Mobilās aplikācijas, kas palīdzēs piepildīt populārākās Jaunā gada apņemšanās

BITE papildinājusi viedtālruņu klāstu ar moderno “Samsung Galaxy A8”

Pakalpojumu loterijas “Lieto manabite.lv un laimē telefonu” noteikumi.

Loterijas noteikumi PDF formātā

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 16. februārim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 11. februārim.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2235.60 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro, 60 eiro centi) un tas sastāv no 8 (astoņiem) mobilajiem telefoniem “Huawei P10 Lite” 32 GB, katra 279.45 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi eiro, 45 eiro centi) vērtībā.
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā drīkst piedalīties tikai esoši SIA “BITE Latvija” klienti, kuri ir noslēguši pakalpojumu abonēšanas līgumu un apmaksā ikmēneša SIA “BITE Latvija”rēķinus un klienti, kuri loterijas reģistrācijas laikā noslēdz pakalpojumu saņemšanas līgumu ar uzņēmumu SIA “BITE Latvija”.
6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jābūt portāla www.manabite.lv reģistrētam lietotājam vai loterijas reģistrācijas laikā jāizveido portālā www.manabite.lv lietotāja konts.
6.3. Autorizējoties portālā www.manabite.lv, lietotājam automātiski tiks piedāvāta iespēja piedalīties loterijā, kas jāapstiprina, nospiežot pogu “Gribu piedalīties!”. Šāda iespēja tiks piedāvāta katru reizi autorizējoties, ja vien lietotājs jau nebūs reģistrējies loterijai. Katram dalībniekam ir iespēja reģistrēties loterijai vienu reizi.
6.4. Ja reģistrācija loterijai ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Loterijas organizators neatbild par:
6.5.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.5.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.5.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 30000 (trīsdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 8/30000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.manabite.lv bez maksas. Jau reģistrētiem lietotājiem atkārtota reģistrācija nav jāveic.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 11. februāra plkst. 23:59:59:
9.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 21. janvāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 24. janvārī;
9.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 28. janvāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 31. janvārī;
9.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 29. janvāra līdz 2018. gada 04. februāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 07. februārī;
9.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 05. februāra līdz 2018. gada 11. februāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 14. februārī.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 24., 31. janvārī, 07. un 14. februārī plkst. 14:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā izlozē tiks noteikti 2 (divi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) mobilo telefonu “Huawei P10 Lite” 32 GB.
10.4. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.bite.lv 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.bite.lv 2018. gada 16. februārī.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. SIA “BITE Latvija” pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar loterijas laimētājiem, zvanot uz SIA “BITE Latvija” klienta datos norādīto kontakttālruņa numuru, vienojoties ar laimētājiem, kurā no SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centriem laimētājs saņems laimestu. Lai saņemtu laimestu, laimētajam būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un, saņemot laimestu, būs jāparaksta balvas saņemšanas akts.
12.2. Ja SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar laimētāju, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapā www.bite.lv. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 02. martam, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv un e-pastā norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un vēlamo laiku, kad ar viņu sazināties.
12.3. Laimestu iespējams saņemt izvēlētajā SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 30. martam.
12.4. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
12.5. Ja laimētājs nav vienojies ar SIA “BITE Latvija” par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 02. martam vai neizņem balvu līdz 2018. gada 30. martam, tā paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 06. aprīlim, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “BITE Latvija” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
14.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “BITE Latvija” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapā www.bite.lv.

Pakalpojumu loterijas “Lieto manabite.lv un laimē telefonu” noteikumi.

