Bites līguma noteikumi

Sērijas Nr. LIG-01 

 

1.1.     Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no SIA „BITE Latvija” (turpmāk tekstā – Bite).

1.2.     Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bites elektronisko sakaru pakalpojumus.

1.3.     Klients – gan Abonents, gan Lietotājs.

1.4.     Līgums – ar SIA „BITE Latvija” noslēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu un visi tā pielikumi.

1.5.     ManaBite – Bite izveidots un uzturēts pašapkalpošanās portāls www.manabite.lv un/vai mobilā aplikācija, kur ar autorizācijas un autentifikācijas palīdzību Abonents var veikt pieļaujamas attālinātas Pakalpojuma izmaiņas un citas darbības.

1.6.     Pakalpojumi – balss telefonijas, īsziņu (SMS) un/vai datu pārraides pakalpojumi Bites tīklā.

1.7.     Pievienotās vērtības pakalpojumi – pakalpojumi, kurus sniedz citas personas, bet kurus Klientam nodrošina SIA „BITE Latvija”.

1.8.    Testa SIM karte – SIM karte ar pieslēguma numuru un konkrēto tarifu plānu, ko Bite ir piešķīrusi Klientam bezatlīdzības lietošanā uz testa periodu.

1.9.    Testa ierīce – Nomaksas līgumā norādītā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, dators, rūteris vai modems), kas ir iedota Klientam kopā ar Bites Testa SIM karti.

1.10. Testa periods – periods, kura laikā Klientam tiek nodrošināta iespēja bez maksas lietot Testa SIM karti un/vai Testa ierīci.

2.       Kādus pakalpojumus Bite sniedz?

2.1.     Bite sniedz Klientam elektronisko sakaru pakalpojumus, kas ļauj sazināties un veikt datu pārraides pakalpojumus gan Latvijā, gan ārvalstīs atbilstoši tarifu plānā noteiktajam.

3.       Kas ir nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumus?

3.1.     Lai noslēgtu Abonenta līgumu, noteikti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (derīga ir tikai pase vai personas apliecība). Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

3.2.     Ja Klients vēlas, viņš var mainīt tarifu plānu, papildpakalpojumus, rēķinu saņemšanas veidu, kā arī datus par sevi (adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni), vienkārši piezvanot Bites klientu atbalsta komandai pa tālruni 1601, nosūtot e-pastu no Līgumā reģistrētās e-pasta adreses uz info@bite.lv vai veicot vajadzīgās izmaiņas ManaBite. Šādi sniegta informācija ir uzskatāma par rakstveida iesniegumu, ja tā ļauj identificēt Klientu. Tarifu plāna maiņa var tikt ierobežota, ja Abonents saņem atlaidi Bites pakalpojumam un/vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu.

4.       Kad varēs sākt izmantot pakalpojumus?

4.1.     Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts pieslēguma numurs un izsniegta SIM karte. Pakalpojumus var sākt izmantot uzreiz pēc SIM kartes aktivizēšanas, ko Bite veiks 1 (vienas) darbdienas laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Klients izvēlas pārnākt pie Bites ar savu numuru no cita operatora, tad numuru aktivizēs 1 (vienas) darbdienas laikā no dienas, kad numurs tiks saglabāts Bites tīklā. Gadījumā, ja Abonents noslēdz Līgumu, bet numurs netiek saglabāts Bites tīklā 14 dienu laikā no noslēgšanas dienas, līgums tiek izbeigts, iestājoties visām sekām, kas izriet no šī Līguma, to skaitā, bet ne tikai, tiek izbeigts ar Līgumu saistītais Nomaksas, Subsīdijas vai jebkādi citi ar šo Līgumu saistītie līgumi, kā arī piešķirtās atlaides ir jāatmaksā, ja tādas tika paredzētas kādā no iepriekš minētājiem līgumiem.

5.       Kādi ir tarifi, un kā saņemt rēķinu?

5.1.     Visu par tarifu plānu pamatpakalpojumiem un papildpakalpojumiem, to skaitā par viesabonēšanas pakalpojuma tarifiem un pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, var uzzināt www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

5.2.     Bitei ir tiesības ierobežot tarifa plāna maiņas biežumu vai liegt tarifa plāna maiņas iespēju.  Mainot uz tarifu plānu ar augstāku maksu, izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties. Mainot uz tarifu plānu ar zemāku maksu, izmaiņas stāsies spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu.

