Bites līguma noteikumi

1.Līgumā lietotie termini

1.1. Abonents – fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu no SIA „BITE Latvija” (turpmāk tekstā – Bite).

1.2. Lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto Bites priekšapmaksas elektronisko sakaru pakalpojumus.

1.3. Klients – gan Abonents, gan Lietotājs.

1.4. Līgums – ar SIA „BITE Latvija” noslēgts līgums par elektronisko sakaru pakalpojumu saņemšanu un visi tā pielikumi.

1.5. Pakalpojumi – balss telefonijas, īsziņu (SMS) un/vai datu pārraides pakalpojumi Bites tīklā.

1.6. Pievienotās vērtības pakalpojumi – pakalpojumi, kurus sniedz citas personas, bet kurus Klientam nodrošina SIA „BITE Latvija”.

1.7. Testa SIM karte – SIM karte ar pieslēguma numuru un konkrēto tarifu plānu, ko Bite ir piešķīrusi Klientam bezatlīdzības lietošanā uz testa periodu.

1.8. Testa ierīce – Nomaksas līgumā norādītā ierīce (mobilais telefons, planšetdators, dators, rūteris vai modems), kas ir iedota Klientam kopā ar Bites Testa SIM karti.

1.9. Testa periods – periods, kura laikā Klientam tiek nodrošināta iespēja bez maksas lietot Testa SIM karti un/vai Testa ierīci.

2. Kādus pakalpojumus Bite sniedz?

2.1. SIA „BITE Latvija” sniedz Klientam pakalpojumus, kas ļauj sazināties gan Latvijā, gan ārvalstīs.

3. Kas ir nepieciešams, lai saņemtu pakalpojumus?

3.1. Lai noslēgtu Abonenta līgumu, noteikti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (derīga ir tikai pase, vai personas apliecība). Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā.

3.2. Ja Klients vēlas, viņš var mainīt tarifu plānu, papildpakalpojumus, rēķinu saņemšanas veidu, kā arī datus par sevi (adresi, e-pasta adresi, kontakttālruni), vienkārši piezvanot Bites klientu atbalsta komandai pa tālruni 1601, nosūtot e-pastu no Līgumā reģistrētās e-pasta adreses uz info@bite.lv, nosūtot īsziņu no telefona numura (tikai fiziskas personas) vai norādot vajadzīgās izmaiņas pašapkalpošanās portālā www.manabite.lv. Šādi sniegta informācija ir uzskatāma par rakstveida iesniegumu, ja tā ļauj identificēt Klientu. Tarifu plāna maiņa pašapkalpošanas portālā www.manabite.lv var tikt ierobežota, ja Abonents saņem atlaidi Bites pakalpojumam un/vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu.

4. Kad varēs sākt izmantot pakalpojumus?

4.1. Noslēdzot Līgumu, Abonentam tiek piešķirts pieslēguma numurs un izsniegta SIM karte. Pakalpojumus var sākt izmantot uzreiz pēc SIM kartes aktivizēšanas, ko Bite veiks 1 (vienas) darbadienas laikā pēc Līguma noslēgšanas. Ja Klients izvēlas pārnākt pie Bites ar savu numuru no cita operatora, tad numuru aktivizēs 1 (vienas) darba dienas laikā no dienas, kad numurs tiks saglabāts Bites tīklā. Gadījumā, ja Abonents noslēdz Līgumu, bet numurs netiek saglabāts Bites tīklā 14 dienu laikā no noslēgšanas dienas, līgums tiek izbeigts, iestājoties visām sekām, kas izriet no šī Līguma, tajā skaitā, bet ne tikai, tiek izbeigts ar Līgumu saistītais Nomaksas, Subsīdijas vai jebkādi citi ar šo Līgumu saistītie līgumi, kā arī piešķirtās atlaides ir jāatmaksā, ja tādas tika paredzētas kādā no iepriekš minētājiem līgumiem.

4.2. Iegādājoties Bites priekšapmaksas karti (turpmāk tekstā – Bites Karte), pakalpojumus var izmantot uzreiz pēc kartes aktivizēšanas. Aktivizējot Bites Karti, Lietotājs piekrīt Bites līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

4.3. Bites Kartei aktivizētie tarifu plāni un papildpakalpojumi automātiski tiek pagarināti uz katru nākamo uzskaites periodu.