Loterijas noteikumi PDF formātā

1. PRECES IZPLATĪTĀJS:
1.1. SIA “BITE Latvija”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40003742426, juridiskā adrese: Rīga, Uriekstes iela 2A - 24, LV-1005, Latvija.
2. LOTERIJAS ORGANIZĒTĀJS:
2.1. SIA “SOMESE Baltic”, uzņēmuma reģistrācijas Nr. 40103207278, juridiskā adrese: Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050, Latvija.
3. LOTERIJAS NORISES TERITORIJA:
3.1. Loterija notiek visā Latvijas teritorijā.
4. LOTERIJAS NORISES LAIKS:
4.1. Loterijas norises laiks ir no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 16. februārim.
4.2. Loterijas reģistrācijas periods ir no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 11. februārim.
5. BALVAS:
5.1. Balvu fonda kopējā vērtība sastāda 2235.60 EUR (divi tūkstoši divi simti trīsdesmit pieci eiro, 60 eiro centi) un tas sastāv no 8 (astoņiem) mobilajiem telefoniem “Huawei P10 Lite” 32 GB, katra 279.45 EUR (divi simti septiņdesmit deviņi eiro, 45 eiro centi) vērtībā.
6. PIEDALĪŠANĀS NOTEIKUMI:
6.1. Loterijā drīkst piedalīties tikai esoši SIA “BITE Latvija” klienti, kuri ir noslēguši pakalpojumu abonēšanas līgumu un apmaksā ikmēneša SIA “BITE Latvija”rēķinus un klienti, kuri loterijas reģistrācijas laikā noslēdz pakalpojumu saņemšanas līgumu ar uzņēmumu SIA “BITE Latvija”.
6.2. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam ir jābūt portāla www.manabite.lv reģistrētam lietotājam vai loterijas reģistrācijas laikā jāizveido portālā www.manabite.lv lietotāja konts.
6.3. Autorizējoties portālā www.manabite.lv, lietotājam automātiski tiks piedāvāta iespēja piedalīties loterijā, kas jāapstiprina, nospiežot pogu “Gribu piedalīties!”. Šāda iespēja tiks piedāvāta katru reizi autorizējoties, ja vien lietotājs jau nebūs reģistrējies loterijai. Katram dalībniekam ir iespēja reģistrēties loterijai vienu reizi.
6.4. Ja reģistrācija loterijai ir notikusi veiksmīgi, uz ekrāna parādās apstiprinošs teksts.
6.5. Loterijas organizators neatbild par:
6.5.1. Dalībnieku iespējamajiem zaudējumiem, kas radušies saņemot balvu;
6.5.2. Sekām, kas radušās nepareizas datu sniegšanas dēļ vai citām dalībnieka vainas dēļ radušām neprecizitātēm;
6.5.3. Nepilnīgām reģistrācijām, kuras radušās tehniskās ierīces, no kuras tiek veikta reģistrācija, bojājumu vai interneta traucējumu dēļ.
7. PROGNOZĒTAIS DALĪBNIEKU SKAITS:
7.1. Plānotais loterijas dalībnieku skaits ir 30000 (trīsdesmit tūkstoši) dalībnieku. Tādējādi 1 (viena) dalībnieka izredzes laimēt ir 8/30000.
8. DALĪBNIEKU IEGULDĪJUMS:
8.1. Lai piedalītos loterijā, dalībniekam jāreģistrējas mājas lapā www.manabite.lv bez maksas. Jau reģistrētiem lietotājiem atkārtota reģistrācija nav jāveic.
8.2. Ar dalību loterijā dalībniekiem nav papildus izdevumu.
9. PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ:
9.1. Dalībnieks var pieteikties loterijai no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 11. februāra plkst. 23:59:59:
9.1.1. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 15. janvāra līdz 2018. gada 21. janvāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 24. janvārī;
9.1.2. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 22. janvāra līdz 2018. gada 28. janvāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 31. janvārī;