5.3.     Par izmantotajiem Pakalpojumiem Abonents saņem ikmēneša rēķinu ar norādītu tā samaksas termiņu. Maksu par viesabonēšanas pakalpojumiem var aprēķināt un nosūtīt līdz ar aiznākamā mēneša rēķinu.

5.4.     Bites pakalpojumu lietošanas apjoma uzskaites periods ir kalendārais mēnesis. Kad noslēgts Pakalpojumu līgums vai pasūtīts papildpakalpojums, tā lietošanas apjoms un maksa pirmajā mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli atlikušajam uzskaites periodam, izņemot šā Līguma 5.2. punktā noteikto kārtību.

5.5.     Maksa par tarifu plānu vai papildpakalpojumu abonēšanu tiek aprēķināta iegādes brīdī un attiecināta uz nākamo uzskaites periodu. Rēķinā var tikt iekļautas cenas par trešo personu sniegtiem pakalpojumiem. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms abonēšanas termiņa beigām, rēķina summa netiek samazināta proporcionāli tarifu plāna vai papildpakalpojumu atlikušajam izmantošanas periodam. Atsevišķos gadījumos Bite maksu par pakalpojumiem var aprēķināt atbilstoši izlietojumam, nevis uz katru nākamo uzskaites periodu.

5.6.     Ja Bite piemēro atlaidi Bites pakalpojumam vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, Bite ir tiesīga piemērot papildu nosacījumus attiecībā uz Abonenta piesaisti pie konkrētā tarifu plāna un/vai Bites pakalpojumu līguma termiņu.

5.7.    Abonents var izvēlēties, kā saņemt rēķinu – pa pastu, e-pastu, ManaBite vai citā Bites apstiprinātā veidā (piem., internetbankā). Pa pastu nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā izsūtīšanas. Pa e-pastu vai ManaBite nosūtīts rēķins ir uzskatāms par saņemtu nākamajā darbdienā pēc tā izsūtīšanas. Ja Abonents izvēlas rēķinu saņemt ar pasta starpniecību vai citā Bites apstiprinātā veidā (piem., internetbankā), Bite var piemērot maksu par rēķina piegādi.

6.       Ko apņemas Bite?

6.1.     Nodrošināt Pakalpojumu kvalitāti Bites tīkla darbības zonā. Ar informāciju par Bites tīklu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitāti ietekmējošiem faktoriem var iepazīties www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā. Kvalitātes parametri norādīti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem.

6.2.     Nodrošināt Klientam iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas, zvanot pa tālruni 1601 no plkst. 8.00 līdz 22.59, bet laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.59 – pieteikt sakaru traucējumus.

6.3.     Nodrošināt, ka pa tālruni 1601 tiek pieņemti ziņojumi par pakalpojumu kvalitātes problēmām 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

6.4.     Nodrošināt kompensāciju proporcionāla mēneša maksas samazinājuma apmērā par laika periodu, kad Bites vainas dēļ pakalpojumus nav bijis iespējams izmantot vispār. Gadījumus, ja pakalpojumi nav atbilduši tādai kvalitātei, kādu Bite ir noteikusi publiski sniegtajā informācijā www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā Bite izskata individuāli. Kompensācijā netiks iekļauta negūtā peļņa vai citi netiešie zaudējumi un tā nevar pārsniegt konkrētā perioda abonēšanas maksu.

6.5.     Nodrošināt Klienta personas datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām.

6.6.     Mainīt Klienta pieslēguma numuru vienīgi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai pēc Klienta pieprasījuma.

6.7.     Sniegt Klientam detalizētu sarunu izdruku pēc pieprasījuma atbilstoši Bites noteiktajiem noteikumiem un normatīvajiem aktiem.

6.8.     30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņot Klientam par izmaiņām Bites līguma noteikumos, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas Klientam labvēlīgas izmaiņas vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas vai starptautisko normatīvo aktu rezultātā.

6.9.        Bite nodrošina Klientam tiesības izbeigt līgumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā, ja tas slēgts saskaņā ar noteikumiem par distances līgumu.

7.       Ko apņemas Klients?

7.1.     Sniegt precīzus un patiesus datus par sevi, slēdzot Līgumu.

7.2.     Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām datos, kas sniegti, slēdzot Līgumu.

