Другая важная информация

1.    Noteikumos lietotie termini 
1.1.    ManaBite – Bite pašapkalpošanās portāls www.manabite.lv un/vai ManaBite mobilā aplikācija. 
1.2.    Bite – SIA “BITE Latvija”. 
1.3.    Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no Bite. 
1.4.    Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kura izmanto Bite elektronisko sakaru pakalpojumus. 
1.5.    Klients – ManaBite lietotājs (gan Abonents, gan Lietotājs), kas bez maksas lieto ManaBite saskaņā ar šiem Noteikumiem. 
1.6.    E-pasts – Klienta izvēlētais e-pasts, ko klients izvēlējies reģistrācijai ManaBite vai norādījis Līgumā. 1.7. Parole - Klienta izvēlēta burtu un/vai ciparu kombinācija, ko lieto, pieslēdzoties ManaBite. 
1.7.    ManaBite profils – Klienta vai Bite izveidots personīgs Klienta konts ManaBite. 
1.8.    Ikdienas pakalpojumu lietojums – tekošajā mēnesī izmantoto pakalpojumu (vietēji zvani, zvani viesabonēšanā, starptautiskie zvani, SMS Latvijā, SMS viesabonēšanā, starptautiskās SMS, internets Latvijā, Internets viesabonēšanā un citi pakalpojumi) apmērs konkrētam numuram. 
1.9.    Līgums - ar SIA „BITE Latvija” noslēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu un visi tā pielikumi. 
1.10.    Šo noteikumu mērķis ir informēt Klientu par ManaBite profila reģistrācijas procesu un lietošanas noteikumiem. 

2.    ManaBite profila izveidošana 
2.1.    ManaBite profilu ir tiesības izveidot Klientam, izmantojot 3.punktā norādītos reģistrācijas veidus. Bite ir tiesības izveidot ManaBite profilu Abonentam, ja Bite ir pārbaudījusi Abonenta identitāti. 
2.2.    Ja Abonenta ManaBite profilu izveido Bite, aktivizācijas saiti, kas Abonentam jāapstiprina, Bite nosūta uz Abonenta Līgumā norādīto e-pasta adresi. Tikai pēc aktivizācijas saites apstiprināšanas, Abonentam tiks izveidots ManaBite profils ar tiesībām piekļūt visiem saviem Bite pieslēguma numuriem un tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. 
2.3.    Bite ir tiesības uz Abonenta Līgumā norādīto e-pastu sūtīt atgādinājumu par aktivizācijas saites apstiprināšanu, ja Abonents to nav apstiprinājis. 