9.1.3. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 29. janvāra līdz 2018. gada 04. februāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 07. februārī;
9.1.4. Reģistrējoties laika periodā no 2018. gada 05. februāra līdz 2018. gada 11. februāra plkst. 23:59:59, dalībnieks piedalās izlozē 2018. gada 14. februārī.
10. LAIMĒTĀJU NOTEIKŠANA:
10.1. Laimētāji tiks noteikti no veiktajām reģistrācijām pēc nejaušības principa, izlozējot laimētāju ar datora programmas palīdzību.
10.2. Laimētāji tiks izlozēti 2018. gada 24., 31. janvārī, 07. un 14. februārī plkst. 14:00 SIA “SOMESE Baltic” biroja telpās Rīgā, Šķūņu ielā 6, 5. kabinetā, 3. stāvā, pieaicinot Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas pārstāvi.
10.3. Katrā izlozē tiks noteikti 2 (divi) laimētāji, kuri katrs saņems 1 (vienu) mobilo telefonu “Huawei P10 Lite” 32 GB.
10.4. Izlozē piedalās katrs reģistrētais pieteikums, kas atbilst loterijas noteikumiem.
11. LAIMĒTĀJU PAZIŅOŠANA:
11.1. Laimētāji tiks publicēti mājas lapā www.bite.lv 2 (divu) darba dienu laikā pēc katras izlozes.
11.2. Pilns laimētāju saraksts tiks publicēts mājas lapā www.bite.lv 2018. gada 16. februārī.
12. LAIMESTA SAŅEMŠANA:
12.1. SIA “BITE Latvija” pēc laimētāju publicēšanas sazināsies ar loterijas laimētājiem, zvanot uz SIA “BITE Latvija” klienta datos norādīto kontakttālruņa numuru, vienojoties ar laimētājiem, kurā no SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centriem laimētājs saņems laimestu. Lai saņemtu laimestu, laimētajam būs jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai ID karte) un, saņemot laimestu, būs jāparaksta balvas saņemšanas akts.
12.2. Ja SIA “BITE Latvija” nebūs izdevies sazināties ar laimētāju, laimesta ieguvējs par laimestu var uzzināt, apskatot laimētāju sarakstu interneta mājas lapā www.bite.lv. Šādā gadījumā laimētājs var pieteikties balvas saņemšanai līdz 2018. gada 02. martam, rakstot uz e-pasta adresi info@bite.lv un e-pastā norādot savu vārdu, uzvārdu, kontakttālruni un vēlamo laiku, kad ar viņu sazināties.
12.3. Laimestu iespējams saņemt izvēlētajā SIA “BITE Latvija” klientu apkalpošanas centrā līdz 2018. gada 30. martam.
12.4. Laimests netiks izsniegts kāda cita produkta, preces, pakalpojuma vai naudas veidā.
12.5. Ja laimētājs nav vienojies ar SIA “BITE Latvija” par balvas saņemšanu līdz 2018. gada 02. martam vai neizņem balvu līdz 2018. gada 30. martam, tā paliek SIA “BITE Latvija” īpašumā.
13. PRETENZIJAS UN TO IZSKATĪŠANA:
13.1. Loterijas dalībniekam ir tiesības izteikt pretenzijas par loterijas norisi līdz 2018. gada 06. aprīlim, iesniedzot SIA “SOMESE Baltic” Šķūņu iela 6-5, Rīga, LV-1050 rakstisku iesniegumu.
13.2. Visas pretenzijas tiks izskatītas, un loterijas dalībniekam atbilde tiks sniegta 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā no rakstiska iesnieguma saņemšanas dienas.
14. DALĪBAS AIZLIEGUMS:
14.1. Loterijā nedrīkst piedalīties SIA “BITE Latvija” un SIA “SOMESE Baltic” darbinieki.
14.2. Ja dalības aizliegums tiek pārkāpts un par kādu no izlozes laimētājiem kļūst persona, kas nav tiesīga piedalīties izlozē, balva paliek preces izplatītāja SIA “BITE Latvija” īpašumā.
15. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
15.1. Loterijas noteikumi, kurus ar parakstu apstiprinājusi Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcija, atrodami mājas lapā www.bite.lv.