7.3.     Bites tīklā lietot tikai tādas iekārtas, kas ir legālas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Klientam ir jāatlīdzina nodarītie zaudējumi Bitei vai trešajām personām.  Pirms pakalpojuma lietošanas uzsākšanas pārliecināties, ka ierīce paredzēta izmantošanai ar Pakalpojumiem.

7.4.     Nekavējoties paziņot, zvanot pa tālruņiem 1601 vai +37125851601 vai apmeklējot jebkuru Bites salonu, ja SIM karte vai Ierīce ir bojāta, pazaudēta vai nozagta un Klients vēlas to bloķēt. Taču zaudējumus, kas Klientam būs radušies līdz SIM kartes deaktivizācijai, Bite nekompensēs, un tos būs pienākums segt Klientam.  

7.5.     Uzņemties pilnu atbildību par rīcību pašapkalpošanās portālā, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli. Klientam ir pienākums nodrošināt lietotājvārda un paroles drošību.

7.6.    Abonents apņemas veikt piešķirtās atlaides atmaksu, ja, slēdzot šo Līgumu, tam tika piešķirta atlaide Bites pakalpojumam un/ vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu, un Abonents tās nav izmantojis attiecīgo periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu, ja Bite to pieprasa.

7.8      Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu.

8.       Kā saņemt informāciju?

8.1.     Paziņojumi, informācija un brīdinājumi tiks nosūtīti īsziņā uz Klienta tālruņa numuru, elektroniski vai drukātā veidā uz norādīto rēķina saņemšanas adresi. Šādi nosūtīta informācija tiks uzskatīta par atbilstoši paziņotu. Informācijas nosūtīšanai var izmantot arī automātisko balss paziņojumu. Papildu informāciju var saņemt www.bite.lv vai zvanot uz Bites klientu atbalsta komandas bezmaksas tālruni 1601.

9.       Vai Klientu dati ir drošībā?

9.1.     Klientu dati (personas, noslodzes, saglabājamie un atrašanās vietas dati) tiks apstrādāti tikai tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas normatīvie akti.

9.2.     Klients apzinās un piekrīt, ka visu Līguma darbības laiku Bitei ir tiesības pārbaudīt tā parādvēsturi attiecīgajās datubāzēs, ja šāda apstrāde nepieciešama pakalpojumu sniegšanai.

9.3.     Bite ir tiesīga nodot Klienta personas datus trešajām pusēm (to skaitā personas datu apstrādes operatoriem) un, ja tas nepieciešams, šī līguma un/vai jebkuru izrietošo pakalpojumu sniegšanai un/vai  nodrošināšanai, t. sk., komercsabiedrībām, kas sniedz Klienta kreditēšanas pakalpojumus, kā arī tiesībsargājošajām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un gadījumos. Abonents piekrīt, ka parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Abonentu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datubāzēs, kā arī nodot parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam parāda atgūšanai. 

10.      Kas ir kredītlimits?

10.1.   Kredītlimits ir Bites noteikts pakalpojumu sniegšanas apmērs, kas izteikts naudā un ko sasniedzot Bitei ir tiesības ierobežot Abonentam pakalpojumu saņemšanu, bet tas nav Bites pienākums. Kredītlimits nav Bites izmaksu kontroles pakalpojums, proti, neparedz obligātu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai ierobežošanu, to sasniedzot. Ja Klients vēlas patstāvīgi kontrolēt savas izmaksas, tam ir iespēja pieslēgt papildu pakalpojumu – Izmaksu kontroles rīku. Detalizēta informācija par minētā pakalpojuma noteikumiem ir pieejama www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

10.2.   Kredītlimitā tiek ieskaitīta pašreizējā rēķina par pakalpojumiem summa.

10.3.   Ja Abonents ir laikus samaksājis 3 (trīs) Bites rēķinus, kredītlimitu var palielināt pēc Klienta pieprasījuma un Bites izvērtējuma. Informācija par kredītlimitu ir pieejama Līgumā, pa tālruni 1601 vai ManaBite. 

11.      Kas ir avanss?

11.1.   Avanss ir maksājums, ko Bite var lūgt iemaksāt pirms pakalpojumu lietošanas sākšanas vai citos gadījumos kā saistību izpildes papildu garantiju. Pēc 3 (trim) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem avansa maksājums tiek izmantots kā samaksa par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem.