4.4. Bites Kartes kontā esošo naudu var izmantot tikai pakalpojumu lietošanai.

4.5. Ja 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc Bites Kartes kredīta derīguma termiņa beigām tā netiek atjaunota, Bitei ir tiesības atkārtoti izmantot Bites Kartei piesaistīto numuru pēc saviem ieskatiem.

5. Kādi ir tarifi un kā saņemt rēķinu?

5.1. Visu par pakalpojumu tarifiem un papildu pakalpojumiem, tajā skaitā – par viesabonēšanas pakalpojuma tarifiem un pakalpojuma saņemšanas noteikumiem, var uzzināt www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

5.2. Klients var bez maksas mainīt izvēlēto tarifu plānu un pievienotos papildpakalpojumus. Izmaiņas stāsies spēkā ar nākamā mēneša pirmo datumu. Bites Kartei šīs izmaiņas stāsies spēkā nekavējoties, esot pietiekamam kredīta atlikumam.

5.3. Par izmantotajiem Bites un Pievienotās vērtības pakalpojumiem Abonents saņem ikmēneša rēķinu ar norādītu tā samaksas termiņu. Maksu par viesabonēšanas pakalpojumiem, kas izmantoti ārzemēs, var aprēķināt un nosūtīt līdz aiznākamā mēneša rēķinam.

5.4. Bites pakalpojumu lietošanas apjoma uzskaites periods ir kalendārais mēnesis, bet Bites Kartei – 30 (trīsdesmit) dienas. Kad noslēgts Pakalpojumu līgums vai pasūtīts papildpakalpojums, tā lietošanas apjoms un maksa pirmajā mēnesī tiek aprēķināta proporcionāli atlikušajam uzskaites periodam, izņemot šā Līguma 5.2. punktā noteikto kārtību. Sākot lietot Bites Karti, pakalpojums ir pieejams lietošanai pilnā apjomā un par pilnu maksu uz nākamajām 30 (trīsdesmit) dienām.

5.5. Maksa par tarifu plānu vai papildpakalpojumu abonēšanu tiek aprēķināta iegādes brīdī un attiecināta uz nākamo uzskaites periodu. Rēķinā var tikt iekļautas cenas par trešo personu sniegtiem pakalpojumiem. Ja Līgums tiek pārtraukts pirms abonēšanas termiņa beigām, rēķina summa netiek samazināta proporcionāli tarifu plāna vai papildpakalpojumu atlikušajam izmantošanas periodam. Ja Klients lieto juridiskajām personām izstrādātos individuālos pakalpojumus, maksu par pakalpojumiem var aprēķināt atbilstoši izlietojumam, nevis uz katru nākamo uzskaites periodu.

5.6. Ja Bite piemēro atlaidi Bites pakalpojumam vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem, Bite ir tiesīga piemērot papildu nosacījumus attiecībā uz Abonenta piesaisti pie konkrētā tarifu plāna un/ vai Bites pakalpojumu līguma termiņu.

5.7. Abonents var izvēlēties, kā saņemt rēķinu – pa pastu, e-pastu vai citā Bites apstiprinātā veidā (piem. internetbankā). Pa pastu nosūtīts rēķins tiek uzskatīts par saņemtu 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tā izsūtīšanas. Ja Abonents izvēlas rēķinu saņemt pa e-pastu, ar to viņš vienlaicīgi atsakās no rēķina piegādes pa pastu un tā piegādes izdevumu segšanas. Pa e-pastu nosūtīts rēķins ir uzskatāms par saņemtu otrajā darba dienā pēc tā izsūtīšanas. Ja Abonents izvēlas rēķinu saņemt citā Bites apstiprinātā veidā (piem. internetbankā), Bite var piemērot maksu par rēķina piegādi.

6. Ko apņemas Bite?

6.1. Nodrošināt pakalpojumu kvalitāti Bites tīkla darbības zonā. Ar informāciju par Bites tīklu un pakalpojumu kvalitāti, kā arī kvalitāti ietekmējošiem faktoriem var iepazīties www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā. Kvalitātes parametri norādīti atbilstoši Latvijas Republikas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumiem.

6.2. Nodrošināt Klientam iespēju saņemt bezmaksas konsultācijas, zvanot pa tālruni 1601, no plkst. 8.00 līdz 22.59, bet laika posmā no plkst. 23.00 līdz 07.59 – pieteikt sakaru traucējumus.