3.    Reģistrācija ManaBite 
3.1.    ManaBite var reģistrēties, izmantojot e-pastu vai sociālo tīklu (Google vai Facebook) profilu. 
3.2.    Klientam ir pienākums iepazīties ar šiem Noteikumiem. 
3.3.    Ja izvēlas opciju reģistrēties ar sociālā tīkla profilu, jāizvēlas Google vai Facebook profils un jāizvēlas opcija “reģistrēties”. Lai pabeigtu reģistrāciju, jāievada parole, ko Klients vēlas izmantot reģistrācijai ManaBite. Uz epastu, kas izmantots reģistrācijai sociālajā tīklā, tiks nosūtīta aktivizācijas saite, kas Klientam ir jāapstiprina. Ja epasts sakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu un ir unikāls, reģistrācija būs pabeigta un Klients varēs apskatīt visu informāciju par saviem numuriem, izņemot detalizētu rēķina pārskatu. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.4.    Izvēloties reģistrēties ar e-pastu, jānorāda e-pasts un parole, ko izmantos pašapkalpošanās portālā ManaBite un jāizvēlas opcija “reģistrēties”. Uz e-pastu Bite nosūtīs Klientam aktivizācijas saiti, kas jāapstiprina. Ja Klienta izvēlētais e-pasts sakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu un ir unikāls, reģistrācija būs pabeigta un Klients varēs apskatīt visu informāciju par saviem numuriem, izņemot detalizētu rēķina pārskatu. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.5.    Ja Klienta izvēlētais e-pasts vai sociālā tīkla e-pasts nesakrīt ar Bite Līgumā norādīto e-pastu vai nav unikāls, papildus šo noteikumu 3.3. un 3.4. punktā norādītajam, Klients reģistrāciju turpina, izmantojot internetbanku vai norādot Bite Abonenta numuru un paroli, vai pievienojot konkrētu Bite numuru un saņemot apstiprinājuma īsziņu (SMS). 
3.5.1.    Izmantojot opciju reģistrāciju turpināt ar internetbanku, personas kods tiks pielīdzināts tam, kas tiek atgriezts no internetbankas, un, ja tas sakritīs ar Abonenta personas kodu, Klients piekļūs visiem saviem Bite pieslēguma numuriem ar tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. Ja personas kods nesakrīt, Klientam ir jāizmanto citi reģistrācijas turpināšanas veidi. 
3.5.2.    Izvēloties opciju reģistrāciju turpināt ar Bite Abonenta konta numuru un paroli, Klients piekļūs visiem saviem Bite pieslēguma numuriem ar tiesībām redzēt detalizētu rēķina pārskatu. 
3.5.3.    Izvēloties opciju reģistrāciju turpināt ar SMS, Klients varēs apskatīt visu informāciju par šo konkrēto numuru, izņemot redzēt detalizētu rēķina pārskatu, pie nosacījuma, ka Abonentam Bite tīklā nav citu pieslēguma numuru. Lai redzētu detalizētu rēķina pārskatu par konkrēto pieslēguma numuru, Klientam ir jāievada Abonenta personas koda pēdējie pieci cipari. 
3.5.4.    Ja Abonentam ir vairāki Bite pieslēguma numuri un Klients izvēlas opciju reģistrāciju turpināt ar SMS, Klients ManaBite varēs apskatīties tikai šī numura ikdienas pakalpojumu lietojumu. 
3.6.    Ar vienu un to pašu e-pastu vai sociālā tīkla profilu ManaBite var reģistrēties tikai vienu reizi. 
3.7.    Klientam ir iespēja izvēlēties trīs veidus, kā pēc reģistrācijas ManaBite pieslēgties savam profilam – izmantojot internetbanku, e-pastu un paroli, numura pievienošanu ar SMS vai sociālā tīkla (Google vai Facebook) profilu. 

4.    Vispārīgie noteikumi 
4.1.    ManaBite Klientam ir pieejama informācija par Bite rēķiniem un iespēja tos apmaksāt, informācija par izvēlēto tarifa plānu, pieslēguma numuriem, detalizēts pārskats par saņemtajiem Bite pakalpojumiem (vietējie zvani, zvani viesabonēšanā, starptautiskie zvani, SMS Latvijā, SMS viesabonēšanā, starptautiskās SMS, internets Latvijā, Internets viesabonēšanā un citi pakalpojumi), nomaksas ierīcēm, ja tādas ir iegādātas, iespēja pārbaudīt BITE nomaksas limitu, informācija par citiem Klienta izmantotajiem Bites pakalpojumiem, informācija par aktuālajiem piedāvājumiem, kā arī cita informācija, ko Bite vēlas paziņot Klientam. Klientam ManaBite profilā ir tiesības mainīt izvēlēto tarifu plānu, administrēt papildpakalpojumus, noteikt izmaksu kontroli, bloķēt SIM karti un iespēja veikt citus pakalpojumus. 
4.2.    Bite ir tiesības vienpusēji mainīt ManaBite pieejamo pakalpojumu apjomu. 
4.3.    ManaBite profila saturs ir atkarīgs no Klienta izvēlētā reģistrācijas veida (sk. arī šo noteikumu 3. punktu) un no tā, vai Klients apmeklē ManaBite pašapkalpošanās portālu vai mobilo aplikāciju. 
4.4.    ManaBite ir pieejama Klientiem 24 stundas diennaktī, izņemot tehnisku problēmu gadījumos no Bite neatkarīgu iemeslu dēļ vai sistēmas uzlabošanas gadījumā. 

