Юрист попросил сообщить

Договоры и политики

Ja starp Tevi, kā patērētāju, un Biti ir noslēgts distances līgums (ja esi vienojies par jaunas ierīces, aksesuāra iegādi vai esi pasūtījis pakalpojumu attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus - piemēram, Bites mājaslapā), tad Tu, nenorādot iemeslu, vari izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 dienu laikā (to paredz Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu”). Lai to izdarītu, Tev rakstiski ir mūs jāinformē – piemēram, nosūtot vēstuli pa pastu vai e-pastā. Šādā gadījumā sūti savu atteikumu uz info@bite.lv vai adresē vēstuli SIA „BITE Latvija”, reģistrācijas nr. 40003742426, juridiskā adrese Uriekstes ielā 2a-24, Rīgā, LV-1005. 

Tavām ērtībām piedāvājam izmantot zemāk redzamo atteikuma tiesību veidlapu, kā arī nesteidzīgi iepazīties ar atteikuma tiesību noteikumiem.

Atteikuma tiesību veidlapa kopā ar noteikumiem “Par atteikuma tiesībām”

Atteikuma tiesību veidlapa kopā ar noteikumiem “Par atteikuma tiesībām” līdz 2018. gada 09. septembrim

Ja Tev gadījumā radusies ķibele ar attālināti iegādātu preci vai pakalpojumu, Tu vari izmantot arī Eiropas Savienības mērogā izveidotu platformu, lai iesniegtu sūdzību – to izskatīs pilnīgi neatkarīga strīdu izšķiršanas struktūra. Šo platformu izveidojusi Eiropas komisija, lai bez tiesas, savstarpēji vienojoties, ļautu ES, Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas uzņēmējiem un patērētājiem izšķirt strīdus saistībā ar attālinātu preču un pakalpojumu iegādi.
Platforma ir pieejama šeit.

Godīgas lietošanas politika.

Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtība Sērijas Nr. GLP-03

1. Klientam ir tiesības sūdzēties vai apstrīdēt Bites rīcību, tajā skaitā, piemērojot Godīgas lietošanas politiku (GLP), vēršoties Bitē ar sūdzību. Sūdzību ir iespējams pieteikt jebkurā Bites salonā, rakstot uz info@bite.lv vai zvanot mūsu Klientu apkalpošanas komandai uz bezmaksas tālruni 1601. Bite apņemas atbildēt uz jebkādu klienta sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža. Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas procedūra var mainīties, līdz ar to klienta pienākums ir sekot līdzi aktuālākai informācijai Bites mājas lapā. Bite izskata sūdzības saskaņā ar likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” noteikto kārtību.

          1.1. 15 dienu laikā no Bites īsziņas, ar ko tiek paziņots par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, saņemšanas klients var to apstrīdēt, iesniedzot sūdzību Bitē. Ja 15 dienu laikā sūdzība no klienta netiek saņemta, tiek uzskatīts, ka klients piekrīt Papildmaksas piemērošanai viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs vai mobilo sakaru pakalpojumu atslēgšanai.

          1.2. Iesniedzot sūdzību par Papildmaksas piemērošanu vai mobilo sakaru pakalpojumu pārtraukšanu, klients norāda savus arguments un pierādījumus, ko Bite izvērtē un sniedz atbildi pēc būtības šajā kārtībā norādītajā termiņa.

          1.3. Bite izskata jebkādu klienta rakstiski iesniegto sūdzību 15 dienu laikā no sūdzības saņemšanas brīža, sniedzot rakstveida atbildi, kas ir uzskatāma par Bites lēmumu.

          1.4. Ja klients, kuram tiek piemērotas Papildmaksas par viesabonēšanas pakalpojumu saņemšanu EEZ valstīs, pamatojoties uz noturīgu saišu ar Latvijas Republiku neesamības faktu, maina savus paradumus, tas var iesniegt par to iesniegumu Bitei, kas tiks izskatīts 15 dienu laikā no tā saņemšanas brīža, pieņemot par to lēmumu, kas tiks rakstiski nekavējoties paziņots klientam. 

2. Ja klients nav apmierināts ar Bite sniegto atbildi vai Bite nav sniegusi klientam atbildi un sūdzība attiecas uz regulējamu elektronisko sakaru pakalpojumu, klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (www.sprk.gov.lv) un/ vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (www.ptac.gov.lv) strīda turpmākai atrisināšanai ar tādu pašu iesniegumu un/ vai sūdzību, pievienojot Bites atbildi, ja tāda tika sniegta.

Izdrukas versija

Sērijas Nr. GLP-04

Klientam ir pienākums iepazīties ar Godīgas lietošanas politiku (GLP) un ievērot to, lietojot Bites mobilo sakaru pakalpojumus. GLP ir uzskatāma ar pakalpojuma līguma neatņemamu sastāvdaļu. Tā var tikt grozīta un papildināta, taču visas GLP versijas ar tajās iekļautajiem grozījumiem būs pieejamas Bites mājas lapā www.bite.lv sadaļā “Godīgas lietošanas politika”. Klientam ir pienākums patstāvīgi iepazīties ar konkrētajā brīdī aktuālāko GLP versiju Bites mājas lapā vai Bites salonā.

1. GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus gan Latvijā, gan viesabonēšanā

Lietojot jebkurus Bites pakalpojumus nedrīkst:

 • izmantot pakalpojumus komerciālos nolūkos vai ar mērķi gūt peļņu, proti, tālākpārdošanai vai citām līdzīgām darbībām, kas nav saziņa (tai skaitā lietišķā);
 • izmantot pakalpojumus, lai gūtu labumu no Bites vai citiem operatoriem;
 • pakalpojumu lietošanai izmantot ierīces, kuru izmantošana Latvijā ir aizliegta;
 • izmantot klientam domāto telefona numuru, pārkāpjot klientam saistošos un aktuālos Bites līguma noteikumus;
 • jebkādā citādā veidā izmantot pakalpojumus pretēji to godīgas izmantošanas veidam, proti, saziņai un personīgai lietošanai.
   

Zvani, SMS un MMS

Nedrīkst:

 • veikt zvanus un sūtīt SMS un MMS, kuru mērķis nav saziņa;
 • veikt vai saņemt izsaukumus vai maršrutēt tos, izmantojot klientiem paredzētus pakalpojumus vai numerāciju, kā rezultātā rodas netipisks vai anomāls pakalpojumu lietojums (salīdzinājumā ar kopējiem Bites klientu bāzes lietojuma rādītājiem), nelietderīga vai mākslīga noslodze, kas izpaužas kā vienveidīgi izsaukumi klientam neraksturīgā apjomā vai savienojuma ilgumā, vai izsaukumi, ko rada Latvijā vai ārvalstīs esošs klients vai pieslēguma punktam pievienota iekārta;
 • veikt citas darbības, izmantojot numerāciju, kas aizliegtas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumos vai citos normatīvajos aktos.

Datu pārraide

Lietojot Bites internetu gan telefonā, gan arī izmantojot interneta tarifu plānus, jāņem vērā, ka Bite var ierobežot konkrētus pakalpojumus, lai:

 • izpildītu policijas, tiesas vai citas valsts atbilstoši pilnvarotas iestādes rīkojumu, lēmumu vai citu pieprasījumu;
 • nepieļautu tīkla ļaunprātīgu, krāpniecisku vai citādi prettiesisku izmantošu (piemēram, lai cīnītos ar vīrusiem, utt.);
 • samazinātu īslaicīgu vai izņēmuma tīkla pārslodzi, kas t.sk., notiek netipiska lietojuma bāzes stacijas sektorā gadījumā un ietekmē citu lietotāju intereses. Šādā gadījumā ierobežojumi būs īslaicīgi un pēc iespējas tiks organizēti tā, lai tos nepamanītu, vai, ja tie būs jūtami, tad īslaicīgi un pēc iespējas saudzīgākā apmērā, lai novērstu pārslodzi un nodrošinātu pārējo lietotāju interešu aizsardzību.

Ja tiek pārkāpti GLP I sadaļā norādītie noteikumi, Bite ir tiesīga pārtraukt pakalpojumu sniegšanu vispār vai vienpusēji mainīt klienta pieslēgto tarifu plānu uz tarifu plānu fiziskām personā - “Bite Starts”; juridiskām personām - “Bizness Pamats”.

II GLP, kas jāievēro, lietojot Bites pakalpojumus viesabonēšanā Eiropas Ekonomikas zonas valstīs

Definīcijas:
1)    Alternatīvais tarifu plāns – jebkāds tarifu plāns, kas paredz mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanu EEZ valstīs, bet kas nav Regulētais tarifu plāns; 
2)    Regulētais tarifu plāns – tarifu plāns, kurā ir iekļauts Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās” un tas tiek regulēts saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem par viesabonēšanu EEZ valstīs. 
3)    Bites lēmums – Bites rakstveida (īsziņas vai oriģināldokumenta formā) paziņojums klientam par GLP gadījuma iestāšanos un/ vai rakstiska atbilde uz jebkādu klienta sūdzību;
4)    Būtiska iekšzemes klātbūtne – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% tika pieslēgts Iekšzemes tīklam; 
5)    Būtisks iekšzemes lietojums – tiek konstatēts, kad klients pēdējo 4 mēnešu laikā vairāk kā 50% no kopējā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma ir izlietojis, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus Latvijā;
6)    GLP – Godīgas lietošanas politika;
7)    EEZ valstis – Eiropas Ekonomiskās zonas valstis;
8)    Iekšzemes tīkls/ Iekšzemes lietojums – SIA “Bite Latvija”  elektronisko sakaru tīkls un pieslēgšanās šīm tīklam Latvijas Republikas teritorijā;
9)    Mobilo sakaru pakalpojumu apjoms – apjoms, kurā ir kopā ierēķināti mobilo pakalpojumu vienības (minūtes, īsziņas un megabaiti), ko lieto klients; 
10)    Pakalpojums “Viesabonēšana kā mājās”’ – iespēja saņemt mobilo sakaru pakalpojumu viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā Iekšzemes tīklā;
11)    Papildmaksa – 0,038 EUR/min (ar PVN); 0,012 EUR/SMS (ar PVN); 0,0052 EUR/MB (ar PVN)/ 0,032 EUR/min (bez PVN); 0,010 EUR/SMS (bez PVN); 0,0041 (bez PVN). Papildmaksas apmēri var mainīties atbilstoši grozījumiem Eiropas Savienības viesabonēšanas regulējumā, līdz ar to aicinām sekot līdzi informācijai Bites mājas lapā www.bite.lv;
12)    Pēdējo 4 mēnešu periods – periods, kas aprēķināms 4 mēnešu griezumā no aktuālā atskaites punkta (piemēram, 4 mēnešu periods no 5.maija ir šāds: 5.01. - 5.05.).
13)    Rezidenti – fiziskas un juridiskas personas, kam ir noturīgas saites ar Latvijas Republiku, kas izpaužas kā bieža, būtiska klātbūtne (uzturēšanās) Latvijas teritorijā;
14)    Uzturēšanās Latvijas Republikas teritorijā – pieslēgums Bites tīklam vismaz vienu reizi dienā.

1. Bites mobilo sakaru pakalpojumi viesabonēšanā kā mājās EEZ valstīs ir pieejami Latvijas Rezidentiem Regulēto plānu ietvaros. Pakalpojumi ir domāti periodiskai ceļošanai, nevis mobilo sakaru izmantošanai, pastāvīgi uzturoties ārzemēs. Bitei ir tiesības pārbaudīt noturīgu saišu ar Latviju konkrētajam klientam atbilstoši nosacījumiem, kas ir pieejami http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/godigas-lietosanas-politika.  

2. Par Bites tarifu plāna cenu mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā var izmantot tādā apjomā, kāds ir paredzēts attiecīgā tarifu plāna noteikumos, ņemot vērā zemāk aprakstīto GLP. 

3. Pieslēdzot viesabonēšanas Alternatīvo tarifu plānu, šie GLP noteikumi netiek piemēroti.

4. Klātbūtne un mobilo sakaru patēriņš pēdējo 4 mēnešu laikā

4.1. Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu, ja izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā klients: 

 • vismaz 50% no dienām bijis pieslēgts jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam viesabonēšanā EEZ valstīs (Klātbūtnes rādītājs); un
 • ir izlietojis viesabonēšanā vismaz 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs (Patēriņa rādītājs).
   