6.3. Nodrošināt, ka pa tālruni 1601 tiek pieņemti ziņojumi par pakalpojumu kvalitātes problēmām 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.

6.4. Nodrošināt kompensāciju proporcionāla mēneša maksas samazinājuma apmērā par laika periodu, kad Bites vainas dēļ pakalpojumus nav bijis iespējams izmantot vispār. Gadījumus, ja pakalpojumi nav atbilduši tādai kvalitātei, kādu Bite ir noteikusi publiski sniegtajā informācijā www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā, Bite izskata individuāli. Kompensācijā netiks iekļauta negūtā peļņa vai citi netiešie zaudējumi.

6.5. Nodrošināt Klienta datu konfidencialitāti, izņemot, ja to izdošanu nosaka Latvijas Republikas tiesību akti, vai datu nodošanu trešajām personām ir pieprasījis vai atļāvis pats Klients.

6.6. Mainīt Klienta pieslēguma numuru vienīgi Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktajos gadījumos vai pēc Klienta pieprasījuma.

6.7. Sniegt Klientam bez maksas sīku sarunu izdruku pēc pieprasījuma portālā www.manabite.lv.

6.8. 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš paziņot Klientam par izmaiņām Bites līguma noteikumos, izņemot gadījumus, ja tiek veiktas Klientam labvēlīgas izmaiņas, vai izmaiņas ir notikušas Latvijas Republikas normatīvo aktu rezultātā.

6.9. Piemērot atlaidi pakalpojumam un/ vai ierīcei, kas tiek iegādāta kopā ar Bites pakalpojumu, ja tāda ir paredzēta Līgumā ar Abonentu.

7. Ko apņemas Klients?

7.1. Sniegt precīzus un patiesus datus par sevi, slēdzot Līgumu.

7.2. Ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā paziņot par jebkurām izmaiņām datos, kas sniegti, slēdzot Līgumu.

7.3. Bites tīklā lietot tikai tādas iekārtas, kas ir legālas lietošanai Latvijā, pretējā gadījumā Klientam ir jāatlīdzina nodarītie zaudējumi Bitei vai trešajām personām. Klients apņemas ievērot, kā arī regulāri iepazīties ar aktuāliem Godīgas lietošanas politikas (GLP) noteikumiem, kas ir pieejami www.bite.lv. GLP noteikumi paredz gadījumus, kad Klientam var tikt piemēroti datu apjoma ierobežojumi, var tikt mainīts ātrums un citi pakalpojuma kvalitātes parametri.

7.4. Nekavējoties paziņot, zvanot pa tālruņiem 1601 vai +37125851601 vai apmeklējot jebkuru Bites salonu, ja SIM karte vai Ierīce ir bojāta, pazaudēta vai nozagta un Klients vēlas to bloķēt. Taču zaudējumus, kas Klientam būs radušies līdz SIM kartes deaktivizācijai, Bite nekompensēs un tos būs pienākums segt Klientam.

7.5. Samaksāt rēķinu līdz tajā vai atgādinājuma paziņojumā norādītajam samaksas termiņam. Ja līdz atgādinājumā norādītajam termiņam rēķins netiek samaksāts, Abonents piekrīt, ka parāda atgūšanas procesā Bite ir tiesīga datus par parādu un Abonentu, ieskaitot personas datus, iesniegt un ievietot tiesību aktos noteiktajā kārtībā reģistrētās un uzturētās parādvēstures datubāzēs, kā arī nodot parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējam parāda atgūšanai.

7.6. Uzņemties pilnu atbildību par rīcību pašapkalpošanās portālā, izmantojot Klienta lietotājvārdu un paroli. Klientam ir pienākums nodrošināt lietotājvārda un paroles drošību.

7.7. Abonents apņemas veikt piešķirtās atlaides atmaksu, ja, slēdzot šo Līgumu, tam tika piešķirta atlaide Bites pakalpojumam un/ vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar Bites pakalpojumiem uz noteiktu laika periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu, un Abonents tos nav izmantojis attiecīgo periodu un kopā ar noteiktu tarifu plānu.

7.8. Kavējot vai pilnā apmērā neveicot rēķinā norādītās summas apmaksu rēķinā norādītajā termiņā, Abonents apņemas samaksāt līgumsodu 0,5% apmērā no parāda summas par katru kavējuma dienu.