5.    Klienta tiesības un pienākumi 
5.1.    Klientam ir pienākums nodrošināt, ka trešo personu rīcībā nesankcionēti netiek nodota ManaBite autorizācijas un autentifikācijas līdzekļi, t.sk., e-pasts un parole. Klients uzņemas pilnu atbildību par rīcību ManaBite profilā, atzīstot rīcību par sev saistošu, ja tiek veiktas izmaiņas, izmantojot Klienta autorizācijas un autentifikācijas līdzekļus. 
5.2.    Klientam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā, paziņot Bite par trešo personu nesankcionētu piekļuvi Klienta autorizācijas un/vai autentifikācijas līdzekļiem, zvanot pa tālruņiem 1601 vai +37125851601, vai apmeklējot jebkuru Bite salonu. 
5.3.    Klientam ir tiesības savā ManaBite profilā veikt izmaiņas kontaktinformācijā un izmantot citus ManaBite piedāvātos pakalpojumus. 
5.4.    Klientam nav tiesību izmantot citas personas ManaBite profilu, izņemot, ja šī persona ir pilnvarojusi šādas darbības veikt. 
5.5.    Klientam ir tiesības dzēst savu ManaBite profilu, nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz info@bite.lv vai iesniedzot parakstītu iesniegumu jebkurā Bites salonā. 

6.    Bite tiesības un pienākumi 
6.1.    Bite nodrošina Klientam tiesības lietot ManaBite portālu 24 stundas diennaktī, izņemot šo noteikumu 4.4. punktā norādītajā gadījumos. 
6.2.    Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Bite Privātuma politiku (sk. sīkāk šo noteikumu 7. punktu). 
6.3.    Bite ir tiesības vienpusēji grozīt šos noteikumus, izmaiņas publicējot www.bite.lv. Izmaiņas stājas spēkā to publicēšanas brīdī. 
6.4.    Bite neatbild par sekām un zaudējumiem, ja Klients ir nodevis piekļuves tiesības savam ManaBite profilam trešajām personām. 
6.5.    Bite ir tiesības dzēst Klienta profilu, ja Klients pārkāpj šos noteikumus, vai neizmanto ManaBite profilu ilgāk kā 10 (desmit) gadus. 

7.    Personas datu apstrāde 
7.1.    Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “BITE Latvija”, reģ.Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis 1601. 
7.2.    Bite veiktās personas datu apstrādes noteikumi ir norādīti Bite Privātuma politikā. Privātuma politika sniedz informāciju par to, kā Bite vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. 

8.    Citi noteikumi 
8.1.    Izmantojot ManaBite, Klients apliecina, ka piekrīt, ka visa informācija, ko Bite paziņo Klientam elektroniski ManaBite profilā, ir vienlīdz saistoša kā papīra formāta dokuments.
 

Ответ был полезен?

Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas bloķēto domēnu saraksts pieejams šeit.
Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes bloķēto domēnu saraksts pieejams šeit.
Veselības Inspekcijas saraksts pieejams šeit.
PTAC saraksts pieejams šeit.

Ответ был полезен?


Качество передачи голоса и время доставки SMS-сообщений

Bite гарантирует качество услуг голосовой связи и скорость доставки SMS в пределах параметров качества, установленных Комиссией по регулированию общественных услуг.

В соответствии c 5-балльной системой оценки, рекомендованной Международным союзом электросвязи (ITU) (рекомендация ITU-T P.862), Bite обеспечивает в предоставляемых услугах голосовой связи качество речи с минимальным значением не ниже 3 баллов.