4.2. Klātbūtnes un patēriņa rādītāji tiek novēroti kumulatīvi un par periodu, kas nav īsāks par pēdējiem 4 mēnešiem kopš Regulētā tarifu plāna pieslēgšanas brīža. Ja klients vismaz reizi dienā pieslēdzies Iekšzemes tīklam, uzskatāms, ka attiecīgajā dienā tam bija Iekšzemes lietojums. Viesabonēšanas pakalpojumu izmantošana ārpus EEZ valstīm, vērtējot Klātbūtnes un patēriņa rādītājus, ir uzskatāma par Iekšzemes klātbūtni/lietojumu.  Ja SIM karte netiek pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla, šīs dienas netiek ņemtas vērā, aprēķinot Klātbūtnes rādītāju. 

4.3. Sasniedzot vismaz vienu no 4.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru. 

4.4. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek sasniegti abi 4.1.punktā norādītie Klātbūtnes un Patēriņa rādītāji, tos vērtējot pēdējo 4 mēnešu laika periodā. Ja divu nedēļu (Brīdinājuma periods) laikā pēc brīdinājuma īsziņas nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., neuzlabo Klātbūtnes un Patēriņa rādītājus kā rezultātā arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās abi 4.1.punktā minētie rādītāji, Bite piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 4.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā. 

4.5. Klients varēs atkal baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā tiek konstatēta Būtiska iekšzemes klātbūtne vai Būtisks iekšzemes lietojums.
 

5. Ilgstoša SIM kartes bezdarbība sakarā ar tās izmantošanu galvenokārt vai vienīgi viesabonēšanā pēdējo 4 mēnešu periodā

5.1. Ja tiek konstatēta ilgstoša SIM kartes bezdarbība pēdējo 4 mēnešu periodā, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Par SIM kartes ilgstošu bezdarbību ir uzskatāms tāds SIM kartes lietojums, kad izpildās abi zemāk norādītie rādītāji, proti, pēdējo 4 mēnešu laikā:

 • SIM karte netika pieslēgta ne pie viena mobilo sakaru tīkla vai tā netika izmantota, lai veiktu zvanus, sūtītu īsziņas vai lietotu mobilos datus periodā, kas ir ilgāks par 30 dienām (skaitot kopā pa visu pēdējo 4 mēnešu periodu); un
 • Klients viesabonēšanā ir izlietojis vairāk nekā 50% no kopējā patērētā Mobilo sakaru pakalpojumu apjoma, pieslēdzoties jebkādam mobilo sakaru operatora tīklam EEZ valstīs.
   

5.2. Sasniedzot vismaz vienu no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem pēdējo 4 mēnešu periodā, Klients tiek brīdināts par risku, ka tiks piemērota Papildmaksa. Brīdināšana notiek ar īsziņas palīdzību, norādot Papildmaksas piemērošanas priekšnoteikumus un Papildmaksas apmēru.

5.3.Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad pēdējo 4 mēnešu laikā izpildās abi 5.1.punktā norādītie rādītāji. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas Klients nemaina savus patēriņa paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām joprojām izpildās abi 5.1.punktā minētie rādītāji, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību. Ja Brīdinājuma perioda laikā klientam tika piemērota Papildmaksa, taču līdz Brīdinājuma perioda beigām klients mainījis savus patēriņa paradumus tādējādi, ka vismaz viens no 5.1.punkta rādītājiem neizpildās, Bite kompensēs klientam Brīdinājumā perioda laikā piemēroto Papildmaksu pilnā apmērā.

5.4. Klients varēs atkal baudīt visas mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā kā mājās priekšrocības bez Papildmaksas, tiklīdz pēdējo 4 mēnešu laikā neizpildās vismaz viens no 5.1.punktā minētājiem rādītājiem.
 

6. Vairāku SIM karšu secīga izmantošana

6.1. Par regulētu mazumtirdzniecības viesabonēšanas pakalpojumu neatbilstošu vai netipisku izmantošanu tiks uzskatīts tāds viesabonēšanas pakalpojumu lietojums, kad viens un tas pats klients viesabonēšanā lieto un secīgi izmanto vairākas SIM kartes. 

6.2. Konstatējot šādu SIM karšu netipisku lietojumu, Bite ir tiesīga piemērot Papildmaksu. Klients tiek brīdināts par Papildmaksas piemērošanu ar īsziņu brīdī, kad tiek konstatētas 6.1.punktā norādītās neatbilstošas un netipiskas izmantošanas pazīmes. Ja divu nedēļu laikā pēc brīdinājuma īsziņas (Brīdinājuma periods) nosūtīšanas klients nemaina savus mobilo sakaru pakalpojumu lietošanas paradumus, t.i., arī pēc Brīdinājuma perioda beigām izpildās 6.1.punktā minētais, BITE piemēros Papildmaksu visiem pakalpojumiem (zvani, īsziņas, dati), kas tiek izmantoti viesabonēšanā Brīdinājuma perioda laikā un pēc šī perioda beigām. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi klients tiks atsevišķi informēts ar īsziņas palīdzību.  
 

7. SIM karšu masveida izplatīšana ārzemēs

7.1. Ir aizliegts iegādāties SIM kartes Latvijā ar nolūku tās masveidā izplatīt ārzemēs. Konstatējot minētās darbības, BITE nekavējoties var atslēgt mobilo sakaru pakalpojumu izmantošanu vispār, par to iepriekš brīdinot ar īsziņas palīdzību.

8. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam sakarā ar GLP 6. un 7.punkta piemērošanu, kā arī visos citos gadījumos, kas ir saistīti ar GLP noteikumu piemērošanu, klientam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit.
 

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā no 2018. gada 20. decembra

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2018. gada 19. decembrim

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2018. gada 28. februārim

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā līdz 2017. gada 31. decembrim

Noturīgu saišu ar Latviju pierādīšana Sērijas Nr. GLP-04

 

1. Ja Bite konstatē, ka konkrētajam klientam pēdējo 4 mēnešu laikā ir netipisks vai anomāls mobilo sakaru pakalpojumu patēriņš, atrodoties EEZ valstīs, kamēr pakalpojumu patēriņš Latvijā ir anomāli mazs (sk. GLP 4. un/vai 5.punktu), kā rezultātā tiek pārkāpti GLP noteikumi, Bite patur tiesības lūgt no attiecīgā klienta pierādījumus par noturīgu saišu esamību ar Latvijas teritoriju. Ja pastāv aizdomas par netipisku vai anomālu mobilo sakaru pakalpojumu patēriņu, Bite ir tiesības pieprasīt, bet klientam ir pienākums sniegt vienu no šādiem dokumentiem pēc klienta izvēles (katrs dokuments nevar būt vecāks par vienu mēnesi no Bite pieprasījuma saņemšanas brīža):

 1. 1. Ja klients ir fiziska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību tas var izvēlēties vienu no zemāk norādītājiem dokumentiem iesniegšanai Bite:
  1. apstiprinājums (oriģināls) no izglītības iestādes par to, ka attiecīgā persona ir imatrikulēta izglītības iestādē un studē pilna laika klātienē, ko parakstījis izglītības iestādes rektors vai cita pilnvarotā amatpersona; vai
  2. sociālā nodokļa maksāšanas apstiprinājums izziņas formā, kas izsniegta Valsts ieņēmumu dienestā (oriģināls)

       1.2. Ja klients ir juridiska persona, tad pēc Bites pieprasījuma pierādīt noturīgu saišu esamību, klients iesniedz Bitei:

                  i. jebkāds pierādījums pēc klienta izvēles, kas norādītu uz to, ka komercdarbība tiek veikta Latvijas teritorijā.

2. Klientam ir jāiesniedz lūgto dokumentu oriģināli 15 dienu laikā no Bites pieprasījuma saņemšanas brīža, ja vien atbilstoši normatīvajiem aktiem attiecīgā dokumenta sagatavošana neaizņem ilgāku laika periodu. Bite izvērtē saņemtos dokumentus 15 dienu laikā (Izvērtēšanas periods). Izvērtēšanas perioda laikā Papildmaksa netiek piemērota.

3. Ja, izvērtējot no klienta saņemto dokumentu Bite uzskatīs, ka tam nepastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, attiecīgajam klientam tiks piemērota Papildmaksa, saņemot mobilo sakaru pakalpojumus EEZ valstīs. Par Papildmaksas piemērošanas uzsākšanas brīdi, kā arī par Papildmaksas apmēriem, klients tiks informēts ar īsziņas palīdzību. Ja klients nepiekrīt Bites lēmumam par Papildmaksas piemērošanu, tam ir tiesības vērsties Bite ar iesniegumu vai sūdzību saskaņā ar Bites Sūdzību izskatīšanas un Bites lēmumu apstrīdēšanas kārtību, kas ir pieejama šeit

4. Ja Bite uzskatīs, ka konkrētajam klientam pastāv noturīgas saites ar Latvijas Republiku, klients turpinās baudīt mobilo sakaru pakalpojumus viesabonēšanā EEZ valstīs par tādām cenām kā mājās, ievērojot GLP noteikumus.

5. Ja klients nesniedz Bite pieprasīto informāciju un dokumentus vispār vai nesniedz tos pieprasītajā apjomā un Bites noteiktajā termiņā, Bite ir tiesīga nekavējoties pēc dokumentu iesniegšanas termiņa beigām uzsākt Papildmaksas piemērošanu viesabonēšanas pakalpojumiem EEZ valstīs, par to iepriekš brīdinot klientu ar īsziņas palīdzību.

Izdrukas versija

Посещая интернет-сайты www.bite.lv и www.manabite.lv, которые принадлежат SIA «BITE Latvija»), Вы принимаете условия сохранения и использования куки (англ. – Cookie). BITE всегда обеспечивает полноценное хранение данных клиентов в соответствии с требованиями нормативных актов и не передаёт Ваши личные данные третьим лицам, кроме случаев, которые установлены законодательством и только в установленном порядке. 

Куки – это простые текстовые файлы, которые создаются веб-сервером при посещении нашего сайта и хранятся на Вашем устройстве (компьютере, планшете или мобильном телефоне). Куки «запоминают» предыдущий опыт и основную информацию о пользователе и, соответственно, делают использование сайта для Вас более удобным. 

При использовании куки обрабатываются общие привычки пользователя и его история посещений сайта, выявленные проблемы и недостатки в работе сайта, собирается статистика привычек пользователя, а также обеспечивается более полный функционал сайта и более удобное его использование.
Наши сайты используют функциональные, аналитические и основные файлы куки. Чтобы узнать больше о куки, просим Вас посетить сайт www.allaboutcookies.org.  
Если Вы не хотите разрешать использование куки, то Вы можете отказаться от этого в настройках используемого браузера. Но, учтите, что в этом случае использование сайтов может быть нарушено и значительно осложнено. Удаление сохранённых файлов куки возможно при удалении истории куки в любом браузере на Вашем устройстве в разделе настроек.

Скачать политику Cookie

Bite всегда заботилась не только о своих клиентах, но и о том, чтобы рабочий процесс был наиболее эффективным и долговременным. Наша цель – развивать компанию таким образом, чтобы она была надёжной и расположенной к работе, а также приспособленной к любым жизненным обстоятельствам.  
Чтобы рабочий процесс был максимально энергоэффективным, а результат конкурентоспособным, 

Bite обязуется:

 • выбирать максимально энергоэффектиные инструменты и сервисы
 • внедрять наилучшие из доступных технических решений
 • постоянно стремиться к ещё более энергоэффективному рабочему процессу и результату
 • использовать доступные ресурсы рационально и на протяжении длительного времени 
 • обеспечивать соблюдение и добросовестное исполнение требований законодательства в области окружающей среды и энергоресурсов как на территории Европейского Союза, так и в Латвийской Республике

А также, чтобы постоянно совершенствовать и улучшать систему энергоуправления, Bite будет: 

 • уведомлять своих работников, учитывать их рекомендации и знания в области решения вопросов энергетики
 • неустанно пополнять знания работников в этой области, а также просвещать о пользе принципов энергоэффективности и применении их на практике
 • предоставлять необходимую информацию и другие ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей
 • регулярно анализировать достижения и ставить новые цели для усовершенствования энергоуправления 
 • интегрировать энергополитику в каждое направление деятельности Bite 

Каждый интересующийся может свободно узнать об энергополитике Bite – стоит только спросить!