8. Kā saņemt informāciju?

8.1. Paziņojumi, informācija un brīdinājumi tiks nosūtīti īsziņā uz Klienta tālruņa numuru, elektroniski vai drukātā veidā uz norādīto rēķina saņemšanas adresi. Šādi nosūtīta informācija tiks uzskatīta par atbilstoši paziņotu. Informācijas nosūtīšanai var izmantot arī automātisko balss paziņojumu. Papildu informāciju var saņemt www.bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai pa bezmaksas tālruni 1601.

9. Vai Klientu dati ir drošībā?

9.1. Klientu dati (personas, noslodzes, saglabājamie un atrašanās vietas dati) tiks apstrādāti tikai tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas tiesību akti.

9.2. Klients piekrīt, ka visu Līguma darbības laiku Bitei ir tiesības pārbaudīt tā parādvēsturi attiecīgajās datubāzēs, nodot datus apstrādei tās operatoriem, kā arī trešajām personām, ja šāda nodošana nepieciešama pakalpojumu sniegšanai.

10. Kas ir kredītlimits?

10.1. Kredītlimits ir Bites noteikts pakalpojumu sniegšanas apmērs, kas izteikts naudā un ko sasniedzot, Bitei ir tiesības ierobežot Abonentam pakalpojumu saņemšanu, bet tas nav Bites pienākums. Kredītlimits nav Bites izmaksu kontroles pakalpojums, proti, neparedz obligātu pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanu vai ierobežošanu, to sasniedzot. Ja Klients vēlas patstāvīgi kontrolēt savas izmaksas, tam ir iespēja pieslēgt papildu pakalpojumu – Izmaksu kontroles rīku. Detalizēta informācija par minētā pakalpojuma noteikumiem ir pieejama www.bite.lv, pa tālruni 1601 vai jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

10.2. Kredītlimitā tiek ieskaitīta pašreizējā rēķina par pakalpojumiem summa.

10.3. Ja Abonents ir laicīgi samaksājis 3 (trīs) Bites rēķinus, kredītlimitu var palielināt pēc Klienta pieprasījuma un Bites izvērtējuma. Informācija par kredītlimitu ir pieejama Līgumā, pa tālruni 1601 vai pašapkalpošanās portālā www.manabite.lv.

11. Kas ir avanss?

11.1. Avanss ir maksājums, ko Bite var lūgt iemaksāt pirms pakalpojumu lietošanas sākšanas vai citos gadījumos kā saistību izpildes papildu garantiju. Pēc 3 (trim) samaksātiem rēķiniem par pakalpojumiem avansa maksājums tiek izmantots kā samaksa par Abonenta izmantotajiem pakalpojumiem.

11.2. Ja Bites Kartes lietotājs noslēdz Bites pieslēguma Abonenta līgumu, no Bites Kartes kontā esošās avansa summas kā avansa maksājumu norēķiniem saskaņā ar jauno noslēgto Abonenta līgumu var pārnest ne vairāk kā 15,00 EUR (piecpadsmit euro) (neizmantoto Bites Kartes avansa summu nevar saņemt atpakaļ skaidrā naudā, tāpēc pārējā avansa daļa līdz Abonenta līguma noslēgšanai jāizmanto samaksai par pakalpojumiem no Bites Kartes konta).

12. Kad pakalpojumu sniegšanu var pārtraukt vai ierobežot?

12.1. Bite var bez brīdinājuma pārtraukt un/vai ierobežot pakalpojumu sniegšanu, kā arī nosūtīt rēķinu par nomaksā vai saskaņā ar Nomaksas līgumu iegādātās Ierīces atlikušo vērtību šādos gadījumos:

12.1.1. Klients vai Valsts policija lūdz bloķēt SIM karti un/vai Ierīci. Ja to pieļaus Latvijas Republikas normatīvie akti, tad pēc Klienta lūguma gan SIM kartes, gan Ierīces darbība tiks atjaunota, bet, ja Bite nesaņems lūgumu par SIM kartes atjaunošanu 1 (vienu) mēnesi pēc Klienta iesniegtā bloķēšanas lūguma, Bite uzskatīs Līgumu par izbeigtu.

