Nomaksas līguma noteikumi

1.    Līgumā lietotie termini 
1.1.    Abonents – fiziska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu (balss pārraides, īsziņu, datu pārraides u.c.) saņemšanu no SIA „BITE Latvija”. 
1.2.    Bite – SIA „BITE Latvija”. 
1.3.    Bites līguma noteikumi – noteikumi, kas izriet no līguma ar Abonentu, vai Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumu lietošanas noteikumi (sk. www.bite.lv). 
1.4.      Klients – Abonents/Lietotājs (persona, uz kuras vārda tiek noslēgts Nomaksas vai Testa Nomaksas līgums). 
1.5.    Lietotājs – fiziska persona, kas izmanto Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumus. 
1.6.    Līgums – Nomaksas līgums vai Testa Nomaksas līgums un šie noteikumi. 
1.7.    Ierīce – Līgumā norādītā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, dators, rūteris vai modems), kas iegādāta uz nomaksu.
1.8.         Testa ierīce – Līgumā norādītā ierīce, kas iedota Klientam bezatlīdzības lietošanā kopā ar Bites tarifu plānu uz testēšanas periodu.
 2.    Par ko ir šis Līgums? 
2.1.    Uz Nomaksas līguma vai Testa Nomaksas līguma pamata un šajos noteikumos noteiktajā kārtībā Bite pārdod, bet Klients iegādājas Ierīci uz nomaksu. Nomaksas līguma ietvaros Klients var iegādāties tikai jaunas ierīces. Sk. 3.4.punktu attiecībā uz Testa nomaksas līgumu. 
2.2.    Visu Līguma darbības laiku Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar Līgumā norādīto Bites tarifu plānu un elektronisko sakaru pakalpojumu saskaņā ar Bites līguma noteikumiem, ja vien Bite un Klients nav rakstveidā vienojušies par citiem noteikumiem. 
2.3.    Ierīce var būt tehniski piesaistīta lietošanai Bites tīklā. Ja Bite piemēro atlaidi ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, Bite ir tiesīga piemērot papildu nosacījumus attiecībā uz Abonenta piesaisti pie konkrētā tarifu plāna un/ vai Bites pakalpojumu līguma termiņu.
3.    Kas ir Ierīces un Bites pakalpojumu Testa periods? 
3.1.     Bite var vienoties ar Abonentu, ka, pirms Ierīce kopā ar Bites tarifu plānu tiek iegādāta, Abonentam tiek nodrošināta iespēja bez atlīdzības pārbaudīt Ierīci un Bites sniegto pakalpojumu kvalitāti. Abonents var iegādāties vienu Testa ierīci reizi sešos mēnešos ar vienu Bites tarifu plānu, ja vien Bite un Klients nav rakstveidā vienojušies par citiem noteikumiem. 
3.2.     Testa ierīces un Bites pakalpojumu testēšanas periods tiek noteikts ne ilgāks par 14 (četrpadsmit) dienām, kura laikā Klients ir tiesīgs atdot Testa ierīci un atteikties no Bites pakalpojumiem.
3.3     Saņemot Testa ierīci no Bites, tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Klientam ir  tiesības norādīt uz ierīces vizuāliem un/ vai tehniskiem defektiem pieņemšanas-nodošanas aktā, saņemot ierīci. Ja pieņemšanas-nodošanas aktā netiek norādīti ierīces defekti, tiek pieņemts, ka ierīce tika iedota klientam ideālā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī. Abonents apņemas izturēties pret Testa ierīci saudzīgi un saskaņā ar Ierīces lietošanas noteikumiem.
3.4.     Testa ierīce var būt jauna vai lietota. Neatkarīgi no tā, vai Testa ierīce ir jauna vai ir lietota iepriekš, Bite nodrošina tai divu gadu garantiju, skaitot no Testa ierīces iegādes dienas (sk. Līguma noteikumu 5.2.2. punktu).
3.5.     Testa ierīci var atdot tajā Bites salonā, kurā tika noslēgts Līgums un saņemta Testa ierīce. Nododot Testa ierīci, Abonentam ir jāuzrāda pieņemšanas-nodošanas akts, kas tika tam izsniegts Testa ierīces saņemšanas laikā. Bitei ir tiesības atteikt Testa ierīces saņemšanu, ja netiek uzrādīts pieņemšanas-nodošanas akts. Abonents apņemas Testa ierīci atdot tādā pašā tehniskajā un vizuālajā stāvoklī, kādā Abonents to ir saņēmis no Bites (t. sk. kopā ar iepakojumu un citiem piederumiem, kas bija Testa ierīces komplektācijā tās saņemšanas brīdī). Nododot Testa ierīci Bites salonā, tiek sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts, kurā tiek sīki aprakstīts atdotās Testa ierīces tehniskais un vizuālais stāvoklis, ko iepriekš novērtē Bites darbinieks.
