientam ir tiesības dzēst savu ManaBite profilu, nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz info@bite.lv vai iesniedzot parakstītu iesniegumu jebkurā Bites salonā. 

6.    Bite tiesības un pienākumi 
6.1.    Bite nodrošina Klientam tiesības lietot ManaBite portālu 24 stundas diennaktī, izņemot šo noteikumu 4.4. punktā norādītajā gadījumos. 
6.2.    Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Bite Privātuma politiku (sk. sīkāk šo noteikumu 7. punktu). 
6.3.    Bite ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus, izmaiņas publicējot www.bite.lv. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī. 
6.4.    Bite neatbild par sekām un zaudējumiem, ja Klients ir nodevis piekļuves tiesības savam ManaBite profilam trešajām personām. 
6.5.    Bite ir tiesības dzēst Klienta profilu, ja Klients pārkāpj šos noteikumus, vai neizmanto ManaBite profilu ilgāk kā 10 (desmit) gadus. 

7.    Personas datu apstrāde 
7.1.    Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “BITE Latvija”, reģ.Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis 1601. 
7.2.    Bite veiktās personas datu apstrādes noteikumi ir norādīti Bite Privātuma politikā. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Bite vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. 

8.    Citi noteikumi 
8.1.    Izmantojot ManaBite, Klients apliecina, ka piekrīt, ka visa informācija, ko Bite paziņo Klientam elektroniski ManaBite profilā, ir vienlīdz saistoša kā papīra formāta dokuments.
 

Vai atbilde bija noderīga?

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas bloķēto domēnu saraksts pieejams šeit.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes bloķēto domēnu saraksts pieejams šeit.
Veselības Inspekcijas saraksts pieejams šeit.
PTAC saraksts pieejams šeit.

Vai atbilde bija noderīga?

Runas pārraides kvalitāte un īsziņu piegādes laiks

Bite garantē balss sakaru pakalpojumu kvalitāti un īsziņu pakalpojuma piegādes ātrumu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto kvalitātes parametru robežās.

Saskaņā ar Starptautiskās Telekomunikācijas Savienības (ITU) rekomendēto 5 ballu novērtēšanas sistēmu (rekomendācija ITU-T P.862), Bite nodrošina minimālo runas kvalitātes vērtību sniegtajiem balss sakaru pakalpojumiem ne zemāku par 3 ballēm.

Maksimālais īsziņas piegādes laiks Bites tīklā nepārsniedz 10 sekundes, ja izpildās zemāk norādītie nosacījumi.

▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilie tālruņi ir ieslēgti.
▪ Īsziņa tiek sūtīta un saņemta nepārslogotā Bites tīklā.
▪ Tiek izsūtīta īsziņu ķēdē nesaistīta īsziņa uz eksistējošu (pareizu) numuru.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilie tālruņi atbalsta GSM, UMTS un/vai LTE telekomunikācijas standartu.
▪ Īsziņas nosūtīšanai netiek izmantots GPRS telekomunikācijas standarts.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilajā telefonā un lietotajā tarifu plānā ir aktivizēta/nodrošināta īsziņu sūtīšanas un saņemšanas iespēja
▪ Īsziņas sūtītājs nav sasniedzis sevis lietotā tarifu plāna īsziņu skaita limita (ja tāds pastāv) robežu.
▪ Īsziņas sūtītāja mobilajā telefonā tiek izmantots pareizs Bites īsziņu centra numurs (+371 25850115).
▪ Īsziņas saņēmēja lietotajam numuram nav uzkrājušās nesaņemtas īsziņas Bites īsziņu centā.
▪ Īsziņas sūtītāja un saņēmēja mobilo telefonu atmiņa nav pārpildīta ar saglabātajām ziņām.
▪ Īsziņā nav ietvertas specifiskas, ziņas nosūtīšanu aizkavējošas rakstu zīmes.
▪ Īsziņas saņemšanas laikā tās saņēmējs neuzsāk jebkāda zvana veikšanu vai citas ziņas nosūtīšanu.
▪ Īsziņas saņemšanas laikā tās saņēmēja mobilais telefons nepārslēdzas starp dažādiem mobilajiem tīkliem vai mobilo tīklu šūnām.

Datu pārraides ātrumi
Pie Bites pieejamā mobilā interneta ātruma raksturlielumi dažādos mobilajos tīklos.

5G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: līdz 1 Gbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 512 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: līdz 100 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 512 Kbit/s.

4G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: līdz 400  Mbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 256 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: 50 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 256 Kbit/s.

