Subsīdijas līguma noteikumi

1. Līgumā lietotie termini

1.1 Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no mums.

1.2 Bite – SIA „BITE Latvija”.

1.3 Klients – Abonents/lietotājs (persona, uz kuras vārda tiek noslēgts Subsīdijas līgums).

1.4 Subsīdijas līgums – Subsīdijas līgums un šie noteikumi.

1.5. Ierīce – Subsīdijas līgumā noradītā sakaru ierīce, kas iegādāta uz Subsīdijas līguma un šo noteikumu pamata

 

2. Par ko ir šis Subsīdijas līgums?

2.1. Uz Subsīdijas līguma pamata un šajos noteikumos noteiktajā kartībā Bite pārdod, bet Klients iegādājas, Sakaru ierīci, kuras vērtību daļēji subsidē Bite.

2.2. Visu Subsīdijas līguma darbības laiku Sakaru ierīce ir paredzēta lietošanai tikai kopā ar tajā norādīto numuru saskaņā ar Bites līguma noteikumiem un Subsīdijas līguma noteikumiem, ja vien Bite un Klients nav rakstiski vienojušies par citiem noteikumiem.

2.3. Sakaru ierīce var būt tehniski piesaistīta lietošanai Bites tīklā visu Subsīdijas līguma darbības laiku.

 

3. Kādas ir Līdzēju saistības?

3.1. Bite apņemas:

3.1.1. Pēc Subsīdijas līguma noslēgšanas un vienreizējas maksas par Sakaru ierīci saņemšanas nodot Klientam Sakaru ierīci tās oriģinālajā iepakojumā.

3.1.2. Gadījumā, ja Klients un Bite vienojas par Klienta saistību nodošanu trešajai personai, šī Subsīdijas līguma 3.1.1. punktā minētā Sakaru ierīce tiek nodota tādā stāvoklī, kādā tā atrodas pie Klienta  saistību nodošanas brīdī, un ne saistību nodevējam, ne pārņēmējam nav tiesību celt pretenzijas pret Biti saistībā ar Sakaru ierīces stāvokli.

3.1.3. Iestājoties šī Subsīdijas līguma 3.1.2. punktā minētajiem apstākļiem, saistību termiņš saistību pārņēmējam tiek attiecīgi samazināts par tādu laika posmu, kādu saistību nodevējs ir lietojis Sakaru ierīci uz noslēgtā Subsīdijas līguma pamata.

3.1.4. Nodrošināt Klientam iespēju iesniegt pretenzijas par Sakaru ierīces kvalitāti un ekspluatācijas traucējumiem un nodrošināt to izskatīšanu Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

3.1.5. Subsidēt Klientam ikmēneša maksu par Sakaru ierīci saskaņā ar Subsīdijas līguma noteikumiem.

3.1.6. Nodrošināt Klientam iespēju iegādāties vienu Sakaru ierīci ar vienu pieslēguma numuru.

3.2. Klients apņemas:

3.2.1. Izpildīt šā Subsīdijas līguma un visu tā pielikumu noteikumus.

3.2.2. Veikt vienreizējo maksu par Sakaru ierīci, kā arī noteiktu laiku izmantot Bites pakalpojumus saskaņā ar Subsīdijas līgumu un šiem noteikumiem.

3.2.3. Veikt avansa maksājumu šajā Subsīdijas līgumā noteiktajā kārtībā.

3.2.4. Nodrošināt Subsīdijas līgumā norādītā numura izmantošanu saskaņā ar šiem noteikumiem un Bites līguma noteikumiem visā to darbības laikā.

3.2.5. Subsīdijas līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā nokārtot visas no tā izrietošās saistības.

 

4. Kā notiek norēķini?

4.1. Sakaru ierīces iegādes brīdī Klients veic Subsīdijas līgumā norādīto vienreizējo maksu un avansa maksājumu, ja to nosaka Subsīdijas līguma noteikumi.

4.2. Izpildot Subsīdijas līguma noteikumu 4.1. punktu, īpašumtiesības uz Sakaru ierīci pāriet Klientam.

4.3. Katru mēnesi līdz Subsīdijas līguma termiņa beigām Bite subsidē daļu no  Sakaru ierīces vērtības, kas noteikta Subsīdijas līgumā.

4.4. Bitei ir tiesības pieprasīt Klientam veikt avansa maksājumu pirms Sakaru ierīces iegādes. Pēc 3 (trīs) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem avansa maksājums tiek izmantots samaksai par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem.

4.5. Klientam ir tiesības izbeigt Subsīdijas līgumu pirms termiņa, vienojoties un pilnībā nokārtojot saistības ar Biti. Subsīdijas līgums ir izbeigts ar brīdi, kad Klients pilnībā sedz neizmantotās subsīdijas atlikumu. Neizmantotās subsīdijas atlikumu aprēķina, reizinot ikmēneša subsīdiju ar atlikušo Subsīdijas līguma darbības termiņa mēnešu skaitu.

5. Kāds ir Subsīdijas līguma termiņš?

5.1. Subsīdijas līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā visu Subsīdijas līgumā norādīto termiņu.

5.2. Subsīdijas līgumu var izbeigt pirms termiņa, sedzot neizmantotās subsīdijas atlikumu sekojošos gadījumos:

5.2.1. Klients vēlas brīvprātīgi nokārtot savas saistības pret Biti, iesniedzot Bitei Klienta parakstītu iesniegumu par neizmantotās subsīdijas atlikuma segšanu.

5.2.2. Klients ir pārkāpis Subsīdijas līguma vai Bites līguma noteikumus, un Subsīdijas līgums tiek izbeigts pēc Bites iniciatīvas, bet Klientam tiek piestādīts rēķins par neizmantotās subsīdijas atlikušo vērtību.

5.3. Subsīdijas līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no saistību izpildes, kas izriet no šī Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

6. Kādi ir papildnoteikumi?

6.1. Klients piekrīt, ka, ja nav izpildītas saistības, kas izriet no Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem, kā rezultātā ir izveidojušās neizpildītas saistības, parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Klientu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datu bāzēs. Šādā gadījumā Klientam tiek piestādīts rēķins par Sakaru ierīces atlikušo vērtību. Bitei ir tiesības bloķēt Sakaru ierīci un izbeigt Subsīdijas līgumu pēc Bites iniciatīvas, pamatojoties uz šo Subsīdijas līguma noteikumu pārkāpumu.

6.2. Visi strīdi, kas izriet no Subsīdijas līguma vai kāda no tā pielikumu noteikumu pārkāpumiem, tiek risināti tajos noteiktajā kārtībā, bet, ja tas nav iespējams, strīdi tiek nodoti izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

6.3. Iebildumu vai problēmu gadījumā Klientam ir iespēja vērsties Bites Biznesa klientu apkalpošanas nodaļā, zvanot uz tālruni 22550000, rakstot uz info@bite.lv vai griežoties mūsu birojā Uriekstes ielā 2a, Rīgā, LV-1005. Klienta iesniegums tiks izskatīts un atbilde uz Klienta rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritis garākam termiņam, kā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības izskatīt iesniegumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klientam ir tiesības vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

6.4. Subsīdijas līgums ir spēkā, līdz Bite un Klients pilnībā nokārtojuši no tā izrietošās savstarpējās saistības. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Bites līguma noteikumi.

6.5. Parakstot šo līgumu, Klients apliecina tajā sniegtās informācijas patiesumu un to, ka ir iepazinies un piekrīt Subsīdijas līguma un Bites līguma noteikumiem.

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!