Копия документа

LABAS PRAKSES KODEKSS

Par komerciālu paziņojumu sūtīšanas komercpraksi, izmantojot telemārketingu

1. Preambula
1.1. Lai veicinātu ikvienas fiziskas personas – komerciāla paziņojuma saņēmēja (tālāk tekstā – Komerciāla paziņojuma saņēmējs) ikdienas gaitu netraucētu darbību un privātuma aizsardzību, šo labas prakses kodeksu (tālāk tekstā – Kodekss) parakstījušie komersanti, kā arī vēlāk pievienojušies citi komersanti (tālāk tekstā visi kopā – Komersanti) apņemas uzturēt augstus profesionālās ētikas standartus komerciālu paziņojumu sūtīšanā, izmantojot telemārketingu. 
1.2. Kodekss ir apliecinājums Komersantu vēlmei darboties saskaņā ar vispāratzītiem komercdarbības principiem, Eiropas Savienības ietvaros pieņemtām tiesību piemērošanas vadlīnijām un Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Komersanti apņemas savā ikdienas darbībā veikt pasākumus, lai stiprinātu Komerciālu paziņojumu saņēmēju tiesību nodrošināšanu un neradītu šaubas par Komersanta darbības godprātīgumu un nepārkāptu komerciālo paziņojumu sūtīšanas noteikumus, izmantojot telemārketingu.
1.3. Kodeksā izmantotās definīcijas atbilst Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, jo īpaši tās ir tulkojamas saskaņā ar Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumu, Reklāmas likumu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likumu.
1.4. Kodekss neattiecas uz Komersanta veiktu komerciālu paziņojumu sūtīšanu, izmantojot telemārketingu, tādiem Komerciāla paziņojuma saņēmējiem, kas ir šī Komersanta klienti. Kodekss neattiecas uz biznesa piedāvājumu izteikšanu juridiskām personām, sazinoties ar to pārstāvjiem.

2. Telemārketinga darbības noteikumi
2.1. Atbilstoši Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta trešajai daļai un saskaņā ar personu datu apstrādes un privātās dzīves aizsardzības pamatprincipiem komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, ir pieļaujama tikai tad, ja komersants iepriekš – pirms izsauktā numura sastādīšanas – no konkrētā Komerciāla paziņojuma saņēmēja, kam tiks sniegts komerciāls paziņojums, pierādāmā veidā ir saņēmis informētu un nepārprotamu piekrišanu komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādei un konkrētā pieslēguma numura izmantošanai komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu.
2.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišana tās pašas sarunas laikā, kad tiek izteikts komerciāls paziņojums, nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu un šāda piekrišana nav atbilstoša Kodeksa nosacījumiem.
2.3. Piekrišanas saņemšanai telemārketinga nolūkiem komersanti ir tiesīgi izmantot tikai likumīgus un ētiskus paņēmienus, vienlaikus neierobežojot personas tiesības uz privāto dzīvi. Nav pieļaujama jebkāda maldinoša vai agresīva komercprakse, lai veicinātu komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu saņemt komerciālus paziņojumus, izmantojot telemārketingu.

3. Iepriekš dotas piekrišanas nosacījumi
3.1. Par iepriekšēju piekrišanu uzskatāma piekrišana, kas ir saņemta šādos veidos: 
3.1.1. Komerciāla paziņojuma saņēmējs personīgi vai izmantojot pasta pakalpojumus, ir sazinājies ar Komersantu, lai sniegtu savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru;
3.1.2. Komerciāla paziņojuma saņēmējs, telefoniski sazinoties ar Komersantu, mutiski informē Komersantu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādīto telefona numuru;
3.1.3. Komersants saņēmis Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz Komerciāla paziņojuma saņēmēja norādīto telefona numuru caur internetu, e-pastu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem. Komerciāla paziņojuma saņēmējs tiek informēts par pieslēguma numura, kurā tiks izteikts komerciāls paziņojums, un Komerciāla paziņojuma saņēmēja personas datu apstrādes mērķi un apstrādes pamatu.
3.2. Komerciāla paziņojuma saņēmēja piekrišanai ir jābūt skaidrai un nepārprotamai, kā arī brīvi izteiktai, veicot aktīvu darbību, piemēram, paziņojumu par savu piekrišanu telemārketinga zvanu saņemšanai uz konkrēti norādītu pieslēguma numuru, nosūtot caur pastu, e-pastu, internetā pieejamu atsevišķu izvēles lauku vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem ar nosacījumu, ka Komerciāla paziņojuma saņēmēju var skaidri un nepārprotami identificēt. Iepriekš atzīmēti lauki, piekrišanas ietveršana kopējā noteikumu tekstā vai komerciāla paziņojuma saņēmēja klusēšana vai atturēšanas no darbības un tml. pasīva rīcība Kodeksa ietvaros nav uzskatāma par iepriekš dotu piekrišanu.
3.3. Pirms piekrišanas saņemšanas komersantam ir pienākums Komerciāla paziņojuma saņēmējam nodrošināt skaidru informāciju par līdzekļiem, kādus izmantojot tiks izplatīti komerciālie paziņojumi, kāda rakstura informācija tiks izplatīta, cik ilgi šī piekrišana būs spēkā un kādā veidā attiecīgais Komerciālā paziņojuma saņēmējs var atsaukt savu sākotnēji izteiktu piekrišanu komerciālu paziņojumu saņemšanai, izmantojot telemārketingu. Komersants nodrošina, ka Komerciāla paziņojuma saņēmējam ir iespēja piekrišanu jebkurā laikā atsaukt tik pat vieglā veidā, kā tā ir dota.
3.4. Lai ievērotu Komerciāla paziņojuma saņēmēja intereses un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, ja kopš pēdējās komunikācijas ar Komerciāla paziņojuma saņēmēju, no kura ir saņemta iepriekšēja piekrišana, ir pagājuši seši mēneši, Komersantam ir pienākums aktualizēt no jauna šādas piekrišanas statusu, ievērojot Kodeksā ietvertos piekrišanas saņemšanas nosacījumus.
3.5. Ja kāds no šī Kodeksa piekrišanas kritērijiem nav izpildīts, ir izpildīts tikai daļēji vai arī komersants nevar skaidri pierādīt šādas piekrišanas spēkā esamību, uzskatāms, ka šādas piekrišanas nav vispār. 
3.6. Komersantiem ir pienākums sekot līdzi un ieviest iekšējas procedūras, tai skaitā arī attiecībā uz to pilnvarotajām personām vai aģentiem, lai nodrošinātu, ka komerciālu paziņojumu sūtīšana, izmantojot telemārketingu, tiek nekavējoties pārtraukta, ja no Komerciāla paziņojuma saņēmēja komersants nav saņēmis Kodeksam atbilstošu piekrišanu vai arī tā ir atsaukta.

4. Kodeksa spēkā stāšanās un grozīšana 
4.1. Kodekss stājas spēkā un kļūst saistošs nākamā dienā pēc tam, kad attiecīgais Komersants ir parakstījis šo Kodeksu.
4.2. Jebkuri grozījumi Kodeksā izdarāmi rakstveidā un tie stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījuši visi Komersanti, kam Kodekss ir saistošs.
4.3. Katrs Komersants, kurš Kodeksu parakstījis, to publicē savā mājas lapā internetā.
4.4. Kodekss ir saistošs šeit zemāk uzskaitītajiem Komersantiem, kas parakstījuši Kodeksu, un jebkuram citam komersantam, kas pievienojies šim Kodeksam vēlāk. Citi komersanti pievienojas Kodeksam, parakstot pielikumā pievienoto Apliecinājuma veidlapu un nosūtot to Kodeksu iepriekš parakstījušiem Komersantiem.
4.5. Komersantu atbildība par Kodeksa pārkāpumiem tiek skatīta atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
4.6. Komersants var atsaukt savu pievienošanos Kodeksam ne vēlāk kā 3 mēnešus iepriekš, nosūtot rakstisku paziņojumu Kodeksa dalībniekiem.

Parakstīts dokuments

Описание тарифных планов

 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivēsi papildpakalpojumu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Tarifu plānos un papildpakalpojumos ir iekļautas sarunu minūtes un SMS uz Bite, LMT, Tele2, Lattelecom tīkliem un interneta lietošana, atrodoties Latvijā.
 • Mūsu uzskaites vienība ir 1 sekunde.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. 
 • Mēs esam godīgi pret saviem klientiem un gribam, lai arī mūsu klienti būtu godīgi pret mums un citiem klientiem. Tāpēc mums ir Bites pakalpojumu godīgas lietošanas politika. Lai viss patiešām būtu godīgi.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 1 stundu, 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.
 • Cenas norādītas ar PVN 21%.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Как узнать, какой объём данных будет для меня самым подходящим?

Как подключить интернет

Через интернет
Любое и наших предложений тарифных планов на интернет можно подключить в интернете. В данном случае, курьер бесплатно доставит Тебе всё необходимое для использование выбранного интернет-плана - SIM-карту, роутер и/или планшет, если Ты выберешь что-то из этого.

В салоне

Если Ты хочешь сначала подержать свой новый планшет в руках или Тебе удобнее уладить все формальности вживую, то мобильный интернет можно подключить в салоне Bite, где наши консультанты помогут Тебе выбрать самое подходящее предложение и подготовят новое устройство к полноценному использованию интернета. Найти ближайший к Тебе салон Bite можно здесь.

Тест

Если Ты не уверен, подойдёт ли Тебе интернет Bite, нет проблем - закажи бесплатный 7-дневный тест и опробуй возможности Домашнего интернета Bite.

Если Ты решишь, что интернет Bite Тебя не устраивает, то в течение 7 дней Тебе нужно будет прийти в салон Bite и вернуть тестовый роутер, который Ты получил бесплатно для тестирования. Учти, что вернуть устройство необходимо в полной комплектации (в упаковке и со всеми принадлежностями) и в исправном техническом и визуальном состоянии, то есть, в том же виде, в котором Ты его получил. В рамках теста, отказываясь от подключения в течение 7 дней, договор будет полностью расторгнут.

Если во время теста всё будет в порядке, и Ты захочешь пользоваться интернетом и дальше, то Тебе ничего не нужно предпринимать дополнительно - начиная с 8 дня, условия заключённого с Тобой договора вступят в силу в полном объёме.
Поэтому, если в течение 7 дней тестового периода Ты не вернёшь тестовое устройство в ближайший салон Bite, то с 8 дня мы будем считать, что Ты принял решение продолжить им пользоваться и обязуешься соблюдать условия рассрочки.

Подробнее об услуге

Дополнительные данные
Если Ты потратишь все включённые в тарифный план данные, на экране устройства появится сообщение об этом, и у Тебя будет возможность приобрести дополнительный объём интернета. Для тарифного плана Интернет 10 GB или Интернет 25 GB, за 3 EUR Ты сможешь получить дополнительные 5 GB, которые будут действовать до конца месяца. Если же у Тебя тарифный план Мега+, то за 3 EUR Ты сможешь приобрести дополнительные 10 GB, которые будут работать до даты ежемесячного возобновления. 

Дополнительные данные можно приобретать многократно, но, если Ты почувствуешь, что это приходится делать слишком часто, то имеет смысл рассмотреть возможность перейти на более объёмный интернет-план. 

Плата за дополнительные данные будет включена в Твой счёт за подключение мобильного интернета. Если дополнительные данные не будут израсходованы до конца срока их действия, то остаток на следующий период не переходит.

Другие тарифы
С тарифными планами на мобильный интернет Интернет 10 GB, Интернет 25 GB и Bite Мега+ Ты также можешь звонить, принимать звонки, отправлять и получать SMS. 

Плата за исходящие звонки в Латвии на сети Bite, Tele2, LMT и Lattelecom - 0.11€/мин, SMS 0.06€/SMS и 0.21€/MMS. 

Смена тарифного плана
Если вдруг Ты почувствуешь, что выбранный ранее тарифный план Тебе уже не подходит, то Ты сможешь поменять его или на странице самообслуживания manabite.lv, или позвонив на 1601. При выборе более дорогого тарифного плана, он вступит в силу сразу.