3.6.     Ja Testa ierīce tiek atdota bojātā veidā, t.i., tehniski bojāta vai ar vizuāliem defektiem (piem., skrāpējumi utt.), vai ir bojāts iepakojums, Bitei ir tiesības atteikt ierīces saņemšanu, un šādā gadījumā  Abonentam iestājas pienākums atpirkt Testa ierīci par cenu, kas ir norādīta Līgumā. 
3.7.     Ja Abonents 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža neatdod Ierīci Līguma noteikumu 3.5. punktā norādītajā Bites salonā vai savam biznesa menedžerim, tiek uzskatīts, ka Abonents ir pieņēmis lēmumu paturēt Ierīci un apņemas ievērot šos Līguma noteikumus un Bites līguma noteikumus.
4.     Kādas ir līdzēju saistības? 
4.1.    Bite apņemas: 
4.1.1.    Pēc Līguma noslēgšanas nodot Klientam Ierīci iepakojumā, kopā ar visiem nepieciešamajiem piederumiem. 
4.1.2.    Ja Klients un Bite vienojas par Klienta saistību nodošanu trešajai personai, šā Līguma 4.1.1. punktā minētā Ierīce tiek nodota tādā stāvoklī, kādā tā atrodas pie Klienta saistību nodošanas brīdī, un nedz saistību nodevējam, nedz pārņēmējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas pret Biti saistībā ar Ierīces stāvokli. Ierīces nodošanas iespējas trešajai personai nav attiecināmas uz Testa ierīces Testa periodu (sk. Līguma noteikumu 3. punktu). 
4.1.3.    Iestājoties šo noteikumu 4.1.2. punktā minētajiem apstākļiem, saistību termiņš saistību pārņēmējam tiek attiecīgi samazināts par tādu laika posmu, kādu saistību nodevējs ir lietojis Ierīci uz noslēgtā Līguma pamata. 
4.1.4.    Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt pretenzijas par Ierīces kvalitāti un ekspluatācijas traucējumiem un nodrošināt to izskatīšanu Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
4.1.5.    Izrakstīt Klientam ikmēneša rēķinu Ierīces nomaksas veikšanai ar tajā norādītu samaksas termiņu saskaņā ar Līgumu. 
4.1.6.    Nodrošināt Klientam iespēju iegādāties vienu Ierīci, kurai ir pieslēgts viens elektronisko sakaru pakalpojums ar vienu pieslēguma numuru. Abonentam ir iespējas iegādāties līdz 5 (piecām) Ierīcēm, tomēr Bite patur tiesības atteikties pārdot katru nākamo Ierīci līdz iepriekšējo saistību izpildei. 
4.1.7.     Piecu darbdienu laikā nogādāt Abonentam pavadzīmi par Testa ierīci, ja iestājies Līguma noteikumu 3.7. punktā norādītais termiņš un Abonents nav atdevis Testa ierīci Bitei. 
4.1.8.     Piemērot atlaidi ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu, ja tāda ir paredzēta Līgumā ar Abonentu.
4.2.    Klients apņemas: 
4.2.1.    Izpildīt šā Līguma un visu tā pielikumu noteikumus. 
4.2.2.    Veikt pirmo iemaksu par Ierīci, ja tāda ir paredzēta, kā arī noteiktajā laikā veikt visus maksājumus, kas izriet no šā Līguma un Bites līguma noteikumiem. 
4.2.3.    Veikt avansa maksājumu Līgumā noteiktajā kārībā, ja avansa maksājums tajā ir paredzēts.
4.2.4.    Nodrošināt Līgumā norādītā numura/tarifu plāna un elektronisko sakaru pakalpojuma izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un Bites līguma noteikumiem visā to darbības laikā. 
4.2.5.    Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā nokārtot visas no tā izrietošās saistības. 
4.2.6.    Veikt piešķirtās atlaides atmaksu, ja, slēdzot Bites pakalpojumu līgumu, tam tika piešķirta atlaide ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu.
5.    Kā notiek norēķini? 
5.1.    Ierīces iegādes brīdī Klients veic Līgumā norādīto pirmo iemaksu un avansa maksājumu, ja tas ir paredzēts saskaņā ar Līgumu. 
5.1.1.     Ja Klients saņem Testa ierīci un neatsakās no tās pēc Testa perioda beigām, pirmā iemaksa par Ierīci jāmaksā pēc īpašumtiesību iegūšanas uz Ierīci (sk. Līguma noteikumu 5.2.2. punktu).  
5.2.    Īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu atbilstoši tālāk aprakstītajai kārtībai: 
5.2.1.     Ja Līgums paredz pirmās iemaksas veikšanu vai avansa maksājumu, tad, izpildot minētās prasības, īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu.
5.2.2.  Ja Līguma ietvaros tiek paredzēts Ierīces testēšanas periods (sk. 3. punktu), īpašumtiesības uz Ierīci pāriet uz Klientu, saņemot Līguma noteikumu 4.1.7. punktā norādīto pavadzīmi. 