Максимальное время доставки SMS в сети Bite при соблюдении следующих условий не превышает 10 секунд:
▪ Мобильные телефоны отправителя и получателя SMS включены.
▪ SMS отправляются и принимаются в незагруженной сети Bite.
▪ Сообщение, не связанное с цепочкой SMS, отправляется на действующий (правильный) номер.
▪ Мобильные телефоны отправителя и получателя SMS поддерживают телекоммуникационный стандарт GSM, UMTS и/или LTE.
▪ Для отправки текстовых сообщений не используется телекоммуникационный стандарт GPRS.
▪ В мобильных телефонах отправителя и получателя и в используемом тарифном плане отправителя активирована/подключена возможность отправки и получения текстовых сообщений.
▪ Отправитель SMS не достиг лимита количества текстовых сообщений (если таковой имеется) в используемом тарифном плане.
▪ В мобильном телефоне отправителя SMS установлен правильный номер SMS-центра Bite (+371 25850115).
▪ В SMS-центре Bite на используемом получателем SMS номере не скопились неполученные текстовые сообщения.
▪ Память мобильных телефонов отправителя и получателя SMS не переполнена сохраненными сообщениями.
▪ SMS не содержит специфических символов, которые задерживают отправку сообщения.
▪ При получении SMS его получатель не начинает совершать звонок и не отправляет другое сообщение.
▪ В момент получения SMS мобильный телефон получателя не переключается между различными мобильными сетями или ячейками мобильной сети.

Скорость передачи данных
Характеристики скорости мобильного интернета, доступные в Bite в различных мобильных сетях:

Мобильная сеть 5G
Фактически доступная максимальная (заявленная) скорость скачивания*: до 1 Gbit/s.
Минимальная гарантированная скорость скачивания: 512 Кbit/s.
Фактически доступная (заявленная) максимальная скорость загрузки*: до 100 Mbit/s.
Минимальная гарантированная скорость загрузки: 512 Кbit/s.

Мобильная сеть 4G
Фактически доступная максимальная (заявленная) скорость скачивания*: до 400 Mbit/s.
Минимальная гарантированная скорость скачивания: 256 Кbit/s.
Фактически доступная (заявленная) максимальная скорость загрузки*: 50 Mbit/s.
Минимальная гарантированная скорость загрузки: 256 Кbit/s.

Мобильная сеть 3G
Фактически доступная максимальная (заявленная) скорость скачивания*: 21 Mbit/s.
Минимальная гарантированная скорость скачивания: 9,6 Кbit/s.
Фактически доступная (заявленная) максимальная скорость загрузки*: 5,8 Mbit/s.
Минимальная гарантированная скорость загрузки: 9,6 Кbit/s.

*Фактически доступную максимальную скорость интернета на соответствующем устройстве пользователь может получить, находясь в мобильной сети в период низкой загруженности вблизи расположения антенны базовой станции сети Bite, когда к сети подключены соответствующие устройства не менее чем 10 других пользователей.

Подробные параметры качества услуг электронной связи Bite можно посмотреть здесь.

Когда Bite может снизить скорость мобильного интернета?

При использовании мобильных данных или тарифного плана на интернет Bite стоит учитывать, что Bite может ограничить предоставление определенных услуг в соответствии с правилами Политики справедливого пользования по указанным ниже причинам:

▪ Выполняя распоряжение, решение или запрос иного вида от полиции, суда или другого уполномоченного государственного учреждения.
▪ Для предотвращения неправомерного, мошеннического или иного незаконного использования сети.
▪ Чтобы уменьшить перегрузку сети в чрезвычайных ситуациях. В этом случае ограничения будут временными и организованы таким образом, чтобы влияние на пользователей сети было минимальным.

Факторы, влияющие на качество услуг электронной связи

На качество услуг электронной связи могут влиять не только мощность сигнала, покрытие сети и технические параметры базовых станций, а также удаленность от места получения услуг, но и различные другие факторы, не зависящие от их поставщика.

На качество указанных услуг могут негативно влиять некоторые особенности локации их получателя, например, плотная застройка многоэтажными домами, холмистая или овражистая местность, близость очень крупных водоемов или густого лиственного леса, находящееся поблизости промышленное электрооборудование и радиоаппаратура.
Погодные условия, такие как снег, дождь, повышенная влажность воздуха, сильные порывы ветра, значительно повышенная или пониженная температура воздуха, также могут снизить качество вышеперечисленных услуг.

Временная перегрузка мобильной сети, которая бывает при массовых мероприятиях, в случае одновременного и интенсивного использования услуг электронной связи многими пользователями.