Если Ты решишь перейти на более дешёвый тарифный план, то он вступит в силу с первого числа следующего месяца, а до конца этого месяца у Тебя останется Твой прежний тарифный план.

Исключения для пользователей исторических тарифных планов:
Если Ты являешься пользователем тарифного плана Start, Mini, Standard или Pro и решишь поменять его на один из новых тарифных планов (Bite 10 GB (2018), Bite 25 GB (2018), Bite Мега+ (2018) или Домашний интернет), то новый план вступит в силу моментально.

В свою очередь, если у Тебя Bite Интернет 10 GB, Bite Интернет 25 GB, Bite Интернет 80 GB или BITE МЕГА Интернет и Твой нынешний план подключён в период с 24.11.2015 до 28.02.2018, то при смене этого плана на один из новых, когда существующий план будет изменен на один из новых тарифных планов (Bite 10 GB (2018), Bite 25 GB (2018), Bite Мега+ (2018) или Домашний Интернет), новый тариф вступит в силу в первый день следующего месяца.

О тарифном плане Bite Домашний интернет
Тарифный план Bite Домашний интернет предлагает использовать интернет без ограничения объёма. Так же, как и на другие тарифные планы Bite, на него распространяется Политика справедливого пользования. Интернет Bite не предназначен для получения специализированных услуг, например, интернет-план запрещается использовать для просмотра телевидения по протоколу интернета (IPTV), для видеоконференций с высоким разрешением и т.п.

Страхование экрана

Страхование экрана можно получить в момент приобретения нового планшета, и оно распространяется только на механические повреждения экрана.
С тарифными планами Bite Интернет 10 GB, Bite Интернет 25 GB, Bite МЕГА+, Домашний интернет Ты получишь бесплатное страхование экрана на 1 месяц бесплатно. Ты можешь также позаботиться об экране своего устройства и после бесплатного страхового периода. Это будет стоить 2 EUR в месяц.
Страхование экрана действует только для планшетов.
Если вдруг экран разобьётся, чтобы заявить о наступлении страхового случая, позвони на номер 1601 и нажми кнопку 5. Общий срок страхования не превышает 48 месяцев с момента приобретения планшета.

В рамки страхового покрытия входит только страхование экрана планшета (не включая другие детали устройства) от случайных механических повреждений, если стоимость ущерба не превышает 500 EUR. Повреждением не считаются царапины, чёрточки и другие незначительные эстетические дефекты экрана. Если в момент повреждения экрана повреждается также какая-нибудь другая деталь, то её ремонт или замена производится за дополнительную плату, о чём мы сообщим Тебе заранее. В течение двух календарных лет после 2 случаев повреждения экрана, страхование перестаёт действовать. И, естественно, ежемесячная плата за данную услугу больше взиматься не будет.

Для одного номера мобильного интернета можно получить одну страховку экрана нового планшета. Скидка на страховку возможна только один раз за время использования номера интернет-подключения. В случае если подключение будет отключено дольше одного месяца, то с последнего дня текущего месяца страховка будет автоматически отключена.

Ты в любой момент можешь отказаться от страхования экрана, используя страницу самообслуживания manabite.lv или отправив SMS с номера интернет-плана с текстом “STOP EKRANS” на 1600. Страхование будет отключено с последнего дня текущего месяца. При отключении страхования у Тебя не будет возможности возобновить его для данного планшета.

Полные условия страхования

Антивирус

Услуга Антивирус поможет предотвратить доступ заражённых данных к устройствам, которые подключаются к интернету с использованием интернет-подключения Bite, и предупредит о возможных угрозах, если вдруг столкнётся в интернете с ненадёжными файлами. 
Во время выполнения Клиентом каких-либо действий в интернете, Антивирус будет делать следующее: 
•    Поможет предотвратить возможные угрозы, исходящие от различных опасных сайтов:
которые содержат программное обеспечение, имеющее целью навредить содержащимся в планшете/компьютере данным, пытающееся получить к ним доступ без разрешения, 
которые выдают себя за сайты электронных коммерческих структур и пытаются получить личную информацию, связанную с выполнением платежей,  
которые пытаются захватить контроль над планшетом/компьютером и использовать его для незаконных действий, например, для атаки других устройств. 
•    Поможет предотвратить попытки скачивания файлов, которые потенциально могут быть инфицированы вирусом; 
•    Проследит и предупредит о других возможных угрозах из интернета.
•    Услугу в любой момент можно отключить на портале самообслуживания manabite.lv или в любом салоне Bite. При отключении услуги, она будет в силе до конца текущего месяца, а в случае платного периода – месячная плата будет начислена полностью - 1,50 EUR/мес.

Biznesa tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots ir iekļauts noteikts skaits zvanu minūtēm un sms uz / no un atrodoties NVS valstīs - bez papildu maksas. Tarifu plānā Bizness Neierobežots (bez papildu maksas) iekļauts arī 200 MB interneta apjoms.

Iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms (bez papildu maksas) darbosies tikai šādu Bites sadarbības operatoru tīklos (gan zvana izsaucējam, gan zvana saņēmējam ir jābūt pieslēgtam sadarbības operatora tīklam):

Krievijā: MTS (RUS01) un Vimpelcom (RUSBD)

Baltkrievijā: MTS (BLR02) un Life (BLRBT)

Ukrainā: Lifecell (UKRAS)

Kazahstānā: Kcell (KAZKZ)

Uzbekistānā: UMS (UZB07)

Moldovā: Moldcell (MDAMC)

Azerbaidžānā: Azercell (AZEAC) un Azerfon (AZEAF)

Armēnijā: ArmenTel (ARM01) and Armor Ucom (ARMOR)

Turkmenistānā: Altyn Asyr (TKMK8)

Kirgizstānā: Nur Telecom (KGZNT)

Tadžikistānā: Babilon-Mobile (TJKK7)

Gruzijā: MagtiCom Ltd (GEOK9)

Izmantojot saziņu citu NVS valstu un Gruzijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, tie tiks aprēķināti pēc standarta maksas.

Если бы мы дали полную свободу нашему мобильному интернету, то он бы бегал, бегал, бегал, и, в конце концов, с ним могло что-нибудь случиться.

Вот, например, на дорогах, чтобы не было аварий, существует ограничение скорости, регулируемое правилами! Также и у нас, чтобы не было непредвиденных ситуаций, мы регулируем скорость передачи данных в мобильном интернете. 

Мобильная сеть 4G+
Максимально допустимая скорость – до 300 Mbit/сек. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 80 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 50 Mbit/сек, средняя – 15 Mbit/сек.

Мобильная сеть 4G
Максимально допустимая скорость – до 150 Mbit/сек. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 30 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 50 Mbit/сек, средняя – 15 Mbit/сек.

Такие значения скорости позволят Тебе забыть о торможении или зависании интернета, давая возможность мгновенно просматривать или загружать любую необходимую информацию.

Мобильная сеть 3G
Максимально допустимая скорость – до 42 Mbit/s. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 6 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 5,8 Mbit/сек, средняя – 1 Mbit/сек.

Пусть Тебя не пугает тот факт, что показатели скорости мобильной сети 3G по меньшей мере в 2 раза меньше. На самом деле с такой скоростью Ты сможешь чувствовать себя абсолютно комфортно, бороздя просторы интернета.

!  Во всех наших сетях мы обеспечиваем минимальную гарантированную GPRS скорость скачивания и загрузки – 9,6 Kbit/сек. А при использовании сети 4G – 256 Kbit/сек.  

!! Бери во внимание, если у Тебя получится потратить все входяшие еденицы в твоем тарифном плане, то скорость интернета уменшим до 64 Kbit/s.

!!! Если вдруг Тебе не удастся уложиться в рамки, установленные тарифным планом Безграничный интернет, то интернет для Тебя будет доступен со скоростью 512Kbit/сек

В каких случаях BITE снижает скорость интернета?

Пользуясь интернетом Bite в телефоне или тарифным интернет-планом, помни, что в соответствии с условиями Политики Справедливого Пользования Bite может ограничить предоставление конкретной услуги, чтобы:

 • выполнить постановление, приказ или другое распоряжение полиции, суда или других уполномоченных госучреждений;
 • запретить злонамеренное использование сети в целях мошенничества или других, противозаконных целях (например, отключить услугу для борьбы с вирусами и т.п.); 
 • снизить временно или выборочно перегрузку сети. В данном случае ограничения в предоставлении услуг будут кратковременными и, по возможности, организованы таким образом, чтобы Ты их вообще не заметил, а если всё-таки Ты почувствуешь какие-либо неудобства, то мы постараемся, чтобы они были непродолжительными и щадящими.

 

И ещё мы хотим сказать Тебе, что не только сигнал сети, покрытие или технические параметры базовых станций могут повлиять на скорость интернета. Мы определили несколько факторов, которые также могут стать преградой для скорости:

 • Разные особенности зданий, например, такие как: толщина стен, количество этажей и даже использованные при строительстве материалы и т.п.
 • Подвалы и помещения, которые находятся ниже уровня земли – самые частые «недруги» скорости.
 • Кроме этого, мы советуем обратить внимание на рельеф местности, где Ты находишься: горы, непроходимые леса, много лиственных деревьев или широкие овраги также могут повлиять на скорость.
 • Погодные условия тоже могут встать на пути Твоего интернета.
 • Помни, что в местах большого скопления людей, также возможна перегрузка сети, потому что все мы, как можно быстрее хотим поделиться с другими своими новостями или важными событиями, отправить видео с концерта любимого исполнителя или фото какой-нибудь известной личности, которое нам случайно удалось сделать.
 • К сожалению, бывает и так, что Твоё устройство чисто технически не может обеспечить необходимые для нормальной скорости параметры.

Если Ты заметишь еще какие-нибудь факторы, которые влияют на скорость интернета, дай нам знать, чтобы мы могли проверить эту информацию и предупредить других.

Защита персональных данных

1. Personas datu apstrādes Pārzinis:
1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “BITE Latvija”, reģ.Nr.40003742426, juridiskā adrese Uriekstes iela 2a-24, Rīga, LV-1005, tālrunis 1601 (turpmāk tekstā “Bite”), mājaslapas www.bite.lv, www.manabite.lv.

2. Personas datu Apstrādātājs:
2.1. Apstrādātājs SIA "BITE Latvija Retail", reģ.Nr.50003802801, Uriekstes iela 2a-22, Rīga, ievērojot Bites norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus datu aizsardzības pasākumus, apstrādās Klienta personas datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Bites personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti:
3.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27.aprīlis).
3.2. Elektronisko sakaru likums.
3.3. Fizisku personu datu apstrādes likums.

4. Kas ir Privātuma politika?
4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Bite vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta  personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.  
4.2. Ja Bite atjauninās šo politiku, visas izmaiņas, kā arī Politikas vēsturiskās redakcijas, tiks publicētas Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”.  
4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, Bite apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus. 

5. Kādus personas datus apstrādā Bite? 
5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Bite, ir atkarīgas no Klienta izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. Bite ir tiesīga apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/ dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. komunikācijas dati – zvana ieraksts Bites atbalsta komandai, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar Biti;
5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo Bitei;
5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.
5.2. Bite apstrādā šādus datus par produktu un pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:
5.2.1.    telefona numuri, uz kuriem Klients zvana vai nosūta īsziņas/ telefona numuri, no kuriem Klients saņem zvanus vai īsziņas;
5.2.2.    izsaucēja starptautiskais mobilās galiekārtas (klienta ierīces) identitātes identifikators (jeb IMEI kods);
5.2.3.    klienta IP adreses informācija;
5.2.4.    numura starptautiskā mobilā identitātes identifikatora dati (IMSI);
5.2.5.    datums, laiks un zvana/ īsziņas garums, kuru Klients veic/ nosūta vai saņem, un Klienta atrašanās vieta sakaru brīdī;
5.2.6.    informācija par sniegto pakalpojumu servisa līmeni konkrētajā atrašanās vietā;
5.2.7.    sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) - dati par Bites mājaslapu (www.bite.lv, www.manabite.lv) (turpmāk tekstā – “Bites mājaslapas”) apmeklēšanu;
5.2.8.    datums, laiks un interneta pārlūkošanas apjoms, atrašanās vieta pārlūkošanas brīdī;
5.2.9.    u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?
6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz Bites darbībām pēc E-privātuma regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Bitei apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Bites salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.manabite.lv). Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus ar Biti. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.
6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Bite varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Biti vai jau noslēgtā līguma laikā.
6.3. Bites leģitīmas intereses – ievērojot Bites intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Bitei ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par Bites leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgveidību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/ vai individuāli Bites produktu un pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3.punktu). Ņemot vērā to, ka Bite ir BITE Grupas uzņēmumu daļa (sk. arī šīs Politikas 12.4.punktu), tai ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai BITE Grupas uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus. 
6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Bite ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem. 
6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Bite ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās un tml.). 
6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – Bite ir tiesīga apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Bitei likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos. 

