Par atteikuma tiesībām

1.    Kādā stāvoklī ir jābūt precei?

Prece jāatdod tieši tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī (t.i , bez ierīces un to piederumu skrāpējumiem, ar nesabojātu iepakojumu un neskartu lietošanas pamācību),kā arī ierīcei nevar būt veikta trešo izstrādātāju aplikāciju instalācijas un citu ierīces iestatījumu modificēšana (t.sk.,paroles , pin koda, vai jebkādas cita veida ierīces bloķēšanas iestatījumu veikšana, un google konta piesaistīšana), kā arī komplektācijai jābūt tādai, kādā to esi saņēmis no Bites (t.sk., kopā ar iepakojumu, lietošanas pamācību, ekrāna aizsargplēvi u.c piederumiem, kas bija preces komplektācijā tās saņemšanas brīdī). Gadījumā, ja precei tiks konstatēti jebkādas lietošanas pazīmes, kas pārsniedz tādu lietošanu, kas norādīta 2.2 punktā, Jums būs jākompensē Bitei jebkādi zaudējumi (t.sk. preces vērtības samazināšanos, preces bojājumus, nolietojumu u.c).

2.    Priekšvārds.

2.1.        Gadījumā, ja esam savā starpā noslēguši distances līgumu (Bite no vienas puses un tu – fiziskā persona – no otras), proti, preci vai pakalpojumu iegādājies ārpus tirdzniecības vietas, tad vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma pieslēgšanas dienas. 
2.2    Jūs esiet atbildīgs par preču vērtības samazināšanos, ja preces izmantotas nevis tāpēc, lai konstatētu šo preču veidu, īpašības un darbību, bet citos nolūkos. Lūdzu ņemiet vērā, ka atteikuma tiesības īstenot ir tikai gadījumā, ja prece tiek lietota tās īpašību un veida noskaidrošanai un pārbaudei tiktāl, ciktāl to būtu iespējams pārbaudīt veikalā. Prece atgriežama, ievērojot 1.punktā noteikto.
2.3    Atteikuma tiesību laikā esat pilnībā atbildīgs par preces izmantošanu atbilstoši labo tikumu principiem un tās saglabāšanu.
2.4    Lai izmantotu atteikuma tiesības, ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, pa pastu nosūtītu vēstuli vai e-pastu) ir jāinformē SIA „BITE Latvija” (reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005), par lēmumu atteikties no šā līguma. Var izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, bet tas nav obligāti.
2.5    Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja paziņojums par atteikuma tiesību izmantošanu tiks nosūtīts pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

3.    Kad atteikuma tiesības nav iespējamas.

3.1.    Atteikuma tiesības nevar izmantot visos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, ieskaitot gadījumus, kad ir uzsākta un pilnībā pabeigta pakalpojuma sniegšana vai līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā.

4.    Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies pēc 14 dienām, sākot no:

4.1.    Līguma noslēgšanas dienas – ja tiek sniegts pakalpojums.
4.2.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi preces valdījumā – ja tiek iegādāta prece.
4.3.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pēdējo preci – ja vienā pasūtījumā ir pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi.
4.4.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko norādīji, ir ieguvusi valdījumā pēdējo partiju vai daļu – ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām.
4.5.    Dienas, kad esi ieguvis vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un ko esi norādījis, ir ieguvusi valdījumā pirmo preci – ja noslēgts līgums par regulāru preču piegādi.

5.    Kādas būs sekas?

5.1.    Atteikuma gadījumā, Bite atmaksās visus saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas radušās tādēļ, ka esi izvēlējies piegādes veidu, kas nav mūsu piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 5 dienu laikā no dienas, kad tiksim informēti par lēmumu atteikties no šā līguma. Naudas līdzekļu atmaksāšana tiks veikta uz atteikšanās veidlapā norādīto bankas kontu vai ieskaitot Bites pakalpojuma apmaksai.
5.2.    Bite var aizturēt atmaksājumu līdz brīdim, kad būsim saņēmuši preces atpakaļ.
5.3.    Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā preces jāatgriež atpakaļ vai jānodod Bite adresē: Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 5 dienu laikā no dienas, kad tika paziņots lēmums atteikties no šā līguma. Jebkurā gadījumā, atteikuma tiesību termiņš būs ievērots, ja prece tiks saņemta atpakaļ ne vēlāk kā 19. dienā, skaitot no 3.punktā noteiktā atteikumu termiņa skaitīšanas sākuma dienas.
5.4.    Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā būs jāsedz ar preču atpakaļ sūtīšanas saistītās tiešās izmaksas. Preču atgriešanas izmaksas ir atkarīgas no preces atgriešanas veida un apjoma. N.B.! Sūtot preces, izmantojot trešo pušu pakalpojumus, pastāv nopietns risks atteikuma tiesību termiņa nokavēšanā (pasta pakalpojumu sniedzēji preci var pazaudēt, sabojāt vai piegādāt novēloti).
5.5.    Ja pieprasīji sākt pakalpojumu sniegšanu, atteikuma termiņa laikā, būs jāmaksā pakalpojuma sniedzējam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad tiek paziņots par atteikšanos no šā līguma.
5.6.    Lai izmantotu atteikuma tiesības, vari izmantot atteikuma veidlapas paraugu, kas atrodas lapas otrajā pusē.

 

 

Atteikums no līguma 

(Aizpildi un nosūti šo tikai tad, ja tiešām vēlies atteikties no līguma)

 

Adresāts: SIA “BITE Latvija”, vienotais reģistrācijas numurs 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis: 25850600, e-pasts: info@bite.lv.

 

Es __________  ______________, personas kods  __ __ __ __ __ __- __ __ __ __ __ , deklarētā dzīvesvietas adrese ________________________________________, tālrunis: _______________.

 

Ar šo vēlos paziņot par atteikšanos no noslēgtā līguma par sekojošas preses/pakalpojuma iegādi un/vai sniegšanu:

 

Nosaukums (un identificējošie dati): _____________________________________________________________

 

Līguma noslēgšanas datums: ___. ___. _____  un Nr.______

 

Preces/Pakalpojums saņemšanas datums ___. ___.______ 

 

 

Samaksāto naudu ______ EUR apmērā lūdzu (izvēlēties, atzīmējot ‚):

  • pārskaitīt uz manu bankas kontu ________________ bankā, konta Nr. ___________________________;
  • ieskaitīt pakalpojumu apmaksai saskaņā ar līgumu Nr. ___________________, abonenta Nr. __________.

 

 

__________________

(Paraksts)

 

________            __.__.______

(Vieta)                  (Datums)

IZDRUKAS VERSIJA

Klientu atbalsts

Zvani un uzzini vairāk!

1601