5.3.    Bite izraksta Klientam ikmēneša rēķinu par Ierīci, un Klients to noteiktajā laikā samaksā. Abonentam ikmēneša maksa par Ierīci tiek iekļauta ikmēneša rēķinā par pakalpojumiem, kas tiek izrakstīts saskaņā ar Bites līguma noteikumiem. 
5.3.1.      Bite var piemērot Īpašo atlaidi Abonenta Interneta tarifu plānam, ja Klients slēdz Līgumu uz noteiktu laika periodu, pieslēdzot konkrētu tarifu plānu. Mainot tarifu plānu, Bite ir tiesīga mainīt Īpašās atlaides apmēru vai vispār to atcelt. 
5.4.    Visi norēķini par Ierīci tiek veikti saskaņā ar Līguma un/vai Bites līguma, un/vai to pielikumu noteikumiem. 
5.5.    Bitei ir tiesības pieprasīt Klientam veikt avansa maksājumu pirms Ierīces iegādes. Pēc 3 (trim) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem un/vai Ierīci avansa maksājums tiek izmantots samaksai par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem vai maksājumu par Lietotāja iegādāto Ierīci segšanai. 
5.6.    Klientam ir tiesības izbeigt Līgumu pirms termiņa, vienojoties un pilnībā nokārtojot saistības ar Biti. Līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Klients pilnībā sedz Ierīces atlikušo vērtību. Ierīces atlikušo vērtību aprēķina, reizinot ikmēneša maksu par Ierīci ar atlikušo Līguma darbības termiņa mēnešu skaitu. 
5.7.     Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu.
6.    Kāds ir Līguma termiņš? 
6.1.    Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā, līdz Klients nosedz tajā norādītās Ierīces pilno cenu saskaņā ar Līguma termiņu un/vai Bites līguma noteikumiem. 
6.2.    Līgums ir uzskatāms par izbeigtu, ja Klients saskaņā ar Līguma noteikumu 3.5. punktu atdod Testa ierīci. Ja Bitei ir pretenzijas attiecībā uz atdotās Testa ierīces stāvokli (sk. 3.6. punktu), Klientam ir pienākums atpirkt Testa ierīci par pilnu cenu, kas ir norādīta Līgumā. 
6.3.         Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, Klients sedz Ierīces atlikušo vērtību un iesniedz Bitei Klienta iesniegumu par Ierīces atlikušās vērtības pirmstermiņa segšanu. Ierīces atlikusī vērtība ir aprēķināma, reizinot ikmēneša nomaksas maksājuma apmēru ar mēnešu skaitu, kas ir atlicis līdz Līguma termiņa beigām. 
6.4.    Klients piekrīt, ka, ja nav izpildītas saistības, kas izriet no šā Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem, kā dēļ ir izveidojušās neizpildītas saistības, parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Klientu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datubāzēs. Šādā gadījumā Klientam tiek nosūtīts rēķins par Ierīces atlikušo vērtību. Bitei ir tiesības bloķēt Ierīci un izbeigt Līgumu pēc Bites iniciatīvas, pamatojoties uz šā Līguma noteikumu pārkāpumu. 
6.5.    Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, kas izriet no šā Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem. 
6.6.     Ja Klientam saskaņā ar Līgumu tika piemērota atlaide ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, līguma par Bites pakalpojumiem pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai tarifu plāna maiņas gadījumā Bite ir tiesīga pieprasīt, bet Abonentam ir pienākums atmaksāt ierīcei piešķirtās atlaides atmaksu saskaņā ar šo līgumu vai Bites pakalpojumu līgumu.
7.    Kādi ir papildnoteikumi? 
7.1.    Ja Klients nav izpildījis saistības, kas izriet no Līguma un/vai Bites līguma noteikumiem, Bitei ir tiesības nodot parāda piedziņas izpildi parādu piedziņas komercsabiedrībai. 
7.2.    Visi strīdi, kas izriet no Līguma vai kāda no tā pielikumu noteikumu pārkāpumiem, tiek risināti tajos noteiktajā kārtībā, bet, ja tas nav iespējams, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 
7.3.    Iebildumu vai problēmu gadījumā Klientam ir iespēja vērsties Bites Klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot pa bezmaksas tālruni 1601, bet nopietnu sarežģījumu gadījumā – rakstīt uz e-pastu info@bite.lv vai Bites biroja adresi: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005. Klienta iesniegums tiks izskatīts un atbilde uz Klienta kā patērētāja rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritīs garākam termiņam, nekā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības izskatīt pretenzijas un sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. 
7.4.    Līgums ir spēkā, līdz Bite un Klients pilnībā nokārto no tā izrietošās savstarpējās saistības. Klientam šā Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Bites līguma noteikumi. 
7.5.    Parakstot šo Līgumu, Klients apliecina tajā sniegtās informācijas patiesumu un to, ka ir iepazinies un piekrīt Līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!