7. Kādiem nolūkiem Bite apstrādās Klienta personas datus?
7.1. Bite apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un Klientam ērtu apkalpošanu līgumattiecību ar Biti spēkā esamības laikā:
7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizāciju;
7.1.2. Klienta kredītspējas pārbaudei, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
7.1.3. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.4. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.5. Klienta informēšanai par citu Bites grupas uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem;
7.1.6. videonovērošanai drošības nolūkiem.
7.2.Bite apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:
7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Bites klientu statistisko datu apstrāde.
7.3. Bite apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Bites iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā. 
7.4. Bite ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:
7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un pakalpojumus;
7.4.2. Bites tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu produktu izveidei. 

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi? 
8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:
8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klienta personas datus, Bite var veikt profilēšanu, lai sūtītu jaukus novēlējumus, dāvanas, piešķirtu bonusus, veidojot un izsakot individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Biti (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.2. Tiešā tirgveidība un pamats sūtīt Klientam komercpaziņojumus: Bite veic tiešo tirgveidību, izplatot Klientam komercpaziņojumus, lai Klients vienmēr tiktu informēts par jauniem, moderniem un/ vai tieši Klientam izveidotiem produktiem, pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3.punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientam ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Biti (sk. arī šīs Politikas 8.3.punkta noteikumus).
8.3. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1.punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Biti mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 1601) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Bites salonā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@bite.lv, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai izmantojot pašapkalpošanās lapu www.manabite.lv). Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta lietojumā nodotiem numuriem (atkarībā no Klienta vēlmēm). Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/ vai atteikuma. 

9. Kas ir sīkdatnes un kā Bite var tās apstrādāt? 
9.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas Klienta ierīcē (datorā, planšetē,  mobilajā telefonā un tml.), apmeklējot Bites interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju un tādējādi uzlabo Bites mājaslapas vietnes lietošanas ērtumu. 
9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.
9.3. Ja Klients nevēlas atļaut izmantot sīkdatnes, Klients var to izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama savas ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.
9.4. Bites uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Bites mājaslapu www.bite.lv, sadaļu “Jurists lūdza pateikt” - “Bite sīkdatņu izmantošanas politika”.

10. Kā Bite iegūst Klienta personas datus?
10.1.Bite iegūst Klienta personas datus, kad Klients:
10.1.1. iegādājas un izmanto Bites produktus vai pakalpojumus (Bites salonos vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
10.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Bites;
10.1.3. jautā Bitei plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar Bite saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
10.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
10.1.5. apmeklē vai pārlūko Bites mājaslapas; 
10.1.6. tiek filmēts ar Bites videonovērošanas iekārtam Bites salonos vai ofisā.
10.2. Bite var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.). 
10.3. Bite var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem, Bites grupas uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12.punkta noteikumus).

11. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks? 
11.1. Bite apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 
11.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Biti;
11.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
11.1.3. cik tas ir nepieciešams Bites leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
11.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

12. Klienta personas datu koplietošana
12.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, Bite var kopīgot Klienta personas datus ar:
12.1.1. Bites grupas uzņēmumiem;
12.1.2. partneriem vai aģentiem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto produktu un pakalpojumu nodrošināšanā;
12.1.3. parādu piedziņas aģentūrām,  kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
12.1.4. cesionāriem - lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Bite ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.
12.2. Bitei ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem: 
12.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;
12.2.2. palīdzības dienestiem, ja tiek veikts zvans uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuru 112, tai skaitā eZvans, iekļaujot arī Klienta aptuveno atrašanās vietu.
12.3. Bite izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.  
12.4. Bite patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas datus citiem BITE Grupas uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam. Informācija par BITE Grupas uzņēmumiem, parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem,  parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām, cesionāriem ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”.

13. Kā Bite aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus? 
13.1. Bite nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Bite pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.
13.2. Bite rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Bites vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Bites deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts  apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem. 
13.3. Bite neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/ vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Bites, piemēram, Klienta vainas un/ vai nolaidības dēļ.
13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Bite paziņos par to Klientam.

14. Kādas tiesības ir Klientam? 
14.1. Vērsties Bitē, lai saņemtu Bites rīcībā esošo personas datu kopiju, izņemot saglabājamos datus Elektronisko sakaru likuma izpratnē.
14.2. Labot visus Bites rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas pašapkalpošanās lapā www.manabite.lv, zvanot par tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā.
14.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Bites ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. Bite nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust. 
14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).
14.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot elektronisko sakaru operatoru.
14.6. Vērsties Bitē vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi
14.7. Vērsties pie Bites datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību. Informācija par Bites datu aizsardzības speciālistu ir pieejama Bites mājaslapā www.bite.lv, sadaļā “Jurists lūdza pateikt”. 

 

Izdrukas versija dokumentam, kas spēkā no 2018. gada 1. marta
 

Посещая интернет-сайты www.bite.lv и www.manabite.lv, которые принадлежат SIA «BITE Latvija»), Вы принимаете условия сохранения и использования куки (англ. – Cookie). BITE всегда обеспечивает полноценное хранение данных клиентов в соответствии с требованиями нормативных актов и не передаёт Ваши личные данные третьим лицам, кроме случаев, которые установлены законодательством и только в установленном порядке. 

Куки – это простые текстовые файлы, которые создаются веб-сервером при посещении нашего сайта и хранятся на Вашем устройстве (компьютере, планшете или мобильном телефоне). Куки «запоминают» предыдущий опыт и основную информацию о пользователе и, соответственно, делают использование сайта для Вас более удобным. 

При использовании куки обрабатываются общие привычки пользователя и его история посещений сайта, выявленные проблемы и недостатки в работе сайта, собирается статистика привычек пользователя, а также обеспечивается более полный функционал сайта и более удобное его использование.
Наши сайты используют функциональные, аналитические и основные файлы куки. Чтобы узнать больше о куки, просим Вас посетить сайт www.allaboutcookies.org.  
Если Вы не хотите разрешать использование куки, то Вы можете отказаться от этого в настройках используемого браузера. Но, учтите, что в этом случае использование сайтов может быть нарушено и значительно осложнено. Удаление сохранённых файлов куки возможно при удалении истории куки в любом браузере на Вашем устройстве в разделе настроек.

Скачать политику Cookie

Взыскатели долгов:
•    ООО «CREDITREFORM LATVIJA», рег. №40003255604, юридический адрес: Рига, ул. Сканстес, 50, LV-1013

Бюро кредитной информации:
•    Латвийский филиал Lindorff Oy, рег. №40003514990, юридический адрес: Рига, ул. Дунтес, 3, LV-1013
•    АО «CREFO Birojs», рег. №40103947718, юридический адрес: Рига, ул. Сканстес, 50, LV-1013

Держатели баз данных кредитных историй:
•    ООО «CREDITREFORM LATVIJA», рег. №40003255604, юридический адрес: Рига, ул. Сканстес, 50, LV-1013
•    ООО «GELVORA», рег. №40103837691, юридический адрес: Рига, ул. Цесу, 31 к-3, LV-1012

Компании цессирующие права требования:
•    Латвийский филиал UAB Mokilizingas, рег. №40103903022, юридический адрес: Рига, ул. Дунтес, 6, LV-1013, Виды деятельности: Финансовое кредитование, Другие услуги кредитования
Партнёры:
•    АО «Swedbank», рег. №40003074764, юридический адрес: Рига, ул. Балста Дамбис, 15, LV-1048, Вид деятельности: Другие виды монетарного посредничества
•    АО «SEB banka», рег. №40003151743, юридический адрес: Кекавская волость, Кекавский край, Валдаучи, ул. Мейстару, 1, LV-1076, Вид деятельности: Другие виды монетарного посредничества
•    АО «Citadele banka», рег. №40103303559, юридический адрес: Рига, площадь Республики, 2A, LV-1010, Виды деятельности: Другие виды монетарного посредничества, Другие услуги кредитования, Монетарное посредничество 
•    АО «Luminor Bank», рег. №40003024725, юридический адрес: Рига, ул. Сканстес, 12, LV-1013, Вид деятельности: Другие виды монетарного посредничества
•    АО «BlueOrange Bank», рег. №40003551060, юридический адрес: Рига, ул. Смлшу, 6, LV-1050, Вид деятельности: Другие виды монетарного посредничества
•    Латвийский филиал АО «Bigbank», рег. № 40103200513, юридический адрес: Рига, ул. Густава Земгала гатве, 78 - 1, LV-1039, Вид деятельности: Другие виды монетарного посредничества
•    Lloyd’s Syndicate 4444, рег. № 01514453, юридический адрес: Canopius Managing Agents Limited, Gallery 9, One Lime Street, Лондон, EC3M 7HA, Великобритания, Вид деятельности: Предоставление страховых услуг
•    DIGITAL CARE SP.ZO.O., KRS:0000431665, NIP:5342487752, REGON:146274052, юридический адрес: 17 Stycznia 48 02-146, WARSZAWA, PL, Вид деятельности: Предоставление страховых услуг
•    ГАО «Latvijas Pasts», рег. № 40003380477, юридический адрес: Марупская волость, Аэропорт «Rīga», ул.Земелю, 10, LV-2167, Вид деятельности: Почтовая деятельность согласно обязанностям всеобщих услуг 
•    ООО «Tele2», рег. №40003272854, юридический адрес: Рига, ул. Делю, 5, LV-1004, Вид деятельности: Услуги беспроводных телекоммуникаций 
•    ООО «Latvijas Mobilais Telefons», рег. №50003050931, j юридический адрес: Рига, ул. Ропажу, 6, LV-1039, Виды деятельности: Услуги беспроводных телекоммуникаций, Другие телекоммуникационные услуги
•    ООО «LMT Retail & Logistics», рег. №40103148504, юридический адрес: Рига, ул. Ропажу,6, LV-1039, Вид деятельности: Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием в специализированных магазинах; 
•    ООО «Lattelecom», рег. №40003052786, юридический адрес: Рига, ул. Дзирнаву, 105, LV-1011, Вид деятельности: Услуги кабельных телекоммуникаций 
•    АО «Telekom Baltija», рег. №40003454545, юридический адрес: Рига, ул. Буртниеку, 39, LV-1084, Вид деятельности: Услуги беспроводных телекоммуникаций
•    ООО «DIVI grupa», рег. № 40003803059, юридический адрес: Рига, ул. Авоту, 40 - 33, LV-1009, Виды деятельности: Другие услуги информационных технологий и компьютерные услуги, Компьютерное программирование, консультирование и связанная деятельность
•    АО «Fitek», рег. №40003380477, юридический адрес: Рига, ул. Делю, 4, LV-1004, Виды деятельности: Обработка, содержание данных и связанная с эти деятельность, Другие не классифицированные профессиональные, научные и технические услуги
•    ООО «Digital Retail», рег. №40103535575, юридический адрес: Рига, ул. Маскавас, 108/110 - 50, LV-1003, Вид деятельности: Обработка, содержание данных и связанные с этим действия 
•    ООО «RIATech», рег. №43603035090, юридический адрес: Рига, ул. Баускас, 22, LV-1004, Вид деятельности: Библиотечная и архивная деятельность
•    ООО «DPD Latvija», рег. №40003393255, юридический адрес: Рига, ул. Уриекстес, 8A, LV-1005, Вид деятельности: Другая почтовая и курьерская деятельность
•    ООО «CITY EXPRESS», рег. №40003473739, юридический адрес: Рига, ул. Рупниецибас, 5 - 20, LV-1010, Вид деятельности: Другая почтовая и курьерская деятельность
•    ООО «MTTC Latvija», рег. №40003893480, юридический адрес: Рига, ул. Земитана, 2B, LV-1012, Вид деятельности: Ремонт оборудования для связи
•    ООО «Dentsu Aegis Network Latvia», рег. №4000334304, юридический адрес: Бривибас гатве, 214 B, Рига, Латвия LV-1039. Вид деятельности: Маркетинговые мероприятия

 • SIA "BITE Latvija Retail", reģ.Nr.50003802801, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 22, LV-1005, Darbības veids - Telekomunikāciju iekārtu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos;
 • SIA "TeleTower", reģ.Nr.40103257495, juridiskā adrese Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Darbības veidi - Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • SIA "UNISTARS", reģ.Nr.40003482318, juridiskā adrese Rīga, Brīvības iela 97, LV-1001, Darbības veids - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi;
 • AS TV Play Baltics Latvijas filiāle, reģ.Nr.40103238282, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • SIA "All Media Latvia", reģ.Nr.40103065880, juridiskā adrese Rīga, Dzelzavas iela 120G, LV-1021, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • AS TV PLAY BALTICS EESTI, reģ.Nr.10308880, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, EESTI, Darbības veidi - Televīzijas programmu izstrāde un apraide un telekomunikācijas pakalpojumi;
 • ALL MEDIA AS EESTI, reģ.Nr.10014747, juridiskā adrese Peterburi tee 81 Tallinn Harjumaa 11415, EESTI, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • All Media Lithuania, UAB, reģ.Nr.121393020, juridiskā adrese Kalvarijų g. 135, LT-08221 Vilnius, LT, Darbības veids - Televīzijas programmu izstrāde un apraide;
 • Bitė Lietuva, UAB, reģ.Nr.110688998, juridiskā adrese Žemaitės g. 15, LT-03504 Vilnius, LT, Darbības veidi - Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi, Citi telekomunikācijas pakalpojumi.
   