BITE aktīvi paplašina 4G interneta pārklājumu

Jurists lūdza pateikt

 • Biznesa tarifu plāni ir paredzēti tikai juridiskajām personām un netiek pieslēgti fiziskajām personām
 • Visas cenas norādītas bez pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Tarifus zvaniem un SMS uz īsajiem, speciālajiem, paaugstinātas maksas numuriem un minēto pakalpojumu lietošanas noteikumus, kā arī visus citus tarifus var apskatīt www.bite.lv. Tarifu plānā iekļauto balss telefoniju un datu pārraides pakalpojumu ir iespējams izmantot tikai kopā un nav iespējams dalīt atsevišķos pakalpojumos. Pirms pakalpojuma uzsākšanas klients apņemas rūpīgi iepazīties ar pilnu tarifu plāna aprakstu, Godīgas lietošanas politiku un Bites līguma noteikumiem.
 • Šeit iekļauti regulētie plāni, kas atbilst Eiropas Komisijas regulai Nr.531/2012, kas grozīta ar ES regulu Nr.2015/2120 un Komisijas ieviešanas regulu Nr.2016/2286.
 • Ar “Eiropa” tiek uzskatītas Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Savienības dalībvalstis.
 • Visi tarifu plāni ir aktīvi no mēneša pirmā datuma līdz pēdējam datumam, un tie automātiski tiek pagarināti uz nākamo mēnesi.
 • Ja aktivizēsi papildpakalpojumu tarifu plānu nevis pirmajā mēneša datumā, bet, piemēram, mēneša vidū, Tev būs jāmaksā tikai puse no cenas, un Tu arī varēsi izmantot tikai pusi no pilnā pakalpojuma tarifu plānā iekļautā datu apjoma. Sākot no nākamā mēneša, varēsi izmantot visu pakalpojuma tarifu plānā iekļauto datu apjomu un arī maksāsi pilnu cenu.
 • Regulētajos tarifu plānos ir iekļauti zvani un SMS bez papildu maksas Latvijas teritorijā uz Bites, LMT, Tele2 un Lattelecom tīkliem, kā arī Eiropā, izņemot zvanus uz speciālajiem numuriem, īsajiem kodiem un citiem paaugstinātas maksas pakalpojumiem.
 • Zvani no Latvijas uz Eiropu ir bez papildu maksas izvēlētā tarifu plānā noteiktajā apjomā. Pēc tam katra sarunas minūte maksās 0,26 EUR.
 • Katras sarunas uzskaites vienība Latvijā un Eiropā ir 1 sekunde, bet starptautiskajiem zvaniem - 1 minūte.
 • Zvaniem un īsziņām uz pārējiem tīkliem un paaugstinātas maksas numuriem tiek piemērota noteiktā tarifa maksa. Kaut gan jāsaka, ka tikai 0,6% no mūsu klientiem zvana uz šiem numuriem. Un, ja kas, mēs Tevi noteikti pabrīdināsim par augstāku maksu.
 • Veicot zvanus un sūtot SMS ārpus Eiropas, zvanot uz paaugstinātas maksas numuriem vai īsajiem kodiem, veicot zvanus vai sūtot SMS uz paaugstinātas maksas pakalpojumiem, tiek piemēroti tarifi, ar ko klients apņemas iepazīties un tos ievērot. Ar šādiem tarifiem iespējams iepazīties www.bite.lv, klientu apkalpošanas salonos vai zvanot uz 1601.
 • Drošības apsvērumu dēļ telefonsaruna, kas turpinās ilgāk par 1 stundu 59 minūtēm un 59 sekundēm, tiek pārtraukta. Tādējādi, piemēram, ja zvans turpinās tik ilgu laiku neapzināti, ļausim izvairīties no nepatīkami liela rēķina, kā arī no telefona baterijas izlādēšanās. Protams, ja ilgā saruna bija īsta, un vēl ir kas runājams, varēsi pārzvanīt un turpināt sarunāties.
 • Vairāk par atteikuma tiesībām, slēdzot distances līgumu, uzzini šeit.

Aicinājumam iepriecināt svētkos strādājošos atsaucas vairāki tūkstoši iedzīvotāju

Aptauja: Vairāk nekā puse Latvijas iedzīvotāju tuviniekus Ziemassvētkos un Jaunajā gadā sveic ar mobilā telefona starpniecību

Mobilās aplikācijas - aizraujošam Ziemassvētku gaidīšanas laikam

Subscribe to