12.1.2. Līgumā ir norādīti neprecīzi dati. Pakalpojumu sniegšana tiks atjaunota pēc precīzu datu saņemšanas.

12.1.3. Pakalpojumu saņemšanai tiek lietotas tādas Ierīces, ko Latvijā nav atļauts lietot.

12.1.4. SIM karte, pieslēguma numurs, cita identifikācijas moduļa karte vai pakalpojumi bez Bites piekrišanas tiek izmantoti, lai sniegtu pakalpojumus vai pārraidītu signālus tālāk citām personām, par to saņemot atlīdzību.

12.1.5. Numurs ir izmantots pretlikumīgi citu elektronisko sakaru komersantu sakaru plūsmas novirzīšanai Bites tīklā vai Klienta ierosinātas sakaru plūsmas novirzīšanai caur Bites tīklu uz citiem tīkliem, tādējādi radot traucējumus Bites tīklam, citiem Klientiem vai citiem tīkliem.

12.1.6. Klients izmanto pakalpojumu pārkāpjot Bite Pakalpojumu Godīgas Lietošanas Politiku (turpmāk tekstā – GLP), kas publicēta www.bite.lv, un ar ko Klients apņemas iepazīties un to ievērot.

12.2. Ja Abonents ir laicīgi samaksājis vismaz 5 (piecus) rēķinus un nav pārkāpis Bites līguma noteikumus un/vai Nomaksas līguma noteikumus, pēc Abonenta lūguma Bite var pārtraukt pakalpojumu sniegšanu līdz 3 (trim) mēnešiem viena gada laikā. Ja Klientam ir noslēgts Nomaksas līgums, tā darbības termiņš netiek apturēts. Ja šo 3 (triju) mēnešu laikā Bite nesaņems lūgumu par SIM kartes atjaunošanu, Bite uzskatīs Nomaksas līgumu par lauztu.

12.3. Pakalpojumu lietošanu var ierobežot un pēc tam pārtraukt, ja Klients pēc samaksas atgādinājuma un brīdinājuma nav samaksājis parādu. Šajā gadījumā Bitei ir tiesības bloķēt Klienta Ierīci saskaņā ar Nomaksas līguma noteikumiem.

12.4. Lai atjaunotu pakalpojumu, kas tika pārtraukts saskaņā ar 12.punktā norādītiem iemesliem, Klientam ir jāsazinās ar Bites komandu par tālruni 1601 vai jāvēršas jebkurā Bites salonā visā Latvijā.

13. Kad Līgumu var izbeigt?

13.1. 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Bite saņems Abonenta iesniegumu par Līguma izbeigšanu, Līgums tiks pārtraukts. Pēc Līguma pārtraukšanas Klients saņems rēķinu par izmantotajiem pakalpojumiem un iegādātās Ierīces atlikušo vērtību.

13.2. Abonentam ir tiesības izbeigt šo Līgumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad viņš ir saņēmis informāciju par izmaiņām noteikumos, kas ir Abonentam nelabvēlīgas. Ja Bite maina papildpakalpojumu sniegšanas noteikumus, Abonents ir tiesīgs izbeigt papildpakalpojumu lietošanu, bet ne Līgumu.

13.3. Atteikšanās kārtība neattiecas uz izmaiņām Pievienotās vērtības pakalpojumos un gadījumiem, ja Latvijas Republikā tiek grozīti tiesību akti, kas uzliek atbilstošus pienākumus vai ierobežojumus. Šādos gadījumos Bite var mainīt līgumu noteikumus bez iepriekšējas informēšanas. Līguma izbeigšana neatbrīvo Klientu no pienākuma norēķināties par iegādāto Ierīci.

13.4. Ja Klients pārkāpj šā Līguma un/vai Nomaksas līguma noteikumus, Bitei ir tiesības izbeigt šo Līgumu un/vai Nomaksas līgumu un pārtraukt sniegt pakalpojumus. Šādā gadījumā Bitei nav pienākums atlīdzināt Klientam nekādus zaudējumus un/ vai kompensācijas.

13.5. Ja Abonentam saskaņā ar Līgumu tika piemērota atlaide tarifu plānam vai ierīcei, kas tika iegādāta kopā ar konkrētu Bites pakalpojumu, Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā vai tarifu plāna maiņas gadījumā Bite ir tiesīga pieprasīt, bet Abonentam ir pienākums atmaksāt pakalpojumam un/ vai ierīcei piešķirtās atlaides atmaksu saskaņā ar Līgumu.