Для каких целей осуществляется видео- и фотосъемка мероприятий SIA BITE Latvija?

Видео- и фотосъемка мероприятий и общественных мест осуществляется с целью популяризации образа общества с ограниченной ответственностью SIA BITE Latvija (далее в тексте — Bite) и (или) группы BITE, разработанных ими предложений и продуктов. Компания Bite обладает законным правом обрабатывать персональные данные, полученные на организованных ею мероприятиях, в общественных местах и (или) на других публичных мероприятиях, организованных третьими лицами.

 

Что происходит с полученными фото- и видеозаписями?

Bite хранит видеозаписи и фотоснимки и может распоряжаться ими до наступления следующих моментов:
• до достижения цели обработки персональных данных;
• пока данные не устареют и не утратят актуальность для популяризации имиджа, продуктов и услуг Bite.

В случае выполнения какого-либо из вышеуказанных критериев фото- и видеозаписи удаляются.

Полученные фото- и видеозаписи могут передаваться следующим категориям получателей:
• уполномоченным сотрудникам Bite;
• предприятиям группы Bite. Подробная информация о предприятиях группы Bite опубликована на сайте www.bite.lv в разделе «Юрист просил передать» — «Деловые партнеры Bite»;
• другим деловым партнерам Bite, которые обеспечивают популяризацию образа Bite.

Кроме того, фото- и видеозаписи могут передаваться учреждениям досудебного расследования, субъектам оперативной деятельности, органам государственной безопасности и прокуратуре для получения доказательств по уголовным делам, а также судам для получения доказательств по рассматриваемым делам.

 

Ваши права

Вы вправе обратиться в Bite и потребовать предоставить доступ к своим персональным данным. При таком запросе Вам необходимо предоставить информацию, позволяющую недвусмысленно идентифицировать Вас на фото- и видеозаписи, например описание Вашего внешнего вида во время видеозаписи или фотографирования.

Вы вправе:
1)    узнать, какие именно физические или юридические лица в течение определенного периода получали от Bite сведения о Вас. Bite не имеет права предоставлять Вам информацию о государственных учреждениях, направляющих уголовный процесс, субъектах оперативной деятельности или других органах, разглашение сведений о которых запрещено законом;
2)    возразить против обработки своих персональных данных. Об этом Вам необходимо сообщить нам в письменной форме, например, отправив письмо по почте или электронной почте. В этом случае просим направлять возражения на электронный адрес info@bite.lv или письмом на физический адрес SIA BITE Latvija, регистрационный номер 40003742426, юридический адрес: LV-1005, г. Рига, ул. Уриекстес, 2а—24;
3)    потребовать удалить персональные данные или ограничить обработку персональных данных, если они больше не нужны в целях, для которых они собраны и обрабатывались («право на забвение»);
4)    обратиться к специалисту по защите данных Bite для получения информации об обработке персональных данных клиента и их защите. Информация о специалисте Bite по защите данных опубликована на сайте Bite по адресу www.bite.lv в разделе «Юрист просил передать»;
5)    Обратиться в Bite или учреждение, надзирающее за обработкой персональных данных (Государственную инспекцию данных, www.dvi.gov.lv) по вопросам обработки персональных данных.

 

Видео и фотосъёмка в мероприятиях в Bite

Основное предложение посредникам ООО "Bite Latvija"

Другая важная информация

Biznesa tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots ir iekļauts noteikts skaits zvanu minūtēm un sms uz / no un atrodoties NVS valstīs - bez papildu maksas. Tarifu plānā Bizness Neierobežots (bez papildu maksas) iekļauts arī 200 MB interneta apjoms.

Iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms (bez papildu maksas) darbosies tikai šādu Bites sadarbības operatoru tīklos (gan zvana izsaucējam, gan zvana saņēmējam ir jābūt pieslēgtam sadarbības operatora tīklam):

Krievijā: MTS (RUS01) un Vimpelcom (RUSBD)

Baltkrievijā: MTS (BLR02) un Life (BLRBT)

Ukrainā: Lifecell (UKRAS)

Kazahstānā: Kcell (KAZKZ)

Uzbekistānā: UMS (UZB07)

Moldovā: Moldcell (MDAMC)

Azerbaidžānā: Azercell (AZEAC) un Azerfon (AZEAF)

Armēnijā: ArmenTel (ARM01) and Armor Ucom (ARMOR)

Turkmenistānā: Altyn Asyr (TKMK8)

Kirgizstānā: Nur Telecom (KGZNT)

Tadžikistānā: Babilon-Mobile (TJKK7)

Gruzijā: MagtiCom Ltd (GEOK9)

Izmantojot saziņu citu NVS valstu un Gruzijas mobilo sakaru operatoru pakalpojumus, tie tiks aprēķināti pēc standarta maksas.

Если бы мы дали полную свободу нашему мобильному интернету, то он бы бегал, бегал, бегал, и, в конце концов, с ним могло что-нибудь случиться.

Вот, например, на дорогах, чтобы не было аварий, существует ограничение скорости, регулируемое правилами! Также и у нас, чтобы не было непредвиденных ситуаций, мы регулируем скорость передачи данных в мобильном интернете. 

Мобильная сеть 4G+
Максимально допустимая скорость – до 300 Mbit/сек. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 80 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 50 Mbit/сек, средняя – 15 Mbit/сек.

Мобильная сеть 4G
Максимально допустимая скорость – до 150 Mbit/сек. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 30 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 50 Mbit/сек, средняя – 15 Mbit/сек.

Такие значения скорости позволят Тебе забыть о торможении или зависании интернета, давая возможность мгновенно просматривать или загружать любую необходимую информацию.

Мобильная сеть 3G
Максимально допустимая скорость – до 42 Mbit/s. 
При условии, что сеть используется в условиях нормальной нагрузки, средняя скорость скачивания равна 6 Mbit/сек. 
Максимальная скорость загрузки файлов – до 5,8 Mbit/сек, средняя – 1 Mbit/сек.

Пусть Тебя не пугает тот факт, что показатели скорости мобильной сети 3G по меньшей мере в 2 раза меньше. На самом деле с такой скоростью Ты сможешь чувствовать себя абсолютно комфортно, бороздя просторы интернета.

!  Во всех наших сетях мы обеспечиваем минимальную гарантированную GPRS скорость скачивания и загрузки – 9,6 Kbit/сек. А при использовании сети 4G – 256 Kbit/сек.  

!! Бери во внимание, если у Тебя получится потратить все входяшие еденицы в твоем тарифном плане, то скорость интернета уменшим до 64 Kbit/s.

!!! Если вдруг Тебе не удастся уложиться в рамки, установленные тарифным планом Безграничный интернет, то интернет для Тебя будет доступен со скоростью 512Kbit/сек

В каких случаях BITE снижает скорость интернета?

Пользуясь интернетом Bite в телефоне или тарифным интернет-планом, помни, что в соответствии с условиями Политики Справедливого Пользования Bite может ограничить предоставление конкретной услуги, чтобы:

 • выполнить постановление, приказ или другое распоряжение полиции, суда или других уполномоченных госучреждений;
 • запретить злонамеренное использование сети в целях мошенничества или других, противозаконных целях (например, отключить услугу для борьбы с вирусами и т.п.); 
 • снизить временно или выборочно перегрузку сети. В данном случае ограничения в предоставлении услуг будут кратковременными и, по возможности, организованы таким образом, чтобы Ты их вообще не заметил, а если всё-таки Ты почувствуешь какие-либо неудобства, то мы постараемся, чтобы они были непродолжительными и щадящими.

 

И ещё мы хотим сказать Тебе, что не только сигнал сети, покрытие или технические параметры базовых станций могут повлиять на скорость интернета. Мы определили несколько факторов, которые также могут стать преградой для скорости:

 • Разные особенности зданий, например, такие как: толщина стен, количество этажей и даже использованные при строительстве материалы и т.п.
 • Подвалы и помещения, которые находятся ниже уровня земли – самые частые «недруги» скорости.
 • Кроме этого, мы советуем обратить внимание на рельеф местности, где Ты находишься: горы, непроходимые леса, много лиственных деревьев или широкие овраги также могут повлиять на скорость.
 • Погодные условия тоже могут встать на пути Твоего интернета.
 • Помни, что в местах большого скопления людей, также возможна перегрузка сети, потому что все мы, как можно быстрее хотим поделиться с другими своими новостями или важными событиями, отправить видео с концерта любимого исполнителя или фото какой-нибудь известной личности, которое нам случайно удалось сделать.
 • К сожалению, бывает и так, что Твоё устройство чисто технически не может обеспечить необходимые для нормальной скорости параметры.

Если Ты заметишь еще какие-нибудь факторы, которые влияют на скорость интернета, дай нам знать, чтобы мы могли проверить эту информацию и предупредить других.

ИНФО для Бизнес-клиентов

Юрист попросил сообщить

 • Тарифные планы для бизнеса предусмотрены только для юридических лиц и не могут быть подключены физическому лицу.
 • Все цены указаны без налог на добавленную стоимость (НДС), в соответствии с действующими на данный момент нормативными актами. С тарифами на звонки и СМС на специальные номера, короткие номера и номера повышенной стоимости и с условиями использования вышеупомянутых услуг, а также с другими тарифами, можно ознакомиться на www.bite.lv. Включённые в тарифный план голосовую телефонию и услугу передачи данных можно использовать только вместе и нельзя разделить на отдельные услуги. Перед началом использования услуг клиент обязуется внимательно ознакомиться с полным описанием тарифного плана, условиями Политики справедливого пользования и договора Bite.
 • Здесь указаны установленные планы, которые отвечают условиям регламента Европейской комиссии №531/2012, дополненного регулой ЕС №2015/2120 и регулой Комиссии по внедрению №2016/2286.
 • Под «Европой» подразумеваются страны, входящие в состав Европейского Союза и Европейской Экономической Зоны.
 • Все тарифы или тарифные планы активны с первого числа месяца и до его последней даты, и автоматически продлеваются на следующий месяц.
 • Если Ты активируешь дополнительную услугу тарифного плана не с первого числа, а, например, с середины месяца, то Ты будешь оплачивать только половину стоимости услуги и, соответственно, сможешь использовать только половину от включённого в тарифный план объёма данных. Начиная со следующего месяца Тебе будет доступен полный объём включённых в тарифный план данных за полную цену.
 • В установленные тарифные планы включены звонки и СМС без дополнительной платы на территории Латвии на сети Bite, LMT, Tele2 и Lattelecom, а также в Европе, не включая звонки на специальные номера, короткие коды и другие услуги повышенной стоимости.
 • Звонки из Латвии в Европу без дополнительной платы доступны в установленном выбранным тарифным планом объёме. После израсходования каждая следующая минута стоит 0,26 EUR.
 • Единица учёта каждого разговора по Латвии и Европе – 1 секунда, а при международных звонках – 1 минута.
 • К звонкам и сообщениям на остальные сети и на номера повышенной стоимости применяется установленная тарифная цена. При этом нужно отметить, что всего 0,6% наших клиентов звонят на такие номера.И, если что, мы Тебя обязательно предупредим о повышенной стоимости такого звонка.
 • Оплата звонков и сообщений за пределы Европы, звонков на номера  повышенной стоимости или на короткие кодовые номера, отправляя СМС или или звоня на номера услуг повышенной стимости осуществляется согласно установленным тарифам, с которыми клиент обязуется ознакомится и принять во внимание. Вышеуказанные тарифы можно посмотреть на www.bite.lv, в центрах обслуживания клиентов или, позвонив на 1601.
 • В целях безопасности телефонный разговор, который продолжается более 59 минут и 59 секунд, будет прерван. Например, если звонок длится так долго случайно, то таким образом мы поможем избежать неприятностей в виде большого счета, а также данная мера сохранит зарядку батареи Твоего телефона. Если же такой длительный разговор – не ошибка, то Ты всегда сможешь перезвонить и продолжить разговаривать.
 • Подробности права на отказ при заключении дистанционного договора, можно узнать здесь.