3G mobilais tīkls
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) lejupielādes ātrums*: 21 Mbit/s.
Minimālais garantētais lejupielādes ātrums: 9,6 Kbit/s.
Faktiski pieejamais maksimālais (reklamētais) augšupielādes ātrums*: 5,8 Mbit/s.
Minimālais garantētais augšupielādes ātrums: 9,6 Kbit/s.

*Interneta lietotājs var atbilstošā ierīcē saņemt faktiski pieejamo maksimālo interneta ātrumu mazas mobilā tīkla noslodzes laikā, atrodoties netālu no Bites tīkla bāzes stacijas antenas atrašanās vietas, kad tīklam ar atbilstošām ierīcēm ir pieslēgušies vēl vismaz 10 tā lietotāji.

Detalizēti Bites elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitātes parametri ir aplūkojami šeit.

Kad Bite var samazināt mobilā interneta ātrumu?

Lietojot Bites mobilos datus vai interneta tarifu plānu, ir vērts atcerēties, ka Bite var ierobežot konkrētu pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Godīgas lietošanas politikas noteikumiem zemāk minēto iemeslu dēļ.

▪ Izpildot policijas, tiesas vai citas valsts pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai cita veida pieprasījumu. 
▪ Lai nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošanu.
▪ Samazinot tīkla pārslodzi ārkārtas gadījumos. Šī iemesla izraisītie ierobežojumi ir īslaicīgi, organizēti minimālai ietekmei uz tīkla lietotājiem.

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti ietekmējošie faktori

Elektronisko sakaru pakalpojumu kvalitāti var ietekmēt ne tikai signāla stiprums, tīkla pārklājums un bāzes staciju tehniskie parametri un attālums no pakalpojumu saņemšanas vietas, bet arī dažādi, no to nodrošinātāja neatkarīgi faktori.

Minēto pakalpojumu kvalitāti negatīvi var ietekmēt kādas īpatnības to saņemšanas lokācijā, piemēram, blīva daudzstāvu ēku apbūve, kalnains vai gravām bagāts reljefs, izteikti plašu ūdenskrātuvju vai bieza lapu koku meža tuvums, netālu esošas industriālās elektroiekārtas un radioiekārtas.

Arī tādi laika apstākļi kā sniegs, lietus, paaugstināts gaisa mitrums, spēcīgas vēja brāzmas, izteikti paaugstināta vai pazemināta gaisa temperatūra var samazināt iepriekšminēto pakalpojumu kvalitāti.

Īslaicīga mobilā tīkla pārslodze mēdz rasties arī plaši apmeklētos pasākumos, lietotāju vienlaicīgas un intensīvas elektronisko sakaru pakalpojumu izmantošanas gadījumā.

Nozīme ir arī mājokļa specifikai, kad elektroniskie sakaru pakalpojumi tiek izmantoti iekštelpās. Šo pakalpojumu kvalitāti ietekmē ēkas sienu biezums, stāvu skaits, celtniecībā izmantotie materiāli u.c. faktori. Izteikti negatīvs iespaids uz interneta ātrumu, balss zvanu kvalitāti un īsziņu piegādes ātrumu novērojams telpās zem zemes līmeņa un pagrabstāvos.

Iespējams, ka pakalpojumu izmantošanu var ietekmēt lietotā telefona, rūtera vai citas ierīces tehniskie ierobežojumi, funkcionālās īpašības, nolietojuma stāvoklis vai kādi tehniski bojājumi.

Traucējumu elektronisko sakaru pakalpojumos pieteikšana

Traucējumus elektronisko sakaru pakalpojumos ir iespējams pieteikt, zvanot uz 1601 vai sūtot e-pastu uz info@bite.lv
Traucējumus parasti novēršam 24 stundu laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Ja pieteikums tiek saņemts piektdienā pēc plkst. 17.00, brīvdienā vai svētku dienā, traucējumu novēršanu uzsākam nākamajā darba dienā no plkst. 9.00 līdz 17.00.

 

Vai atbilde bija noderīga?

Jurists lūdza pateikt

 • Biznesa tarifu plāni ir paredzēti tikai juridiskajām personām un netiek pieslēgti fiziskajām personām
 • Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem, paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.
 • Šeit iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.
 • Ar “Eiropa” tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.
 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivizēsi papildpakalpojumu tarifu plānu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas, un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma tarifu plānā iekļautā datu apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma tarifu plānā iekļauto datu apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Regulētajos tarifu plānos ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Tet tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.
 • Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR.
 • Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem - 1 minūte.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. Kaut gan jāsaka, ka tikai 0,6% no mūsu klientiem zvana uz šiem numuriem. Un, ja kas, mēs Tevi noteikti pabrīdināsim par augstāku maksu.
 • Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 1 stundu 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta, un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.

Vai atbilde bija noderīga?

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601