12.      Kad pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt vai ierobežot?

12.1.   Bite var bez brīdinājuma pārtraukt un/vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosūtīt rēķinu par nomaksā vai saskaņā ar Nomaksas līgumu iegādātās Ierīces atlikušo vērtības samaksu šādos gadījumos:

12.1.1.               Klients vai Valsts policija lūdz bloķēt SIM karti un/vai Ierīci. Ja to pieļaus Latvijas Republikas normatīvie akti, tad pēc Klienta lūguma gan SIM kartes, gan Ierīces darbība tiks atjaunota, bet, ja Bite nesaņems lūgumu par SIM kartes atjaunošanu 1 (vienu) mēnesi pēc Klienta iesniegtā bloķēšanas lūguma, Bite uzskatīs Līgumu par izbeigtu.

12.1.2.               Līgumā ir norādīti neprecīzi dati. Pakalpojumu sniegšana tiks atjaunota pēc precīzu datu saņemšanas.

12.1.3.               Pakalpojumu saņemšanai tiek lietotas tādas Ierīces, ko Latvijā nav atļauts lietot.

12.1.4.               SIM karte, pieslēguma numurs, cita identifikācijas moduļa karte vai pakalpojumi bez Bites piekrišanas tiek izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus vai pārraidītu signālus tālāk citām personām, par to saņemot atlīdzību.

12.1.5.               Numurs ir izmantots pretlikumīgi citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai Bites tīklā vai Klienta ierosinātas sakaru plūsmas novirzīšanai pa Bites tīklu uz citiem tīkliem, tādējādi radot traucējumus Bites tīklam, citiem Klientiem vai citiem tīkliem.

12.1.6.               Klients izmanto pakalpojumu, pārkāpjot Bite Pakalpojumu Godīgas lietošanas politiku (turpmāk tekstā – GLP), kas publicēta www.bite.lv un ar ko Klients apņemas iepazīties un to ievērot.

12.2.   Ja Abonents ir laikus samaksājis vismaz 5 (piecus) rēķinus un nav pārkāpis Bites līguma noteikumus un/vai Nomaksas līguma noteikumus, pēc Abonenta lūguma Bite var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu līdz 3 (trim) mēnešiem viena gada laikā. 3 (triju) mēnešu laikā nesaņemot iesniegumu par pakalpojuma sniegšanas atjaunošanu, Bite ir tiesības uzskatīt Līgumu un/vai Nomaksas līgumu par vienpusēji izbeigtu no Klienta puses.

12.3.   Pakalpojumu lietošanu var ierobežot un pēc tam pārtraukt, ja Klients pēc samaksas atgādinājuma un brīdinājuma nav samaksājis parādu. Šajā gadījumā Bitei ir tiesības bloķēt Klienta Ierīci saskaņā ar Nomaksas līguma noteikumiem.

12.4.   Lai atjaunotu pakalpojumu, kas tika pārtraukts saskaņā ar 12. punktā norādītajiem iemesliem, Klientam ir jāsazinās ar Bites komandu par tālruni 1601 vai jāvēršas jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

13.      Kad Līgumu var izbeigt?

13.1.   5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Bite saņems Abonenta iesniegumu par Līguma izbeigšanu, Līgums tiks pārtraukts. Pēc Līguma pārtraukšanas Klients saņems rēķinu par izmantotajiem pakalpojumiem un iegādātās Ierīces atlikušo vērtību.

13.2.   Abonentam ir tiesības izbeigt šo Līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viņš ir saņēmis informāciju par izmaiņām noteikumos, kas ir Abonentam nelabvēlīgas. Ja Bite maina papildpakalpojumu sniegšanas noteikumus, Abonents ir tiesīgs izbeigt papildpakalpojumu lietošanu, bet ne Līgumu. 

13.3.   Atteikšanās kārtība neattiecas uz izmaiņām Pievienotās vērtības pakalpojumos un gadījumiem, ja Latvijas Republikā tiek grozīti tiesību akti, kas uzliek atbilstošus pienākumus vai ierobežojumus. Šādos gadījumos Bite var mainīt līgumu noteikumus bez iepriekšējas informēšanas. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma norēķināties par iegādāto Ierīci.

13.4.   Ja Klients pārkāpj šā Līguma un/vai Nomaksas līguma noteikumus, Bitei ir tiesības izbeigt šo Līgumu un/vai Nomaksas līgumu un pārtraukt sniegt pakalpojumus. Šādā gadījumā Bitei nav pienākums atlīdzināt Klientam nekādus zaudējumus un/ vai kompensācijas.