Noteikumi Bite Bizness tarifu plāniem no 2018. gada 1. janvāra

Noteikumi Bite Bizness tarifu plāniem līdz 2017. gada 31. decembrim

Vispārējā informācija

Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokļa.  Šeit redzamie tarifi darbojas pakalpojumiem, kas tiek izmantoti, atrodoties EEZ valstīs. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem un paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.

Šajā aprakstā iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.

Ar vārdu “Eiropa” šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.

Ar NVS valstīm šajā līgumā un tā noteikumos tiek uzskatītas šādas valstis: Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Kazahstāna, Uzbekistāna, Moldova, Azerbaidžāna, Armēnija, Turkmenistāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Gruzija.

TARIFU PLĀNĀ IEKĻAUTIE PAMATPAKALPOJUMI

Zvani un SMS

Tarifu plānā ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.

Ja tarifu plānā ir iekļauti balss telefonijas un datu pārraides pakalpojumi NVS valstīs, tie pieejami norādītajā apjomā zvaniem un SMS uz NVS no Latvijas vai Eiropas, no Latvijas vai Eiropas uz NVS, kā arī NVS valstīs tīklos, kas publicēti www.bite.lv. Pēc iekļautā apjoma iztērēšanas tiek piemēroti attiecīgie viesabonēšanas tarifi. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem 1 minūte. Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas (izņemot uz/no un NVS valstīs norādītajos tīklos iekļautajā apjomā), zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 22550000.

Internets Eiropā, Latvijā un NVS

Tarifu plānā iekļauts datu pārraides pakalpojums ar konkrētajā tarifu plānā iekļauto datu apjomu Latvijā, Eiropā un NVS. Pēc tarifu plānā iekļautā datu apjoma iztērēšanas Latvijā vai Eiropā katrs nākamais datu izmantošanas solis ir pieejams par papildu maksu un ir izmantojams Latvijā un/vai Eiropā saskaņā ar tarifu plānā norādīto maksu un apjomu. Ja viena mēneša laikā būsiet iztērējis papildus 10 datu soļus, maksa par katru nākamo MB - 0,005 EUR bez PVN gan Latvijā, gan Eiropā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” ir pieejams izmantošanai tikai Latvijā.

PAPILDPAKALPOJUMI

Papildpakalpojumi ir pakalpojumi, kas nav tarifu plāna sastāvdaļa un tiek piedāvāti papildus bez maksas noteiktu laiku vai par papildu maksu visu līguma termiņu. Beidzoties papildpakalpojuma bez maksas lietošanas termiņam, turpmākā papildpakalpojuma lietošana notiek par maksu saskaņā ar Bites noteikto papildpakalpojuma lietošanas maksu, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonā vai zvanot uz 1601. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no papildpakalpojuma izmantošanas, sākot ar nākamā mēneša pirmo datumu.

 

Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites

Pirmo reizi pieslēdzot tarifu plānu, klientam tiek sniegta iespēja izmantot TOP aplikācijas WhatsApp, Waze, Facebook, Delfi, Twitter un Draugiem.lv bez datu uzskaites. Bite ir tiesības mainīt papildpakalpojumā iekļautās aplikācijas, papildināt vai samazināt to skaitu, kā arī vienpusēji atslēgt šo papildpakalpojumu pilnībā. Informācija par pieejamajām aplikācijām, kā arī papildpakalpojumu cenu ir atrodama www.bite.lv. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams un darbojas tikai Latvijas teritorijā. Papildpakalpojums “Aplikācijas lietošanai bez datu uzskaites” pieejams, kamēr ir pieejami dati.

 

Ekrāna apdrošināšana

 • Ekrāna apdrošināšana pieejama jaunam, pie Bites iegādātam telefonam.
 • Apdrošināšana sedz nejaušus telefona ekrāna bojājumus. Ja tiek bojātas arī ierīces citas detaļas, tās piedāvās salabot par maksu, iepriekš to ar klientu saskaņojot. Nelieli skrāpējumi vai estētiski ekrāna defekti netiek apdrošināti.
 • Pakalpojumu iespējams pārtraukt jebkurā brīdī.
 • Apdrošināšana vienai ierīcei ir spēkā 48 mēnešus vai līdz diviem apdrošināšanas pieteikumiem divu gadu laikā.
 • Pilni apdrošināšanas noteikumi pieejami http://www.bite.lv/sites/default/files/apdrosinasanas_noteikumi.pdf.

 

Antivīruss

Jaunais pakalpojums Antivīruss palīdzēs novērst inficētu datu piekļuvi telefonam un pabrīdinās par iespējamajiem draudiem, ja klients saskarsies ar nedrošiem failiem internetā, lietojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā.

Laikā, kuru klients pavadīs tīmeklī, izmantojot Bites mobilo datu pārraides pakalpojumu Latvijā un Eiropā, Antivīruss veiks šādas darbības:

 • palīdzēs novērst drošības draudus no dažādām bīstamām vietnēm:
  • kas satur ļaunprātīgu programmatūru, cenšoties kaitēt telefonam vai piekļūstot datiem bez atļaujas,
  • kas izliekas par e-komercijas vietnēm un mēģina iegūt personīgo informāciju, kas saistīta ar maksājumu veikšanu, 
  • kas pārņem kontroli pār telefonu un izmanto to nelikumīgām darbībām, piemēram, uzbrukumiem citām ierīcēm.
 • palīdzēs novērst mēģinājumus lejupielādēt failus, kas potenciāli inficēti ar vīrusu;
 • uzmanīs un brīdinās par citiem iespējamiem drošības draudiem internetā. 

 

Microsoft Office 365

Tarifu plānos Bizness 7,5 GB un Bizness Neierobežots Microsoft Office 365 Essentials pirmos 3 mēnešus pieejams bez maksas. Citos plānos klients var izmantot papildpakalpojumu - Microsoft Office 365 (Essentials, Business vai Premium versiju) – par papildu ikmēneša maksu.

10 dienas pirms bezmaksas perioda beigām klients tiks informēts par papildpakalpojuma bezmaksas termiņa beigām.

Ja klients vēlēsies pieslēgt kādu no Microsoft Office 365 versijām par papildu maksu, 3 darba dienu laikā no pieteikuma iesniegšanas tiks aktivizēta izvēlētā Microsoft Office 365 versija.

Papildpakalpojums Microsoft Office 365 tiks atslēgts 3 darba dienu laikā no atbilstoša pieteikuma saņemšanas.

Pirms papildpakalpojuma Microsoft Office 365 izmantošanas klients rūpīgi iepazīsies ar pilnajiem papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumiem un tos pilnībā ievēros. Papildpakalpojums Microsoft Office 365 pieejams tikai kopā ar aktuālajiem tarifu plāniem, un, Bites pakalpojumu līgumam izbeidzoties jebkādu iemeslu dēļ, pakalpojuma darbība tiks apturēta. Pilni papildpakalpojuma Microsoft Office 365 licences noteikumi pieejami  http://www.bite.lv/jurists-ludza-pateikt/microsoft-office-365.

Izbeidzot pakalpojuma lietošanu, abonēšanas maksa tiek aprēķināta par pilnu mēnesi.

 

Pakalpojumi, atrodoties ārzemēs

Kurš teicis, ka nav iespējams atrasties divās vietās vienlaikus? Ceļo un tajā pašā laikā nezaudē saikni ar ierasto – sazinies ar mājās palicējiem, turpini vadīt biznesu un nebaidies par rēķina summu! Tarifu plānos Bite 500 MB, Bite 2 GB, Bite 5 GB, Bite 10 GB un Bite Neierobežots iekļautais zvanu, SMS un interneta apjoms ir izmantojams Latvijā un 35 Eiropas valstīs bez papildu maksas. Pārtērējot šajos plānos iekļauto interneta apjomu EEZ valstīs par katru nākamo megabaitu maksāsi tikai 0,0061 €, nevis līdzšinējo standarta maksu 0,009 €/MB.

Ja esi izvēlējies pēcapmaksas tarifu plānu Bite Starts, tad nosacījumus, kas attieksies uz zvaniem Eiropā skaties šeit.

Ja esi izvēlējies pēcapmaksas tarifu plānu Bite Vietējais 100 MB, tad nosacījumus, kas attieksies uz zvaniem Eiropā skaties šeit.

Ja dodies ārpus Eiropas, tad noskaidro ar kādām izmaksām ir jārēķinās. Turklāt – lai rēķinā negadās nepatīkami pārsteigumi, ir noteikts limits - tiklīdz maksa par internetu viesabonēšanā, atrodoties Eiropas Savienības teritorijā, sasniegs 40 EUR, saņemsiet no Bites draudzīgi brīdinošu īsziņu.

Eiropas Ekonomiskajā zonas (EEZ) valstis:
Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Franču Gviāna, Gibraltārs, Grieķija, Gvadelupa, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Lielbritānija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Martinika, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Reinjona, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija.

 

Pakalpojuma atlaide

 • Ja esat Bites klients ar pastāvīgu pieslēgumu un Jums ir piešķirta Pakalpojuma atlaide noteiktam tarifa plānam, minētā atlaide tiek piešķirta konkrētam numuram un nevar tikt pārcelta uz citu personu vai numuru.
 • Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta ikmēneša maksai par tarifu plānu un/vai produktu līdz tarifu plāna piesaistes termiņa beigām. Pakalpojuma atlaides termiņš var atšķirties no Bites pakalpojuma līguma termiņa.
 • Mainot tarifu plānu vai atsakoties no Bites pakalpojumiem vispār, Bitei ir tiesības pieprasīt, lai Jūs atmaksātu kopējo Jums piešķirto atlaidi, ja tarifu plānam ir noteikts piesaistes termiņš, kas izteikts mēnešos (piem., 24 mēneši), un piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās.
 • Bite nepieprasīs atmaksāt piešķirto atlaidi, ja tā tika izteikta procentos (%) no pakalpojuma abonēšanas maksas, kā arī gadījumos, ja piešķirtā atlaide tiek izteikta naudas vienībās un tarifu plānam piesaistes termiņš ir norādīts uz Neierobežotu laiku.
 • Tā kā Pakalpojuma atlaide tiek piešķirta noteiktajam tarifu plānam un/vai produktam, Jums nebūs iespējas patstāvīgi nomainīt tarifu plānu mūsu pašapkalpošanas lapā www.manabite.lv. Tāpēc, ja tomēr gribēsiet to darīt, vērsieties tuvākajā Bites salonā vai zvaniet savam biznesa menedžerim.
 • Atlaide mēneša maksai par pakalpojumu netiek piešķirta, ja pakalpojuma sniegšana tika apturēta; šādos gadījumos atlaides termiņš netiek pagarināts proporcionāli termiņam, uz kuru tika apturēts pakalpojums.
 • Pēc jaunās atlaides piešķiršanas tarifu plāna piesaistes termiņš tiks noteikts no jauna.