14. Kur meklēt risinājumu?

14.1. Ja Klientam ir iebildumi vai problēmas, lūdzam vērsties pie Bites klientu atbalsta komandas, zvanot pa bezmaksas tālruni 1601. Ja ir kādas nopietnākās problēmas, lūdzam rakstīt uz e-pastu info@bite.lv vai Bites biroja adresi: Uriekstes iela 2a, Rīga, LV-1005. Klienta iesniegums tiks noteikti izskatīts, un atbilde uz Klienta kā patērētāja rakstveida iesniegumu tiks sniegta 10 (desmit) dienu laikā, izņemot, ja Klients piekritīs garākam termiņam, kā to paredz Latvijas Republikas tiesību akti. Pārējos gadījumos Bite patur tiesības izskatīt pretenzijas un sūdzības 30 (trīsdesmit) dienu laikā no to saņemšanas brīža. Ja neizdodas savstarpēji vienoties, Klients ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā vai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.

15. Testa periods

15.1. Bite var vienoties ar Abonentu par Testa SIM kartes un/vai Testa ierīces piešķiršanu, lai Abonents varētu pārbaudīt Bites sniegto pakalpojumu kvalitāti. Testa SIM karte un/vai Testa ierīce tiek izsniegta bez maksas. Testa SIM kartei un/vai Testa ierīcei uz Testa periodu tiek pieslēgts konkrēts tarifu plāns, kas būs spēkā pēc Testa perioda beigām, ja Abonents neizmantos 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma tiesības. Bites pakalpojumiem Testa periodā tiek piemērota 100% atlaide.

15.2. Testa periods ir 14 dienas, skaitot no līguma parakstīšanas dienas vai Ierīces saņemšanas dienas (ja ierīces saņemšana notiek vēlāk nekā līguma parakstīšana). Abonents ir tiesīgs izmantot Testa SIM karti un/vai Testa ierīci pakalpojumiem Latvijas teritorijā.

15.2.1. Ja Testa perioda laikā Abonents grib atteikties no Bites pakalpojumiem, Abonents nosūta Bitei iesniegumu par pakalpojumu atvienošanu. Abonents var iesniegumu iesniegt elektroniski, nosūtot to uz e-pastu: info@bite.lv vai zvanot Bites klientu atbalsta komandai pa bezmaksas tālruni 1601, iepriekš identificējot sevi.

15.2.2. Ja Abonents Testa periodā nav nosūtījis Bitei iesniegumu par vēlēšanos atvienot pakalpojumu, uzskatāms, ka Abonents ir piekritis šā Bites līguma nosacījumiem, tas kļūst par pastāvīgo Bites Klientu un stājas spēkā Testa periodā aktīvais tarifu plāns. Uz Abonentu ir attiecināmi Bites līguma noteikumu 5. punktā iekļautie nosacījumi pēc Testa perioda beigām.

15.2.3. Abonentam mainot tarifu plānu Testa perioda laikā, 100% atlaide Testa periodā tiek atcelta un ir piemērojami standarta pakalpojumu tarifi.

15.3. Abonents var saņemt Testa SIM karti kopā ar Testa ierīci.

15.3.1. Ja Testa SIM karte ir saņemta kopā ar Testa ierīci, jāņem vērā Nomaksas līguma noteikumi par kārtību, kādā var atteikties no Testa ierīces.

15.3.2. Abonents var atteikties no Testa ierīces, vienlaikus saglabājot Testa SIM karti, kas pēc Testa perioda beigām kļūst par pastāvīgo pieslēgumu, ja Abonents nav izmantojis 15.2.1. punktā paredzētās atteikuma iespējas.

15.3.3. Saņemot Testa ierīci, Testa SIM kartei tiek pieslēgts Nomaksas līgumā noteiktais Bites pakalpojums un tarifu plāns.

 

_________________________________________
Abonenta/Lietotāja vārds, uzvārds, paraksts

 

Izdrukas versija

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums pieņemts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos! 

 

Aizpildi pieteikuma anketu un par pārējo nesatraucies. Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā un kāroto aizvedīsim līdz pat Tava nama durvīm, lai arī kurā Latvijas vietā Tu atrastos, pilnīgi par brīvu! Uz sadzirdēšanos!


Paldies, Tavs pasūtījums pieņemts!

Mēs ar Tevi sazināsimies vienas darba dienas laikā,
lai precizētu detaļas. Uz sadzirdēšanos!