Имеет значение также специфика зданий, когда услугами электронной связи пользуются в помещениях. На качество услуг влияет толщина стен, количество этажей, использованные при строительстве материалы и другие факторы. Выраженное негативное влияние на скорость интернета, качество голосовых звонков и скорость доставки текстовых сообщений можно наблюдать в помещениях ниже уровня земли и в подвалах.

Иногда на качество используемых услуг может влиять и следующее: технические ограничения, функциональные особенности, степень износа или любое техническое повреждение используемого телефона, роутера или другого устройства.

Подача заявки о нарушениях в услугах электронной связи

О нарушениях в предоставлении услуг электронной связи можно сообщить, позвонив по номеру 1601 или отправив мейл на info@bite.lv.
Обычно мы устраняем нарушения в течение 24 часов с момента получения заявки. Если заявка получена в пятницу после 17.00, в выходные или праздничные дни, то к устранению неполадок мы приступим на следующий рабочий день с 9:00 до 17:00.

Ответ был полезен?

Юрист попросил сообщить

 • Тарифные планы для бизнеса предусмотрены только для юридических лиц и не могут быть подключены физическому лицу.
 • Все цены указаны без налога на добавленную стоимость (НДС), в соответствии с действующими на данный момент нормативными актами. С тарифами на звонки и СМС на специальные номера, короткие номера и номера повышенной стоимости и с условиями использования вышеупомянутых услуг, а также с другими тарифами, можно ознакомиться на www.bite.lv. Включённые в тарифный план голосовую телефонию и услугу передачи данных можно использовать только вместе и нельзя разделить на отдельные услуги. Перед началом использования услуг клиент обязуется внимательно ознакомиться с полным описанием тарифного плана, условиями Политики справедливого пользования и условия договора Bite.
 • Здесь указаны установленные планы, которые отвечают условиям регламента Европейской комиссии №531/2012, дополненного регулой ЕС №2015/2120 и регулой Комиссии по внедрению №2016/2286.
 • Под «Европой» подразумеваются страны, входящие в состав Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны.
 • Все тарифы или тарифные планы активны с первого числа месяца и до его последней даты, и автоматически продлеваются на следующий месяц.
 • Если Вы активируете дополнительную услугу тарифного плана не с первого числа, а, например, с середины месяца, то Вы будете оплачивать только половину стоимости услуги и, соответственно, сможете использовать только половину от включённого в тарифный план объёма данных. Начиная со следующего месяца Вам будет доступен полный объём включённых в тарифный план данных за полную цену.
 • В установленные тарифные планы включены звонки и СМС без дополнительной платы на территории Латвии на сети Bite, LMT, Tele2 и Tet, а также в Европе, не включая звонки на специальные номера, короткие коды и другие услуги повышенной стоимости.
 • Звонки из Латвии в Европу без дополнительной платы доступны в установленном выбранным тарифным планом объёме. После израсходования каждая следующая минута стоит 0,26 EUR.
 • Единица учёта каждого разговора по Латвии и Европе – 1 секунда, а при международных звонках – 1 минута.
 • К звонкам и сообщениям на остальные сети и на номера повышенной стоимости применяется установленная тарифная цена. При этом нужно отметить, что всего 0,6% наших клиентов звонят на такие номера.И, если что, мы Вас обязательно предупредим о повышенной стоимости такого звонка.
 • Оплата звонков и сообщений за пределы Европы, звонков на номера  повышенной стоимости или на короткие кодовые номера, отправляя СМС или или звоня на номера услуг повышенной стимости осуществляется согласно установленным тарифам, с которыми клиент обязуется ознакомится и принять во внимание. Вышеуказанные тарифы можно посмотреть на www.bite.lv, в центрах обслуживания клиентов или, позвонив на 1601.
 • В целях безопасности телефонный разговор, который продолжается более 59 минут и 59 секунд, будет прерван. Например, если звонок длится так долго случайно, то таким образом мы поможем избежать неприятностей в виде большого счета, а также данная мера сохранит зарядку батареи Вашего телефона. Если же такой длительный разговор - не ошибка, то Вы всегда сможете перезвонить и продолжить разговаривать.

Ответ был полезен?

Служба поддержки клиентов

Позвони и узнай больше!

1601