“Microsoft Office 365" pakalpojuma noteikumi

 

Šie noteikumi paredz kārtību, kādā notiek Microsoft Office 365  "Business Essentials", "Business Premium", "Business” licences aktivizēšana, pakalpojuma atslēgšana un tehniskā atbalsta nodrošināšana.

Noteikumos lietotie jēdzieni:

Bite – SIA “Bite Latvija”;

Klients – juridiska persona, kuras vārdā rīkojas pilnvarota persona, pieslēdzot/ atslēdzot Pakalpojumus;

Pakalpojums - Microsoft Office 365  "Business Essentials", "Business Premium" un/ vai "Business” licences;

Lietotājs – Klienta darbinieks/ pārstāvis, kam ir tiesības izmantot Pakalpojumu, pamatojoties uz Klienta pieteikumu vai Bites pakalpojuma līgumu.

 

1. PAKALPOJUMA PIESLĒGŠANA, ATSLĒGŠANA UN TEHNISKAIS ATBALSTS

1.1. Pakalpojums tiek pieslēgts un atslēgts, pamatojoties uz Klienta – juridiskās personas, pilnvarotā pārstāvja iesniegtu pieteikumu un/vai pamatojoties uz starp Biti un Klientu noslēgto Bites pakalpojuma līgumu. Pakalpojumus ir iespējams izmantot tikai, ja ir spēkā esošs Bites pakalpojuma līgums.

1,1,1,Lai pieslēgtu/ atslēgtu Pakalpojumu uz Klienta pieteikuma (turpmāk tekstā – Pieteikums) pamata, Pieteikumā Klients norāda licences aktivizēšanai vai pakalpojuma atslēgšanai nepieciešamo informāciju:

 • juridiskās personas nosaukums;
 • juridiskās personas reģistrācijas numurs;
 • juridiskā adrese (ēkas nr., iela, pilsēta, novads, pasta indekss);
 • uzņēmuma vadītāja vai pilnvarotās kontaktpersonas (Licences administratora) vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kontakttelefons.

Par katru licences Lietotāju:

 • vārds, uzvārds, e-pasta adrese;
 • licences nosaukums;
 • licences versija (maksas vai izmēģinājuma versija)

1.1.2.Klientam ir pienākums patstāvīgi sekot līdzi informācijai par Pakalpojumu Lietotājiem, pieslēgt un atslēgt tos, informējot par to Biti. Bite piestāda rēķinu par visiem aktuālajiem Lietotājiem, kam tika aktivizēts Pakalpojums/ -i.

 

1.2. Pakalpojuma izmantošanai Lietotājam ir nepieciešams interneta savienojums telefonā, datorā vai planšetē.

1.3. Bitei ir tiesības jebkurā brīdī nekavējoties pārtraukt Pakalpojuma sniegšanu, ja Lietotāja iekārta (-as) satur nelicenzētu programmatūru vai datus, kas pārkāpj intelektuālā īpašuma aizsardzības regulējošo normatīvo aktu prasības (piemēram, Autortiesību likumu) vai arī tiek konstatēts, ka Pakalpojumu tehniski nav iespējams ierīkot, piemēram, Lietotāja iekārta (-as) neatbilst minimālajām tehniskajām prasībām.

1.4. Pēc Klienta Pieteikuma saņemšanas, Bite sazināsies ar Klienta pārstāvi, precizējot Pieteikumā noradīto informāciju, ja tas ir nepieciešams. Ja nekas nav precizējams, tad 3 darba dienu laikā Pieteikumā norādītājiem Klienta Lietotājiem tiek aktivizētas norādītās licences, nosūtot licences aktivizācijas informāciju juridiskās personas vadītājam vai pilnvarotajai kontaktpersonai (Licences administratoram) uz Pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

1.4.1. Licences aktivizācijas informācija ietver sevī informāciju par Klientam izveidotajām e-pasta adresēm un piešķirtajām parolēm. Pēc informācijas saņemšanas Klientam ir pienākums nekavējoties nomainīt paroles.

1.5. Ja Klientam ir nepieciešams tehniskais atbalsts attālinātas pakalpojumu pieslēgšanas nodrošināšanai, Klients zvana uz Bites atbalsta tālruni 22550000 darba dienās no plkst. 9:00 līdz plkst. 17:00, kur atbalsts tiek sniegts latviešu, angļu un krievu valodā, un seko balss paziņojumu (IVR) ziņojumiem:

 • ja vēlaties uzzināt par Microsoft Office 365, nospiediet “6”;
 • ja vēlaties aktivizēt Microsoft Office 365, nospiediet “1”;
 • ja vēlaties saņemt tehnisko palīdzību, nospiediet “2”.

1.5.1. Klientam ir tiesības izvelēties attālināto Pakalpojumu pieslēgšanu. Attālinātas pakalpojumu pieslēgšanas laikā Klientam/ Lietotajam jānodrošina piekļuve Lietotāja datoram ar attālinātiem pieejas līdzekļiem (TeamViewer.com).

1.5.2. Izvēloties attālinātu pakalpojumu pieslēgšanu, Klients apliecina, ka:

 • ir informēts par riskiem, kas saistīti ar Pakalpojumu pieslēgšanu, izmantojot attālināto piekļuvi. Attālināto Pakalpojuma pieslēgšanu nodrošina Bites sadarbības partneris – SIA ALSO Latvia. 
 • apņemas necelt nekādas pretenzijas vai prasības pret Biti un/ vai SIA ALSO Latvia saistībā ar  izvēlēto pieslēgšanas veidu.

1.5.3. Klientam patstāvīgi ir jānodrošina, ka personas dati vai ierobežotas pieejamības informācija, kas atrodas uz Klienta datora, nebūtu pieejama Bitei vai trešajām personām, nodrošinot pakalpojumu attālinātu pieslēgšanu.

1.6. Pakalpojuma pieslēgšanas procesā pēc Klienta pieprasījuma var tikt veikta e-pastu migrācija no Pop3/imap, Exchange, Gmail elektroniskā pasta adresēm, tādā apmērā, kā tas ir tehniski iespējams.

1.7. Ja Klientam ir jau aktivizēta šī Pakalpojuma licence pie cita operatora un klients vēlas pārnākt pie Bites, Klients aizpilda iesnieguma formu, norādot sava uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas nr., licenču nosaukumus, skaitu un numurus, iepriekšējā operatora nosaukumu.

1.7.1. Parakstot šo dokumentu, tiek dota atļauja pārvietot pakalpojumu no pašreizējā licences nodrošinātāja pie jaunā.

1.8. Trīs darba dienu laikā pēc Pakalpojumu pieslēgšanas Klients var iesniegt Bite rakstveida pretenzijas par Pakalpojuma pieslēgšanas kvalitāti, kā arī saņemt konsultācijas tehnisko problēmu novēršanai. Ja šajā laikā no Klienta netiks saņemtas pretenzijas, tiks uzskatīts, ka Pakalpojums ir pieslēgts pilnā apmērā, bez pretenzijām par termiņiem un kvalitāti un Pakalpojuma pieslēgšana ir nodrošināta.

1.9. Klients ir tiesīgs atteikties no Pakalpojumu saņemšanas, brīdinot Bite par to 3 (trīs) darba dienas iepriekš. Pakalpojuma atslēgšanas gadījumā Pārrēķins par nepilnu mēnesi lietotu pakalpojumu netiks veikts un Klientam būs jāveic samaksa par to kalendāro mēnesi, kurā pakalpojumu sniegšana tika pārtraukta. 

1.10. Klients ir tiesīgs pieteikties uz vai atteikties no atsevišķu pakalpojumu saņemšanas, mainīt Lietotājus, licenču veidus, pieejas tiesības, informējot par to Bite 3 (trīs) darba dienas iepriekš.

1.11. Ja Bite Pakalpojumi Klientam tiek atslēgti, šis pakalpojums arī tiek atslēgts.
 
2. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

2.1. Klientam jāveic norēķins par visiem tam sniegtajiem Pakalpojumiem saskaņā ar spēkā esošajiem Bite tarifiem un pakalpojumu cenām, kas norādītas Bite mājas lapā  www.bite.lv/biznesam

2.2. Klientam reizi mēnesī tiek izrakstīts viens rēķins par visiem Bite sniegtajiem pakalpojumiem klientam. Norēķinus Klients veic līdz rēķinā norādītajam samaksas termiņam, pamatojoties uz Bite izrakstīto.

2.3. Pakalpojuma maksa tiek aprēķināta ar brīdi, kad Klientam tiek nosūtītas Microsoft Office 365  licences (pieslēgšanas brīdī).
2.4. Licences maksu par pirmo kalendāro mēnesī aprēķina proporcionāli dienu skaitam no pakalpojuma ierīkošanas (pieslēgšanas) brīža līdz kalendārā mēneša beigām. Citos gadījumos jebkurš maksājums jāveic par pilnu kalendāro mēnesī (no mēneša pirmā līdz pēdējam datumam). Pakalpojumu atslēgšanas gadījumā pārrēķins par nepilnu mēnesi lietotu pakalpojumu netiks veikts un būs jāmaksā pilna mēneša maksa.
 
3. PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI  

3.1.Klients:
3.1.1. nodrošina Lietotāju iekārtu atbilstību Pakalpojuma minimālajām tehniskajām prasībām, ar kurām var iepazīties vietnē https://products.office.com/lv-lv/office-system-requirements;
3.1.2. apliecina, ka ir iepazinies ar Microsoft Office 365 lietošanas noteikumiem kas pieejami vietnē: https://www.microsoft.com/lv-lv/servicesagreement/ un Pakalpojuma specifikāciju un funkcionalitāti kas pieejami vietnē: https://products.office.com/lv-lv/business/compare-office-365-for-business-plans, un tā atbilst Klienta vajadzībām;
3.1.3. sniedz pilnīgu un precīzu informāciju Pakalpojuma darbības nodrošināšanai;
3.1.4. veic samaksu par Pakalpojumu šajos noteikumos noteiktajā kārtībā un atbilstoši izrakstītajiem rēķiniem;
3.1.5. visā Pakalpojumu izmantošanas periodā nodrošina, lai visa programatūra Lietotāju datoros būtu licencēta, datortehnika darba kartībā un atbilsstoša Office 365 minimālām prasībām.
 
3.2. Bite:

3.2.1. šajos noteikumos noteiktajā kārtībā nodrošina Pakalpojuma licenču aktivizēšanu, tehnisko atbalstu un savlaicīgu informācijas sniegšanu par iespējamajām Pakalpojumu izcenojumu maiņām;
3.2.1.1. nodrošina produkta iegādes, licences aktivizācijas pieprasījuma un Tehniskā atbalsta bizness tālruni 25500000 darba dienās no plkst. 9:00-17:00.

3.2.1.2. ārpus Biznesa tālruņa darba laika, klientam ir iespēja sazināties ar Bite:

3.2.3. ir tiesīga ierobežot Pakalpojumu saņemšanu līdz brīdim, kad tiek veikts norēķins par neizpildītām saistībām;
3.2.4. ir tiesīga piesaistīt trešās personas pakalpojumu sniegšanai.
 
4. CITI NOTEIKUMI

4.1. Bite neuzņemas atbildību par Pakalpojuma vai programatūras izmantošanas traucējumiem vai neatbilstībām, ja to cēlonis ir Klienta vai atsevišķu Lietotāju darbība vai bezdarbība (piemēram: Klients pazaudējis pieejas paroles vai nav apmaksāts rēķinu un Pakalpojums ir atslēgts no Bites puses), ka arī neatbild par tiešu, netiešu vai nejaušu kaitējumu vai zaudējumiem, kas izriet no Pakalpojuma, programatūras izmantošanas vai tās funkcionalitātes atbilstības Microsoft licences noteikumiem.
4.2. Visi strīdi un nesaskaņas, kas radušies no šo Noteikumu neievērošanas, tiek risināti sarunu ceļā. Ja minētos strīdus sarunu ceļā atrisināt neizdodas, tie tiek risināti Latvijas Republikas tiesās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
4.3. Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā ar Klienta Pieteikuma iesniegšanu pakalpojumu saņemšanai un ir spēkā visu Pakalpojumu izmantošanas periodu.

 

Izdrukas versija 

 

 

Служба поддержки клиентов

Позвони и узнай больше!

1601