13.5. Ja Abonentam saskaņā ar Līgumu tika piemērota atlaide tarifu plānam vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar konkrētu Bites pakalpojumu, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai tarifu plāna maiņas gadījumā Bite ir tiesīga pieprasīt, bet Abonentam ir pienākums atmaksāt pakalpojumam un/ vai ierīcei piešķirtās atlaides atmaksu saskaņā ar Līgumu.

14.      Kur meklēt risinājumu?

14.1.   Ja Klientam ir iebildumi vai problēmas, lūdzam vērsties pie Bites klientu atbalsta komandas, zvanot pa bezmaksas tālruni 1601. Ja ir kādas nopietnākas problēmas, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@bite.lv vai Bites biroja adresi: Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005. Klienta iesniegums, sūdzība vai pretenzija tiks noteikti izskatīti, un atbilde tiks sniegta normatīvajos aktos noteiktos termiņos. Bite patur tiesības izskatīt pretenzijas un sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

15.     Testa periods

15.1. Bite var vienoties ar Abonentu par Testa SIM kartes un/vai Testa ierīces piešķiršanu, lai Abonents varētu pārbaudīt Bites sniegto pakalpojumu kvalitāti. Testa SIM karte un/vai Testa ierīce tiek izsniegta bez maksas. Testa SIM kartei un/vai Testa ierīcei uz Testa periodu tiek pieslēgts konkrēts tarifu plāns, kas būs spēkā pēc Testa perioda beigām, ja Abonents neizmantos 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības. Bites pamatpakalpojumiem Testa periodā tiek piemērota 100% atlaide. Maksa par papildpakalpojumiem, zvaniem un SMS uz speciālajiem numuriem, starptautiskajiem numuriem, paaugstinātas maksas pakalpojumiem vai viesabonēšanas pakalpojumiem tiek piemērota saskaņā ar Bites publicētajiem tarifiem, ar ko iespējams iepazīties www.bite.lv, kā arī Bites salonos.

15.2. Testa periods ir 14 dienas, skaitot no līguma parakstīšanas dienas vai Ierīces saņemšanas dienas (ja ierīces saņemšana notiek vēlāk nekā līguma

parakstīšana). Bite ir tiesīga noteikt citu testa periodu, brīdinot Abonentu par to iepriekš. Abonents ir tiesīgs izmantot Testa SIM karti un/vai Testa ierīci pakalpojumiem Latvijas teritorijā.

15.2.1.               Ja Testa perioda laikā Abonents grib atteikties no Bites pakalpojumiem un Testa ierīces, Abonents nosūta Bitei iesniegumu par pakalpojumu atvienošanu. Abonents var iesniegumu iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu info@bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai pa bezmaksas tālruni 1601, iepriekš identificējot sevi. Testa ierīce Abonentam ir jāatgriež atbilstoši Nomaksas līguma noteikumiem.

15.2.2.              Ja Abonents Testa periodā nav nosūtījis Bitei iesniegumu par vēlēšanos atvienot pakalpojumu vai mainīt tarifu plānu, uzskatāms, ka Abonents ir piekritis šā Bites līguma nosacījumiem, tas kļūst par pastāvīgo Bites Klientu un stājas spēkā Testa periodā aktīvais vai mainītais tarifu plāns. Uz Abonentu ir attiecināmi Bites līguma noteikumu 5. punktā iekļautie nosacījumi pēc Testa perioda beigām.

15.3. Abonents var saņemt Testa SIM karti kopā ar Testa ierīci.

15.3.1.               Ja Testa SIM karte ir saņemta kopā ar Testa ierīci, jāņem vērā Nomaksas līguma noteikumi par kārtību, kādā var atteikties no Testa ierīces.

15.3.2.  Abonents var atteikties no Testa ierīces, vienlaikus saglabājot Testa SIM karti, kas pēc Testa perioda beigām kļūst par pastāvīgo pieslēgumu, ja Abonents nav izmantojis 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma iespējas.

15.3.3.  Saņemot Testa ierīci, Testa SIM kartei tiek pieslēgts Nomaksas līgumā noteiktais Bites pakalpojums un tarifu plāns.

 

 

_________________________________________
Klienta vārds, uzvārds, paraksts

 

Izdrukas versija

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums ir piereģistrēts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!